Kununurwa Kubva muhurombo hweMunamato weHurombo

1
6781

Dheuteronomio 8:18:
Asi uchayeuke Ishe Mwari wako, nekuti ndiye unokupa simba kuti uwane pfuma, kuti asimbise sungano yake, yaakapikira madzibaba ako, sezvazvakaita nhasi.

Urombo haisi nzvimbo yemupfungwa chete, hurombo idambudziko radhiyabhori, maKhristu mazhinji anoshanda kunge nzou asi chikafu chemasvosve, izvi zvinokonzerwa nemweya wehurombo. Ichokwadi kuti dhiabhori anogona kuedza munhu nehupfumi, asi iye anogona zvakare kutambudza mumwe nehurombo, muna Dheuteronomio 28: 1-14 tinoona makomborero okushumira Mwari, asi kubva mundima dzinotevera, tinoona kuti kana taenda kunzira , Dhiabhori anotitambudza nekutuka mukuru pakati pavo urombo. Mwana waMwari unofanira kuzvinunura kubva kumweya wehurombo. Nhasi ndafunga kununurwa kubva kunharaunda dzemunamato wehurombo, izvi minamato yemunamato vacharwisa madhimoni vachirwisa mari yako.
Mumwe munhu anogona kubvunza, kuti sei ndichifanira kunetseka kunamatira mari, ini ndichigona kungodzidza kuita mari? Kupindura uyu mubvunzo, ngatitarisei pazasi rugwaro:

Muparidzi 9: 11: 11 Ini ndakadzoka, ndikaona pasi pezuva, kuti nhangemutange harina kumhanyisa, kana kurwa kune vane simba, kunyange zvakadaro kune chingwa kune vakangwara, neupfumi kuvanhu vanonzwisisa, kunyange zvakadaro kufadza varume vane hunyanzvi; asi nguva nezviitiko zvinouya kune vese.

Kubva parugwaro rwuri pamusoro tinoona kuti its not nekungwara chete kana nekushanda nesimba, tinofanira kuziva kuti tinoda rubatsiro rwaMwari muhupenyu hwedu. Ini ndinotaurira vanhu, izvi "ichokwadi kuti unogona kuva mupfumi usina Mwari, asi zviri nani kwazvo kupfuma naMwari". Kuti iwe unakidzwe nebudiriro, unoda Mwari, ndosaka kununurwa uku kubva kunamato yekunamatira kunonunura kubva kwese kwese kushayikwa uye kushaiwa muzita raJesu. Paunenge uchiita izvi munamato wekuununura, kwete Mwari chete anokupa simba kuti ubudirire, Iye zvakare achakununura kubva pakuchochora. Ndokumbira utarise, kuti aya manamato haangakupi mari, asi inoparadza masimba egehena anorwira nemari yako, uye ichagonesa mweya unoera kukutungamira kunzira kwayo budiriro yemari. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yekunamata Mwari vachange vachidonhedza mazano akafuridzirwa mumoyo mako anozokuita hofori yemari.

MINYENGETERO MARI

1. Ndinozvinunura kubva mukusvibisa kwese kwemadhimoni, muzita raJesu.

2. Ndinozvinunura kubva pakushatiswa kwese kwemadhimoni kwakagarwa nhaka, muzita raJesu.

3. Ndinozvinunura kubva pakushatiswa kwese kwedhimoni kunobva mukubatanidzwa kwandakaita mune chimwe chitendero chemadhimoni, muzita raJesu.

4. Ini ndinosununguka pahukama hwese hwedhimoni nemweya wehurombo muzita raJesu.

5. Ndinozvisunungura kubva kune yega yakaipa kusvibiswa kwekurota, muzita raJesu.

6. Ndinoraira kurwisa kwese kwaSatani kurwisa hupenyu hwangu muzviroto, kushandurwa kuve kukunda, muzita raJesu.

7. Aiwa, Ishe, nzizi dzese, miti, masango, shamwari dzakaipa, vateveri vezvakaipa, mifananidzo yehama dzakafa, nyoka, mweya yemweya, vakadzi vemweya uye masquerades, vakundwa neni pakurota, vaparadzwe chose nesimba riri muropa. raIshe Jesu.

8. Hese wakashata wakashata muhupenyu hwangu, buda nemidzi yako yose, muzita raJesu!

9. Ndinotora hupfumi hwangu kubva muruoko rwemunhu akasimba mumba memadzibaba angu, muzita raJesu.

10. Nesimba raMwari mupenyu, handisi kuzotambisa mikana yangu yehumwari, muzita raJesu.

11. Ndinobvisa simba ripi zvaro rinopesana neunyanzvi hwangu, muzita raJesu.

12. Ndinoramba kukiya musuwo wemaropafadzo pandiri, muzita raJesu.

13. Ini ndinoramba kuve nyeredzi inodzungaira, muzita raJesu.

14. Ini ndinoramba kuoneka ndobva ndangonyangarika, nemuzita raJesu.

15. O Ishe, pfuma yeVemamwe Marudzi ngaiendiselwe kwandiri muzita raJesu.

16. Ngirozi dzaMwari, teverai muvengi wese wekubudirira kwangu kusvika mukuparadzwa, muzita raJesu.

17. O Ishe, pfumo raGoriati rehurombo ngarishanduke pariri, muzita raJesu.

18. Baba Vatsvene, fuma ngaichinje maoko muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

19. O Ishe, gadzira garo padenga rekubudirira kwangu.

20. Baba vangu, regai joko rehurombo pahupenyu hwangu ripazwe zvidimbu, muzita raJesu.

21. Baba ishe, ngaaitei satanic siren, muchivhundutsa vabatsiri vangu ngavanyaradzwe, muzita raJesu.

22. Ishe, rega masimba ese ekuzvishandura, achimedza kubudirira kwangu aparadzwe, muzita raJesu.

23. Coffin roga roga, rakavakirwa kubudirira kwangu kumedza muridzi wako, muzita raJesu.

24. Mwari wangu, regai nzira dzevatumwa vakaipa vehurombo dzakapihwa mhosva neni dzive nhema uye dzedzedzere, muzita raJesu.

25.Ishe Jesu, bata chikwama changu.

26. Kushomeka kwese kwemadhimoni, kunyungudwe nemoto, muzita raJesu.

27. Iwe Mwari anotyisa, uyai zuva rezvakaipa pane muvengi wese wekubudirira kwangu nekuparadza
iye nekuparadzwa kwakapetwa.

28. Baba, vhurai maziso angu epfungwa kuti muone mikana yekubudirira muzita raJesu

29.: Ungana undiitire dambudziko solver muhupenyu muzita raJesu

30. Baba, ndibatanidzai nevanhu chaivo vanozonditora kumusoro muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano