30 Hondo dzekunamatira Munamato Kuti Vavengi vandisiye Voga

1
15982

Ekisodho 7: 1-4:
1 Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, Tarira, ndakakuita mwari kuna Farao, Aroni mukoma wako achava muporofita wako. 2 Iwe unofanira kutaura zvese zvandinokuraira: Aroni mukoma wako ngaataure naFarao kuti atendere vana vaIsiraeri kubva munyika yake. 3 Ndichaomesa moyo waFarao, ndikawanza zviratidzo zvangu nezvishamiso zvangu panyika yeIjipita. 4 Asi Farao haangakuteerereyi, kuti ndiise ruoko rwangu pamusoro peEgipita, ndibudise mauto angu, nevanhu vangu, vana vaIsraeri, munyika yeEgipita nemitongo mikuru.

Muhupenyu pane matambudziko akasindimara uye mamiriro akasindimara, idzi inyaya dzinogara muhupenyu hwako kwenguva yakareba kupfuura iyo inodikanwa, kuramba kuenda, saFarao mubhaibheri vane matambudziko akaomarara. Idzi nyaya dzakakonzerwa nemweya yakasindimara inokuramba uye inokutadzisa kuenda kumberi. Dhiabhori anorwisa vanhu kwete chete nemamiriro ezvinhu, asiwo nemadhimoni emumiriri wevanhu. Vanhu vakapika kuti havazombokurega uchienda muhupenyu, vanhu vanoshuvira mushure mekupunzika kwako muhupenyu. Vanokurova nekuti vanokuitira godo, kunyangwe usina kuvagumbura, zano rakaipa pamusoro pako kuti uone kuti unonyadziswa. Rudzi urwu rwe Vavengi vavengi vangakusiya wega. Vakaita saFarao musungano yekare. Nhasi, ndanyora makumi matatu ehondo minamato kuti vavengi vandisiye ndega, uyu hausi munamato wekukumbira muvengi, uyu ndiwo munamato wekudaira muvengi kuti akusiye wega.

Kune izwi rimwechete iro dhiabhori anonzwisisa uye iro izita rekuti chisimba, dhiabhori haapi mukufunga, haana rukudzo rwekutaurirana, zvese zvaanoziva imhirizhonga, chisimba, chisimba, kana achiona kutenda kwako kwechisimba kuri kuita, anokotama uye anopa nzira. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yehondo kuti vavengi vandisiye ndega munamato manzwi nhasi, ndinoona dhiabhori wese achipfugama kubva muhupenyu hwako muzita raJesu. Wese akasindimara Farao achakusunungura nemoto muzita raJesu. Namata uyu minamato uchitenda uye uone Mwari wako akununura nhasi muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Iwe simba raMwari, pinda mweya wangu, mweya nemuviri, muzita raJesu.

2. Sangano remadhimoni, rakaunganidzwa kupesana nekufambira mberi kwangu, rakabiwa nemoto wemutinhiro waMwari, muzita raJesu.

3. Ropa raJesu, ndinunure, muzita raJesu.

4. Chisarudzo chose cha satanic, chakatorwa mukupfuurira mberi kwangu, chakaitwa muzita raJesu.

5. Chese chakaipa chakawanikwa, mumweya mangu, mweya uye muviri, zvidzurudzwe neropa raJesu.

6. Oh Lord Mwari wangu, ndisimudzirei pamweya uye munyama, muzita raJesu.

7. Wese mweni, mumuviri wangu, hushumiri, hupenyu nekushevedza, svetuka uende, muzita raJesu.

8. Chero museve wa satanic, wakapfurwa pandiri, enda kumashure, tsvaga uye uparadze munhu wauri kutumira, muzita raJesu.

9.Mweya Mutsvene, simuka uparadze ugaro nemabasa evakaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

10. Wese mweya wenyoka, kupfira pane yangu kubuda, roast, muzita raJesu.

11.Muvengi wese weakakwana kuda kwaMwari kune hupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.

12. Iwe chizoro chemufaro nerunyararo, chinja zvinorema nekusuwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu

13. O Ishe, rega kuwanda kushandure kushayikwa uye kusakwana muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

14. Wese Farao muhupenyu hwangu, zviparadze, muzita raJesu.

15. Nguo yaFarao iri pamusoro pehupenyu hwangu, bviswa nemoto, muzita raJesu.

16. Iwe simba rekusakwanisika mune yangu destinal, kufa, muzita raJesu.

17. Wese mabasa tenzi, akapihwa kwandiri, dzimwe nguva uye kufa, muzita raJesu.

18. Ini ndinoramba kuenderera mberi ndichidya kubva kune zvezvimedu zvepatafura yebasa, muzita raJesu.

19. Chero murume kana mukadzi, asinganditendere kuti ndibudirire, O Ishe, zivisa hupenyu hwake, muzita raJesu.

20. O Ishe, ndipeiwo munhu mutsva wemukati kana ndashandurwa, muzita raJesu.

21. Oh Lord, activate your high call in my life, muzita raJesu.

22. O Ishe, ndizodze ini kuti ndiwanezve makore akaraswa munharaunda yega yehupenyu hwangu, muzita raJesu

23. Ah ishe, kana ndawira kumashure mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, ndipe simba kuti ndiwanezve mikana yese yakarasika uye nekuparadzwa makore, muzita raJesu.

24. Chero iro simba rinoti handiende mberi, kusungwa, muzita raJesu.

25. Chero iro simba rinoda kuti ndirambe ndichida mukati mezvakawanda, kufa, muzita raJesu.

26. Chero iro simba rinoda kundibvisa kubva pamberi peIshe kuti undiparadze, kufa, muzita raJesu.

27. Ini ndinoporofita kuti ndichaenda kunhaka yangu yakavimbiswa, muzita raJesu.

28. Chero simba ririnoda kuti ini ndiite kuzadzika kwangu mushe, kufa, muzita raJesu.

29. O Ishe, ndizorei nesimba, kuti ndiparadze zvibvumirano zvese zvepanyika, muzita raJesu.

30. O Ishe, shandisai pfuma yangu kufambisira mberi evhangeri, muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano