60 Zuva Nezuva Mangwanani Munamato Usati Waita

1
9558

Pisarema 63: 1-3:
1 Mwari, ndimi Mwari wangu; Ini ndichakutsvakai, mweya wangu unokushuvai, nyama yangu inokushuvai munyika yakaoma uye ine nyota, isina mvura. 2 Kuti ndione simba renyu nokubwinya kwenyu, Sezvandakakuonai munzvimbo inoera. Nekuti unyoro bwenyu hwakanaka kupfuura hupenyu, Miromo yangu ichakurumbidzai.

Kutanga zvako mangwanani neminamato, ndiyo nzira yakanakisa kurova kutanga zuva rako. Mwari vanongofamba chete neavo vanomukoka mukati imomo moyo. Nhasi tichave tichitarisa pamunamato wemangwanani makumi matanhatu pamberi pebasa. Tinogona zvakare kuutumidza semunamato wezuva nezuva mangwanani usati waenda kuchikoro, kune avo vedu vari vadzidzi. Chinangwa cheminamato iyi ndechekubatsira iwe kutarisira zuva rako. Jesu akati “zuva rimwe nerimwe rine chakaipa chakaringana” Mateo 60:6. Naizvozvo tinofanirwa kunamatira kuti zvakaipa zvezuva rimwe nerimwe zvisaswedere padyo nesu nevatinoda. Tinofanira kupa mazuva edu kuna Mwari mangwanani ega ega kuti iye atitungamire munzira kwayo. Mapisarema 34: 91, inotiudza kuti kune miseve inobhururuka nezuva iro, zvinongotora minamato kuti ikunde miseve iyoyo. Inogona kunge iri miseve yekundikana, miseve yekuodza mwoyo, miseve yezvirwere, miseve yorufu, miseve yeavo asina kunaka bhizinesi nezvimwe, iyo inogara yakavenga iyo dhiabhori iri kunongedza kwauri, iwe unofanira kuidzosera kwaari paatari yeminamato.

Kana isu tikatanga zuva redu nemunamato wemangwanani, simba redu rinovandudzwa, zuva redu rakachengetedzwa sekutambira kwevatumwa vanofamba nesu. Munamato uyu wemazuva ese usati waita basa, unotipa simba nenyasha dzaMwari kuti tiwedzere mazuva edu. Ndinokukurudzira nhasi, usambofa wabva mumba mako usina kuendesa nzira dzako kuna Mwari, gara uchinamata nezvese kuna Mwari, munyengetero uchingotaura kuna Mwari sekutaura kunoita shamwari. Ipa nzira dzako kwaari uye Iye achatungamira gwara rako. Kana Mwari vachikutungamira, unenge wagadzikana. Hapana dhiabhori anogona kukanganisa zuva rako paunotanga naro naJesu. Chikonzero chandakanyora kusvika pamakumi matanhatu emazuva ese munamato ndewekuti iwe uve nezvakawandisa zvekukwanira kunyengetera nezvazvo. Kana iwe uchigamuchidza mangwanani ako muminamato, Iye anotarisira mamwe mazuva ako ese. Nhasi richava zuva rakanaka kwauri muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekundimutsa mangwanani ano, muzita raJesu.

2. O Ishe, itai kuti mwoyo wangu wese uve muzororo, ndichivimba nemi sezvo ndichiita mabasa angu ezuva nezuva muzita raJesu

3.Haiwa Ishe, ndichengetedze kubva pakutsamira uye ndichivimba nekunzwisisa kwangu nehungwaru muzita raJesu

4.Haiwa Ishe, ndinunurei pane izvo zvinoita sokurudyi kwandiri uye ndisunungure kune izvo zvakakunakira Iwe muzita raJesu

5. O Ishe, ndinodonhedza zvese zvandinofunga uye zvese zvakakwirira muhupenyu hwangu zvisiri zvako Muzita raJesu

6. O Ishe, cheneswa miromo yangu nemoto wako mutsvene muzita raJesu

7. O Ishe, ndizivisei zvinhu izvo zvinopa vavengi vangu mukana pamusoro pangu muzita raJesu

8. O Ishe, ita kuyanana kwangu newe kuve kwakakura muzita raJesu

9. Ini ndinokwevera pane zvekudenga nhasi, muzita raJesu.

10. O Ishe, ndikundirei kuti ndive munhu wamakandisika kuti ndive muzita raJesu

11. Ndinozvipira zvizere munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

12. Ini ndinomira ndichipesana nekasatanic yese iyo inoedza kunditadzisa makomborero angu nhasi, muzita raJesu.

13. Satani, ndinoramba kubatanidzwa kwako muhupenyu hwangu hwekunamata, muzita raJesu.

14. satan, ndinokuraira, kuti ubve pamberi peangu nemadhimoni ako ese, muzita raJesu.

15. Ini ndinouya neropa raIshe Jesu Kristu pakati pangu newe satan muzita raJesu

16. Baba Ishe, vhurai maziso angu kuti ndione kuti Makura sei, muzita raJesu.

17. Ini ndinoparidza kuti satani nemweya yake yakaipa iri pasi petsoka dzangu, muzita raJesu.

18. Ndinoti kukunda kwemuchinjikwa kwehupenyu hwangu nhasi, muzita raJesu.

19. Chero simba ra satanic muhupenyu hwangu, ngavaparadzwe nemoto, muzita raJesu.

20. Ini ndakabvisa marudzi ese ekusava nesimba, muzita raJesu.

21. Ishe Jesu, pindai muhupenyu hwangu nemoto. Pwanyai zvifananidzo zvese, uye dzingai pasi muvengi wese.

22. Wese mweya wetsvina unoronga kundibira kuda kwaMwari kwehupenyu hwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

23. Ini ndinoputsa iyo nhare ya satan ndichipokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

24. Ini ndinopwanya hurongwa hwese hwasatani hwakaumbwa kuzopesana neni, muzita raJesu.

25. Ini ndinorova iyo nhare yaSatani yakagadzirirwa kurwisa muviri wangu, muzita raJesu.

26. Aiwa, Ishe, nditenderei ndive munhu anogona kukufadzai.

27.Mweya Mutsvene, huya nebasa rose rerumuko nePentekosti muhupenyu hwangu nhasi, muzita raJesu.

28. Isimba roga roga reuroyi, ini ndinokukanda murima rekunze, muzita raJesu.

29. Ndinovhiringidza munhu wese akasindimara, muzita raJesu.

30. Ini ndinosungira simba rega rega kutuka mafambiro angu mukusavimbika, muzita raJesu.

31. Ini ndinorova simba rose rakaipa ndichisimbisa chikomborero changu nemhirizhonga nenyonganiso, muzita raJesu.

32. Ndinobvisa matangiro evanoona nezve mweya yakaipa, muzita raJesu

33. Ini ndinoshandura matanho akaipa euroyi hwepamba kumusoro, muzita raJesu.

34. Ini ndinopa chero chombo chenzvimbo chaasatani chisingakuvadze, muzita raJesu.

35. Ndinogashira kununurwa kubva mumweya wekushushikana, muzita raJesu.

36. Ini ndinosunga mweya wega wekusimuka kwepfungwa, muzita raJesu.

37. Ini ndinozvisunungura pasimba nemvumo yekutuka chero kupi, muzita raJesu.

38. Ndinoramba zvibvumirano zvisati zvitsvene zvinechekuita neupenyu hwangu, muzita raJesu.

39. Ini ndinobata dambudziko roga roga rakaomarara ndikarovera paruware rwekuponeswa kwangu, muzita raJesu.

40. Ndinobvisa chibayiro chose kumadhimoni anoshandiswa kwandiri, muzita raJesu.

41. Simba rese rinotuka mafambiro angu, nyarara, muzita raJesu.

42. Ini ndinotyora simba rekupisa chero rusenzi pamusoro pangu, muzita raJesu.

43. Wese mweya wenyoka, enda mugwenga rinopisa ugopiswa, muzita raJesu.

44. Rega ropa raJesu riise midzi pamatambudziko angu ose, muzita raJesu.

45. Ini ndinodzokera kuna Adamu naEva pamativi ese eropa rangu, uye ndakacheka nemidzi yose yakaipa, muzita raJesu.

46. ​​Ini ndinodzosera mashandiro ese asiri iwo enhengo dzemuviri, muzita raJesu.

47. Chero chibvumirano chakaipa chinoshanda chinopesana nehupenyu hwangu, ngachive chakanyorwa neropa raJesu.

48. Ini ndinoshandura kalendari yeusatani yeupenyu hwangu, muzita raJesu.

49. Chero chipi chakaitwa nemadzitateguru angu kusvibisa hupenyu hwangu, iye akaputsa izvozvi, muzita raJesu.

50. Ini ndinoramba kuve munzvimbo chaiyo panguva isiri iyo, muzita raJesu.

51. Ini ndinosunga chero simba rakashata mumhepo, mvura nepasi zvinoshanda zvinopesana neni, muzita raJesu.

52. Chero chipi zvacho kubva kuhumambo hwerima chakaita kuti rive basa ravo kunditadzisa, ini ndinokusunungura izvozvi uye ndinokusunga, muzita raJesu.

53. Ini ndinoraira kupokana kwese kwaSatani muhupenyu hwangu Kusungwa necheni dzinogona kupunzika, muzita raJesu.

54. Ini ndinobvisa nhumbi dzese dzeMweya dzeavo murume akasimba mukumanikidza kupokana neni, muzita raJesu.

55. Ini ndinoparadza kubatwa kwemasimba ese akaipa, ndimire munzira yangu muzita raJesu.

56. Ndinozvitsaura kubva kuzvakaipa nhasi uye nekusingaperi muzita raJesu.

57. Ishe Jesu, ndinokutendai Mukukunda.

58. Ini ndinoramba chero kusaina zita rangu kuna satani, muzita raJesu.

59. Ini ndinozivisa kuti zita rangu rakanyorwa mubhuku reupenyu reGwayana, muzita raJesu.

60. Baba, ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano