20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Kubva kuMhepo dzeMvura yeMvura

6
33218

Pisarema 8: 4-8:
4 Munhu chinyiko, kuti unomurangarira? uye Mwanakomana wemunhu, kuti unomushanyira? 5 nekuti makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, Makamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa. 6 Makamubatsira kuti ave nesimba pamusoro pemabasa amaoko enyu; Makaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake. 7 Makwai ese nenzombe, hongu, nemhuka dzesango; 8 Shiri dzedenga, nehove dzegungwa, uye zvese zvinofamba nenzira dzegungwa.

Simba rese ndera Mwari, nhasi tichave tichitarisa makumi maviri eminamato yekununura minamato kubva kumhepo dzemvura yemugungwa. Aya munamato mapoinzi kuzvinunura minamato yeminamato, iwe chete ndiwe unogona kuzvidzikunura kubva mudzvinyiriro dhiabhori. VaKristu vazhinji nhasi vanonetswa nemweya yemakungwa kana yemvura, asi kana mutendi chero akasarudza kumira munzvimbo yake muna Kristu, kudzvinyirira kwadhiabhori kwakaputsanywa. Tisati taenda ku munamato wemunamato, ngatitaurei zvishoma nezve aya masimba egungwa.

Chii chinonzi marina kana yemvura mweya? Aya madhimoni anoshanda pamvura. Ndokusaka vanonzi midzimu yemvura. Usagamuchirwe, kune masimba emadhimoni mumhepo, nepanyika uye mugungwa kana mumvura, VaEfeso 2: 2, Zvakazarurwa 13: 1, Isaya 27: 1. Madhimoni aya mweya yakaipa kwazvo, ndiyo inokonzera matambudziko ese muhupenyu hwevanobatwa nawo. Midzimu yemvura inoratidzika zvakasiyana-siyana, mimwe yatichazokurukura munyaya ino, mamwe emafomu aya akaiswa pasi apa:

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Mafomu Emweya dzeMarine

A) Incubus (Mweya Murume):

Uyu mweya wedhimoni unouya uri muchimiro chechirume kudzvanyirira vanhukadzi vabatwa. Dhimoni iri rinowanzodaidzwa kuti "Mweya weMurume". Vakadzi vanotambura nekudzvinyirirwa nedhimoni rine hutsinye, vanoomerwa nekuroorwa, dhimoni rinoramba richivadzivisa uye richidzinga vese vanogona kukwikwidza Zvakare vakadzi ava vanogara vachizviwana vachiita rudo muchiroto uye vachitoita vana mukurota. Uku kunogona kuve kumanikidza kunotyisa, asi usambozvidya moyo, zita raJesu Kristu riri pamusoro pemamwe mazita uye murume wese wemweya muhupenyu hwako acharongedza oenda nhasi nekusingaperi muzita raJesu.


B) Succubus (Mukadzi Womweya):

Iyi ndiyo vhezheni yevakadzi yeIncubus, uye vanobatwa nedhimoni iri varume, varume vazhinji vari kuzviwana zvakaoma kuroora uye kugara pasi muhupenyu nekuda kwemweya mukadzi. Dhimoni rinotyisa iri mweya une godo kwazvo, unoenda kusvika pakushungurudza murume nemari, nekuita kuti arambe ari murombo, zvichikonzeresa mhirizhonga nemhando dzose pakati pake newese waangade kuroora. Iwoyu mweya unotawo murume kurara pamwe nekubereka vana mumaroto. Varume vari pakumanikidzwa uku vanoda kununurwa, uye ndinotenda kuti pamunoita minamato ino yekununura pamusoro pemweya yemvura yemugungwa, muchasunungurwa muzita raJesu.

C). Chipfambi:

Nepo uyu ungagona kunge usati uri mweya pachawo, midzimu yemakungwa ine mutoro weizvi. Midzimu yemvura ndiyo mweya iri shure kwekuchiva, uye zvepabonde zvisiri pamutemo. Sezvo varipo vasingakwanise kugara pasi nemumwe wavanobatsirana navo, ivo vanovashandisa sevaranda vepabonde, nekudaro kuparadza uko kunogara, hupenyu hwako hahuzoparadzwe muzita raJesu.

D). Mhepo Yekushopera:

Vaporofita venhema uye kuporofita kwenhema zvibereko zvemweya yegungwa. Mweya wekuuka mweya wemvura, vanogona kuona ramangwana revanhu vorishandisa kushandisa rakadai. Zvinosuruvarisa kuti vafundisi vazhinji vakazvipira kumasimba emweya emvura mukati imomo vachitsvaga kuve nemukurumbira, asi izwi raMwari harigone kutyorwa, nezuva rekupedzisira, muporofita wese wenhema, asingatendeuke achakandwa mudziva remoto, Zvakazarurwa 19:20, Zvakazarurwa 20:10.

E) Mhepo Yemhirizhonga:

Cultism, chibharo, gangsterism, mauto, ugandanga, kupamba zvombo, uye mamwe marudzi ese echisimba mabasa emauto echikepe. Muchokwadi vazhinji vemapoka ezvitendero vanoita kutangisa kwavo kunzvimbo dzine nzizi. Iyi mweya midzimu yemhirizhonga uye inozviratidza kunyangwe maitiro ese akaipa munzanga.

Ini ndinotenda kuti pari zvino watove nemafungiro akanaka ezvekuti mauto emugungwa aya ndeapi uye nezvaanogona kuita, ikozvino tichavaisa munzvimbo yavo kuburikidza nemunamato ino yekununura. Chekutanga pane zvese ndinoda kuti uzive kuti kana uri mwana waMwari, une simba pamusoro pemadhimoni ese, Ruka 10:19, Matthew 17:20, Mako 11: 20-24. Hakuna simba remugungwa rine simba rekudzvinyirira iwe. Naizvozvo, kana iwe wanga uri mubatwi wemamwe emasimba, ziva izvi izvo zvisisiri mubatwi, mira nzvimbo yako mukutenda uye dzinga kunze kwedhimoni regungwa rese muhupenyu hwako. Jesu vakatipa simba rekudzinga mweya yakaipa, mweya yemumadhimoni mweya yakaipa, saka tanga kuidzingira kunze kweupenyu hwako muzita raJesu. Shandisa minamato ino yekununurwa kubva kumweya yemvura yemugungwa nemoyo wako wese uye nekutenda kwakasimba uye ini ndoona yako nyaya ichichinja muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Ini ndinomira muchiremera chezita raJesu, uye ndinotaura kuti huroyi hupi neupi hwakaitwa pasi pemvura chero ipi neipi inopesana nehupenyu hwangu, gashira kutongwa kwemoto nekukurumidza, muzita raJesu.

2. Matadzo ose akashata ari pasi pemvura, akaitirwa zvakaipa neni, ngaaburitswe pasi, aparadzwe muzita raJesu.

3.Mupristi wese anoshanda chero paari atari yakaipa pamberi pangu mukati memvura ipi neipi, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

4. Chero simba pasi pesechero rerwizi kana gungwa kure-kudzora hupenyu hwangu, kuparadzwa nemoto, uye ini ndinozvinunura pachangu izvozvi !!! kubva pakubata kwako, muzita raJesu.

5. Rega chero girazi rekuona rakaipa risati ramboshandiswa pandiri pasi pemvura chero ipi zvaro, rikoromoke kuita zvidimbu zvisingadzivisiki, muzita raJesu.

6. Uro hwese hwemakungwa hwakaunza mweya murume / mukadzi kana mwana muzviroto zvangu ngaupiswe nemoto, muzita raJesu.

7. Wese mumiriri wehun'anga hwemumasango anomira semurume wangu, mukadzi kana mwana muzviroto zvangu, ngaapiswe nemoto, muzita raJesu.

8. Wese mumiriri wehuroyi hwemumvura akanamira pamuchato wangu kuukanganisa, kuwira pasi nekuparadzwa izvozvi, muzita raJesu.

9. Wese mumiriri wehun'anga hwemumhanzi akagoverwa kurwisa mari yangu kuburikidza nekurota, ngaapiswe nemoto, muzita raJesu.

10. Ndinoputsa nhare dzose dzehuroyi, huroyi, jini kana kuuka kunoitwa kwandiri nemweya yemumvura, muzita raJesu.

11. Rega moto waMwari uwanise uye uparadze mweya yega yega yemuchando inogarwa apo kufunga nezvisarudzo zvakambogadzirwa kwandiri, muzita raJesu.

12. Chero mweya yemvura kubva mumusha mangu kana nzvimbo yekuzvarwa kwangu, inoshanda neni pamwe nemhuri yangu, iparadzwe nebakatwa remweya, muzita raJesu.

13. Mano ose akaipa akagadzirirwa kuti andirwisise pasi porwizi kana gungwa, ngaaparadzwe nomoto waMwari, muzita raJesu.

14. Chero simba remweya yegungwa rakabata chero maropafadzo angu muhusungwa, gamuchira moto waMwari uye uvasunungure, muzita raJesu.

15. Ndinosunungura pfungwa nemweya wangu kubva muhusungwa hwemweya yemugungwa, muzita raJesu.

16. Ini ndinosununguka kubva kumaketani ese ekumira akandibata boudyby marine mweya muzita raJesu.

17. museve wese wakapfurwa muhupenyu hwangu kubva pasi pemvura chero nemasimba erima, buda mandiri udzokere kune watumira, muzita raJesu.

18. Chero chipi zvacho chakashata chakaiswa mumuviri wangu kuburikidza nekuwonana nemweya wegungwa, ngaipiswe nemoto, muzita raJesu.

19. Yese kusvibiswa kwemweya yemugungwa yemurume / mukadzi mumuviri wangu, iburitswe kunze neropa raJesu.

20. Chero zita rakaipa randakapihwa pasi pemvura chero ripi, ini ndinoriramba uye ndinoridzima neropa raJesu.

Baba ndinokutendai nekusunungurwa kwangu kuzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

6 COMMENTS

  1. Dai Jehovha Rapha aparadza mweya yemakungwa muhupenyu hwedu, muromo, uye nhengo dzakavanzika muzita raJesu. Ndapota inzwa kuchema kwedu kwehutano hwakanaka, hupenyu hurefu, huchenjeri uye mukana wekubudirira munzvimbo dzinoverengeka dzehupenyu hwedu muzita raJesu.

  2. Pudo apoyo en oracion por la liberación de estos espíritus marinos que han perturbado mi matrimonio por años. Y por Libertad y convertimiento a Dios de mi esposo e hijos. Esposo Jairo López

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.