40 Munamato wekubudirira Muhupenyu

15
19384

Jeremiya 29: 11:
11 nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro penyu, ndizvo zvinoreva Ishe, pfungwa yorugare, kwete yezvakaipa, kukupai mugumo unotarisirwa.

Zvinoenderana nebhuku ra3 Johane 1: 2, tinoona kuti vanaMwari vanoshuvira vana vake vese kuti tibudirire munharaunda dzese dzehupenyu hwedu. Ichi chirevo chechokwadi, asi zvinonzwisa tsitsi kuti vatendi vazhinji vari kure budiriro, maChristu mazhinji nhasi varikurarama hupenyu hwakaipa, vazhinji vari kutonetseka kana kuri kuda kwaMwari kuti vatambure muhupenyu. Mwana wa Mwari, Mwari vanoshuvira pamusoro pezvinhu zvese kuti iwe neni tirambe takabudirira muhupenyu, Danho rake rekupedzisira kwatiri nderekuti isu tabudirira. Nekudaro Dhiabhori kune rimwe divi anogaro kupokana nenhaka yedu muna Kristu. Kunyange paine zvikonzero zvakawanda nei vanhu vachikundikana muhupenyu, dhiabhori chikonzero chikuru, kuti iwe neni tibudirire muhupenyu tinofanirwa kumisa kurwa kwekutenda uye kuramba dhiabhori paatari yeminamato. Nhasi tichave tichiita munamato makumi mana wekubudirira muhupenyu. Kushanda nesimba kwakanaka, basa rekugadzira rakatokura, asi basa remweya ndiro rekupedzisira.

Tinofanira kudzidza kuendesa kuguma kwedu kose kuruoko rwaMwari muminamato. Usaite kunge benzi rakapfuma raifunga kuti anogona kuzviita pasina Mwari. Tinofanira kudzidza kunyengetera nguva dzose maererano nenyaya dzehupenyu hwedu, kana iwe uri bhizinesi murume, unofanira kudzidza kugara uchinamata pamusoro pebhizinesi rako kuti urichengetedze kubva pakupinda kwadhiabhori, unoita izvi kuburikidza neminamato. Sezvo iwe uchiita munamato uyu wekubudirira muhupenyu nhasi, ini ndiri kukuona uchibudirira mukati mevavengi vako muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Ndinozivisa kuti maropafadzo angu ese akasungwa neguva, buda, muzita raJesu.

2. Ini ndinosunungura makomborero angu kubva mumaoko ehama dzangu dzakafa, muzita raJesu.

3. Ini ndinobvisa maropafadzo angu mumaoko evavengi vese vakafa, muzita raJesu.

4. Ini ndinonyadzisa kuviga kweuroyi hwese, muzita raJesu.

5. Sezvo guva rakatadza kumisa Jesu, hapana simba rinomisa zvishamiso zvangu, muzita raJesu.

6. Izvo zvinonditadzisa kubva paukuru, ipa izvozvi, muzita raJesu.

7. Zvese zvakaitirwa ini, vachishandisa ivhu, ngazviverengerwe, muzita raJesu.

8. Shamwari yega yega isina hushamwari, yakafukunurwa, muzita raJesu.

9. Chero chinomiririra mufananidzo wangu munyika yemweya, ini ndinokubvisa, muzita raJesu.

10. Misasa yese yevavengi vangu, gamuchira nyonganiso, muzita raJesu.

11. Ishe, ipai simba hupenyu hwangu nesimba renyu pamusoro pemasimba ese emadhimoni, muzita raJesu.

12. Ishe, regai zvese zvisingagoneki zvitange kuitika kwandiri muDhipatimendi rese rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

13. O Ishe, ndibvisei pandinenge ndichienda kwamunoda Kuti ndive.

14. O Ishe, ndiitire nzira musina nzira.

15. O Ishe, ndipeiwo simba rekuti ndizadziswe, ndibudirire uye ndibudirire muhupenyu, muzita raJesu.

16. O Ishe, ndipwanyai mu department rega rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

17. O Ishe, itai kuti ndidarike ndichipinda muzvishamiso zvinoshamisa munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

18. O Ishe, ndiitei kuti ndibve pane chero chipinganidzo chiri munzira yangu kufambira mberi muhupenyu, muzita raJesu.

19. Ishe, ndisimbisei muchokwadi, humwari nekutendeka.

20. O Ishe, wedzerai flavour kubasa kwangu, muzita raJesu.

21. O Ishe, wedzerai pabasa rangu, muzita raJesu.

22. O Ishe, wedzera pundutso pabasa rangu, muzita raJesu.

23. O Ishe, simbisa uye chengetedza hupenyu hwangu, muzita raJesu.

24. Ini ndinoramba zvirongwa nehurongwa hwevavengi hwehupenyu hwangu, muzita raJesu.

25. Ini ndinoramba mabasa uye zvombo zvemuvengi zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

26. Zvombo zvese nemifungo yakaipa inondirwisa, zvinokundikana zvachose, muzita raJesu.

27. Ini ndinoramba kufa kwepamberi, muzita raJesu.

28. Ini ndinoramba zvakaipa zvinokurumidza kuparadzwa, muzita raJesu.

29. Ini ndinoramba kuoma mukufamba kwangu naMwari, muzita raJesu.

30. Ini ndinoramba chikwereti chemari, muzita raJesu.

31. Ini ndinoramba kushaya nenzara muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

32. Ndinoramba tsaona dzenyama nedzemweya pakupinda kwangu nekubuda muzita raJesu.

33. Ini ndinoramba kurwara mumweya wangu, mweya uye muviri, muzita raJesu.

34. Ini ndinomira ndichipokana nebasa rega rega rakaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

35. Ini ndinokunda kusava nesimba kwesimba uye kurwiswa kwese kwakaitwa nemuvengi, muzita raJesu.

36. Ndinoraira kurambana pamweya pakati pangu nesimba rose rerima, muzita raJesu.

37. Huturu hwose nemuseve wemuvengi, ngazvishayiswe simba, muzita raJesu.

38. Ini ndinotyora joko rega rega rekushaya chibereko muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

39. Ndinodzima zvirongwa uye mucherechedzo wehupenyu muzita raJesu.

40. Ishe Jesu, damburai hukama hwese hunokuvadza muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

Ndatenda Jesu neminamato yakapindurwa muzita raJesu

Advertisements

15 COMMENTS

  1. Ndinokutendai Jesu nekupindura minamato yangu .. Itai kuti ive yakakwana muhupenyu hwangu ndinotema kuti munokomborera nd mundiropafadze muzita raJesu ndinonamata…. Ameni

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano