90 Pfungwa dzeMunamato Kupesana Nemagirini Mukuda Kwako

6
9490

Numeri 14: 30-33:
Ipapo Karebhu akanyaradza vanhu pamberi paMosesi, akati, Hendei isu, pakarepo, titore ive yako; nekuti isu tinokwanisa kuikunda. 30 Asi varume vakakwira naye, vakati, Hatigoni kukwira kundorwa navanhu avo; nekuti vane simba kupfuura isu. 31 Vakauya neshoko rakaipa renyika iyo yavakange vatsvaga kuvana vaIsiraeri, vachiti, Nyika iyo, yatakapfuura napakati payo kuishora, inyika inodya vanhu vageremo; uye vanhu vese vatakaona mairi varume vehurefu. 32 Ndipo patakaona hofori, ivo vana vaAnaki, vanobva kune iwo makuru. Uye isu takanga tichizviona semhashu, uye saka isu takavaona.

Hapana chakakura chinouya pasina kupikiswa. Dhiyabhorosi anogara achiedza kumisa mutendi kuzadzisa ramangwana. Nhasi tichave tichiita makumi mapfumbamwe emunamato mapoinzi kupesana nehofori mune dzenyu. Giants ndiwo mugumo vane simba Izvo zvinomira panzira dzako kune hukuru. Kuti iwe uone uye uzadzise zvaunoda kuenda, unofanirwa kubatana neatari yemunamato yekukunda madhimoni munzira yako yekukudzika.

ichi minamato yemunamato inonongedzerwa kuna mafambiro evaurayi uye vanoparadza. Sezvo iwe uchiita munamato uyu unonongedza muvengi wese wezvauri kuenda kuti aparadzwe muzita raJesu. Hupenyu inzvimbo yehondo uye chete vanonamatira vanopona, iyo atari yemunamato ndiyo chikuva chekuzadzika kwezvakapangwa. Sezvo iwe uchiita munamato uyu uchirwisa hofori mune zvauchazoenda, ini ndinokuona uchizadzisa zvinozivikanwa mune zvakajeka zita raJesu. Namata uyu munamato unonongedza nekutenda nhasi uye kutarisira kutarisira kwakashandurwa kupupurira muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, ndinokutendai nekuchengetedza hunhu hwangu muzita raJesu.

2. Baba, ndinokutendai nekuda kwekuchengetedza kwako nekununura pane hupenyu hwangu muzita raJesu.

3. Ndinozvifukidza neropa raJesu.

4. Baba, ndinokumbira kuregererwa kwezvivi uye nenyasha kuti tigare saKristu muzita raJesu.

5. Baba, muzita raJesu, ini ndinomira kupesana nechero simba rakatorongwa pamusoro pemunamato uyu.

6. Ndinoparadza simba rekusungwa kwese kwasatani muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Vese masatan-ekusunga vamiriri, ndisunungure, muzita rine simba raIshe wedu Jesu Kristu.

8. Zvese zvirikumiririwa munyika yemadhimoni zvinopesana nebasa rangu, ngazviparadzwe nemoto waMwari, muzita raJesu.

9.Mweya waMwari mupenyu, kurumidza kugara kwese kuve wangu, muzita raJesu.

10. O Mwari, ndiphulei, mundishongedze uye ndivandudze simba rangu, muzita raJesu.

11.Mweya Mutsvene, vhura maziso angu kuti uone zvinopfuura zvinoonekwa kune zvisingaonekwi, muzita raJesu

12. O Ishe, tarisa basa rangu nemoto Wako uye undiitise kuti ndive nekusimukira muhupenyu muzita raJesu.

13. O Ishe, sunungurai mweya wangu kuti utevere kutungamirwa kweMweya Mutsvene munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

14.Mweya Mutsvene, ndidzidzise kunyengetera kuburikidza nematambudziko pane kuti ndinamate nezvavo, muzita raJesu.

15.Haiwa Ishe, ndinunurei kubva kunhema dzandinoreva.

16. Wese mweya yakaipa padondo necheni yakashata inovhiringidza budiriro yangu, dzivirirwe, muzita raJesu.

17. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusuwa pamweya neupofu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

18. O Ishe, ndipe simba kuti ndidzivise satan kuti azonditiza.

19. Ini ndinosarudza kutenda chirevo chaIshe uye hapana mumwe, muzita raJesu.

20. O Ishe, zodzai maziso angu nenzeve dzangu kuti vaone uye vanzwe zvinoshamisa kubva kudenga.

21. O Ishe, ndizodze kuti ndinamate ndisingaregi.

22. Muzita raJesu, ndinotora uye ndinoparadza masimba ese ari kumashure kwekutadza kwe basa.

23.Mweya Wakachena, dzorera moto wako pandiri izvozvi, muzita raJesu.

24.Mweya Mutsvene, vhura zvakavanzika zvangu zvakasviba, muzita raJesu.

25. Iwe mweya wenyonganiso, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

Mune simba reMweya Mutsvene, ndinoshora simba rasatani pabasa rangu, nemuzita raJesu.

27. Iwe mvura yehupenyu, pira kunze chero munhu asingazivikanwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

28. Imi vavengi vebasa rangu, muome mitezo, muzita raJesu.

29. O Ishe, tanga kugeza kubva kuhupenyu hwangu, zvese izvo hazviratidze Iwe.

30. Moto weMweya Mutsvene, wandibatidza kubwinya kwaMwari, muzita raJesu.

31. Ah Ishe, regai kuzodzwa kweMweya Mutsvene kupwanya joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu.

32. Ini ndinokanganisa kusungwa kwese kwedhimoni kwemunhu wangu wemweya, muzita raJesu.

33. Ropa raJesu, bvisa chero chinongedzo chisina kufambira pazvinhu zvese zvehupenyu hwangu, munaJesu
zita

34. Mitemo yekurwisa budiriro, bviswa, muzita raJesu.

35. Holy Ghost fire, paradzai nhumbi dzese dzesatani muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

36. Ah Ishe, ndipeiwo kiyi yebudiriro yakanaka, kuti pese kwandinoenda, mikova yebudiriro yakanaka izarurwe kwandiri.

37. Imba yese yakaipa, yakavakirwa kundirwisa nebasa rangu, kuti iparadzwe, muzita raJesu.

38. O Ishe, ndisimbisei ini munhu mutsvene kwauri, muzita raJesu

39. Oh Lord, regai kuzodza kupasa basa rangu kuwire pandiri, muzita raJesu.

40. Handingashumire vavengi vangu. Vavengi vangu vachandipfugamira, muzita raJesu.

41. Ndinosunga mweya wese werenje nehurombo muhupenyu hwangu muzita raJesu.

42. Ini ndinoramba kuzodzwa kwekusabudirira mune rangu basa, muzita raJesu.

43. Ini ndinodonhedza pasi nhare dzose dzakavakirwa kupikisa kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

44. Ndinoyeuka makomborero angu ese akakandwa murwizi, sango uye satanic bank, muzita raJesu.

45. Ndakacheka midzi yese yematambudziko muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

46. ​​Satanic scorpions, ngadzipiwe isinganeti munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

47. Nyoka dzamadhimoni, dzishandiswe uturu-zvishoma munharaunda yega yehupenyu hwangu, muzita raJesu.

48. Ini ndinoparidza nemuromo wangu, kuti hapana chingaitika neni muzita raJesu.

49. Iwe musasa wemuvengi, nyonganiswa, muzita raJesu.

50. Utachiona hwemweya muhupenyu hwangu, kunyadziswa, muzita raJesu.

51. Vangu vese maHerod, gamuchirai kuora kwemweya, muzita raJesu.

52. O Ishe, mune rangu basa, ngoni Yako neyemunhu izondikomberedza gore rino, muzita raJesu.

53. Ini ndinoramba chero muganho wedhimoni pane kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

54. Zvinyorwa zvese zvakaipa zvinondipomera ngazvishayikwe nemuzita raJesu.

55. Ini ndinoramba mweya we muswe, ini ndinosarudza mweya wemusoro, muzita raJesu.

56. Ivo vese vanotenderera zita rangu nekuda kwezvakaipa, nyadziswa, muzita raJesu.

57. Shamwari dzese dzakaipa, ita zvikanganiso zvinokufumura, muzita raJesu.

58. Imi varume vane simba kubva kumativi maviri emhuri yangu, muchirwisa basa rangu, zviparadzei, muzita raJesu.

59. Ini ndinoramba kupfeka nguo yekutambudzika nekusuwa, muzita raJesu.

60. Kumukira kwega kwega, tiza kubva pamoyo wangu, muzita raJesu.

61. O Ishe, rega mweya unotiza kubva kuchivi upinze hupenyu hwangu.

62. Ini ndinotora kodzero dzangu dzose ikozvino, muzita raJesu.

63. Mweya Mutsvene, ndipeiwo tariso yekubwinya kwenyu, muzita raJesu.

64.Mweya Mutsvene, ndiraramise, muzita raJesu.

65. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwakagarwa nhaka, hunokanganisa basa rangu, muzita raJesu.

66. O, Ishe, tuma demo remoto kunheyo yehupenyu hwangu uye uparadze miti yese yakaipa inorwisa kubudirira kwebasa rangu.

67. Ropa raJesu, rakabuditsa kubva muhurongwa hwangu, zvese zvakagarwa nasatani, muzita raJesu.

68. Ini ndinoraira kuti vese vane simba rekutanga vanamatira hupenyu hwangu kuti vafe mitezo, muzita raJesu.

69. Chero tsvimbo yevakaipa, inondimukira yakanangana nebasa rangu, ipai simba nekuda kwangu, muzita raJesu.

70. Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa remunharaunda rakanamatira munhu wangu, muzita raJesu.

71. Ndinozvisunungura kubva pane yakaipa kutonga uye kutonga, muzita raJesu.

72. Kufungidzira kwakaipa kese, kupokana nebasa rangu, kwaoma kubva kunobva, muzita raJesu.

73. O Ishe, regai zano rekuparadza revavengi rakanangana nebasa rangu riputirwe muzviso zvavo, muzita raJesu.

74. O Ishe, chirevo changu chekuseka ngachishandurwe chive chishamiso, muzita raJesu.

75. masimba ese anotsigira zvisarudzo zvakaipa kwandiri, nyadziswa, muzita raJesu.

76. Iwe murume akasindimara ane simba, akagamuchirwa kwandiri uye nebasa rangu, wira pasi uye uve usina simba, muzita raJesu.

77. Iwe nhare yakasimba yemweya wega wega waKora, Dhatani naAbhiramu unorwa neni, pwanywa nepakati, muzita raJesu.

78. Wese mweya waBharamu, waakashanda kuti andituke, unowira pasi pechirongwa chaBharami, muzita raJesu.

79.Mweya wese weSanibharati naTobhia, uchirangana kundiitira zvakaipa, gamuchira mabwe emoto, muzita raJesu.

80. Wese mweya waHerodhi, unyadziswe, muzita raJesu.

81. Mweya wega wega waGoriati unogashira matombo emoto, muzita raJesu.

82. Wese mweya waFarao, wira muGungwa Dzvuku uye uparare, muzita raJesu.

83. Manipu ese aSatan anovavarira kushandura destiny yangu, nyadziswa, muzita raJesu.

84. Varairidzi vese vasingabatsiri zvekunaka kwangu, vanyarare, muzita raJesu.

85. Meso ese akaipa anotarisisa, akagadzirirwa kupokana neni nebasa rangu, ive mapofu, muzita raJesu.

86. Ose madhimoni anodzosera kumashure, akaiswa kutadzisa kufambira mberi kwebasa rangu, kugocha, muzita raJesu

87. Chero hope dzakaipa dzinoitwa kuti dzindikuvadze pamwe nebasa rangu, dzokorodze kuhope dzerufu, muzita raJesu.

88. Zvombo zvese nemidziyo yevadzvinyiriri nevanotambudza ngazvive zvisina simba, muzita raJesu.

89. Moto waMwari, paradza simba rinoshandisa chero yemweya mota inoshanda kurwisa ini nebasa rangu, muzita raJesu.

90. Zano rose rakaipa rakapihwa kupokana neni, kupwanya uye kushata, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yedu muzita raJesu.

Advertisements

6 COMMENTS

  1. Mwari ngavakudzwe. Ndiri kuona ruoko rwaAdonai, Jehovah Rapha, Alfa & Omega paupenyu hwangu kuburikidza neaya masimba emunamato mapoinzi kubva kuna Mufundisi Ikechukwu Chinedum. Ndinotenda Mwari nehupenyu hwako. Mwari ngavakudze ndima yako muzita raJesu rine simba.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano