Pfungwa dzeMunamato Zvekugovera kweMweya

2
11955

Dheuteronomio 8:18:
Asi iwe uchayeuke Ishe Mwari wako, nekuti ndiye unokupa simba rekuti uwane nefuma, kuti asimbise sungano yake, yaakapikira madzibaba ako, sezvazvakaita nhasi. 

Chishuwo chikuru chaMwari maringe na3 Johane 1: 2 ndechekuti vana vake vese vabudirire mumativi ese ehupenyu hwavo. Nhasi tiri kuita minamato yekunamatira yezvinhu zvemweya unoshamisa, Tinoshumira Mwari anonzi Jehova Jireh, Mwari anotipa, Akapa Abraham kunaGenesi 13: 1-2, Akapa Isaac Genesis 26: 14-18, Mwari akapa vana chaivo vari muEjipitori, bhaibheri rakati iro rakabvisirwa Egypt hupfumi hwayo. Mwari wedu ndi Mwari we mashura ezvemweya.
Muminamato yanhasi tichave tichizivisa zvemashura edu muna Kristu. Jesu akatiita kuti tinzwisise muna Marko 11: 23-24 kuti kana tikasakahadzika, tichava nezvatinotaura.

Isu tichave tichizivisa budiriro pamusoro pehupenyu hwedu, unogona kunge usinga tarise kubudirira nhasi, asi sezvaunoramba uchizivisa iwo mazwi okutenda pamusoro pehupenyu hwako, uchaona shanduko inoshamisa muhupenyu hwako muzita raJesu. Enga minamato iyi yekunamatira yemweya pazvinhu zvekutenda, namata izvi kureurura nemoyo wako wese uye uone Mwari achisimbisa izwi rake muhupenyu hwako muzita raJesu. Iwe uchave nezvaunotaura.

MINYENGETERO MARI

1. Ndiri chisikwa chitsva muna Kirisito saka ndinotaura kuti ndinofamba muuwandu hwesimba muzita raJesu

2. Jesu Kirisito haana kutomboshaikwa Paaive pasi pano, Ini ndinoparidza kuti ini handizomboziva kushomeka semwana waMwari nezita raJesu

3. Jesu haana kumbobvisirwa mari pamazuva ake ese epasi, saka ini handifi ndakamanikidzwa mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu

4. Ini ndinoparidza kuti ndine pfungwa dzaKristu, saka ini handifi ndakashayikirwa nehumwari hunhu hwehupfumi Kusikwa muzita raJesu

5.Ishe ndiye mufudzi wangu, saka ndinotaura kuti handifi ndakashayiwa simba uye kushaya zvekare

6. Ndinozivisa kuti ndichagara ndiri panzvimbo yakakodzera uye panguva chaiyo yekubhuroka kwangu kwemari muzita raJesu.

7. Ndinoziva nyasha dzaIshe wangu Jesu Kristu, kuti, kunyange akange akapfuma, asi nekuda kwangu Akava murombo, kuti kubudikidza nehurombo hwake ndive mupfumi, saka ndinoparidza kuti handingambovi murombo.

8. Ndinozivisa nhasi kuti ndiri kufamba mune zvemari simba muzita raJesu

9. Ndinotaura kuti nesimba renyasha dzaMwari, ndichabudirira pane zvese zvandinoita muzita raJesu

10. Ini ndinozvibhabhatidza nemweya wekushingaira muzita raJesu.

11. Ndiri kufamba mukubudirira kwemari muzita raJesu

12. Ndiri kufamba mukufarirwa mune zvemari muzita raJesu

13. Varume nevakadzi vari kundifarira mune bhizinesi muzita raJesu

14. Kukundikana kuri kure neni muzita raJesu

15. Ndiri kufamba mune zvaMwari zvehupenyu hwangu nezve mari yangu muzita raJesu

16. Nyasha dzaMwari dzinofukidza zvese kukanganisa kwangu nekutadza muzita raJesu

17. Ini ndiri kubudirira muzita raJesu

18. Ndakaropafadzwa kukomborerwa muzita raJesu

19. Ini ndakanzwirwa tsitsi uye nekunoshamisa ndakasimudzwa ndiMwari muzita raJesu

20. Zvese zvandinoisa maoko angu zvakakomborerwa muzita raJesu.

Ndatenda jesus nekundikomborera.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Dzimwe nyasha dziri mauri changamire.
    Ini ndakakomborerwa chaizvo neminamato iyi.
    Nyasha dzaMwari ngadziwedzerwe mamuri changamire.

    G

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano