30 Minamato Iipokana Nesimba Kusvikira Kuzadzikiswa Kwendiri

4
10629

Mapisarema 35: 1-9:
1 Ndirwirei mhosva yangu, Jehovha, nevanokakavara neni: Rwai navanorwa neni. 2 Tora nhovo huru neduku, Simuka undibatsire. 3 Vhomoraiwo pfumo, murege nzira yavanonditambudza nayo, Uti kumweya wangu, Ndiri muponesi wako. 4 Ngavanyadziswe, vanyadziswe Ivo vanotsvaka mweya wangu; Ngavave sehundi pamberi pemhepo, uye mutumwa waIshe ngaadzingirire. 5 Nzira yavo ngaive nerima, itsvedze; uye mutumwa waIshe ngaavatambudze. 6 Nekuti ndisina mhosva vakandivanzira mimbure yavo muhunza, Vakange vachera mweya wangu pasina chikonzero. 7 Kuparadza ngakumuwire iye asingazivi; uye mumbure wake waakavanza ngaubate; 8 Uye mweya wangu uchafarira muna Jehovha, uchafarira kuponeswa kwake.

Mwana wega wega Mwari ane mbiri ramangwana, asi chikonzero nei vanhu vazhinji vasingazadzise ipapo magumo ndezvezvipingamupinyi kubva mugomba re gehena. Ini ndanyora Minamato makumi matatu Kupesana neZivakwa Kusvika Kuzadzikiswa Kwangu Mugumo, iyi minamato ichakupa simba rekuti ukwanise kukwikwidza neiwo mauto ari kupokana nekwaunoda. Hupenyu pachahwo inhandare yehondo uye chete ndivo vanopunyuka vanopona, nenzira imwecheteyo yekuti iwe realise yako yakagadzwa naMwari, iwe unofanirwa kurwa nekutenda, unofanira kuva nechisimba pamweya, unofanira kuramba dhiabhori nesimba reminamato saka sekumukunda uye kuziva chaunoda kuzoita. Munamato wangu kwauri ndouyu, apo paunoita minamato iyi Kupesana Nesimba Kuti Kuzadzikiswa kweKutonga Kwangu, mafambiro ako achazadzikiswa muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Ndinokutendai Ishe nengirozi dzenyu, makasunungura kundiropafadza panguva yemunamato ino, muzita raJesu.

2. Ishe ndinonamata kuti tiregererwe zvivi zvedu zvese, muzita raJesu.

3.Mweya Wakachena, ndinatse zvivi zvese kuitira kuti Ishe vandinzwe, muzita raJesu.

4. Ropa raJesu, simbisa nzvimbo iyi ikozvino, muzita raJesu.

5. Chero dhimoni rakanzi rirwe neni, wakamirirei? Sungwa, muzita raJesu.

6. Chero satanic muganho kana muganho unondirwisa, ngaabviswe, muzita raJesu.

7. Ini ndinonyoresa hupenyu hwangu muhushumiro yekubwinya, muzita raJesu.

8. O Ishe, rukudzo rwangu rwakavigwa ngaruvhurwe, muzita raJesu.

9. Chero simba, rakapihwa kundiviga ndiri mupenyu, ndisungwe nemoto, muzita raJesu.

10. Chero simba, rakagara pakubwinya kwangu, ngavaziviswe nemoto, muzita raJesu.

11. Kuporofita kwese kwa satanic, kupesana nekwandiri, backfire, muzita raJesu.

12. Zvombo zvekuparadza zvakanangana neni, murazvo wemoto, muzita raJesu.

13. Chero chombo chedima, chinorwisa kubwinya kwangu, hushumiro uye kuzadzikiswa kwewanano, iko kushure kwemoto, muzita raJesu.

14. Chero gore rakaipa pane hupenyu hwangu, rinonyangarika nemoto, muzita raJesu.

15. Chero gore rakaipa, rinounza nyonganiso, kushushikana, kukatyamadzwa, kudzikama uye kusabudirira pane hupenyu hwangu, nyangarika nemoto, muzita raJesu.

16. Oh ishe Mwari wangu, ndinunurei kubva mumahusungwa ese satan, muzita raJesu.

17. Uipi hwese hwepanzvimbo, unofamba uchienda kwangu, undisunungure nemoto, muzita raJesu.

18.Shumba dzese dzemweya, dzinoomba kwandiri, dzikamiswa muzita raJesu.

19. Nyoka yese yemweya, inosunga mbiri yangu, gamuchira moto, muzita raJesu

20. bhokisi rega rega remweya, rakagadzirirwa ini uye veimba yangu, kusungwa nemoto, muzita raJesu.

21. Chero chiratidzo chakaipa pahupenyu hwangu, chinofanira kudzimwa neropa raJesu, muzita raJesu.

22. Chinyorwa chega chega cha satanic pane hupenyu hwangu, chibviswe nemoto, muzita raJesu.

23. Mambo wese wamadhimoni, anondipikisa, ngaabviswe pachigaro, muzita raJesu.

24. Chero satanic korona pamusoro pehupenyu hwangu, ibviswe nemoto, muzita raJesu.

25. Oh Lord my God, rega izwi rese randakataura zvichipesana nehupenyu hwangu vadzoserwe, muzita raJesu.

26. Mwari wangu ndiMwari wevapenyu, saka Achandipindura, muzita raJesu.

27. Wese muchinda wepanyika ino, anondipikisa, anofa, muzita raJesu.

28.Muchinda wese wepanyika ino, achitonga muhupenyu hwangu, ndakakudzingira kunze, muzita raJesu.

29. Chero simba risingazivikanwe kana hunhu, unogara neni mumba mangu, gamuchira moto, muzita raJesu.

30. Wese murume / mukadzi, anosimudza atari yakaipa pamusoro kana padhuze neni, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu

 

Advertisements

4 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano