10 Aggressive Munamato Pfungwa dzeKukanganisa Kuita

0
6371

Pisarema 142:7:
Budisai mweya wangu patirongo, kuti ndirumbidze zita renyu; Vakarurama vanondikomba; nekuti unondiitira zvakanaka.

Kukundikana uye kukundikana hakusi kuguma kwemugwagwa kwauri, kuti iwe wakakundikana munguva yakapfuura kana kunyangwe zviripo hazvireve kuti ikozvino wave kukundikana. Bhaibheri rinotiudza kuti murume wakarurama angawa kanomwe asi iye anosimukazve, Zvirevo 24:16. Nhasi tichave tichiita zvikamu gumi zvekunamatira zvemunamato zvekukunda kukunda. Chinetso nevatendi vazhinji ndechekuti vanorega zvakareruka, kana voyedza chinhu chitsva vobva vakundikana, ivo vanoti, hazvisi kuda kwaMwari kwavari kuti vaite izvozvo, asi hapana chinogona kuve chinobva muchokwadi, bhaibheri rinoti zvese zvinowanikwa ruoko rwako kuti ruite, zviite nesimba rako rose, Muparidzi 10:9, bhaibheri rakatiwo Mwari achafambisa mabasa ese oruoko rwako, Dheuteronomio 10: 30. Mwari havasarudze mabhizinesi nebasa revanhu, hongu Anogona kukurudzira dzimwe pfungwa mukati mako, asi sarudzo ndeyako yekuita. Mwari vachabudirira chero zvinhu zviri pamutemo zvaunoisa ruoko rwako kuti uite.

Mwana wa Mwari, usarega dhiabhori achikuodza moyo nekukunda kwako, ini handisati ndamboona murume akabudirira asina kumbokundikana kurwa kare, kurasikirwa inzira yekukunda, unofanira kudzidza saDavid kuti uzvikurudzire munaIshe. Izvi zvine simba munamato mapoinzi zvekukunda kukunda zvichaparadza zvachose kutadza kuziva uye kukunda kuziva kubva muhupenyu hwako muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. Rumbidzai Ishe nekuda kwesimba riri muzita rake iro ibvi rose rinofanira kupfugama.

2. Nesimba raMwari, ndinoparadza wese satanic mumiriri uye chishandiso chaSatani chakagadzirirwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

3. Ini ndinosunungura vatumwa vanoparadza kuti vaparadzire atari yese yakaipa yakavakirwa kwandiri, muzita raJesu.

4. Masimba ese, kuyedza kundiviga ndiri mupenyu, pfugama pasi uye ufe, muzita raJesu.

5. Chirongwa chega chega mushure mehupenyu hwangu, nezvakaipa zvemudzimba, chakavharwa uye kufa, muzita raJesu.

6. Simba rese, rinotenderedza zita rangu nekuda kwezvakaipa, wira pasi uye ufe, muzita raJesu.

7. Chisarudzo chose, chakatorwa kupokana nehupenyu hwangu nemweya yevaroyi, wira pasi ugofa, muzita raJesu.

8. Coffin rega remukati, rakabiwa nemoto, muzita raJesu.

9. Wese satanic mhuka muhope dzangu, dzika pasi ufe, muzita raJesu.

10.Imi varidzi veuremu wehurwere, takura mutoro wako ikozvino, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu yose muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano