50 Kununurwa Munamato Kubva kuMweya wekutya

3
17917

2 Timoti 1: 7:
7 Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya; asi chesimba, nerudo, nepfungwa dzakanaka.

Kutya ndiko kupesana kwe Kutenda, nenyaya yekutya kutya kungova nekutenda muna dhiabhori. Sezvakangoita kutenda kuvimba naMwari, uye kuvimba naye, kutya kuvimba nekuipa uye kuvimba kuti zvichaitika. Chikonzero chinoita kuti utye imhaka yekuti unotenda kuti zvauri kutya zvichaitika. Semuenzaniso, kana uchitya kukundikana, zvinoreva kuti unotenda mukutadza, kana uchitya kurasikirwa nemari, zvinoreva kuti unotenda mukurasikirwa nemari, kana uchitya Dhiyabhorosi, zvinoreva kuti unotenda kuna Dhiyabhurosi. Kutya mumweya uye Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi akatipa mweya werudo, kukunda kutya. Nhasi tichave tichitarisa makumi mashanu pamunamato wekuunamatira kubva kumweya wekutya. Izvi munamato wekuununura ichakunda mweya wekutya mauri uye inozomutsa mweya yekutenda mauri kukurira kutya muhupenyu hwako. Hauzotyi kuzotya zvakare muzita raJesu.

Kutya ndiyo hwindo iro dhiabhori anouya kuburikidza naro kuzokutambudza, iyo nguva yaunobvumira kutya kupinda mukati mako, Dhiyabhorosi anotanga kukutambudza. Semwana waMwari, iwe une mweya we rudo mukati mako, uye mweya werudo ndiwo mushonga we mweya wekutya, bhaibheri rinotiudza kuti, "rudo rwakakwana runodzinga kutya" 1Johani 4:18. Kana mweya werudo uri kushanda mauri, nemweya mutsvene, hapana dhiabhori anokwanisa kuisa kutya mauri. Iyo mweya mutsvene mweya werudo, bhaibheri ngatizivei kuti ndiwo mweya mutsvene unoparadzira rudo rwaMwari mumoyo yedu, VaRoma 5: 5. Simba remweya mutsvene riri matiri rinokunda kutya matiri, rinomutsa kutenda uye rinotipa simba rekukunda dhiabhori muhupenyu hwedu. Paunenge uchiita munamato wekudzikinura kubva mumweya wekutya, ndiri kuona zvese zvauri kutya kupera kubva muhupenyu hwako muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iwe unoziva here kuti izwi rekuti "usatya" rinowanikwa mubhaibheri ka365 nguva? Izvi zvakanaka !!! Izvi zvinoreva kuti Mwari ari kutiudza kuti tirege kutya mazuva ese ehupenyu hwedu. Pane mazuva makumi matatu nemazana matatu nemakumi matatu pagore uye pazuva rega rega pane chinyorwa chinobva kuna Mwari chinotitaurira kuti tisatya, izvi hazvikurudzire here? Mwari anoda kuti tigare mukutenda zuva nezuva, nekuti zvinotora kutenda kukunda dhiabhori, zvinotora kutenda kuratidza huvepo hwaMwari muhupenyu hwedu. Ndinokukurudzira kuti uite izvi munamato wekuununura nokutenda kwakasimba uye neshungu, hauchazokundwazve nekutya zvakare muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato.

1. Baba ndinokuropafadzai nekundinyaradza pamativi ese uye nekugutsa muromo wangu nezvinhu zvakanaka.

2. Muzita raJesu, ini ndinoramba kutya, nekuti Mwari haana kundipa mweya wekutya, asi wezvesimba nerwe rudo nerwepfungwa dzakanaka.

3. Ini ndinosunga mweya wekutya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

4. Simba rese riri seri kwese kwese kwekutya muhupenyu hwangu, gamuchira hasha dzaMwari uye uve
kudyiwa mukati maro, muzita raJesu.

5. Zvese zvandaitya hazviuye pandiri, muzita raJesu.

6. Zvese zvandaitya zvikauya kwandiri, muzita raJesu.

7. Uipi hwemuno hwandagara ndichitya kuti huchave husina kundibata, muzita raJesu.

8. Zvakaipa zvinowanikwa mumhuri yangu hazvizondibate, muzita raJesu.

9. Izvo zvakaipa munhu wese anotya mumhuri yangu hazvingandiwane, muzita raJesu.

10. Kukundikana uye kushushikana muwanano zvinotyiwa nevanhu, hazvizoratidze muwanano yangu, muzita raJesu.

11. Kukundikana kwemari uye kunyara izvo vamwe vanotya hazvizoitika-muzita raJesu.

12. Iko kutya kwekudzokera kumashure kwandakarera kana kurera muhupenyu hwangu hakuuye pandiri, muzita raJesu.

13. Kutya kusazadzikiswa pamweya hakuzokure muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

14. Rega kutya kwekushayikwa mushumiro kubve muchiratidzo changu, muzita raJesu.

15. Kutya kwekuita zvivi zvisingakanganwirwe kuchisukwa mandiri neropa raJesu.

16. Rega kutya kwekutadza kukunda chero kushaya simba mandiri kuoma kusvika kumidzi yawo, muzita raJesu.

17. Rega kutya kupotsa kubvutwa kudzokere kuzasi kwegomba, muzita raJesu.

18. Ini ndinosunga uye ndinodzinga kutya kwese kwekukanganisa kutenda kwangu, muzita raJesu.

19. Ini ndinosunga uye ndinodzinga kutya kwese kurasikirwa nokuzodzwa kwangu neruponeso, muzita raJesu.

20. Ini ndinotyora sungano yese yakaipa yakaunza kutya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

21. Ini ndinoraira kutya kwese kweusiku kwakaunza kutya muhupenyu hwangu kumira uye kutama kubva munzvimbo yangu, muzita raJesu.

22. Iwe mweya wekutya, sunungura ubatisise hupenyu hwangu nemhuri yangu, muzita raJesu.

23. Ini ndinoraira vese vabatiri vevanhu vachishandisa mweya yekutya kundityisa usiku kuti ndigumbuke uye kudonha, muzita raJesu.

24. Kutya nekutyisa kwevasingatendi hakuzove Mugove wangu, muzita raJesu.

25. Mangwana angu rakarumbidzwa Kristu Jesu. Naizvozvo, iwe mweya unoita basa rekutya mangwana mune hupenyu hwangu, ndinokusunga, muzita raJesu.

26. Gumo rangu rakabatanidzwa kuna Mwari, saka ini ndinotema kuti handife ndakakundikana, muzita raJesu.

27. Kubata kwese kwandiri kuzviisa pasi pamweya wekutya, ndinokuvhuna, muzita raJesu.

28. Masuwo ese akashata akavhurwa nemweya wekutya munguva yakapfuura, ngavharwe izvozvi, muzita raJesu.

29. Chirwere chose, kudzvinyirira uye kushungurudzika zvakauya muhupenyu hwangu nekuda kwekutya, nyangarika izvozvi, muzita raJesu.

30. Ini ndinoramba kutyisidzirwa nechero yedhimoni husiku, muzita raJesu.

31. Zvese zvekupenga nekunyengerera kwekutya kuitika kwandiri, ini ndinokushayisa simba uye ndinokuraira kuti utadze, muzita raJesu.

32. Kubatana kwese kwevavengi mumba mangu nevavengi vekunze hazvimire, muzita raJesu.

33. Zvirongwa zvese zvadhiyabhori zvemba yangu hazvimire; uye izvo hazvingazoitike, muzita raJesu.

34. Ini ndinoparadza zvese kuedza kwemuvengi kukanganisa basa rangu, muzita raJesu.

35. ndinoshayisa chinyorwa, chibvumirano kana chibvumirano pabasa rangu, muzita raJesu.

36. Baba Ishe, Wedzerai hukuru hwangu uye mundinyaradze pamativi ese, muzita raJesu.

37. O Ishe, seMunofarira kubudirira kwangu, ndinonamata kuti Mundikomborere chaizvo pabasa rangu. Ngapasave nemuvengi wemba akakwanisa kudzora kugara kwangu zvakanaka zvakare, muzita raJesu.

38. Avo vese vanopesana neni pasina chikonzero munzvimbo yangu yebasa vatendeuke uye vanyadziswe, muzita raJesu.

39. Ini ndinovhara gonhi rese iro vavengi rave kushanda vachipesana naro basa rangu, muzita raJesu.

40. Hapana chombo chaSatan nevamiriri vake vakagadzirirwa kundirwisa havabudirire, muzita raJesu.

41. Hupenyu hwangu hwakavanzika pamwe naKristu muna Mwari. Naizvozvo hapana munhu anogona kundiuraya kana kundikuvadza, muzita raJesu.

42. Ini ndinovhura yakavhurika mikova yese inotungamira kumaropafadzo angu, kukunda uye nekubudirira kwakavharwa nevavengi, muzita raJesu.

43. Wese mweya wenzvimbo ino inoshanda nesimba kutirwisa muvakidzani wedu ngaashungurudzike, kusungwa nekudzingwa, muzita raJesu.

44. Wese masimba anopesana nesimba ra Mwari anoshanda kumanikidza vanhu vari munzvimbo yangu ngaatore nzvimbo, muzita raJesu.

45. Ini ndinosunga mweya wega wekushushikana, kukundwa, kunonoka kukomborera uye kutya munzvimbo yangu, muzita raJesu.

46. ​​Ini ndinodzima muvengi wese wekufambira mberi munharaunda yangu, muzita raJesu.

47. Ini ndinosunga mweya werufu, kupamba zvombo nekuuraya muvakidzani wangu, muzita raJesu.

48. Ini ndinoramba, ndinorega uye ndinoparadza chibvumirano chero chakaipa munharaunda, muzita raJesu.

49. Neropa raJesu, ndinoburitsa mabudiro uye mashandiro emasimba akaipa akakomberedza imba yangu, muzita raJesu.

50. Ishe, torai vateveri vangu vese vakasindimara vakabatikana nebasa risingabatsiri, muzita raJesu.

Ndatenda Ishe nekubvisa mweya wekutya muhupenyu hwangu nekusingaperi muzita raJesu.

365 Mavhesi eBhaibheri Ekutya kwete

Ndichafarira kugovera aya makumi matatu nemakumi mana nenomwe mavhesi ekutya kwete kwauri, izvi mavhesi ebhaibheri ichagara ichikurudzira iwe sezvaunoramba uchitsiura mweya wekutya kubva kuhupenyu hwako. Ini ndinonamata iwe nhasi, kutya hakuchazokubata pauri muzita raJesu. Pazasi pane Mavhesi eBhaibheri

1. Genesisi 20:11
Abhurahamu ndokuti: Nekuti ndakafunga kuti: Zvirokwazvo kutya Mwari hakumo munzvimbo ino; uye vachandiuraya nekuda kwemukadzi wangu.
2. Genesisi 21:17
Zvino Mwari wakanzwa inzwi remukomana; Mutumwa waMwari ndokudana Hagari kubva kudenga, ndokuti kwaari: Chii, Hagari? usatya; nekuti Mwari akanzwa inzwi remukomana kwaari.
3. Genesisi 26:24
Zvino Jehovha wakaonekera kwaari usiku ihwohwo ndokuti: Ndini Mwari waAbhurahamu baba vako.
4. Genesisi 31:42
Dai Mwari wababa vangu, Mwari waAbhurahama, uye kutya kwaIsaka, angava neni, zvirokwazvo, mungadai maindiendesa ndisina chinhu. Mwari akaona kutambudzika kwangu, nokubata kwemaoko angu, akakutsiurai.
5. Genesisi 31:53
Mwari waAbhurahama, uye Mwari waNahori, Mwari wababa vavo, ngaatonge pakati pedu. Jakove ndokupika nekutya kwababa vake Isaka.
5. Genesisi 32:11
Ndisunungurei zvino, ndibve paruoko rwemukoma wangu, paruoko rwaEsau, nekuti ndinomutya, kuti zvimwe achandirova, amai pamwe nevana.
6. Genesisi 35:17
She in was hard hard she her, her, her her her her her her her,,,,,,,,, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when when when when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when, when,,, when,,,,, when,,, when, when, when, when, when,,,,,,,,,,,,,,, when, when, when,,,,,,, uye uchave nemwanakomana uyu.
7. Genesisi 42:18
Zvino Josefa akati kwavari nezuva retatu, Itai chinhu ichi, mupone; nekuti ndinotya Mwari.
8. Genesisi 43:23
Iye akati, "Rugare ngaruve newe, usatya, Mwari wako, Mwari wababa vako, akakupa fuma muhomwe dzako; ini ndakanga ndine mari yako." Ipapo akaburitsa Simioni kwavari.
9. Genesisi 46:3
Iye akati, "Ini ndiri Mwari, Mwari wababa vako, usatya kuburukira Ejipiri;" nekuti ndichakuita rudzi rukuru ikoko;
10. Genesisi 50:19
Ipapo Josefa akati kwavari, Musatya, nekuti ini ndiri panzvimbo yaMwari here?
11. Genesisi 50:21
Naizvozvo ikozvino musatya, ndichakuchengetai, nepwere dzenyu. Akavanyaradza, akataura navo nomoyo munyoro.
12. Ekisodho 9:30
Asi iwe kana navaranda vako, ndinoziva kuti hauchazotya Mwari Mwari.
13. Ekisodho 14:13
Ipapo Mozisi akati kuvanhu, "Musatya, mirai, muone kuponeswa kwaJehovha, kwaachazokuratidza nhasi, nekuti vaIjipitini vamakaona nhasi, hamungazovaonizve .
14. Ekisodho 15:16
Kutya nokuvhunduka kuchavawira; Noukuru hworuoko rwenyu vachanyarara sebwe. kusvikira vanhu vako vayambuka, Ishe, kusvikira vanhu vapfuura zvawakatenga.
15. Ekisodho 18:21
Uyezve unofanira kupa kubva pavanhu vose varume vanokwanisa, + vanotya Mwari, varume chokwadi, vanovenga kuchiva; uvagadze pamusoro pavo, vave vabati vechiuru, navabati vamazana, vabati vamakumi mashanu, navabati vamakumi.
16. Ekisodho 20:20
Zvino Mozisi akati kuvanhu, Musatya henyu, nekuti Mwari akauya kuzokuidzai, uye kuti mutye pamberi pake, kuti murege kutadza.
17. Ekisodho 23:27
Ndichatuma chityiso changu pamberi pako, nekuparadza vanhu vese vaunouya kwauri, ndichaita kuti vavengi vako vese vatendeukire kwauri.
Revhitiko 18: 19
“'Mumwe nomumwe anofanira kutya mai vake nababa vake uye achengete masabata angu.
Revhitiko 19: 19
Usatuka matsi, kana kuisa chigumbuso pamberi pemapofu, asi utye Mwari wako: ndini Jehovha.
Revhitiko 20: 19
Unofanira kusimukira wachena vhudzi, nokukudza mutana, uye utye Mwari wako: ndini Jehovha.
Revhitiko 21: 25
Naizvozvo musadzvinyirirana. asi utye Mwari wako, nekuti ndini Jehovha Mwari wako.
Revhitiko 22: 25
Usatora mhindu yemari kwaari, kana kuwedzera kwaari, asi utye Mwari wako; kuti hama yako igare newe.
Revhitiko 23: 25
Usamubata nehasha; asi utye Mwari wako.
Revhitiko 24: 14
Asi regai kumukira Jehovha, uye musatya vanhu venyika iyo. nekuti zvingwa ndezvedu. Kuzvidzivirira kwavo kwabviswa kwavari, uye Jehovha anesu, regai kutya.
Revhitiko 25: 21
Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, Usamutya, nekuti ndakamuisa mumaoko ako, iye navanhu vake vese, nenyika yake. unofanira kumuitira iye sezvawakaitira Sihoni, mambo wavaAmori, waigara paHeshibhoni.
26. Dheuteronomio. 1:21
Tarira, Jehovha, Mwari wako, wakaisa nyika pamberi pako, kwira, undoitora, sezvawakaudzwa naJehovha, Mwari wamadzibaba ako. usatya kana kuora moyo.
27. Dheuteronomio. 2:25
Nhasi ndichatanga kuisa kukuvhundusa nekutya iwe pamusoro pendudzi dziri pasi pedenga rose, ivo vachazonzwa nezvenyu, uye vachadedera uye neshungu nekuda kwako.
28. Dheuteronomio. 3:2
Said, unto unto unto me me me me me me me me,,,, for;;;;;;;;; unofanira kumuitira iye sezvawakaitira Sihoni, mambo wavaAmori, waigara paHeshibhoni.
29. Dheuteronomio. 3:22
Hamufaniri kuvatya, nekuti ndiye Jehovha Mwari wako, ndiye unokurwira.
30. Dheuteronomio. 4:10
Kunyanya zuva ramaimira pamberi paIshe Mwari wako paHorebhu, apo Jehovha akati kwandiri, Unganidza vanhu pamwe chete, uye ndichavaita kuti vanzwe mazwi angu, kuti vadzidze kunditya mazuva ese avanorarama. nepanyika, uye kuti vadzidzise vana vavo.
31. Dheuteronomio. 5:29
Daiingova nemoyo wakadai mavari, kuti vanditye, Ndichengete mirairo yangu nguva dzose, kuti zvive zvakanaka navo, pamwe nevana vavo nekusingaperi.
32. Dheuteronomio. 6:2
Kuti utye Jehovha Mwari wako, uchengete zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokuraira, iwe, nemwanakomana wako, nemwanakomana wemwanakomana wako, mazuva ose eupenyu hwako; uye kuti mazuva ako ave mazhinji.
33. Dheuteronomio. 6:13
Unofanira kutya Mwari wako, nokumushumira, nokupika muzita rake.
34. Dheuteronomio. 6:24
Uye Jehovha akatirayira kuti tiite izvi zvose zvakatemwa, titye Jehovha Mwari wedu, kuti tiitirwe zvakanaka nguva dzose, kuti atichengete tiri vapenyu, sezvazvakaita nhasi.
35. Dheuteronomio. 8:6
Naizvozvo unofanira kuchengeta mirairo yaJehovha Mwari wako, kuti ufambe munzira dzake nokumutya.
35. Dheuteronomio. 10:12
Naizvozvo ikozvino, Israyeri, chii chinotsvakwa naShe Mwari wako, asi kuti utye Jehovha Mwari wako, ufambe munzira dzake dzose, umude, uye ushumire Ishe Mwari wako nomoyo wako wose uye nomoyo wako wose. mweya,
36. Dheuteronomio. 10:20
Unofanira kutya Jehovha Mwari wako; umushumire, umunamate, ufunge zita rake.
37. Dheuteronomio. 11:25
Hakuna munhu ungagona kumira pamberi pako, nekuti Jehovha Mwari wako uchavhundusa nyika yose, kana achitsikira pamusoro pako, sezvaakakuudza.
38. Dheuteronomio. 13:4
Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu, nokumutya, nokuchengeta mirairo yake, nokuteerera inzwi rake, mumushumire, ninamate kwaari.
40. Dheuteronomio. 13:11
Valsraeri vese vazvinzwe, vatye, varege kuzoita zvakaipa zvakadai pakati pako.
41. Dheuteronomio. 14:23
Unofanira kudya pamberi paJehovha Mwari wako, panzvimbo yaachatsaura kuti aise zita rakepo, chegumi chezviyo zvako, nezvewaini yako, uye nemafuta ako, nematangwe emombe dzako neezvipfuyo zvako; kuti udzidze kutya Jehovha Mwari wako nguva dzose.
42. Dheuteronomio. 17:13
Vanhu vese vachazvinzwa, vachatya, vakasazoita nokuzvikudza.
43. Dheuteronomio. 17:19
Zvino anofanira kuva naye, uye anofanira kuverenga mairi mazuva ose oupenyu hwake, kuti adzidze kutya Jehovha Mwari wake, nokuchengeta mashoko ese omurayiro uyu nezvakatemwa izvi, kuti azviite.
44. Dheuteronomio. 19:20
Vakasara vanofanira kuzvinzwawo, vatye, varege kuzoita zvakaipa zvakadai pakati pako.
45. Dheuteronomio. 20:3
Uti kwavari, Chinzwa, iwe Israeri, zvaunosvika nhasi kurwa navavengi vako, moyo yenyu ngairege kupera simba, kana kutya, kana kudedera, uye musavhunduswa pamberi pavo.
46. Dheuteronomio. 21:21
Varume vese veguta vanofanira kumutaka namabwe, kuti afe, saizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako; Valsraeri vese vachazvinzwa, vatye.
47. Dheuteronomio. 28:58
Kana ukasachenjera kuti uite mashoko ose omurayiro uyu, akanyorwa mubhuku iyi, kuti utye zita iri rinobwinya, rinotyisa, IZVI ZVESU MWARI;
48. Dheuteronomio. 28: 66-67 (Bhaibheri)
Uye hupenyu hwako hunonamira pamberi pako, uye uchatya masikati nousiku, uye haungazive nezve hupenyu hwako. uye manheru uchati, Dai Mwari ari mangwanani! nekuda kwekutya kwemoyo wako, chaunofanira kutya, uye nekuona kwemeso ako kwaunoona.
49. Dheuteronomio. 31:6
Simbai, mutsunge moyo, musatya kana kuvhunduswa navo; nekuti Jehovha Mwari wako, ndiye unoenda newe; iye Haungashaiwi, kana kukusiya.
50. Dheuteronomio. 31:8
Uye Ishe, ndiye uchauya pamberi pako, achava newe, haangakuregi, kana kukusiya; usatya kana kuvhunduswa.
51. Dheuteronomio. 31: 12-13 (Bhaibheri)
Unganidza vanhu pamwechete, varume, vakadzi, uye vana, uye mutorwa ari mukati mamasuwo ako, kuti ivo vanzwe, uye ivo vadzidze, vatye Jehovha Mwari wako, uchenjerere kuita mashoko ose omurayiro uyu. : [13] uye kuti vana vavo, vasina kuziva chero chinhu, vanzwe, uye vadzidze kutya Jehovha Mwari wako, kana muchigara munyika yamunoyambuka Joridhani kwairi, kuti ive yenyu.
52. Joshua 4: 24
Kuti vanhu vese vapanyika vazive ruoko rwaIshe, kuti ihwo simba: kuti utye Jehovha Mwari wako nekusingaperi.
53. Joshua 8: 1
Zvino Jehovha akati kuna Joshua, "Usatya, kana kuvhunduswa. Tora vanhu vese vehondo newe, vasimuke, vaende kuAi. Tarira, ndaisa mumaoko ako mambo weAi, nevanhu vake, guta rake nenyika yake.
54. Joshua 10: 8
Zvino Jehovha akati kuna Joshua, Usavatya, nekuti vavaisa mumaoko ako; hakuna mumwe wavo angamira pamberi pako.
55. Joshua 10: 25
Joshua akati kwavari, Musatya, kana kuvhunduka, musimbe, musimbe moyo, nekuti ndizvo zvichaitirwa Jehovha navavengi venyu vese, vamunorwa navo.
56. Joshua 22: 24
Uye kana tisina kuzviita isu tichitya chinhu ichi, tichiti, "Panguva inouya vana vako vachataura kuvana vedu, vachiti," Munoreveiko pamusoro paIshe Mwari waIsraeri?
57. Joshua 24: 14
Naizvozvo ityai Jehovha, zvino, mumushumire nomoyo wake uye nechokwadi. Bvisa vamwari vaishumirwa namadzitateguru ako mhiri kwemafashama, nomuEgipita; uye mushumire Ishe.
58. Vatongi 4: 18
Jaeri akabuda kundosangana naSisera, akati kwaari, Tsauka, ishe wangu, tsaukirai kwandiri. usatya. Zvino wakati atendeukira kwaari mutende, akamuputira nejasi.
59. Vatongi 6: 10
Ipapo ndakati kwauri, "Ndini Jehovha Mwari wako." usatya vamwari vavaAmori, vamugere munyika yavo; asi hauna kuteerera inzwi rangu.
60. Vatongi 6: 23
Ishe ndokuti kwaari: Rugare ngaruve newe; usatya, haungafi.
61. Vatongi 7: 10
Asi kana uchitya kuburuka, enda naPura muranda wako pasi kumisasa.
62. Vatongi 9: 21
Jotamu akatiza, akatiza, akaenda Bheeri, akandogarako, nekuti akatya Abhimereki mukuru wake.
63. Ruth 3:11
Naizvozvo zvino, mwanasikana wangu, usatya; Ndichakuitira zvese zvaunoda, nekuti guta rose revanhu vangu rinoziva kuti uri mukadzi wakanaka.
64. 1 Samueri 4: 20
Nenguva yokufa kwake, vakadzi vakanga vamire naye vakati kwaari, Usatya, nekuti havana kufa. nekuti wakabereka mwanakomana. Asi iye haana kupindura, kana kuva nehanya nazvo.
65. 1 Samueri 11: 7
Akatora joko renzombe, akacheka-cheka, akavatumira pamiganhu yose yaIsraeri namaoko enhume, akati, "Ani naani anoramba kutevera Sauro naSamueri, anofanira kuitirwa saizvozvo nenzombe dzake." Kutya Jehovha kwakawira vanhu, uye vakabuda pamwe chete.
66. 1 Samueri 12: 14
Kana mukatya Jehovha, mukamushandira, muchiteerera inzwi rake, mukasamukira murayiro waIshe, ipapo nemi namambo anokutongai, mucharamba muchitevera Jehovha Mwari wenyu.
67. 1 Samueri 12: 20
Zvino Samueri akati kuvanhu, Musatya henyu, makaita zvakaipa izvi zvose, asi regai kutsauka pakutevera Jehovha, asi shumirai Jehovha nemoyo yenyu yose;
68. 1 Samueri 12: 24
Asi ityai Jehovha, mumushumire muchokwadi nemoyo yenyu yose, nekuti fungai zvinhu zvikuru zvaakakuitirai.
69. 1 Samueri 21: 10
Ipapo Dhavhidhi akasimuka, akatiza musi uyo, akatya Sauro, akaenda kuna Akishi, mambo weGati.
70. 1 Samueri 22: 23
Gara neni, usatya, nekuti unotsvaga mweya wangu, unotsvaka kuponesa upenyu hwako, asi uchagara neni.
71. 1 Samueri 23: 17
Iye akati kwaari, Usatya, nekuti ruoko rwababa vangu Sauro haringakuwani; iwe uchave mambo waIsraeri, neni ndichava wako. uyezve baba vangu Sauro vanozviziva.
72. 1 Samueri 23: 26
Zvino Sauro akapfuurira ku rimwe gomo, Dhavhidhi nevarume vake mhiri kwegomo; Dhavhidhi akakurumidza kuenda, achitya Sauro; nekuti Sauro nevarume vake vakakomba Dhavhidhi nevarume vake, kuti vavatore.
73. 2 Samueri 9: 7
Ipapo Dhavhidhi akati kwaari, Usatya, nekuti zvirokwazvo ndichakuitira zvakanaka nokuda kwaJonatani baba vako, uye ndichakudzosera nyika yose yababa vako Sauro; iwe uchagara uchidya zvokudya patafura yangu.
74. 2 Samueri 13: 28
Zvino Abhusaromu akaraira varanda vake, akati, Tarirai zvakanaka zvino, kana moyo waAmunoni wofara newaini, ini ndikati kwamuri, Urayai Amunoni; ipapo umuuraye, usatya; handiti ndakakuraira here? shinga, utsunge.
75. 2 Samueri 23: 3
Mwari waIsrael vakati, Dombo raIsrael rakataura neni, Iye anotonga pamusoro pevanhu anofanira kururamisa, achitonga pakutya Mwari.
76. 1 Madzimambo 8:40 (BSN)
Kuti vakutye mazuva ese avanogara munyika yamakapa madzibaba edu.
77. 1 Madzimambo 8:43 (BSN)
Inzwa iko kudenga kunzvimbo yako ugare, uite maererano nezvose zvinodaidzwa nemutorwa, kuti vanhu vese vapanyika vazive zita rako, kuti vakutye, sezvinoita vanhu vako Isiraeri. uye kuti vazive kuti imba ino, yandakavaka, yakatumidzwa zita rako.
78. 1 Madzimambo 17:13 (BSN)
Eria akati kwaari, Usatya, nekuti ndinewe. enda undoita sezvawataura, asi tanga wandigadzirira chingwa chiduku, ugouya nacho kwandiri, shure kwekugadzira iwe nemwanakomana wako.
79. 1 Madzimambo 18:12 (BSN)
Zvino kana ndabva kwauri, mweya waIshe uchaenda newe kwandisingazivi; zvino kana ndichiuya kuzotaurira Ahabhi, asi arege kukuwana, uchandiuraya, asi ini muranda wako ndinotya Jehovha kubva pauduku hwangu.
80. 2 Madzimambo 4:1 (BSN)
Zvino mumwe mukadzi wavakadzi vavanakomana vavaporofita wakachema kuna Erisha, akati, "Muranda wenyu, murume wangu, wafa; Zvino iwe unoziva kuti muranda wako unotya Jehovha, uye mukweretesi wauya kuzotora kwaari vana vangu vaviri kuti vashande.
81. 2 Madzimambo 6:16 (BSN)
Iye ndokuti: Usatya, nekuti avo vanesu vanopfuura vari kwavari kupfuura ivo.
82. 2 Madzimambo 17:28 (BSN)
Ipapo mumwe wavaprista vavakatapa kubva kuSamaria akauya akandogara paBheti-eri, akavadzidzisa kuti vangatya sei Ishe.
83. 2 Madzimambo 17: 34-39 (KJV)
Kusvikira nhasi vanotevera tsika dzakare, havatyi Jehovha, kana kuita sezvavanorairwa, kana zvakatemwa, kana murayiro, kana murayiro, wakarairwa vana vaJakobho, iye waakatumidza zita rinonzi Isiraeri, 35 Iye akaitwa nesungano naye, uye akavaraira achiti: “Musatya vamwe vamwari, kana kuzvipfugamira, kana kuvashumirira, kana kubayira kwavari. kubva munyika ye
Ivai neIjipiti nesimba guru uye ruoko rwakatambanudzwa, muchavatya, uye muchanamata kwaari, uye muchamubayira. 37 Asi zvakatemwa, nezvakatongwa, nomurayiro, nomurau, zvaakakunyorerai, munofanira kuzvichengeta nokusingaperi. uye hamufaniri kutya vamwe vamwari. 38 Uye hamufaniri kukangamwa sungano yandakaita newe. uye usatya vamwe vamwari. 39 Asi munofanira kutya Jehovha Mwari wenyu; Iye achakununura paruoko rwevavengi vako vese.
84. 2 Madzimambo 25:24 (BSN)
Gedharia akapika kwavari, ivo nevarume vavo, akati kwavari, "Musatya kuzoita varanda vavaKaradhea, garai munyika mushumire mambo weBhabhironi; zvichava zvakanaka newe.
85. 1 Mak. 14:17
Mukurumbira waDhavhidhi wakapararira munyika dzose; Jehovha akaunza kutya pamusoro pake ndudzi dzose.
86. 1 Mak. 16:30
Kutya pamberi pake, nyika yose, iyo nyika ichagadzikana, kuti irege kuzununguka.
87. 1 Mak. 28:20
Zvino Dhavhidhi akati kuna Soromoni mwanakomana wake, Simba, utsunge moyo, uzviite; usatya kana kuvhunduswa, nekuti Ishe Mwari, iye Mwari wangu, achava newe; haangakuregi, kana kukusiya, kusvikira wapedza basa rose reimba yaJehovha.
88. 2 Mak. 6:31
Kuti vakutye, vafambe munzira dzako, nguva yose yavanogara munyika yamakapa madzibaba edu.
89. 2 Mak. 6:33
Ipapo inzwai iko kudenga, iko kwamunogara, muite maererano nezvose zvinodaidzwa nomweni; kuti vanhu vese vapanyika vazive zita renyu, vagokutyai, sezvinoita vanhu venyu vaIsiraeri, vazive kuti imba ino yandakavaka yakatumidzwa zita renyu.
90. 2 Mak. 14:14
Vakunda maguta ose akapoteredza Gerari; nekuti kutya Jehovha kwakavabata, vakapamba maguta ose; nekuti pakati pavo pakanga pane zvakapambwa zvizhinji.
91. 2 Mak. 17:10
Of of upon Lord the fell upon upon upon upon upon upon upon upon upon
92. 2 Mak. 19:7
Naizvozvo ikozvino kutya Ishe ngakuve pamusoro pako; chenjera, uzviite, nekuti hakuna mhaka kuna Jehovha Mwari wedu, kana kutsaura vanhu, kana kutora zvipo.
93. 2 Mak. 19:9
Akavaraira, achiti, Saizvozvo muite nekutya Ishe, nekutendeka uye nemoyo wakakwana.
94. 2 Mak. 20:17
Hamufanire kurwa muhondo iyi. Zvimire, mumire, muone kuponeswa kwaJehovha nemi, imi Judha neJerusarema; musatya kana kuvhunduswa. Mangwana, budai murwe navo, nekuti Jehovha anemi.
95. 2 Mak. 20:29
God was on on on on all of And of And Israel Israel..... And And And And And And And And And
96. Ezra 3: 3
Vakagadzika aritari pamidziyo yayo; nekuti ivo vaivatya, ivo vanhu venyika idzo, ivo vakabayira Jehovha zvipiriso zvinopiswa pamusoro payo, izvo zvipiriso zvinopiswa mangwanani namadekwana.
97. Nehemia 1:11
O Ishe, ndinokukumbirisai, zvino, nzeve yenyu ngaiteerere munyengetero womuranda wenyu, nomunyengetero wavaranda venyu, vanoda kutya zita renyu; ngoni pamberi pemurume uyu. Nekuti ini ndakanga ndiri mudiri wamambo.
98. Nehemia. 5: 9
Iniwo ndakati, "Hazvina kunaka kuita, ko hamufambi mukutya Mwari wedu nekuda kwekuzvidzwa kwevahedheni, vavengi vedu?"
99. Nehemia. 5: 15
The But former the former that were charge that that and bread and people wine people, shek shek people,;;;;; But But the But the But the But the But But the the the the the the the the the the the the the the the the the Zvirokwazvo, kunyange navaranda vavo vaibata ushe pamusoro pavanhu, asi ini handina kudaro, nekuti ndaitya Mwari.
100. Nehemia. 6: 14
Mwari wangu, fungai pamusoro paTobhia naSanibharati, maererano namabasa avo, napamusoro pomuporofitakadzi Noadhia, navamwe vaporofita, vangazondityisa.
101. Nehemia. 6: 19
Ivo vakarondedzera mabasa ake akanaka pamberi pangu, ndokumuudza mashoko angu. Uye Tobhia akatumira tsamba kuti andityise.
102. Esiteri 8:17
Zvino mumatunhu ese, nemuguta rega rega, makasvika murairo wamambo nechirevo chake, vaJudha vakava nemufaro nekupembera, mabiko nezuva rakanaka. Uye vanhu vazhinji venyika iyoyo vakava vaJudha; nekuti kutya kwevaJudha kwakavawira.
103. Esiteri 9: 2-3 (KJV)
VaJudha vakaungana mumaguta avo pamatunhu ose amambo Ahashivheroshi, kuti vauraye avo vakatsvaka njodzi yavo; nekuti kutya kwavo kwakawira vanhu vese. 3 Machinda ose amativi enyika, navatariri, nevatariri, namachinda amambo, vakabatsira vaJudha; nekuti vakatya Modhekai.
104. Jobho 1: 9
Ipapo Satani akapindura Jehovha, akati, Jobho anotya Mwari pasina here?
105. Jobho 4: 6
Uku hakusi kutya kwako here, kuvimba kwako, tariro yako, nokunaka kwenzira dzako?
106. Jobho 4: 14
Kutya kwakandiwira, nekubvunda, kwakazunza mafupa angu ose.
107. Jobho 6: 14
Iye, unonzwirwa tsitsi, anofanira kuratidzwa shamwari yake; Asi anosiya kutya Wemasimbaose.
108. Jobho 9: 34-35 (KJV)
Ngaabvise shamhu yake kwandiri, kuti arege kuvhunduswa nokutya kwake. 35 Ipapo ndaitaura, ndisingamutyi; asi hazvina kudaro kwandiri.
109. Jobho 11: 15
Nekuti ipapo ungasimudza chiso chako, usine gwapa; zvirokwazvo, uchave wakasimba, haungatyi.
110. Jobho 15: 4
Zvirokwazvo, iwe unorasha kutya, Nokudzora munyengetero pamberi paMwari.
111. Jobho 21: 9
Dzimba dzavo dzakachengeteka kubva pakutya, kana tsvimbo yaMwari iri pamusoro pavo.
112. Jobho 22: 4
Ko, iye achakutsiura kana achikutya? Ungapinda newe pakutongwa?
113. Jobho 22: 10
Naizvozvo misungo yakakukomberedza, Nokutya kamwe kamwe kunokutambudza;
114. Jobho 25: 2
In fear with him and him him him,, in in his Dom
115. Jobho 28: 28
Kumunhu akati, "Tarira, kutya Jehovha, ndihwo uchenjeri." uye kubva pane zvakaipa ndiko kunzwisisa.
116. Jobho 31: 34
Ini ndakatya boka guru, kana kushoora kwemhuri kwakandityisa, ndikanyarara, ndikasabuda pamukova?
117. Jobho 37: 24
Naizvozvo vanhu vanomutya; Haatenderi munhu ane moyo wakangwara.
118. Jobho 39: 16
She is is hard against against against against against against
119. Jobho 39: 22
Rinoseka kutya, harina kutya; uye haana kudzoka pamunondo.
120. Jobho 41: 33
Panyika hapana chakafanana naye, chakaitwa chisina kutya.
121. MAPISAREMA 2:11
Shumirai Ishe nokutya, uye mufare muchidedera.
122. MAPISAREMA 5:7
Asi kana ndirini, ndichapinda mumba menyu nokuwanda kwetsitsi dzenyu, Ndichinamata ndakaringira kutemberi yenyu tsvene ndichitya.
123. MAPISAREMA 9:20
Vaitei vatye, imi Jehovha, kuti vahedheni vazive kuti vanongova vanhu. Selah.
124. MAPISAREMA 14:5
Vakanga vachitya zvikuru, nekuti Mwari ari muzera revakarurama.
125. MAPISAREMA 15:4
Iye munhu akashata anozvidzwa pameso pake; asi unokudza vanotya Jehovha. Iye unopika zvinokuvadza zvake, asi asingashanduke.
126. MAPISAREMA 19:9
Kutya Jehovha kwakachena, kunogara narinhi; kutonga kwaJehovha ndokwechokwadi uye kwakaringana.
127. MAPISAREMA 22:23
Imi munotya Jehovha, murumbidzei; imi mose vana vaJakobho, mukudzei. mumutyei, imwi mose vana vavaIsraeri.
128. MAPISAREMA 22:25
Kurumbidza kwangu kuri paungano huru; Ndicharipa mhiko dzangu pamberi pavanomutya.
129. MAPISAREMA 23:4
Zvirokwazvo, kunyange ndichifamba mumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nekuti uneni; Shamhu yenyu netsvimbo yenyu zvinondinyaradza.
130. MAPISAREMA 25:14
Chakavanzika chaIshe chiri kuna vanomutya; uye uchavaratidza sungano yake.
131. MAPISAREMA 27:1
Pisarema raDhavhidhi. Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingatya aniko? Ishe isimba rehupenyu hwangu; ndichatya aniko?
132. MAPISAREMA 27:3
Kunyange hondo ikandikomba, moyo wangu haungazotyi, Kunyange ndikavingwa nehondo, ndichavimba nazvo.
133. MAPISAREMA 31:11
Ini ndaizvidzwa pakati pavavengi vangu vese, asi kunyanya pakati pevavakidzani vangu, uye chinhu chinotyisa kuvazikani: Ivo vaindiona vasina kunditiza.
134. MAPISAREMA 31:13
Nekuti ndakanzwa kunyomba kwavazhinji, kutya kukawira mativi ese, uye panguva yavakafunga zano pamusoro pangu, vakafunga kubvisa upenyu hwangu.
135. MAPISAREMA 31:19
Kunaka kwako kukuru sei, kwamakachengetera ivo vanokutyai; izvo zvamakaitira ivo vanovimba nemi, pamberi pavanakomana vavanhu.
136. MAPISAREMA 33:8
Nyika yose ngaitye Jehovha, vanogara panyika ngavadedere pamberi pake.
137. MAPISAREMA 33:18
Tarira, ziso raIshe riri pamusoro pavanomutya, Kune avo vanotarisira tsitsi dzake.
138. MAPISAREMA 34:7
Mutumwa waIshe anokomberedza avo vanomutya, nekuvarwira.
139. MAPISAREMA 34:9
Ityai Jehovha, imi vatsvene vake, nekuti vanomutya havana chinhu. Ityai Jehovha, imi vatsvene vake, nekuti vanomutya havana chinhu.
140. MAPISAREMA 34:11
Uyai, imi vana, nditeererei; Ini ndichakudzidzisai kutya Jehovha.
141. MAPISAREMA 36:1
Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi, muranda waJehovha. Kudarika kwavakaipa kunoti mumoyo mangu, Kuti kutya Mwari pamberi pake.
142. MAPISAREMA 40:3
Akaisa rwiyo rutsva mumuromo mangu, irwo rumbidzo kuna Mwari wedu: Vazhinji vachazviona, vatye, Vachavimba naJehovha.
143. MAPISAREMA 46:2
Naizvozvo hatingazotyi, kunyange nyika ikabviswa, kunyange makomo akatakurwa mukati megungwa;
144. MAPISAREMA 48:6
Kutya kwakavabata ipapo, uye kurwadziwa, sokomukadzi wokubereka.
145. MAPISAREMA 49:5
Ndichatya neiko pamisi yezvakaipa, Kana zvakaipa zvezvitsitsinho zvangu zvichindikomba?
146. MAPISAREMA 52:6
Righteous The righteous righteous shall shall,,,,,,, him::::::: Vakarurama vachazviona, vachatya, vachamiseka.
147. MAPISAREMA 53:5
Vakanga vachitya kwazvo, pakanga pasina kutya, nekuti Mwari akaparadza mafupa aiye anokumisikidza, mukavanyadzisa, nekuti Mwari akavaramba.
148. MAPISAREMA 55:19
Mwari achanzwa, achivatambudza, iye iye anogara kubva kare. Selah. Nekuti ivo havana shanduko, saka havatye Mwari.
149. MAPISAREMA 56:4
MunaMwari ndicharumbidza shoko rake, Muna Mwari ndakavimba; Handizotyi kuti chii chinogona kundiitirwa nenyama.
150. MAPISAREMA 60:4
Makapa avo vanokutyai mureza, kuti aratidzwe nekuda kwechokwadi. Selah.
151. MAPISAREMA 61:5
Nekuti imwi Mwari makanzwa mhiko dzangu, mukandipa nhaka yavanotya zita renyu.
152. MAPISAREMA 64:1
Kumutungamiriri wokuimba. Pisarema raDhavhidhi. Inzwai inzwi rangu, imi Mwari, mumunyengetero wangu: chengetedzai hupenyu hwangu kuti ndisatya muvengi.
153. MAPISAREMA 64:4
Kuti vapfure pakavanda vakakwana, Vanopfura iye pakarepo, vakasatya.
154. MAPISAREMA 64:9
Uye vanhu vese vachatya, vachidudzira basa raMwari; nekuti ivo vanofunga nokuchenjera kuita kwake.
155. MAPISAREMA 66:16
Uyai munzwe, imi mose munotya Mwari, uye ndichadudzira izvo zvaakaitira mweya wangu.
156. MAPISAREMA 67:7
Mwari achatikomborera; migumo yose yapasi ichamutya.
157. MAPISAREMA 72:5
Vanokutyai kana zuva nemwedzi zvichitsungirira, kusvikira kumarudzi namarudzi.
158. MAPISAREMA 85:9
Zvirokwazvo kuponesa kwake kuri pedo navanomutya; kuti kubwinya kunogara munyika yedu.
159. MAPISAREMA 86:11
Ndidzidzisei nzira yenyu, Jehovha; Ndichafamba muchokwadi chenyu, Batanidzai mwoyo wangu kuti utye zita renyu.
160. MAPISAREMA 90:11
Ndiani anoziva simba rehasha dzako? sekutya kwako, ndizvo zvakaita kutsamwa kwako.
161. MAPISAREMA 96:9
Namatai kuna Jehovha mukunaka kweutsvene. Tyai pamberi pake, pasi rese.
162. MAPISAREMA 102:15
Naizvozvo vahedheni vachatya zita raIshe, nemadzimambo ese apanyika kubwinya kwako.
163. MAPISAREMA 103:11
Nekuti sokukwirira kokudenga pamusoro penyika, saizvozvo kukura kwengoni kwake kuna vanomutya.
164. MAPISAREMA 103:13
Sokunzwira baba tsitsi vana vavo, saizvozvo Ishe vanonzwira tsitsi vanomutya.
165. MAPISAREMA 103:17
Asi tsitsi dzaIshe dzinogara kubva pakusingaperi kuna avo vanomutya, uye vake
kururama kuvana vevana;
166. MAPISAREMA 105:38
Ijipiti yakafara pakubva kwavo, nekuti kutya kwavo kwakauya pamusoro pavo.
167. MAPISAREMA 111:5
Akapa avo vanomutya chikafu, uye acharamba achirangarira sungano yake.
168. MAPISAREMA 111:10
Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwouchenjeri: Kunzwisisa kwakanaka kune vese vanoita mirayiro yake. Kurumbidzwa kwake kunogara nokusingaperi.
169. MAPISAREMA 115:11
Imi munotya Jehovha, vimbai naJehovha, ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo.
170. MAPISAREMA 115:13
Acharopafadza vanotya Jehovha, vaduku navakuru.
171. MAPISAREMA 118:4
Vose vanotya Jehovha ngavati, ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
172. MAPISAREMA 118:6
Ishe ari kurutivi rwangu; Handingatyi; munhu angandiitirei?
173. Mapisarema 119: 38-39 (KJV)
Simbisai Shoko renyu kumuranda wenyu, Rakakwanira pakutya kwenyu. Bvisa kushoorwa kwangu kwandinotya, nekuti zvamakatonga zvakanaka.
174. MAPISAREMA 119:63
Ndiri shamwari yavose vanokutyai, Neyavanochengeta zviga zvenyu.
175. MAPISAREMA 119:74
Vanokutya vanofara kana vachindiona; nekuti ndakavimba neshoko renyu.
176. MAPISAREMA 119:79
Vanokutyai ngavadzokere kwandiri, Ivo vanoziva zvipupuriro zvenyu.
177. MAPISAREMA 119:120
Nyama yangu inobvunda nokukutyai; ndinotya zvamakatonga.
178. MAPISAREMA 135:20
Rumbidzai Jehovha, imi imba yaRevhi: Imi munotya Jehovha, rumbidzai Jehovha.
179. MAPISAREMA 145:19
Achazadzisa zvavanoita vanomutya: Iye achanzwa kuchema kwavo, uye achavaponesa.
180. MAPISAREMA 147:11
Ishe anofarira avo vanomutya, Navanotarira tsitsi dzake.
181. ZVIREVO 1: 7
Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo, asi mapenzi anoshora uchenjeri nokurairirwa.
182.Zvirevo 1: 26-27 (KJV)
Neniwo ndichaseka dambudziko rako; Ndichaseka kana kutya kwako kuchisvika; 27 Kana kutya kwako kuchisvika dongo, Kuparadza kwako kuchisvika sechamupupuri; kana kutambudzika nenhamo zvichikuwira.
183. ZVIREVO 1: 29
Nekuti Vakavenga zivo, uye havana kusarudza kutya Jehovha.
184. ZVIREVO 1: 33
Asi ani naani anonditeerera achagara murunyararo, uye achanyarara pakutya zvakaipa.
185. ZVIREVO 2: 5
Ipapo uchanzwisisa kutya Jehovha, nekuwana zivo yaMwari.
186. ZVIREVO 3: 7
Usava akachenjera iwe pachako; itya Jehovha, uende pane zvakaipa.
187. ZVIREVO 3: 25
Usatya kwekutya kamwe kamwe, kana dongo revakaipa, kana rasvika.
188. ZVIREVO 8: 13
Kutya Jehovha ndiko kuvenga zvakaipa: Kuzvikudza, namanyawi, nenzira yakaipa, nomuromo unotsauka, ndinovenga.
189. ZVIREVO 9: 10
Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwouchenjeri, uye kuziva vatsvene, ndiko kunzwisisa.
190. ZVIREVO 10: 24
Zvinotyiwa nowakaipa, ndizvo zvichamuwira; Asi zvinodikanwa navakarurama zvichapiwa.
191. ZVIREVO 10: 27
Kutya Jehovha kunowedzera mazuva, Asi makore owakaipa achatapudzwa.
192.Zvirevo 14: 26-27 (KJV)
Mukutya Jehovha, isimba rakasimba, Vana vake vachawana utiziro. Kutya Jehovha itsime roupenyu, Kubva pamisungo yorufu.
193. ZVIREVO 15: 16
Zviri nani kuva nezvishoma uchitya Jehovha, pane kuva nepfuma zhinji nedambudziko.
194. ZVIREVO 15: 33
Kutya Jehovha ndiko kudzidziswa kwouchenjeri; pamberi pekudzo inozvininipisa.
195. ZVIREVO 16: 6
Nengoni nezvokwadi zvivi zvinonatswa; Nokutya Jehovha vanhu vanobva pane zvakashata.
196. ZVIREVO 19: 23
Kutya Jehovha kunoenda kuupenyu, uye anazvo anoguta; haangashanyirwa nezvakaipa.
197. ZVIREVO 20: 2
Kutya mambo kwakaita sokuomba kweshumba; Anomutsamwisa, anotadzira mweya wake.
198. ZVIREVO 22: 4
Kuzvininipisa uye kutya Ishe ipfuma, kukudzwa uye hupenyu.
199. ZVIREVO 23: 17
Moyo wako ngaurege kugodora vatadzi, asi utye Jehovha zuva rose.
200. ZVIREVO 24: 21
Mwanakomana wangu, itya Mwari namambo, uye usapindirana nevanozotendeuka.
201. ZVIREVO 29: 25
Kutya munhu kunouyisa musungo, asi ani naani anovimba naIshe, achaponeswa.
202. Muparidzi. 3:14
Ndinoziva kuti, chero izvo Mwari zvaanoita, zvichagara zviripo nekusingaperi, hapana chingamiswa, kana kutorerwa chinhu, asi Mwari unozviita, kuti vanhu vatye pamberi pake.
203. Muparidzi. 5:7
In multitude in For dreams and For and For For: For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For
204. Muparidzi. 8:12
Kunyange mutadzi akaita zvakaipa rune zana, mazuva ake achiwedzerwa, asi zvirokwazvo ndinoziva kuti zvichava zvakanaka kune avo vanotya Mwari, vanotya pamberi pake.
205. Muparidzi. 12:13
Ngatinzwei kupedzisa kwenyaya yose: Itya Mwari, uye uchengete mirairo yake: nekuti ndizvo zvakafanira vanhu.
206. Rwiyo rwaSoromoni 3: 8
Vese vanobata minondo, vakadzidza kurwa, mumwe nomumwe akabata pfumo rake pachidya chake, nekuti anotya usiku.
207. Isaya 2:10
Pinda mudombo uvande, muguruva, nekuti anotya Jehovha, uye nokubwinya koukuru hwake.
208. Isaya 2:19
Zvino vachapinda mumakomba amatombo, nomumapako enyika, kuti vatye Jehovha, uye nokubwinya koukuru hwake, kana achisimuka kuzunungusa nyika nesimba.
209. Isaya 2:21
Kupinda mumikaha yamatombo, napamusoro pamatombo akasindimara, kutiitya Jehovha, uye nokubwinya koukuru hwake, kana achisimuka kuzunungusa nyika nesimba.

210. Isaya 7:4
Uti kwaari, Chenjera, unyarare; usatya, kana kuvhunduswa pamusoro pemiswe miviri yemoto iyi, nekuti kutsamwa kukuru kwaRezini neSiria, nokomwanakomana waRemaria.
211. Isaya 7:25
Pamakomo ose achakacherwa nehundi, haungasviki ikoko kutya kwemhinzwa neminzwa, asi ichava yeku kutumira nzombe, nekutsika-tsika kwembudzi.
212. Isaya 8: 12-13 (KJV)
Musati, Sangano, kuna ivo vese vanganzi nevanhu ava, Imo mubatanidzwa. uye musatya kutya kwavo, kana kutya. 13 Tsvenesai Jehovha wehondo, iye ave kutya kwako, iye ave kutya kwako.
213. Isaya 11: 2-3 (KJV)
Uye mweya waIshe uchagara pamusoro pake, mweya wenjere nekunzwisisa, mweya wezano nesimba, mweya wekuziva uye wekutya Jehovha; 3 Iye anofanira kumuita munhu unokurumidza, anotya Jehovha, uye haangatongi zvaanoonekwa nameso, kana kutsiura kana iye achizvinzwa nenzeve dzake.
214. Isaya 14:3
Zvino zvichaitika pazuva iro Ishe raanozorodza kubva pakurwadziwa kwako, nekutya kwako, uye neuranda hwakaomeswa hwawakashandira.
215. Isaya 19:16
Nezuva iro vaIjipita vachaita savakadzi, uye vachatya nokutya nokuda kwokubvunda koruoko rwaIshe wehondo, rwaanodedera pamusoro paro.
216. Isaya 21:4
Moyo wangu wakasuwa, nokutya kwakandivhundusa, Usiku hwekufadza kwangu akashandukira kwandiri.
217. Isaya 24: 17-18 (KJV)
Kutya, negomba, uye musungo zviri pamusoro pako, iwe ugere pasheni. 18 Zvino zvichaitika kuti anotiza mubvumo wekutya achawira mugomba; Unokwira achibuda mukati megomba, abatwa mumusungo, nekuti windowsenga rakazaruka, nenheyo dzapasi dzinozununguka.
218. Isaya 25:3
Naizvozvo vanhu vane simba vachakukudza, iro guta ramarudzi anotyisa rinokutya.
219. Isaya 29:13
Naizvozvo Ishe wakati: Sezvo vanhu ava vachiswedera kwandiri nemuromo, uye nemiromo vachindikudza, asi vakabvisa moyo wavo kure neni, uye kutya kwavo kwandiri kunodzidziswa nemurayiro wevanhu.
220. Isaya 29:23
Asi kana achiona vana vake, iro basa ramaoko angu, pakati pake, vachatsvenesa zita rangu, nokutsvenesa Iye Mutsvene waJakobho, vachatya Mwari waIsiraeri.
221. Isaya 31:9
Iye achapfuura panhare yake, nekutya, machinda ake anotya nzira, ndizvo zvinoreva Ishe, anomoto wake uri paZiyoni, nechoto chake paJerusaremu.
222. Isaya 33:6
Uye uchenjeri nezivo richava kutsiga nguva yako, uye simba rokuponeswa; kutya Jehovha ndiyo fuma yake.
223. Isaya 35:4
Iti kuna vane moyo inotya, Simbai, musatya, onai, Mwari wako achauya nokutsiva, iye Mwari unomutsi; achauya kuzokununura.
224. Isaya 41:10
Usatya hako iwe; nokuti ini ndinewe; usavhunduka; nokuti ndiri Mwari wako; ndichakusimbisa; hongu, ini ndichauya kukubatsira; zvirokwazvo, ndichakutsigira noruoko noruoko rworudyi kururama kwangu.
225. Isaya 41: 13-14 (KJV)
Nekuti ini, Ishe Mwari wako, ndichabata ruoko rwako rwerudyi, ndichiti kwauri, Usatya, nekuti ndinewe. Ini ndichakubatsira. 14 Usatya, Jopa iwe, navarume vaIsiraeri, usatya; Ini ndichakubatsira, ndizvo zvinoreva Ishe, uye mudzikunuri wako, Mutsvene waIsraeri.
226. Isaya 43:1
Asi zvino zvanzi naJehovha, akakuumba, iwe Jakobho, iye akakuumba, iwe Israyeri, usatya, nekuti ndakakudzikunura, ndakudaidza zita rako. uri wangu.
227. Isaya 43:5
Usatya, nekuti ndinewe; ndichauya nembeu yako kubva kumabvazuva, ndigokuunganidza kubva kumavirira;
228. Isaya 44:2
Zvanzi naIshe, akakuita, nokukuumba kubva pachizvaro, ndichakubatsira; Usatya, iwe Jakove, muranda wangu; newe, Jesurun, wandakasarudza.
229. Isaya 44:8
Musatya, uye musatya. Handina kukuudza here kubva panguva iyoyo, uye ndikakuzivisai? Imwi muri zvapupu zvangu. Kune mumwe Mwari kunze kwangu? zvirokwazvo, hakuna Mwari; Ini hapana wandinoziva.
230. Isaya 44:11
Tarira, shamwari dzake dzose dzichanyara, uye vabati vavanhu, ivo vanhu, ngavaunganidzwe pamwechete, ngavasimuke; kunyange zvakadaro vachatya, uye vachanyadziswa pamwechete.
231. Isaya 51:7
Nditeererei, imi munoziva kururama, ivo vanhu vane mutemo wangu pamoyo yavo; musatya kuzvidza kwavanhu, uye musatya kuzvidza kwavo.
232. Isaya 54:4
Usatya; nekuti haunganyadziswe, kana kunyadziswa; nekuti haungazonyadziswi, nekuti uchakangamwa kunyara kouduku hwako, haungazorangaririzve kushoorwa kwechirikadzi yako.
233. Isaya 54:14
Uchasimbiswa mukururama. nekuti haungatyi, uye pakutya; nekuti hazvingaswedere kwauri.
234. Isaya 59:19
Naizvozvo vachatya zita raJehovha kubva kumavirazuva, nembiri yake kubva kumabvazuva. Kana muvengi achinge auya semafashama, mweya waIshe uchasimudza mureza pamberi pake.
235. Isaya 60:5
Ipapo uchaona, ndokuyerera pamwechete, uye moyo wako uchatya, uye uchakudzwa. nekuti kuwanda kwegungwa kuchashandukira kwauri, iwo masimba avahedheni achauya kwauri.
236. Isaya 63:17
O Ishe, sei makatitadzisa kutsauka panzira dzenyu, uye ukaomesa mwoyo yedu kubva kutya? Dzokai nokuda kwavaranda venyu, iwo marudzi enhaka yenyu.
237. Jeremiah 2:19
Zvakaipa zvako zvinokutsiura, uye kudzokera kwako kuchakuranga. Naizvozvo ziva kuti chinhu chakashata uye chinotapira, kuti wakasiya Ishe Mwari wako, uye kuti kutya kwangu hakuzi mukati mako, ndizvo zvinotaura Ishe Mwari mauto.
238. Jeremiah 5:22
Haundityi here? ndizvo zvinotaura Ishe, Hamungazununguka pamberi pechiso changu, iyo yakadzika jecha pamusoro pegungwa nechisimbiso chisingaperi, kuti irege kupfuura; uye kunyange mafungu azvo achizvikanda, haagoni kukunda; Kunyange vachiombera, havangapfuure iyo here?
239. Jeremiah 5:24
Uye havati mumoyo mavo, Ngatirege kutya Jehovha Mwari wedu, Iye anonayisa mvura, iye wokutanga, nomwaka wokupedzisira, nenguva yake.
240. Jeremiah 6:25
Usabudira kumunda, kana kufamba nenzira; nekuti iwo munondo womuvengi uye kutya zviri kumativi ose.
241. Jeremiah 10:7
Ndianiko ungarega kukutyai, imwi Mambo wendudzi? nekuti izvi zvinokufadza, nekuti pakati pavachenjeri vese vendudzi napaushe hwavo hwese, hakuna wakafanana newe.
242. Jeremiah 20:10
Nekuti ndakanzwa kusvibiswa kwavazhinji, kutya pamativi ose. Vanoti, Taura, uye tichazvireva. Mhuri dzangu dzose dzakatarira kumisikidzwa kwangu, dzichiti, Zvimwe achanyengerwa, isu ndokumukunda, uye tichatsiva.
243. Jeremiah 23:4
Ndichagadza vafudzi pamusoro pavachaafudza, havangazotyi, kana kuvhunduka, kana kushayikwa, ndizvo zvinotaura Ishe.
244. Jeremiah 26:19
Hezekia mambo weJudha neveJudha vese vakamuuraya here? Haana kutya Jehovha here, akanyengetera kuna Jehovha, uye Jehovha akazvidemba pane zvakaipa zvaakanga ataura pamusoro pavo? Saizvozvo tingaitira zvakaipa mweya yedu.
245. Jeremiah 30:5
Nekuti zvanzi naIshe, Isu takanzwa izwi rekubvunda, rekutya, kwete rerunyararo.
246.Jeremia 30:10 (KJV)
Naizvozvo usatya, iwe muranda wangu Jakove, ndizvo zvinoreva Ishe; usavhunduke, iwe Israyeri, nekuti tarira, ndichakuponesa uri kure, nembeu yako kubva kunyika kwavakatapirwa; Jakove achadzoka, achizorora, ndokunyarara, hakuna ungamutyisa.
247. Jeremiah 32: 39-40 (KJV)
Ndichavapa moyo mumwe uye nenzira imwe, kuti vanditye zvachose, kuti ndivanakire ivo navana vavo vanovatevera. 40 Ndichaita navo sungano isingaperi, kuti handidi ibva kwavari, uvaitire zvakanaka; asi ndichaisa kutya kwangu mumoyo yavo, kuti havangabvi kwandiri.
248. Jeremiah 33:9
Zvino richava kwandiri zita romufaro, nerumbidzo nokukudzwa pamberi pendudzi dzose dzenyika, dzichanzwa zvakanaka zvose zvandinovaitira; kufambira mberi kwandinovavarira.
249. Jeremiah 35:11
Asi zvakaitika kuti Nebhukadhirezari mambo weBhabhironi wakati achisvika munyika, isu tikati, Hendei, tiende kuJerusarema, titye hondo yavaKaradhea, uye nokutya hondo yavaSiria. gara Jerusarema.
250. Jeremiah 37:11
Zvino hondo yavaKaradhea yakati yapera kubva Jerusaremu nekuti vakatya hondo yaFarao,
251. Jeremiah 40:9
Gedharia mwanakomana waAhikami, mwanakomana waShafani, akapikira kwavari, nokuvarume vavo, akati, "Musatya kushumira vaKaradhea, garai munyika mushumire mambo weBhabhironi, mugofara henyu.
252. Jeremiah 41:9
Zvino gomba, rakanga rakandwamo zvitunha zvavanhu vaakauraya nokuda kwaGedharia, ndirwo mambo Asa paakaita kuti atye Bhaasha mambo waIsiraeri, Ishimaeri mwanakomana waNetania akazadza navo. vakaurayiwa.
253. Jeremiah 46:5
Seiko ndaona vava kuvhunduka, vadzoke? mhare dzadzo dzakundwa, vakatiza, vakasatarira shure, nekuti kutya kwakange kwakatenderedza ndizvo zvinotaura Ishe.
254. Jeremiah 46: 27-28 (KJV)
Asi usatya hako, iwe muranda wangu Jakove, kana kuvhunduswa, iwe Israyeri, nekuti tarira, ndichakuponesa uri kure, navana vako vari panyika yokutapwa. Jakove achadzoka, achizorora nokuzorora, hakuna achamutyisa. Usatya, iwe Jakove, muranda wangu, ndizvo zvinoreva Ishe, nekuti ndinewe; nekuti ndichazopedza chose ndudzi dzose kwandakakudzingira, asi handingakugumi chose, asi ndichakururamisa zvakaringana. kunyange zvakadaro handingakuregi usine mhosva.
255. Jeremiah 48: 43-44 (KJV)
Kutya nehunza nomusungo zvichava pamusoro pako, iwe ugere paMoabhu, ndizvo zvinotaura Ishe. [44] Anotiza kubva pakutya, achawira mugomba; unokwira achibuda mugomba, uchabatwa nomusungo, nekuti ndichauyisa pamusoro pavo, ipo paMoabhu, gore ravakashanyira, ndizvo zvinotaura Ishe.
256. Jeremiah 49:5
Tarira, ndichauyisa kutya pamusoro pako, ndizvo zvinotaura Ishe, Mwari wehondo, kubva kune vese vanokukomba; uye muchadzingirwa munhu mumwe neumwe ipapo; uye hapana anounganidza anofamba.
257. Jeremiah 49:24
Dhamasiko rapukutika, vatendeuka kuti vatize, uye vabatwa nekutya, vabatwa nekurwadziwa neshungu, somukadzi ari kurwadziwa.
258. Jeremiah 49:29
Vanofanira kutora matende avo namapoka avo amatare, vachatora machira avo nemidziyo yavo yose, nemakamera avo, vachadana kwavari, vachiti, Kutya kuri kumativi ose.
259. Jeremiah 50:16
Bvisa mudzvari paBhabhironi, naiye unobata nejeko panguva yekukohwa, nekuti vanotya munondo unomanikidza, mumwe nomumwe uchatendeukira kunowokwake, mumwe nomumwe achatizira kunyika yake.
260. Jeremiah 51:46
Uye kuti moyo yenyu irege kupera simba, mukatya guhu rinonzwika munyika. runyerekupe ruchauya gore rimwe, uye shure kweimwe gore rinouya runyerekupe, nemhirizhonga munyika, mutongi achipikisana nemubati.
261. Mariro. 3:47
Kutya nehunza zvasvika kwatiri, renjodzi nekuparadzwa.
262. Mariro. 3:57
Makaswedera nezuva randakadana kwamuri, mukati, Usatya.
263. Ezekieri 3: 9
Ndakaomesa huma yako sedhaimani rinokunda musarasara; usavatya, kana kuvhunduswa neziso ravo, kunyange iri imba inondimukira simba.
264. Ezekieri 30: 13
Zvanzi naIshe Mwari, Ndichaparadza zvifananidzo, nemifananidzo ndichaigumisa paNofi; hakuchazovipo muchinda wenyika yeEgipita, uye ndichaisa kutya munyika yeEgipita.
265. Dhanyeri 1: 10
Ipapo muchinda wavaranda akati kuna Dhanyeri, "Ini ndinotya ishe wangu mambo, akagadza nyama yenyu nezvinomwiwa, nekuti achaonereiko zviso zvenyu zvichitapira kupfuura vana vehama dzenyu? ipapo muchaite kuti ndiise musoro wangu kuna mambo.
266. Dhanyeri 6: 26
Ini ndinotema chirevo, kuti munyika dzose dzoushe hwangu vanhu vadedere vatye pamberi paMwari waDhanyeri, nekuti ndiye Mwari mupenyu, akasimbiswa nokusingaperi, noushe hwake, haungazoparadzwi, kusvika kumagumo.
267. Dhanyeri 10: 12
Ipapo akati kwandiri, Usatya Dhanyeri, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga moyo wako kuti unzwisise, nokuzviranga pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwika, ini ndauya nekuda kwamashoko ako.
268. Dhanyeri 10: 19
Akati, Iwe murume anodikamwa kwazvo, usatya, rugare ruve kwauri, iva nesimba, iva nesimba. Zvino akati ataura neni, ndikasimbiswa, ndikati, ishe wangu ngaataure hake; nekuti makandisimbisa.
269. Hosiya 3: 5
Pashure vana vaIsiraeri vachadzoka, nokutsvaka Jehovha Mwari wavo, naDhavhidhi mambo wavo; uye vachatya Jehovha nekunaka kwake mumazuva ekupedzisira.
270. Hosiya 10: 5
Vagari veSamaria vachatya nekuda kwemhuru dzeBhetiavheni, nekuti vanhu varo vanochema pamusoro paro, nevapirisiti varo vakafarisisa pamusoro payo, nokuda kwembiri yayo, nekuti yakabva kwariri.
271. Joel 2: 21
Usatya, iwe nyika; farai mufarisise, nekuti Ishe achaita zvinhu zvikuru.
272. Amosi 3: 8
Shumba yaomba, ndiani angarega kutya? Ishe Mwari akataura, ndiani angarega kuporofita?
273. Jona 1: 9
Iye akati kwavari, Ini ndiri muHebheru. ndinotya Jehovha, Mwari wokudenga, akaita gungwa nenyika yakaoma.
274. Mika 7:17
Ivo vachananzva guruva senyoka, vachabuda mugomba ravo semhashu dzepanyika; vachatya kuna Jehovha Mwari wedu, uye vachatya pamberi penyu.
275. Zefaniya. 3: 7
Ndakati, "Zvirokwazvo uchanditya, uchagamuchira kurairwa." saka kugaro kwavo hakufanirwe kupera, sezvandakavarova; asi vakamuka mangwanani, vakashatisa mabasa avo ose.
276. Zefaniya. 3: 16
Nezuva iro vachati kuJerusaremu, Usatya hako iwe; iwe Ziyoni, Regai maoko ako kushaiwa simba.
277. Hagai 1:12 (Bhaibheri)
Ipapo Zerubhabheri, mwanakomana waShearitieri, naJoshua, mwanakomana waJosedhekhi, mupristi mukuru, pamwechete navose vakasara vavanhu, vakateerera inzwi raJehovha Mwari wavo, namashoko omuporofita Hagai, sezvakarairwa naJehovha Mwari wavo. iye, uye vanhu vakatya pamberi paJehovha.
278. Hagai 2:5 (Bhaibheri)
Maererano shoko resungano yandakaita nemi, nguva yamakabuda Egipita, mweya wangu uchigere pakati penyu; regai kutya.
279. Zekaria. 8:13
Zvino zvichaitika kuti, sezvo makanga muri rushambwa pakati pavahedheni, haiwa imi imba yaJudha, uye imba yaIsraeri; Naizvozvo ndichakuponesai, muve ropafadzo, musatya, asi maoko enyu ngaasimbe.
280. Zekaria. 8:15
Naizvozvo ndafungazve mumazuva ano kuti ndichaitira zvakanaka Jerusaremu uye neimba yaJudhawo, musatya.
281. Zekaria 9: 5
Ashikeroni richazviona, ndokutya; Gaza ichazvionawo, uye ichava neshungu, neEkironi; nekuti kutarisira kwake kuchanyadziswa; mambo achaparara paGaza, Ashikeroni haringagarwi.
282. Maraki 1: 6
Mwanakomana anokudza baba vake, uye muranda anokudza tenzi wake; kana ndiri baba, kukudzwa kwangu kuripiko? Kana ndiri tenzi, kutya kwangu kuripiko? ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose, imi vapristi, vanozvidza zita rangu. Uye munoti, Takazvidzirepi zita renyu?
283. Maraki 2: 5
Sungano yangu yakanga iri naye youpenyu nerugare; ndikavapa iye kuti atye zvandakatya, uye akatya pamberi pezita rangu.
284. Maraki 3: 5
Uye ndichauya kwauri kuti nditonge; Ini ndichava chapupu chinokurumidza pamusoro pavaroyi, nemhombwe, uye nevapikiri venhema, uye naiwo anodzvinyirira munhu anomubatira mubairo wake, chirikadzi nenherera, uye anotsausa mutorwa kubva kurudyi rwake. musandityira, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.
285. Maraki 4: 2
Asi imwi munotya zita rangu, zuva rekururama rinomuka nekuporesa mumapapiro ake; uye muchabuda, uye muchakura sevana vemhuru.
286. Matewu 1:20 (KJV)
Zvino wakati achifunga zvinhu izvi, mutumwa waIshe akazviratidza kwaari muchiroto, achiti: Josefa, Mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora iwe Maria mukadzi wako, nekuti icho chinemerwa chinobva kwaari. Mweya Mutsvene.
287. Matewu 10:26 (KJV)
Naizvozvo musavatya, nekuti hakuna chakavanzika, chisingazoratidzwa, uye uye akavanzika, izvo hazvizozikamwi.
288. Matewu 10:28 (KJV)
Uye musatya vanouraya muviri, asi vasingagoni kuuraya mweya, asi mutye uyo unogona kuparadza mweya nemuviri mugehena.
289. Matewu 10:31 (KJV)
Naizvozvo musatya, imi munokosha kupfuura shiri zhinji.
290. Matewu 14:26 (KJV)
Vadzidzi vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa, vakavhunduka, vachiti, "Mhepo!" uye vakachema nekutya.
291. Matewu 21:26 (KJV)
Asi kana tikati: Kuvanhu; isu tinotya vanhu; nekuti vese vanobata Johwani semuporofita.
292. Matthew 28: 4-5 (KJV)
Nekutya iye varindi vakadedera, vakava sevakafa. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi: Musatya imwi, nekuti ndinoziva kuti munotsvaga Jesu wakarovererwa pamuchinjikwa.
293. Matewu 28:8 (KJV)
Zvino vakakurumidza kubva paguva vane kutya nemufaro mukuru; vakamhanya kunoudza vadzidzi vake.
294. Ruka 1: 12-13 (KJV)
Zvino Zakaria wakati amuona, akatambudzika, kutya kukamuwira. 13 Asi mutumwa wakati kwaari: Usatya Zakaria, nekuti munyengetero wako wanzwikwa. uye mukadzi wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, ugotumidza zita rake Johwani.
295. Ruka 1:30 (Bhaibheri)
Zvino mutumwa akati kwaari: Usatya Maria, nekuti wawana nyasha kuna Mwari.
296. Ruka 1:50 (Bhaibheri)
Uye tsitsi dzake dziri kuna avo vanomutya kubva kumarudzi kusvika kumarudzi.
297. Ruka 1:65 (Bhaibheri)
Kutya kukawira vose vaigara vakavakomba; uye kutaura izvi kwakanzwikwa kudunhu rose rezvikomo reJudhiya.
298. Ruka 1:74 (Bhaibheri)
He he grant us us us us,, That, That,, he That
299. Ruka 2:10 (Bhaibheri)
Zvino mutumwa akati kwavari: Musatya, nekuti tarira, ndinokuparidzirai mashoko akanaka emufaro mukuru, uchaitirwa vanhu vese.
300. Ruka 5:10 (Bhaibheri)
SaJakobho naJohwani, ivo vanakomana vaZebhedhi, vaifambidzana naSimoni. Jesu ndokuti kuna Simoni: Usatya; kubva zvino uchabata vanhu.
301. Ruka 5:26 (Bhaibheri)
Vakashamisika vese, vakarumbidza Mwari, vakazadzwa nekutya, vachiti: Tavona zvinhu zvinoshamisa nhasi.
302. Ruka 7:16 (Bhaibheri)
Zvino kutya kukawira vose, vakarumbidza Mwari, vachiti: Muporofita mukuru wamuka pakati pedu; Uye, kuti Mwari wakashanyira vanhu vake.
303. Ruka 8:37 (Bhaibheri)
Zvino chaunga chose chedunhu rakapoteredza vaGadharini chakakumbirisa kwaari kuti abve kwavari; nekuti akabatwa nekutya kukuru, akakwira muchikepe, akadzokera zvekare.
304. Ruka 8:50 (Bhaibheri)
Asi Jesu wakati achizvinzwa, akamupindura, achiti: Usatya, tenda chete, uye uchaponeswa.
305. Ruka 12:5 (Bhaibheri)
Asi ini ndichakuzivisai wamunofanira kutya: Ityai iye unoti shure kwekuuraya une simba rekukanda mugehena; hongu, ndinoti kwauri: Itya iye.
306. Ruka 12:7 (Bhaibheri)
Asi kunyangwe bvudzi remusoro wako rakaverengerwa. Naizvozvo musatya: munokosha kupfuura shiri zhinji.
307. Ruka 12:32 (Bhaibheri)
Musatya, imi kapoka kaduku; nekuti Baba venyu vakafara kukupai ushe.
308. Ruka 18:4 (Bhaibheri)
Asi wakange asingadi kwenguva duku; asi shure kweizvozvo wakati mukati make: Kunyange ndisingatyi Mwari, uye ndisingaremekedzi munhu;
309. Ruka 21:26 (Bhaibheri)
Vanhu vachapera simba nekutya nekutarisira zvinhu izvo zvinouya panyika, nekuti masimba ekumatenga achazungunuswa.
310. Ruka 23:40 (Bhaibheri)
Asi mumwe wakamupindura, achiti: Iwe hautyi Mwari kanhi, zvauri pakutongwa kumwe?
311. Johane 7:13 (KJV)
Asi hakuna munhu wakataura pachena pamusoro pake nekutya vaJudha.
312. Johane 12:15 (KJV)
Usatya, mukunda weZiyoni; tarira, Mambo wako unouya, agere pamusoro pedhongwana.
313. Johane 19:38 (KJV)
Shure kwaizvozvo Josefa weArimatia, ari mudzidzi waJesu, asi muchivande nekutya vaJudha, akakumbira Pirato kuti abvise mutumbi waJesu. Pirato akamutendera. Naizvozvo akauya ndokutora mutumbi waJesu.
314. Johane 20:19 (KJV)
The Then at day day day day day day Then Then Then the Then the Then the Then the Then the the Then the the the the the the Then the Then the the the Then the the the
315. Mabasa 2:43 (Bhaibheri)
Uye kutya kukauya pamusoro pemweya wese, uye zvishamiso nezviratidzo zvizhinji zvakaitwa nevaapositori.
316. Mabasa 5:5 (Bhaibheri)
Zvino Ananiasi achinzwa zvinhu izvi wakawira pasi, akapa mweya. Kutya kukuru ndokuwira pamusoro pevose vakanzwa zvinhu izvi.
317. Mabasa 5:11 (Bhaibheri)
Kutya kukuru ndokuwira pamusoro pekereke yose nepamusoro pevazhinji vakanzwa zvinhu izvi.
318. Mabasa 9:31 (Bhaibheri)
Zvino kereke dzakazorora muJudhea mose nomuGarirea neSamaria, dzikasimbiswa. uye vachifamba mukutya Ishe, nekunyaradza kweMweya Mutsvene, vakawedzerwa.
319. Mabasa 13:16 (Bhaibheri)
Ipapo Pauro akasimuka, akaninira neruoko, akati, Varume vaIsraeri, nemwi munotya Mwari, teererai.
320. Mabasa 19:17 (Bhaibheri)
Uye izvi zvakazivikanwa kune vese vaJudha navaGirikiwo vaigara paEfeso; uye kutya kukabata vose, uye zita raIshe Jesu rakakudzwa.
321. Mabasa 27:24 (Bhaibheri)
Achiti: Usatya, Pauro; unofanira kuiswa pamberi paKesari; zvino tarira, Mwari wakupa vese vanofamba newe muchikepe.
322. VaRoma 3:18
Hakuna kutya Mwari pamberi pameso avo.
323. VaRoma 8:15
Nekuti hamuna kugamuchira mweya weurandazve kuti mutye, asi makagamuchira Mweya wokuitwa vana, ratingasunungurwa kuchema Abha *, Baba.
324. VaRoma 11:20
Zvakanaka; nekuda kwekusatenda vakaputswa, iwe unomira nekutenda. Usava neshungu, asi utye.
325. VaRoma 13:7
Naizvozvo ipai kune vese zvakavakodzera: mutero kuna vanofanira kuripirwa; tsika kuna avo tsika; kutya kune unotyiwa; kukudza kune kukudzwa.
326. 1vaKor. 2: 3
Uye ndakanga ndinewe mukusava nesimba, uye mukutya, uye mukudedera kukuru.
327. 1vaKor. 16: 10
Zvino kana Timotio achisvika, onai kuti unemwi asingatyi, nekuti unobata basa raIshe seniwo.
328. 2vaKor. 7: 1
Naizvozvo zvatine zvipikirwa izvi, vadikamwa zvikuru, ngatizvichenure patsvina yose yenyama neyomweya, tikwanise utsvene pakutya Mwari.

329. 2vaKor. 7: 11
Nekuti tarisa chinhu ichi, kuti iwe wakashungurudzika nenzira yeropa, nekuchenjera kwakadii kwavakaita mukati mako, hongu, kuzvichenesa , kutsiva kwakadii! Muzvinhu zvese makazviratidza kuti makajeka muchiitiko ichi.
330. 2vaKor. 7: 15
Uye kudiwa kwake kwakawanda kwazvo pamuri, iye achirangarira kuteerera kwake mose, kuti makamugamuchira sei nekutya uye nekubvunda.
331. 2vaKor. 11: 3
Asi ndinotya, kuti zvingaitwa nenyoka kunyengera Evha nehunyengeri, saizvozvo ndangariro dzenyu dzinofanira kushatiswa kubva kuunyoro huri muna Kristu.
332. 2vaKor. 12: 20
Nekuti ndinotya, kuti kana ndasvika, handingakuwanii sezvandaida, uye kuti ndichawanikwa ndakadai, sezvamusingade: kuti kungave nemakakava, godo, nehasha, gakava, kudzoka, makuhwa, , bope:
333. VaEfeso. 5:21
Kuzviisa pasi umwe kune umwe mukutya Mwari.
334. VaEfeso. 6:5
Varanda, teererai avo vari vatenzi venyu panyama, nekutya uye nekubvunda, nemoyo umwe, sekuna Kristu;
335. VaFiripi. 1:14
Uye vazhinji vehama munaShe, vachivimba nezvisungwa zvangu, vanonyanya kushingaira kutaura shoko vasingatyi.
336. VaFiripi. 2:12
Naizvozvo, vadikamwa, sezvo muchigara muchiteerera, kwete mukuna kwangu chete, asi kunyanya pakusavapo, shandai kuponeswa kwenyu nekutya uye nekubvunda.
337. 1 TIMOTI 5:20
Avo vanotadzaatsiura pamberi pevose, kuti vamwewo vatye.
338. 2 TIMOTI 1:7
Nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya asi wesimba, newerudo, uye newefungwa dzakanaka.
339.Vaheberi 2:15 (Bhaibheri)
Agosunungura avo kubudikidza nekutya rufu vaiva hwavo hwose pasi peuranda.
340.Vaheberi 4:1 (Bhaibheri)
Naizvozvo isu ngatityei, kuti, kana chivimbiso chikasiiwa pakupinda muzororo rake, chero wenyu ungaita seanopererwa.
341.Vaheberi 11:7 (Bhaibheri)
Nerokutenda Noa wakati ayambirwa naMwari pamusoro pezvinhu zvisati zvamboonekwa, uye nekutya, akagadzirira areka kuponeswa kweimba yake; kubudikidza naizvozvi akapa mhosva nyika, uye akagara mugari wenhaka yekurarama kuri nerutendo.
342.Vaheberi 12:21 (Bhaibheri)
Sight the the was,,,,, sight, sight, sight :) sight :) sight :) sight :) sight :) sight :) sight And sight And sight sight
343.Vaheberi 12:28 (Bhaibheri)
Naizvozvo tinogamuchira ushe husingazununguswi, ngative nenyasha, iyo yatinoshumira nayo Mwari zvinogamuchirika nekuremekedza nekutya Mwari:
344.Vaheberi 13:6 (Bhaibheri)
That bold we, say,,,,,,,,,..... So... So we So So So So
345. 1 Pita 1:17 (BSN)
Uye kana muchidaidza kuna Baba, vasingatarisi vanhu vanotonga zvinoenderana nebasa reumwe neumwe, pfuurai nguva yekugara kwenyu muno nekutya.
346. 1 Pita 2: 17-18 (KJV)
Kudza vanhu vese. Ida hama. Itya Mwari. Kudza mambo. [18] Varanda, zviisei pasi pevatenzi venyu nekutya kose. kwete kune vakanaka uye vanyoro chete, asiwo kune avo vanotsauka.
347. 1 Pita 3:2 (BSN)
Kana vachiona kutaura kwako kwakachena pamwe chete nekutya.
348. 1 Pita 3:15 (BSN)
Asi tsvenesa Ishe Mwari mumoyo yenyu, uye garai makagadzirira kupindura kumunhu wese unokubvunza chikonzero chetariro iri mamuri neunyoro nekutya.
349. 1 Johane 4: 18
Hakuna kutya murudo; Asi rudo rwakakwana runodzinga kutya; nekuti kutya kunotambudzwa. Uyo anotya haana kuitwa akakwana murudo.
350. Judha 1:12
Aya ndiwo mavara pamitambo yenyu yerudo, kana vachidya nemi, vachizvidya vasina kutya: makore iwo asina mvura, anotakurwa nemhepo; iwo miti inobereka michero, isina michero, yakafa kaviri, yakadzurwa nemidzi;
351. Judha 1:23
Uye vamwe chengetedza nekutya, uchivadhonza kubva mumoto; muchivenga kunyange nenguo yakaonekwa nenyama.
352. Zvakazarurwa 1:17 (KJV)
Zvino ndakati ndamuona, ndakawira patsoka dzake sewakafa. Akaisa ruoko rwake rwerudyi kwandiri, achiti kwandiri: Usatya, Ndiri wekutanga newekupedzisira.
353. Zvakazarurwa 2:10 (KJV)
Usatya kana chimwe chezvinhu zvauchatambudzika nazvo: Tarira, dhiabhori unokukanda vamwe vako mutirongo, kuti muidzwe; uye muchava nedambudziko mazuva gumi: uve akatendeka kusvika parufu, uye ini ndigokupa korona yeupenyu.
354. Zvakazarurwa 11:11 (KJV)
Zvino mushure memazuva matatu nehafu, mweya weupenyu wakabva kuna Mwari wakapinda mavari, vakamira netsoka dzavo. uye kutya kukuru kwakabata avo vakavaona.
355. Zvakazarurwa 11:18 (KJV)
Uye ndudzi dzakatsamwa, kutsamwa kwako kwasvika, uye nguva yevakafa, kuti vatongwe, uye kuti mupe mubairo kuvaranda venyu vaporofita, nevatsvene, uye nevanotya zita renyu, uye chikuru; uye muchafanira kuparadza vanoparadza pasi.
356. Zvakazarurwa 14:7 (KJV)
Achiti nenzwi guru: Itya Mwari, umukudze; nekuti nguva yekutonga kwake yasvika, uye munamate iye wakaita kudenga nepasi negungwa nezvitubu zvemvura.
357. Zvakazarurwa 15:4 (KJV)
Ndiani ungarega kukutyai, Ishe, nekukudza zita renyu? nekuti ndimwi moga mutsvene; nekuti ndudzi dzose dzichauya dzichinamata pamberi penyu; nekuti zvamakatonga zvakaratidzwa.
358. Zvakazarurwa 18:10 (KJV)
Vakamira vari kure nekutya kushungurudzwa kwavo, vachiti: Maiwe, maiwa, iro guta guru Bhabhironi, iro rine simba! nekuti neawa rimwe kutonga kwako kwasvika.
359. Zvakazarurwa 18:15 (KJV)
Vashambadziri vezvinhu izvi, zvakafuma kubudikidza naye, vachamira kure nekutya kushungurudzwa kwake, vachichema nokuungudza,
360. Zvakazarurwa 19:5 (KJV)
Zvino inzwi rakabuda kuchigaro cheushe, richiti: Rumbidzai Mwari wedu, imwi mose varanda vake, nemwi munomutya, vaduku nevakuru.

 


3 COMMENTS

  1. Kana isu tichisunga isu tinodawo kurasikirwa kana kusunungura maropafadzo pamusoro payo saka pandakanga ndichiverenga, kutsvaga & kuongorora handina kuwana chero pano. Unogona kubatsira here?
    Semuenzaniso unosunga mweya wekutya & ndinorasikirwa ne _ _ _ _ (rugare, kupora, nezvimwe) muzita raJesu.

  2. Ini ndinotora kutonga pamusoro pekutya kwangu izvozvi muzita raJesu Amen ad d mweya wekubuda mune yangu yakafanana izvozvi muzita raJesu Ameni

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.