Maitiro Ekumisa Kubhuroka Kunamatira Mato

0
16300

Ruka 22: 31-32:
31 Ishe ndokuti: Simoni, Simoni, tarira, Satani waanoda kuti ave newe, kuti akuzurure segorosi. 32 Asi ini ndakunyengeterera iwe, kuti rutendo rwako rurege kupera, uye kana watendeuka, simbisa hama dzako. .

Kudzokera shure kunoreva kudzokera kumararamiro ekutadza semukristu akazvarwa patsva. Nhasi tichave tichiita mimwe minamato yakanzi: Maitiro ekumisa kudzokera kumashure pfungwa dzekunamatira. Chivi nekusaziva ndizvo zviviri zvikonzero zvikuru nei maKristu mazhinji akadzokera shure. Ngatikurumidzei titarise zvikonzero zviviri izvi panguva imwechete uye kuti nei zvichitungamira mukudzokera kumashure kwechiKristu.

Chikonzero 1 & 2: Chivi & Kusaziva. Chivi pano chinoreva kuita kusingafadzi Mwari, mienzaniso ndeye, kuba, kunyepa, kuita zvechisimba nehupombwe, hutsinye nezvimwe, rondedzero yezvivi haiperi. VaKristu vazhinji vanotenda kuti kana iwe ukapa hupenyu hwako kuna Kristu, hauzomboitizve zvivi zvakare, sei hure. Zvino ngatitarisei chimwe chokwadi nezvechivi:


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Chokwadi nezve Chivi.

1) Chivi hachisi chiito, Asi Chayo Chisikwa. Izvi zvinorevei? Chivi hachisi chiito chekuita zvisirizvo, kwete, chivi hunhu hwemunhu anodonha. Chivi hunhu hwadhiyabhorosi mumunhu, munaGenesi Chitsauko 1, 2 na3, Bhaibheri rinotitaurira nezvekusikwa kwenyika uye nemurume wekutanga Adam. Adhamu akasikwa akakwana uye asina chitadzo, asi akadonha kubva pakubwinya paakazvipira pamuedzo wadhiyabhori, Chivi chakauya munyika ino kuburikidza neAdamu chivi mubindu, Adhamu ndiye aive munhu wekutanga uye paakadonha hunhu hwechivi chakaverengerwa maari uye icho chivi chakapararira kuvazukuru vake vese avo iwe neni takaverengerwa, VaRoma 5: 12-21. Semhedzisiro yemurume wese anozvarwa munyika ino akazvarwa aine hunhu hwekutadza. Chivi chiri muDNA medu Zvakangofanana nemwana akazvarwa aine sickle cell anemia, mwana iyeye anonzi murwere, vanhu vanomudaidza nekuti anorwara kazhinji, asi chokwadi ndechekuti, haasi iye 'anorwara' nekuti anorwara kazhinji, pane kudaro iye ari 'kurwara' nekuti ane cell yesero muropa rake. Nenzira imwecheteyo isu hatisi vatadzi nekuti tinoita zvivi, asi tiri vatadzi nekuti tine hunhu hwechivi matiri. Ruzivo urwu rwakakosha nekuti kana uchinge waziva nezvekwakabva chivi, dhiabhori haagoni kuba ruponeso rwako kubva kwauri.

2). Jesu Akauya Kune Ino Nyika Nekuda Kwezvivi: Vahebreru 9:28 ine izvi: Saka Kristu akabayirwa kamwechete kuti abvise zvivi zvevazhinji uye achaonekwa kechipiri, kwete kutakura zvivi asi kuunza ruponeso kune avo vakamumirira.NIV VERSION.

Chikonzero chikuru chakaita kuti Jesu auye pasi pano kuzoponesa nyika kubva ipapo zvivi. Johane 3:16 inotiudza kuti kuuya kwaJesu chaive chiitiko cherudo rusina mugumo rwaMwari kunyika. Iye akatida zvikuru uye akatumira Mwanakomana wake Jesu kuti atinunure kubva kuzvitadzo. Isu tinoponeswa sei kubva muchivi? Nekutenda muna Jesu kubva pamoyo yedu. Paunotenda muna Jesu saIshe nemuponesi wako, unoponeswa kubva kuzvitadzo, nekuti Mwari anodzima zvivi zvako zvese ZVESE, PESESESI NEMUFANANIDZO. Iwe unova mutsvene uye akakwana pamberi paMwari. Kuburikidza nekutenda kwako muna Kirisito, iwe unoyananiswa nekusingaperi naMwari uye Haazomboverengerazve zvivi zvako pamusoro pako, 2 Vakorinte 5: 17-21. Ichi chikonzero nei sungano itsva chibvumirano chikuru, nekuti Mwari anotigamuchira kwete nekuda kwemabasa edu akakwana asi nekuda kwemabasa akakwana emwanakomana wake Jesu watakatenda. Zvino zvatotenda muna Kristu, zvinotevera zvinotevera

3). Kururama ndiko Kurapa Kwechivi/ Shona / Romans: 43 Nekuti rugwaro rwunoti chii? Abhurahama akatenda Mwari, uye kukanzi kwaari kuve kururama. 4 Asi kune unoshanda, mubairo hautorwi senyasha asi chikwereti. 5 asi kune usingashandi, asi achitenda kuna iye unoshoora usingadi Mwari, kutenda kwake kunoverengerwa kuti ndiko kururama. 6 Saiwo Dhavhidhi anorondedzera kuropafadzwa kwemunhu, Mwari unoverera kururama kwake pasina mabasa, 7 achiti: Vakaropfadzwa vakakangamwirwa zvakaipa zvavo, uye vakafukidzirwa zvivi zvavo. 8 Wakaropfadzwa munhu uyo ​​Ishe waasingaverengere zvivi.

Kururama hunhu hwaMwari hunoratidzwa mumunhu chero upi zvake anotenda muna Jesu Kristu. Kururama uku kunopa iye kumira kwakarurama pamberi paMwari, izvi zvinoreva kuti munhu uyu anomira akamira pamberi paMwari. Kururama hakuna kunaka kuita, asi iko iko kutenda kwakarurama kunogadzira kuita chaiko. Unofanira kuve wakarurama usati waita hunhu, uye kuti uve mutsvene, unofanira kutenda muna Jesu Kristu. Ruzivo urwu rwakakosha nekuti, vazhinji vevatendi vanofunga kuti kururama kuri kuita pamberi paMwari, uye nekudaro ivo vanoedza kuteerera Mwari zvakakwana kuti vawane kururama kwake, asi iyo isiriyo pfungwa yakaiswa. Chokwadi ndechekuti hapana munhu anogona kukodzera kururama kwaMwari, zvinongoverengerwa iwe kana iwe uchitenda muna Jesu Kristu, Kristu Jesu ndiko kururama kwedu iro bhaibheri rinotiudza kuti hakuna munhu anogona kunzi akarurama (kunzi akarurama) pamberi paMwari nekuedza kwavo, VaGaratia 2:16. Naizvozvo, rega kuedza kukodzera kururama kwaMwari, ingoZVIZIVISA nekutenda muna Kristu Jesu chete.

4). Chivi Hachichiri Nehutongi Pamusoro pedu: Varoma 6: 14:14 Nekuti zvivi hazvingazovi nesimba pamusoro pako, nekuti hausi pasi pemutemo, asi pasi penyasha.

Chivi hachichine simba pamusoro pedu, nekuti isu tiri munyasha dzisiri munyowani yeMutemo. Izvi zvinoreva chii? Zvino nditevere nokungwarira, pasi pemutemo zvivi zvaive chipingamupinyi pakati paMwari nemunhu ona rugwaro munaIsaya 59: 1–2: 1 Tarira, ruoko rwaIshe haruna kupfupiswa, kuti rukoniwe kuponesa; Nzeve yake haina kuremerwa, kuti isinganzwe. 2 Asi zvakaipa zvako zvakaparadzanisa pakati pako naMwari wako, zvivi zvako zvakavanzika pamberi pake, kuti arege kunzwa.  Unoona pasi pemutemo, zvivi zvemunhu zvaive chipingamupinyi pakati pemunhu naMwari, pakanga pasina murevereri wechivi, hapana muponesi wemunhu, hapana munhu aive akakwana kumira muchikonzero chemunhu saka Mwari akazvipatsanura kubva kumunhu. Asi nhau dzakanaka ndedzekuti pasi pesungano itsva zvakawanda zvachinja, Tave nemurevereri, Jesu Kristu wakarurama, asangana nezvose zvinodiwa naMwari kutiponeswa. Saka iko zvino kana isu tawira muchivi, iro ropa raJesu riripo kuti ritishambidze isu takachena, hapana chikonzero chekudzokera kumashure nekuda kweZvi, hapana chikonzero chekubvumira zvivi kutonge hupenyu hwako zvekare, Jesu akuchengeta zvivi zvachose, kubudikidza na Kristu, Mwari akatiregerera zvivi zvedu zvese, PAST PRESENT uye FUTURE, Mwari havazombo verenga zvivi zvedu zvakare pamberi pedu. Naizvozvo iwe mwana waMwari, usambotya zvivi, kana iwe ukawira muchivi, simuka uchibva mariri uye ISVITISE ngoni kubva kunaMwari wedenga renyasha. Haazombokupa mhosva. Kana iwe uchitenda muna Jesu, iwe uri vamwari vanodiwa zvachose.Ndinoda kupedzisa chikamu ichi nemavhesi maviri chete.

Jeremiah 31: 31-34:
Namazuva iwayo havangazoti, Madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno avana ndokumonerwa. 29 Asi mumwe nomumwe uchafira zvakaipa zvake, mumwe nomumwe, unodya mazambiringa anovava, meno ake achabwadzira. 30 Tarira, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, andichaita nawo sungano itsva neimba yaIsraeri, uye neimba yaJudha, 31 zvisingaitwi sungano yandakaita nemadzitateguru avo nezuva randakatora ivo, neruoko kuti vabudise munyika yeEgipita; izvo zvavakaita sungano yangu, kunyange ini ndaive murume wavo, ndizvo zvinoreva Ishe: 32 Asi ichi chichava sungano yandichaita neimba yaIsraeri; Zvino shure kwemazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Ishe, Ndichaisa mutemo wangu mukati mavo, uye ndichaunyora mumoyo yavo; ndichava Mwari wavo, uye ivo vachava vanhu vangu. 33 Uye havachazodzidzisa mumwe neumwe wokwake, nehama imwe neimwe hama yake, vachiti, Ziva Ishe, nekuti vose vachandiziva, kubva kumuduku wavo kusvikira kumukuru pakati pavo, ndizvo zvinotaura Ishe; nekuti ndichakangamwira zvakaipa zvavo, handichazorangarira zvivi zvavo.

1 Johani 2: 1-2:
1 Vana vangu vandinoda, ndinonyora izvi zvinhu kuti musatadza. Uye kana munhu akatadza, isu tine murevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama: 2 Uye ndiye kuyananisira zvivi zvedu: uye kwete zvedu chete, asi uyewo nezvenyika dzese.
Ndinotenda kuti nekunzwisisa uku, waona nzira yekumira kudzokera shure mumoyo mako. Ndinotenda kuti une nzwisiso yakanaka yekuti zvivi haisi dambudziko remutendi, zvivi zvako zvese zvinoregererwa muna Kristu Jesu. Ingo ramba uchirarama mukuziva kwerudo rwake kwauri uye munguva pfupi kuti rudo ruchatanga kuyerera kubva kwauri kuenda kune vamwe. Pazasi pane mimwe minamato yemunamato inobatsira kusimbisa kutenda kwako.

MINYENGETERO MARI.

1. Ini ndinoramba kupa mupomeri wehama chero nzvimbo yepamutemo muhupenyu hwangu zvakare muzita raJesu

2.Mweya Mutsvene, ndibatsireiwo kuti ndisabve mukutenda nekusingaperi muzita raJesu

3.Mweya Mutsvene, ndibatsirei kuti ndisateerere mweya inonyengera muzita raJesu

4.Mweya Mutsvene, rega basa rerima ripere muhupenyu hwangu zvakare muzita raJesu

5. Simba roga roga, rakapihwa nehondo yerima kuti rindikwevere kure nehupenyu husingaperi, harizobudirire muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

6. Nesimba raMwari, hakuna mweya wekunyepa uchava nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Ndinoramba zviitwa zvemweya wehunyengeri, muzita raJesu.

8. Simba rega rega, rakapihwa chairo kundikanganisa, rakasungwa, muzita raJesu.

9. Chero mweya wenyika, unonongedzera kwandiri, sungwa, muzita raJesu.

10. Chero chikamu changu, chine nyota yekushamwaridzana nenyika, chinowana kununurwa naMwari, muzita raJesu.

Ndatenda ishe nekundisimbisa mukutenda muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.