50 Nyeredzi Yangu Inofanira Kupenyera Pfungwa dzeMunamato

1
8609

Isaya 60: 1-2:
Simuka, uvheneke; nekuti kujeka kwako kwasvika, nokubwinya kwaJehovha kwamuka pamusoro pako. 1 nekuti tarira, rima richafukidza nyika, nerima rakasviba revanhu, asi Ishe uchasimuka pamusoro pako, nekubwinya kwake kuchaonekwa pamusoro pako.

Wese mwana wa Mwari anogadzwa kuve nyeredzi pasirese, nyeredzi yako ndiyo destiny yako, Mwari wako akagadzwa chinangwa chekurarama, iwe uchizadzisa yako ramangwana, nyeredzi yako inonzi inopenya. Nhasi uno tichave tichiita minamato yandati ndabata, nyeredzi yangu inofanira kupenya minamato yemunamato. Iyi minamato yemunamato ichange ichitarisa pakuburitsa masimba erima kurwisa kuzadziswa kwezvaunoguma. Nyika yatiri kurarama mairi izere nerima, uye namasuwo e gehena hazvingamiri hapana kana zvasvika pakuramba vana vaMwari. Semwana waMwari, kuzadzisa zvauri kuda kuita muhupenyu, iwe unoda Hunhu hwekudzivirirwa, uye izvo zvinongouya kuburikidza neminamato.

Pfungwa dzemunamato dzatichange tichiita nhasi dzichave dzakanangana nekuparadza masimba ehumambo hwerima vachirwa nekwavo, isu tichave tichirwa hondo yemweya nemasimba ese aSatani anoedza kutirwisa apo tichifambira mberi muhupenyu. . Aya munamato manongedzo achakupa simba rekuparadza masimba e vanoparadza muhupenyu hwako, avo vanozoita zvese kukuodza moyo kubva mukufambira mberi. Vaya vari kurangana pachivande kukurwisa kuti vaone kuti zvese zvaunoita zvakaomarara, paunoita minamato iyi nhasi, Mwari anovafumura nekukupa kukunda kwemweya. Iyi nyeredzi yangu inofanirwa kupenya minamato yemukati ichakupa simba rekuparadza chero chipinganidzo chakamira pakati pako nokuzadzikiswa kwezita rako mune raJesu zita. Matthew 17:20 inotitaurira kuti isu tine mvumo yekuparadza masimba ese eadhiyabhori, pamunonamata iyi minamato nhasi, ini ndinoona masimba ese erima achirwa nenyeredzi yenyu yakaparara zvachose muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. O Ishe, regai masimba mazhinji erima uye hurongwa hwese hwemuviri wevaroyi veimba yangu vari kurwira hunhu hwangu huve hwakarohwa nezuva nezuva nemwedzi husiku muzita raJesu.

2. O Ishe, nhanho yega yega vavengi vekufambira mberi kwangu ngavavatungamirire mukuparadzwa kukuru, muzita raJesu.

3. Asi kana ndirini, Ishe, nditenderei kugara mugomba roruoko rwenyu, muzita raJesu.

4. O Ishe, kunaka uye ngoni dzaMwari zvino ngazvindikure, muzita raJesu.

5. Chero huroyi hwakaumbwa pasi pemvura chero ipi neipi inopesana nehupenyu hwangu, gamuchira kutongwa kwemoto nekukurumidza, muzita raJesu.

6. Rese simba reuroyi, raunza mweya murume / mukadzi kana mwana muzviroto zvangu, rakabiwa nemoto, muzita raJesu.

7. Wese mushandi wesimba reuroyi, uchiita semurume wangu, mukadzi kana mwana muzviroto zvangu, akagochwa nemoto, muzita raJesu.

8. Wese mumiriri wesimba reuroyi, akabatana mumuviri wangu, ngavanyadziswe, punzika pasi uye kuparara izvozvi, muzita raJesu.

9. Wese mumiriri wesimba reuroyi, akapihwa mari yekurwisa mari kuburikidza nemapoto, anowira pasi aparara, muzita raJesu.

10. Mabhanan'ana aMwari, tsvaga nekuparadza huroyi hwese hwunovezwa apo zano nemaonero ari kurangana neni, muzita raJesu.

11. Chero mweya yemvura kubva mumusha medu kana munzvimbo yekuzvarwa, yekuita huroyi kwandiri uye nemhuri yangu, ngaigurwe neshoko raMwari, muzita raJesu.

12. Chero simba reuroyi, rakabata chero angu makomborero muhusungwa, gamuchira moto waMwari uye urisunungure, muzita raJesu.

13. Ndinosunungura pfungwa dzangu nemweya kubva muhusungwa hwevaroyi vezvemanzini, muzita raJesu.

14. Chero huroyi hupi hwehumwe hunosunga maoko angu nemakumbo kubva mukubudirira, kutyora nekupaza-pwanya, muzita raJesu.

15. museve wese, wakapfurwa muhupenyu hwangu kubva pasi pemvura chero huroyi, buda mandiri udzokere kune watumira, muzita raJesu.

16. Chero chipi zvacho chakashata, chakaiswa mumuviri wangu kuburikidza nekuwonana neanoda chero rima rerima yakagochwa nemoto, muzita raJesu.

17. Chero zvakaipa chero zvazvakandiitirwa kusvika parizvino kubudikidza nekurohwa kweuroyi uye nekunyengedzwa, ngazvidzore neropa raJesu.

18. Ini ndinosunga huroyi hwese hunodzora nemweya yakasvibisa mweya, muzita raJesu.

19. Ndakakanda museve wese weuroyi uchibata zveshuwa (kuona, munhuwi, kuravira, kunzwa), muzita raJesu.

20. Ini ndinoraira museve wega wega kuti ubude kubva mumuviri wangu izvozvi muzita raJesu

21. Ropa raJesu, ndisuke mweya yega yega inosvibisa zvinhu, muzita raJesu.

22. Ini ndinoparadza ruoko rwean'anga-muroyi anoshanda kwandiri, muzita raJesu.

23. Wese mweya weuroyi, kuyedza kuvaka madziro kumisidzana yangu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

24. Ini ndinotumira mvura yenhamo pamusoro pesimba rese reuroyi rinoshanda kwandiri, muzita raJesu.

25. Iwe zuva, mwedzi, nyeredzi, pasi, mvura uye zvimwe zvinhu zvekusika, svina chero hunyanzvi hunopesana neni, muzita raJesu.

26. Simba rega, uchishandisa, matenga anotarisana neni, anowira pasi nokunyadziswa, muzita raJesu.

27. O Ishe, regai nyeredzi dzedenga dzitange kundirwira, muzita raJesu.

28.Haiwa Mwari simuka muparadzire zano rangu rose mutserendende, muzita raJesu.

29. Ini ndinotyora neropa raJesu, mweya yetsvina yese inokanganisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

30. Iwo mweya waMwari mupenyu, huya pamusoro pehupenyu hwangu uye uise nhovo yekudzivirira yakandikomba, muzita raJesu.

31. Yese tambo yeuroyi yakagarwa nhaka mumhuri yangu, tura, muzita raJesu.

32. Manera ese, anoshandiswa nen'anga kwandiri, roast, muzita raJesu.

33. Chero gonhi randavhurira huroyi chero munzvimbo yehupenyu hwangu, ngavhare zvachose neropa raJesu.

34. Ini ndinodzoreredza huroyi hwese hweuroyi pahupenyu hwangu hwekuroora, muzita raJesu.

35. Ini ndinotumira nyonganiso mumusasa wevaroyi vepamba, muzita raJesu.

36. Uroyi huroyi, ndisunungure, muzita raJesu.

37. Chero simba reuroyi, richirwisa kupesana newangu, rinowira pasi uye kufa, muzita raJesu.

38. Zvese incantation, tsika nehun'anga simba vachipesana nekwandiri, unowira pasi ugofa, muzita raJesu.

39. Ini ndinotyora simba remashura, huroyi uye nemweya inozivikanwa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

40. Varoyi vanopikisa, gamuchira iyo mvura yenhamo, muzita raJesu

41. Ndinorega huroyi hwese hukarwa nehupenyu hwangu, muzita raJesu

42. museve wese weuroyi muhupenyu hwangu, buda nemidzi yako yose, muzita raJesu

43. Hari yega yega muhari, uchishandisa kure kudzora hutano hwangu, bhuroka muzvidimbu, muzita raJesu.

44. Ini ndinotsiura kupereterwa kwehupi hupi huroyi hutsi pamusoro pehuro yangu, muzita raJesu.

45. Ini ndinotyora hari yega yega huroyi pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

46. ​​Dare rega rega reuroyi, richindirwisa harizobudirira, muzita raJesu.
47. Ini ndinozvibvisa ini nemhuri yangu kubva kun'anga dzose dzedonje nepoto, muzita raJesu.
48. Ini ndinotora kutendeka kwangu kubva mumaoko euroyi hwepamba, muzita raJesu.

49.Ruoko rwese rweuroyi, kudyara mhodzi dzakaipa muhupenyu hwangu kuburikidza nekurwiswa nehope, kusvava nekupisa kumadota, muzita raJesu.

50. O Ishe, regai masimba ese enhumwari masimba ave pachena uye anyadziswe, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano