20 Minamato Yekunamata Yakasimba Yemweya

10
19128

Pisarema 68: 1-2:
Mwari ngaasimuke, vavengi vake ngavaparadzirwe; Vanomuvenga ngavatize pamberi pake. 1 Sokudzingwa soutsi, saizvozvo vadzingei; sehuni inonyungudika pamberi pomoto, saizvozvo vakaipa ngavapere pamberi paMwari.

Pane nguva muhupenyu hwako, apo hondo dzehupenyu dzinova dzakanyanya kuoma, apo zvinoita sekunge nhanho yehupenyu iri kuenda kwauri. Munguva ino yehupenyu hwako zvese zvinoratidzika kunge zvakatsiga, hapana kufambira mberi uye iwe unonzwa kuora mwoyo uye pasi kukandwa. Pane nguva muhupenyu apo zvese zvaunoita zvinoita kunge zvichirova matombo nekupaza, uye kana warasikirwa nevanhu vaunokoshesa zvakanyanya muhupenyu hwako, panguva ino vazhinji vanotanga kubvunza Mwari nehupenyu pachavo. Kana uye kana iwe ukazviwana iwe uri mumamiriro ezvinhu akadai, iwe unoita mune yakadzama hondo yemweya minamato. Minamato yehondo yemweya minamato iwe yaunonamata apo zvese gehena zvinoputsa zvinokundikana munzira yako, izvi minamato yehondo minamato inogumbura, paunopedzisira wafunga zvekutora Hondo yemweya kudzokera kumuvengi.

Chero nguva iwe yaunoita muhondo yakadzika yemweya minamato, vese vekumatenga vanodzika kuzopokana nechisimba mamiriro ehupenyu hwako. Pese paunotarisana nemamiriro ezvinhu anoita seasingabviri muhupenyu hwako, ingoita minamato yakadzika yehondo yemweya. Sezvo iwe uchiita mune ino minamato manzwi nhasi, chero simba regehena Izvozvi zvawatumirwa munzira yako zvichaparadzwa muzita raJesu. Wese munhu akataura kuti hauzozviita pamoyo, nekuda kweminamato iyi, vese vachanyadziswa mukuparadzwa muzita raJesu. Namata uyu munamato uchitenda nhasi, uve wakadzama uye unamate navo neizwi rakanyanya uye uone izvo Mwari achaita muhupenyu hwako muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Mweya Mutsvene, simuka uparadze huipi hwese hwakaipa mandiri, muzita raJesu.

2. Kukoreswa kwese kwaSatani, kwakataurwa kunopesana neni, kunoshandurwa kuti kuve kusipo uye pasina, muzita raJesu.

3. Hazvisi pamutemo masimba erima kuratidza uko kunoungana vana vaMwari mupenyu. Naizvozvo, ndinoparadza madhimoni ese pamwe nekudyidzana kwemadhimoni munzvimbo ino izvozvi, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu.

4. Kuungana kwese kwaSatani, kupokana nekuungana uku, kuparadzira, muzita raJesu.

5. Mubatanidzwa wese wemadhimoni kupokana nekuungana uku, kumwaya nemheni, muzita raJesu.

6. Mweya Mutsvene, simuka musimba rako urwe hondo nevadzivisi vangu, muzita raJesu.

7. Imi mose mauto enyoka, ndinokurayira kuti ugeze zvese zvawakamedza muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

8. O Ishe, ndiratidzei uko muvengi akachengeta kana kuviga makomborero angu, muzita raJesu.

9. Mweya Mutsvene, simuka udzinge imbwa dzose dzakaipa dziri kunditevera, muzita raJesu.

10. Simba rega rerima, kuita bhizinesi pasi pemvura zhinji, kusunungura hunhu hwangu, maropafadzo, kubwinya, hushumiri nekudana, muzita raJesu.

11. Maiwe mweya wangu, buda mutirongo dzese dzasatani, muzita raJesu.

12. O Ishe Mwari simuka musunungure mweya wangu kubva satanic jeri, muzita raJesu.

13. Ndinotaura nhasi kuti apo pandinonyoresa hupenyu hwangu kuti hufambire mberi, ”muzita raJesu.

14. Chese chinotapurwa nedhimoni, chichienda chinopesana nekuda kwaMwari nekuda kwehupenyu hwangu, ngachibiswe, muzita raJesu.

15. Hupenyu hwangu hausi hwekutengesa. Ini ndinoramba kutengeswa chero nedhimoni riri musimba, muzita raJesu.

16. Ani naani akamedza kubwinya kwangu nekukudzwa, anorutsa nekutinhira, muzita raJesu.

17. O Ishe Mwari wangu, regai moto uende pamberi Penyu uparadze mativi ese evavengi vedu, muzita raJesu.

18. Wese mutorwa akandikomba, ndakaparadzira nemoto, muzita raJesu.

19. Neruoko rwako rwerudyi pamusoro wako, zivisa zvinotevera: “Simba rekusimudzira, gara pandiri, muzita raJesu.”

20. Nyama yose nemadhimoni, ngazvinyaradzwe pamberi paMwari ikozvino. Taura, O Ishe, Muranda wako anonzwa, muzita raJesu.

Advertisements

10 COMMENTS

  1. Zita rangu ndinonzi Gordon Moshoeshoe anobva kuSouth Africa, Munhu waMwari ndakakomborerwa zvechokwadi kuti ndawana nzvimbo dzekunamatira dzehondo. Ini ndakadzokera shure kunzira dzaIshe uye mukufamba kwacho ndakapedzisira ndasiya basa rangu negomo rezvikwereti pazita rangu uye akaipisisa mukadzi wangu uye hatisisiri pamwechete. Ndanga ndisina basa izvozvi kwamakore manomwe ndisina kana chinhu chiri kushanda muhupenyu hwangu.

  2. Zita rangu ndinonzi Onyinyechi Okeh, ndinoda munamato wehondo yemunamato, saka ndakagumburwa pane izvi, ndinogona kutaura kuti ndakakomborerwa nenzvimbo dzekunamatira uye vhidhiyo yandakatarisa. Ndinodawo kuti munamatire ini. Mwari vakukomborere.

  3. Mhinduro: ndinonamata kuti pandinopinda mumunamato wekugara zvakanaka, kuda kwaMwari ngakuitwe muhupenyu hwangu uye nehama neshamwari ... Ameni!

  4. Mwari akuropafadze munhu waMwari forr the powerful prayer.Nyasha dzake dzichagara dzakakukwanira.Ndinonamata kuti ugozopera zvakanaka muzita raJesu.

  5. Iam Evangelist mufundisi David Muthoka anobva kuKenya, uye ndinofarira minamato yakadaro inogona kuparadza muvengi asati aparadza vasina mhosva.Ndasarudza kuzviitira vamwe uye vavengi vangu vese nekuti Mwari anovada

  6. Zita rangu ndinonzi Alphonso Nwimo akaberekerwa muNigeria aine hunyanzvi hwehukama muUSA uye ini ndiri murume akafirwa munguva pfupi yapfuura. Mukadzi wangu anodiwa kwazvo achangopfuudza kuna ishe achibva kucancer.ndiri kurwa hondo yemweya uye ndoshandisa minamato yehondo yemweya mazuva ese neusiku kufambira mberi nehupenyu sezvo ndiri kubata nevadzivisi uye kuvava rom mhuri yake.
    Ndinokutendai oh mutsvene murume mukuru uye dai Mwari varamba vachikukomborerai nekutikomborera, kutiratidza mwenje uye kutinunura kubva murima renyika ino uye kubva kumasimba ehuipi hwemweya mune zvese.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano