Makumi makumi matanhatu eminamato yemunyengero mutsva

12
22205

Mabasa 1: 8:
8 Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, kusvikira kumugumo wenyika.

Wese mutendi muna Kristu anoda a kutsva kutsva, kuzodzwa kwezuro hakuna kukwana iro basa rwanhasi. Bhaibheri rinotiudza kuti ngoni dzaMwari dzive nyowani mangwanani, Mariro 3: 22-23. Nenzira imwecheteyo kuzodzwa kwe Mweya Mutsvene matiri tinogona kuvandudzwa nguva dzose. Chii chinonzi kuzodza? Chizoro isimba raMwari riri matiri, simba iri takaripihwa nemweya mutsvene patakapa moyo yedu kuna Jesu, ndipo patakaberekwa patsva. Simba iri matiri rinofanira kuramba richikurudzirwa kuitira kunyatsoshanda. Kwatiri kusimudzira kuzodzwa kwaMwari matiri, uye kuramba tichikuita kutsva, tinofanirwa kupihwa minamato isingaperi. Ichi ndicho chikonzero ndanyora makumi matanhatu emunamato ekunamatira kuzodzwa kutsva, minyengetero iyi inotipa simba rekuwedzera munyasha dzaMwari pahupenyu hwedu. Paunonamata zvakanyanya, kuzodza kwaMwari pahupenyu hwako uyezve kuzodza kwacho kunowedzera, ndipo paunowedzera kuva nesimba, uye paunowedzera kuva nesimba, ndipo paunotonga pamusoro pezvivi nadhiyabhurosi. Rangarira, izvi, unogona kuve nemagetsi anoshanda mumba mako uye woramba uri murima, kudzamara waisa switch yemwenje, iwe hausi kuona simba riri kushanda mumba mako. Munamato uri kuisa pane switch yemagetsi mumweya wako murume. Paunenge uchibata minamato iyi yezororo nyowani nhasi, ndiri kukuona uchikwira kubva padanho renyasha kuenda kune rimwe danho muzita raJesu.

Sei uchifanira kunyengeterera kuzodzwa kutsva? Munamato uyu wekuzodzwa patsva uri panguva yakakodzera kune avo vanoshuvira rumutsiriro pachavo muhupenyu hwavo hwemweya. Avo vanoda kugara vari pamoto kuna Mwari. Kana iwe uchida kuti mweya wako, mweya nemuviri zviteverere Mwari saka aya manamato ari iwe. Chechipiri, munamato uyu ndewevaya vanoda moto mutsva kuti vakunde hondo dzehupenyu. Hupenyu inzvimbo yehondo, uye kuti ukurire, iwe unoda mutsva wekuzodza, mumweya wako wemweya unofanirwa kuve wakagadziridzwa nemamhepo emweya wekupedzisira. Munamato ndiyo chete nzira yekuvandudza yako yemweya murume. MuKristu anongonamata chete anogona kukunda hondo dzehupenyu. Yetatu, munamato uyu ndeweavo vanoda kuzodzwa kwemweya unoera kuzadzisa zvinotarisirwa. Mudzimu unoera ndiye chete mubatsiri wedu, Anodaidzwa mubatsiri wedu nekuti tinoda rubatsiro rwake kuti tizadzise zvatakatarirwa muhupenyu. ramangwana zvinongozadzikiswa nesimba raMwari, uye iro simba riri mauri asi unofanira kurichengeta richitsva uye richishanda paatari yemunamato. Munamato wangu kwauri nhasi ndouyu, apo paunoita minamato iyi yekutsvoda kutsva, ndiri kukuona uchichinja zvigaro zvehukuru muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekuda kwesimba renyu guru rekuponesa uye kundinunura kubva muhusungwa hwese.

2. Baba, ngoni dzenyu ngadziwande pamusoro pekutonga kwese muhupenyu hwangu semhedzisiro yezvivi zvangu nekutadza muzita raJesu.

3. Ndinozvifukidza neropa raJesu.

4. Ini ndinozvibvisa pane chero nhaka yeuranda uye kusungwa, muzita raJesu.

5. O Ishe, tuma demo remoto kunheyo yehupenyu hwangu, uye paradza zvakaipa zvese zvakasaramo zvirimo muzita raJesu.

6. Ropa raJesu, buda kubva muhurongwa hwangu, hwese hwakagara nhaka satanic, muzita raJesu.

7. Chero tsvimbo yevakaipa, inosimuka kurwisa mhuri yangu, ishandiswe simba nekuda kwangu, muzita raJesu.

8. Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa remuno rakabatanidzwa kune mine, muzita raJesu.

9. Iwe wakaipa nheyo dzakasaririra, buda muhupenyu hwangu nemidzi yako yose, muzita raJesu.

10. Ini ndinotyora ndobva ndazvisunungura kubva kumhando dzose dzekunyengedzwa nemweya yakaipa, nezita raJesu.

11. Ini ndinozvitsaura kubva kune yakaipa kutonga uye kutonga, muzita raJesu.

12. Ini ndinozvipatsanura kubva pakubata kwe dambudziko ripi zvaro rakaendeswa mukati mehupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.

13. Ropa raJesu nemoto weMweya Mutsvene, suka nhengo dzese nemuviri wangu, muzita raJesu.

14. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva patsika dzakaipa dzese dzakagarwa nhaka, muzita raJesu.

15. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kunhaka yega yeipi yakagarwa nhaka, muzita raJesu.

16. Ini ndinosuka zvakaipa zvese, zvandakapihwa semwana muzita raJesu.

17. Ini ndinoraira kuti vese vane simba rekutanga vanamatira hupenyu hwangu kuti vafe mitezo, muzita raJesu.

18. O Ishe, rega ropa raJesu, riwedzerwe mumudziyo wangu weropa.

19. Suo rega, rakavhurirwa muvengi nenheyo dzangu, rivharwe nekusingaperi neropa raJesu.

20.Ishe Jesu, famba udzokere kwese kwehupenyu hwangu uye ununure kwandinoda kununurwa; ndiporese pandinoda kurapwa uye mundishandure pandinoda shanduko.

21. Iwe simba muropa raJesu, ndipatsanure kubva kuzvitadzo zvemadzitateguru angu.

22. Ropa raJesu, bvisa chero chinyorwa chisina kujeka kubva pazvinhu zvese zvehupenyu hwangu.

23. O Ishe, gadzira mukati mangu mwoyo wakachena nesimba Rako.

24. O Ishe, regai kuzodzwa kweMweya Mutsvene kupwanya joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu

25. O Ishe, gadziridzai mweya wakanaka mukati mangu.

26. O Ishe, ndidzidzisei kufa kune angu.

27. Iwe bhurasho raIshe, bvisa tsvina yose iri pombi yangu yemweya, muzita raJesu.

28. Aiwa, Ishe, dzidzisai kudana kwangu nemoto Wako.

29. O Ishe, ndizodze kuti ndinamate ndisingaregi.

30. Aiwa, Ishe, ndisikei ndiri mutsvene pamberi penyu.

31. O Ishe, dzosai maziso angu omweya uye makore.

32. O Ishe, regai kuzodza kuti kupfuure muhupenyu hwangu hwomweya uye hwepanyama kuwire pamusoro pangu.

33. O Ishe, gadzira mandiri simba rekuzvidzora uye nyoro.

34.Mweya Mutsvene, mweya pamusoro pangu ikozvino, muzita raJesu.

35.Mweya Wakachena moto, undisevenza pakubwinya kwaMwari.

36. O Ishe, kupandukira ngakurege kutiza kubva pamoyo wangu.

37. Ini ndinoraira kusvibiswa kwese kwemweya muhupenyu hwangu kugashira kunatswa neropa raJesu.

38. Yese yakakora pipi yemweya muhupenyu hwangu, gashira kuzara, muzita raJesu.

39. Ini ndinoraira simba rese, ndichidya pombi yangu yemweya kuti ivake, muzita raJesu.

40. Ini ndinorega chero kuzvipira kwakashata kwakaiswa pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

41. Ndinotyora mutemo wese wakaipa nekugadzwa, muzita raJesu.

42. O Ishe, suka zvese zvakasvibiswa zvehupenyu hwangu.

43.Haiwa Jehovha, ndinunurei kuna Farao wepasi rose.

44. O Ishe, poresai chero akakuvadzwa ehupenyu hwangu.

45. O Ishe, pindai kushata kwehupenyu hwangu hwese.

46. O Ishe, chinjanai zvese zvaSatani zvinotsauka muhupenyu hwangu.

47. O Ishe, rega moto weMweya Mutsvene utonhorese satanic iise muhupenyu hwangu.

48. O Ishe, ndipeiwo hupenyu hunouraya rufu.

49. O Ishe, vhenekera mandiri moto werudo.

50. O Ishe, ndisundirei pamwe chete pandinopesana neni.

51.Haiwa Ishe, ndipfumisei nezvipo zvenyu.

52. O Ishe, ndisunungurei uye ndiwedzere chishuwo changu pamusoro pezvinhu zvokudenga.

53. Neutongi hwenyu, Ishe, itai kuti kuchiva kwenyama kuri muhupenyu hwangu kufa.

54.Ishe Jesu, wedzera zuva nezuva muhupenyu hwangu.

55. Ishe Jesu, chengetedza Zvipo zvako muhupenyu hwangu.

56. Ishe, simbisai, natsa mweya wangu, nomoto wako.

57.Mweya Mutsvene, pisa moyo wangu nemoto wako, muzita raJesu.

58.Mweya Mutsvene moto, tanga kupisa kupera simba rese remukadzi wakasungwa mandiri, muzita raJesu.

59. O Ishe, ndigadzirire kuti ndiende chero kwamunotumira.

60.Ishe Jesu, usandirega ndichivhara kunze.

Ndatenda baba, nenyasha dzenyu nyowani muzita raJesu.

Advertisements

12 COMMENTS

  1. Ndinokutendai nemunamato une simba …… .ndinonamata uye mubvumirane neni kuti ndive nokugamuchira kuzara kweMweya Mutsvene muhupenyu hwangu… .. kuzadzwa nguva dzose, zuva nezuva; kutungamirirwa neMweya Mutsvene; kufashukirwa nehuvepo hwake uye simba rake nemoto weMweya Mutsvene pandiri; kuzodzwa neMweya Mutsvene nesimba; Ini ndinopa hupenyu hwangu uye ndinonamata Mweya Mutsvene uchanditungamira, kuzadza ini nekuenderera mberi ,, kunditungamira, kundidzidzisa, kutaura neni, kundishandura ndive mufananidzo wakazara waMwari uye nditonge kuve kwangu muzita raJesu
    Ameni 🔥👑🙏🐑👼⚘

  2. Mwari akuropafadze iwe mufundisi nekuda.thesw anobatsira manamatiro.
    Ishe varopafadze uye vakubatsire muzita raJesu. Mamwe masimba kugokora rako.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano