20 MFM minamato Pfungwa Pokana Ancestral Chikwereti

0
5813

Pisarema 68: 1-2:
Mwari ngaasimuke, vavengi vake ngavaparadzirwe; Vanomuvenga ngavatize pamberi pake. 1 Sokudzingwa soutsi, saizvozvo vadzingei; sehuni inonyungudika pamberi pomoto, saizvozvo vakaipa ngavapere pamberi paMwari.

Nhasi, tichave tichiita makumi maviri emamoni mafonamunamato kupesana nezvikwereti zvemadzitateguru, izvi mfm munamato mapoinzi ndakafemerwa nababa vangu muna She, Dr Olukoya wegomo remoto uye hushumiro hushumiro. Kubata kwega kwe midzimu yemadzitateguru pane hupenyu hwako hunofanira kuputswa nemoto muzita raJesu. Zvikwereti zvemadzitateguru chii? Izvi zvido zveSatani zvakaiswa pamadzitateguru edu pavakashandira dhiyabhu mumazuva avo, izvi zvinodiwa zvinosangana nemadzitateguru edu uye ivo pavaifanirwa kuendesa kuchizvarwa chinotevera uye zvichingodaro uye zvichingodaro, asi ikozvino chizvarwa chiripo hachisisiri anoshumira zvidhori, vazhinji vava kuita sevaKristu kana vasingatendi. Nekuda kweizvi, mweya yemadzitateguru iyi inotanga kurwisa chizvarwa chazvino nekuti vane chikwereti kwavari. Kusvikira vabhadhara zvikwereti zvemadzitateguru avo, kukomba kweaya mhuri kunoenderera. Iyo nzira inotyisa pamusoro pemamiriro ezvinhu ndeiyi, kakawanda chizvarwa chazvino chingangodaro chisingazive chero nezve ikoko zvikwereti zvemadzitateguru, asi sekutaura kwavo, kusaziva kwemutemo hachisi chikonzero.

Matambudziko mazhinji ari mumhuri nhasi, anoteedzerwa kuna madzitateguru, mhuri dzakawanda dzakapihwa kune mamwe mweya wemadhimoni muzita ravamwari, makore mazhinji apfuura, nemasimba emadhimoni aya achiri kubata avo emhuri akasungwa, nenhamo dzese dzese. , kunyangwe avo vanozvarwa patsva havana kusunungurwa, Dhiyabori achiri kuvarwisa, asi ini ndine nhau dzakanaka kwauri nhasi, sezvaunobata izvi mfm munamato wekukanganisa zvikwereti zvemadzitateguru, zvikwereti zvese izvo iwe kana madzitateguru ako ane chikwereti dhiabhori zvichave yakadzimwa muzita raJesu. Nditeerere iwe mwana waMwari, iwe chikwereti iwe dhiabhori hapana, watengwa nemutengo, 1 Vakorinte 6:20. Kristu akabhadhara zvikwereti zvako zvese pamuchinjiko, saka iwe hauna chikwereti kuna satani hapana, simba rese remadzitateguru rakubata iwe nemhuri yako pasi, ivo vachaparadzwa nemoto muzita raJesu.

Simuka uzvidzivirire pamweya, usabvumire dhiabhori kukusundira nezvako, satan anogara achibudirira pakusaziva kwako, hakuna simba rakafanana neramasimba riri muzita raJesu, Simuka unamate, unamate nzira yako uchibuda mune zvese zvikwereti zvemadzitateguru, sunungura moto waMwari kuti upise uye uparadze atari yemadzitateguru ese akasimudzirwa iwe nemhuri yako. Ndinotenda kuti izvi mfm munamato mapoinzi zvikwereti zvemadzitateguru zvichakusunungura muzita raJesu. Ndiri kukuona uchipemberera rusununguko rwako muzita raJesu.Mwari akuropafadze.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekuti ndakafukidzwa neropa raJesu.

2. Baba, nesimba riri muzita raJesu, ndinoparadza simba rese richa mira kupokana neminamato iyi.

3. Ndinozivisa kuti zvivi zvese zvakashata zvinobva mukunamata kwemadzitateguru angu 'mwari wemadzitateguru angu pamusoro pehupenyu hwangu uye mhuri, zvityiswa nemoto, muzita raJesu.

4. Chikwereti chose chandinacho nemweya yemvura, mweya yemurenje, mweya yeuroyi, midzimu mumiti mitsvene yakaipa, mweya mukati medenga rakachena matombo, vamwari vemhuri, mweya yakaipa yemuchengeti, mhuri yemumusha yenyoka midzimu, masquerade midzimu, nhaka yemurume varume, kudzimwa izvozvi !!! neropa raJesu.

5. Wese akasaziva mweya wakasungwa-chisungo uye chibvumirano nemidzimu yemadzitateguru chakaputswa neropa raJesu.

6. Chero sarudzo, mhiko kana chipikirwa chakaitwa nemadzitateguru angu kupesana nekwaMwari, sunungura chigaro chako nemoto, muzita raJesu.

7. Nyika yega yega yepamutemo ine mweya yemadzitateguru / muchengeti inayo muhupenyu hwangu, ngaiparadzwe neropa raJesu.

8. Kutuka kwese kwaMwari Mwari kunokonzerwa nechivi chekunamata zvidhori pamadzitateguru angu, gezwa gezwa neropa raJesu, muzita raJesu ..

9. Chero madzibaba akaipa ealtare achitaura kwandiri, nyarara neropa raJesu muzita raJesu.

10. Wese madzitateguru akachinjisa ehupenyu hwangu, adzorerwe, muzita raJesu.

11. Maitiro ese akaipa emadzitateguru akagadzirirwa ini kuburikidza nemhiko, zvipikirwa uye zvibvumirano, ngazvitywe, muzita raJesu.

12. Kubata kwese kwechibayiro chero chipi zvacho chakambopihwa mumhuri yangu kana pachinzvimbo changu, ndinotyora simba rako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

13. Chero ropa remadzitateguru rakateurwa remhuka, kana vanhu vanondibata, sununguka kubata kwako neropa raJesu.

14. Chero kutuka kwakaiswa pamutsara wemadzitateguru angu chero munhu akabiridzirwa, akabatwa zvakaipa kana kusvika parufu, pwanya izvozvi, muzita raJesu.

15. Nguo imwe neimwe yemadzitateguru, hurema, chirwere, kurwara, kufa kusati kwaitika, hurombo, kusarongeka, kunyadziswa, kunyadziswa uye kutadza pamucheto wezvishamiso zvakapfuudzwa kuchizvarwa changu, kudzimwa neropa raJesu muzita raJesu.

16. Wese akashata madzitateguru akasimba mumhuri yangu, ndakakutema, muzita raJesu.

17. Zvese zvakaipa zvemadzinza tsika uye kushaya simba kwekutadza kuchiratidzwa muhupenyu hwangu, sunungura kubatwa kwako uye undisunungure ikozvino, muzita raJesu.

18. Chero simba kubva kumhuri yangu yekumashure kutsvaga kugadzira chombo chehupenyu hwangu nehushumiro, ngadziparadzwe nemoto waMwari, muzita raJesu.

19. Hasha dzese nemweya yemadzitateguru neyemhuri zvichikonzerwa nekuzvarwa kwangu patsva, ngadzidziswe nemoto waMwari, muzita raJesu.

20. Chero simba remadzitateguru rinokanganisa chero nzvimbo yehupenyu hwangu kuti vandishungurudze kutevera Kristu, gashira kuparadzwa kwakawanda, muzita raJesu.

Ndokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano