100 Munamato wekuti Utyisirwe Kusuwa

0
6223

Ekisodho 23:26:
26 Hakungashaiwi vana vavo, kana kuva mhanje, munyika yako.

Minamato yanhasi yakanangidzirwa kune avo vari kutambura kuora mwoyo, avo ikozvino vane nhumbu asi vanotambura nekutyisidzirwa kwekutadza kubata pamuviri. Ndiri pano kuti ndikuudze kuti: UNOFANIRA KUDZIVISA BHUKU RAKO PAKUZVIMBISA !!!! kunyangwe kusvodza ndeyenyama kana yemweya, tichave tichipa chirevo chekuti hazvingamboitika muzita raJesu .Minamato yanhasi yakanzi, 100 munamato wekutyisidzirwa nekuparara. Kuzvitakura ndiko kurasikirwa nemwana mudumbu. Hapana amai vanofanirwa kupfuura neruzivo urwu zvachose. Paunenge uchipinda muminamato iyi nhasi, kupererwa nemimba hakuzombosvika padyo neimba yako muzita raJesu.

Kana iwe uri kuverenga izvi iye zvino uye iwe uine pamuviri, usatya, Mwari vari kutaura newe kubudikidza nechinyorwa ichi, usatya, ingotenda Mwari neshoko rake, namata iyi minamato nemoyo wako wese uye kutarisira kutendeuka ipapo ipapo hupenyu hwako. Iyi minamato minamato yehondo, unenge uchiregedza kutsiva kwaMwari pamusoro pa Vavengi yenhumbu yako, inopesana masimba erima izvo zviri kurwisa kutumira kwako kwakachengeteka. Mwari ngavataure zvekupedzisira muwanano yako, usatendera dhiyabhori kana chiremba asingatende kuti vaise pressure yako, ramba uchingotaura izwi raMwari nezve yako safe shipping uye uchizivisa nyadzi uye kunyadziswa kwevavengi vako vese, unenge uine zvaunotaura. Munamato uyu wekutyisidzirwa kukanganisa

MINYENGETERO MARI

1. Baba, ndinokutendai nekuti ndimi moga munopa Vana, ndinokutendai Baba nekuunza kwangu kwakachengeteka muzita raJesu.

2. Chero hanzu dzangu idzo muvengi akaisa parutivi kutambudza kubata kwangu, kugocha, muzita raJesu.

3. Chero chipi zvacho chakashongedzwa chiri mumba mangu chakatorwa, haiwa Ishe, ndizivisei.

4. Chero chero nguo iri kushandiswa nemuvengi kuparadza nhumbu yangu, roast.

5. Chero chidhimoni chishandiso chakashanda padivi kubvisa nhumbu yangu, chibvarura, muzita raJesu.

6. Wese madhimoni chiremba / mukoti akapihwa nasatan kuti aparadze nhumbu yangu, jekiseni nerufu, muzita raJesu.

7. Wese zvakaipa kure kure kwakadzora gadget ichishandiswa kukanganisa nhumbu yangu, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.

8. Ini ndinopa chero chombo chakagadzirirwa kushaya nhumbu yangu simba, muzita raJesu.

9. Ini ndinovhara satanic yese nhepfenyuro yakarongedzwa kupokana nhumbu yangu, muzita raJesu.

10. Ini ndinoramba kubata chero mhondi nhumbu, mune chero department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

11. Ini ndinosunga mweya wega wekukanganisa wakapihwa pamusoro pemimba yangu, muzita raJesu.

12. Ini ndinosunga mweya weanenge ipapo. Hauzoshande muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

13. Ini ndinotyora kubatwa kwese nekubata kweuroyi pamusoro pemimba yangu, muzita raJesu.

14. Ini ndinoremedza kupesana kwese kuri kuita nhumbu yangu, muzita raJesu.

15. Chero nhengo yemhuri yangu ichishuma nhumbu yangu kune vakaipa, gashira kurohwa kwemutumwa waMwari, muzita raJesu.

16. Dhimoni rega rega rinoshanda rinopesana nemuchato wangu, gamuchira moto unotinhira waMwari, muzita raJesu.

17. Ndinobvisa matyisidziro ese aSatani pamimba yangu, muzita raJesu.

18. Simba rega rega / mweya unondishanyira husiku kana muchiroto kuitira kuti ndipedze nhumbu yangu, kuwa pasi uye kufa, muzita raJesu.

19. Ini ndinobvisa zvakaipa zvese zvekushanyirwa naSatani pamimba yangu, muzita raJesu.

20. O Ishe, ita plug yechibereko changu chigamuchire simba reMweya Mutsvene kutakura nhumbu yangu kusvika pakuzvara, muzita raJesu.

21. Ini ndinoramba kuratidza kwese kwefivha panguva yekuzvitakura, muzita raJesu.

22. Ini ndinoramba kushushikana kwese kwasatani panguva yekuzvitakura, muzita raJesu.

23. Mabhiza ese nemutasvi waro ari mudumbu rangu, mhuri kana hofisi, akakandwa mugungwa rekukanganwa, muzita raJesu.

24. Ini ndinosunga mweya wega wega wekukanganisa, wakapihwa pamuviri pangu, muzita raJesu.

25. O Ishe, tumai Chiedza chenyu pamberi pangu kuti chityaire zvakashata kubva mudumbu rangu nehupenyu, muzita raJesu.

26. Ini ndinosunga mweya weanenge aripo; Hauzoshande muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

27. Ini ndinodzinga simba rese rekudzinga vana vangu, muzita raJesu

28. Ini ndinotyora kubatwa kwese nekubata kweuroyi pamusoro pemimba yangu, muzita raJesu.

29. Kubva nhasi, handisi kuzorasa mwana wangu mudiki, muzita raJesu.

30. Ini ndinoremadza kushorwa kwese nekubata kwangu, muzita raJesu.

31. Ndichazadzisa kuwanda kwemazuva emimba iyi, muzita raJesu.

32. Chero nhengo yemhuri yangu, inomhan'arira nhumbu yangu kune vakaipa, gamuchira mbama dzevatumwa vaMwari, muzita raJesu.

33. Handisi kuzobvisa nhumbu yangu ndisati ndasununguka, muzita raJesu.

34. Dhimoni rese redunhu, ririkushanda kumuchato wangu, gashira moto unotinhira waMwari, muzita raJesu.

35. Wese mweya wekubereka uye wekutyisidzira kubvisa nhumbu, wapedzwa nemoto, muzita raJesu.

36. Ndinobvisa matyisidziro ese aSatani pamimba yangu, muzita raJesu.

37. handingabereke mhondi, muzita raJesu.

38. Simba rega-rega / mweya, uchindishanyira husiku kana kuhope kuitira kuti ndibvise nhumbu yangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

39. Simba rose remhondi, rinopaza, muzita raJesu.

40. Ndinobvisa mweya wese wakaipa wekushanyirwa naSatani pakubata kwangu, muzita raJesu.

41. O Ishe, ndinunurei kubva mudumbu rinokuvadza, muzita raJesu.

42. O Ishe, regedza dumbu rangu rigamuchire simba reMweya Mutsvene, kuti nditakure nhumbu yangu kusvika padanho rekusununguka, muzita raJesu.

43. O Ishe, regai mhirizhonga yese yekubvisa pamuviri ibve zvachose, muzita raJesu.

44. Ini ndinoramba kuratidzwa kwese kwefivha panguva yepamuviri, muzita raJesu.

45. Simba rose rakaipa, rinoonekera kuburikidza neimbwa, murume kana mukadzi, rinofanira kuparadzwa nemoto, muzita raJesu.

46. Ini ndinoramba kushushikana kwese kwasatani panguva yekuzvitakura, muzita raJesu.

47. Imi vana vakaipa, muchikonzera kubvisa nhumbu, kufa, muzita raJesu. Ndasunungurwa kubva mukudzvinyirirwa kwako, muzita raJesu.

48. Ndinoraira rufu kumurume wemweya kana mukadzi wemweya, kuuraya vana vangu, muzita raJesu.

49. Iwe nyika, ndibatsireiwo ndikunde kukunda simba rekushaiwa misumbu, muzita raJesu.

50. O Ishe, ndipeiwo mapapiro egondo guru kuti nditize kubva mukukanganisa, muzita raJesu

51. O Ishe ndipeiwo seti yemapatya, muzita raJesu.

52. Ini ndinoparidza kuti ini ndine chibereko uye ndichaunza nerunyararo, muzita raJesu.

53. Ini ndinokunda kushata kubudikidza nesimba raIshe, muzita raJesu.

54. Baba vangu, ndifukidzei nenhoo Yenyu mugondiisa pasi pebhanhire renyu, muzita raJesu.

55. Simba rese, rakamedza vana vangu, vagese izvozvi, muzita raJesu.

56. Hwaro hwese hwekuparara, gamuchira kutonga kwaMwari, muzita raJesu.

57. Ini ndinoraira fibroid, donhedza chibereko changu, muzita raJesu.

58. Yese yakaderera sperm count, shandurwa ive yakazara sperm count, muzita raJesu.

59. Ini ndinotema kuti panguva yese yekuenda kumwedzi, handichamanikidzwa. Ini ndinogashirwa nengirozi kushumirwa, muzita raJesu.

60. Muviri wangu, simba, kubata, muzita raJesu.

61. O Ishe tumai mukoti wenyu wekudenga kuti andishumire panguva yese iyi yenhumbu, muzita raJesu.

62. Ndichabereka mwana akajaira kukubwinya kwaMwari, muzita raJesu.

63. Ishe ndinunurei pamweya wekukanganisa, muzita raJesu.

64. Ini ndinotonga kubatwa kwekusabata zvakanaka kuburikidza nemazano asiriwo ezvekurapa kana mishonga isiri iyo, muzita raJesu.

65. Cervix yangu, ivharwe, ngaparege kuve ne contraction kana dilation pamberi pemwedzi mipfumbamwe, muzita raJesu.

66. Ndinogamuchira simba kubva kumusoro kuti ndibudise, muzita raJesu.

67. Ini ndinotyora runyanga rwevakaipa vachindibata zvakaipa, muzita raJesu.

68.Mweya Mutsvene, ndizivise uye undifukidze mukati menguva yese yemimba iyi, muzita raJesu.

69. Handingashande pasina, kana kubereka dambudziko, muzita raJesu.

70. Pandinenge ndichivaka, ndichagara uye pandichadyara, ini ndichadya, muzita raJesu.

71. Ini nevana vandakapiwa naMwari ndezve zviratidzo nezvishamiso, muzita raJesu.

72.Ishe Jesu, pfumo ngarirege kubva muwanano yangu, muzita raJesu.

73. Chero hanzu dzangu idzo muvengi akaisa parutivi kutambudza kubata kwangu, kugocha, muzita raJesu.

74. Uta hwega hwevane simba, uchirwa nekubereka kwangu chibereko, gura, gura, gura, muzita raJesu.

75. Chero hembe iri kushandiswa nemuvengi kuparadza nhumbu yangu, bika muzita raJesu

76. Iwe mhepo yekumabvazuva yakasimba yaIshe, furidzira pamusoro peGungwa Dzvuku mudumbu mangu izvozvi, muzita raJesu.

77. Ndinoparadza dombo ripi neripi rakaipa kana mbudzi ndichiparadza vana vangu vane nhumbu, muzita raJesu

78. Chishandiso chedhimoni choga choga chekuvhiya, chakasarudzika kubvisa nhumbu yangu, kupwanya kuita zvidimbu, muzita raJesu.

79. O Ishe, kurwa nomuparadzi, kushanda kurwisa wangu kuwedzera uye muchero, muzita raJesu.

80. Wese chiremba / mukoti wedhimoni, akapihwa basa nasatan kuti aparadze nhumbu yangu jekiseni kuzviuraya muzita raJesu.

81. Ropa raJesu, ndishambidze ugondinzwira ngoni, muzita raJesu.

82. Yese yakaipa yekudzivirira remote gadget iri kushandiswa kubata nhumbu yangu, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.

83. Iwe murume wehondo, ndiponese kubva mumaoko evanyamukuta vakaipa, muzita raJesu.

84. Ini ndinopa chero chombo chakagadzirirwa kupokana nepamuviri wangu simba muzita raJesu.

85. O Ishe, pfuurai muIjipita wese, anoshanda achindirwisa mukati megungwa, muzita raJesu.

86. Ini ndinovhara pese panhepfenyuro yesatani, yakagadzirirwa kupokana nepamuviri wangu, muzita raJesu.

87. Ini ndinotema kuti ndichaona iro basa guru raIshe, apo ini ndinonunura vana vangu zvakachengeteka, muzita raJesu.

88. Ini ndinoramba kubata chero akauraya nhumbu mune chero department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

89. Mabhiza ese nemutasvi waro ari mudumbu rangu, mhuri kana hofisi, akakandwa mugungwa rekukanganwa, muzita raJesu.

90. Ini ndinosunga mweya wega wekukanganisa, wakapihwa kupokana nhumbu yangu, muzita raJesu.

91. O Ishe, tumai Chiedza chenyu pamberi pangu kuti chityairi kusaberekerwa kubva mudumbu rangu uye nehupenyu muzita
raJesu.

92. Ini ndinosunga mweya weanenge ipapo. Hauzoshande muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

93. Ndinodzinga masimba ose, ndichidzinga vana vangu, muzita raJesu.

94. Ini ndinotyora kubatwa kwese nekubata kweuroyi pamusoro pemimba yangu, muzita raJesu.

95. Kubva nhasi, handirase mudiki wangu, muzita raJesu.

96. Ndinoomesa simba rose kupokana nepamuviri wangu, muzita raJesu.

97. Ndichazadzisa huwandu hwemazuva ekuzvitakura uku, muzita raJesu.

98. Chero nhengo yemhuri yangu, inomhan'arira nhumbu yangu kune vakaipa, gashira mbama yengirozi yaMwari, muzita raJesu

99. Handizorase nhumbu yangu isati yazvara muzita raJesu.

100. Dhimoni rese redunhu, ririkushanda kumuchato wangu, gashira moto unotinhira waMwari, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano