Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Pamusoro peAltars Yemhuri

6
23841

Ekisodho 34: 13-14:
13 Asi munofanira kuputsa atari dzavo, nokuputsa zvifananidzo zvavo, nokugura matanda avo, 14 nekuti usanamata mumwe mwari, nekuti Ishe, unezita rekuti godo, ndiMwari une godo.

Nhasi, tichave tichiita makumi maviri eanonunura Munamato Pfungwa Pamusoro pemhuri Altars. Chii chinonzi mhuri Atari? . Tisati tatsanangura izvozvo, ngatitangei tijekese kuti chii aritari. Atari inzvimbo yekunamatira, mutestamente yekare, tinoona kuti vana vaMwari vagara vachivakira ishe kuti vamunamate nguva nenguva. (Ona Genesisi, 8:20, Genesi 22: 9, Ekisodho 17:15, Revhitiko 7: 5.). Atari ndipo panogara Mwari, nhasi muviri wedu wave aritari yaIshe, Anogara matiri sevatendi kuburikidza nemweya mutsvene. Zvino chii aritari yemhuri? , aritari yemhuri inzvimbo inonamatira mhuri ipapo Mwari kana vamwari. Iyi minamato yekununura yakanangana neatari dzakaipa. Atari dzakaipa maaritari akatsaurirwa kuzvifananidzo kana kunamatwa kwezvifananidzo. Aya maaritari anoiswa kumweya yakaipa muzita ravamwari. Iyi mweya yakaipa inoramba iri mumhuri idzi kunyangwe nguva refu mushure mekunge zvifananidzo zvaparadzwa nebudiriro.

Africa senge kondinendi yakapihwa kunamatwa kwezvifananidzo, kare kare chiKristu chisati chasvika, mhuri zhinji dzainamata vamwari vakasiyana pasati pasvika zororo. Izvi mweya yemadhimoni zvichiri kurwadzisa nhasi vazukuru Mhuri zhinji dziri pasi pehusungwa hweatari dzemhuri, satan idzi atari dzinoramba dzichitaura zvakashata muhupenyu hweenhengo dzemhuri. Mhuri zhinji dziri kushushikana nenyaya dzakadai sekufa kusingafungirwe, kushaya mbereko, hurombo, hurwere nezvirwere, izvi zvese zvinhau kubva kuatari yakaipa. Mwana wa Mwari, unofanira kuzvitsaura kubva kune izvi zvibvumirano zve satanic. Iwe uri chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura. Munamato wekununurwa uyu unonongedza maatari emhuri uchaparadza atari yese iri kutaura zvakaipa pamusoro pako pamwe nevemhuri yako muzita raJesu. Sezvaunosimuka muminamato, mweya yega yeDhimoni inemhuri yako ichapfugama muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pemberera minamato iyi nekutenda nhasi, uye uchaona kukunda muhupenyu hwako muzita raJesu. Hazvina mhosva kuti dhiabhori arikuitei muhupenyu hwako, nyangwe akabata dhiabhori pamusoro pemari dzako, iwe unozvinunura nhasi muzita raJesu. Chero ani Jesu anosunungura, mahara akasununguka zvachose, wakasununguka zvachose, Mwari akuropafadze.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekundinunura kubva paatari yakaipa yese, muzita raJesu.

2. Ndinotuka iwe mweya inomanikidza maatari akaipa muhupenyu hwangu uye ndinokurayira kuti undisunungure, muzita raJesu.

3. Rega zvinhu zvese zvakatamiswa muhupenyu hwangu nekuiswa kwemadhimoni, kusunungura chigaro chake izvozvi, muzita raJesu.

4. Rega iroyi yenyoka yehupfu yakapihwa muhupenyu hwangu, ibude izvozvi, muzita raJesu. Ndinokufuridza neropa raJesu.

5. Rega moto uburuke pamusoro pemweya wega wega werufu uye gehena rakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

6. Ini ndinotyora musoro nekupwanya muswe wemweya wenyoka wese, muzita raJesu.

7. Wese satanic atari yakaunzwa mumhuri yangu, igamuchire moto waMwari muzita raJesu.

8. Rega bakatwa remoto litange kugura zvese zvakashata zvinosanganiswa nevabereki, muzita rakasimba raJesu.

9. Baba Ishe, ndizarurire ini chero sungano yakavanzika yakarongwa nadhiyabhori neni, muzita raJesu.

10. Muti wese iwo usina kusimwa naBaba muhupenyu hwangu ,asimudzwa, muzita raJesu.

11. Baba Ishe, ini ndinoshongedza ivhu renzvimbo ino izvozvi. Wese atari yakaipa ngaatange kupaza izvozvi, muzita raJesu.

12. Rega zvakaipa zvese zvakavanzika zvityore, muzita rakasimba raJesu.

13. Ini ndinoramba kumwa kubva kutsime rekusuwa, muzita raJesu.

14. Ini ndinotora simba pamusoro pekutukwa kese kwakapihwa hupenyu hwangu kubva kuatari dzakaipa, muzita raJesu.

15. Baba, neropa raJesu, geza kutuka kese kwakaiswa pamusoro pehupenyu hwangu nemaatari akashata muzita raJesu.

16. Ndinoraira chero dhimoni rakabatanidzwa nekutuka chero kupi kubva kwandiri ikozvino, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.

17. Kutukwa kese kwakapihwa kwandiri kutendeuke kuve maropafadzo, muzita raJesu.

18. Kutukwa kwese kwekurwara kwepfungwa nemuviri Putswa, kuputswa, kuputswa, muzita raJesu. Ndinozvisunungura kubva kwauri, muzita raJesu. ”

19. Hakuchazove nehurombo, hurwere, nezvimwewo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

20. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu

 


6 COMMENTS

  1. Je rend grâce, car j'ai conviction que son sang versé sur la croix, accepté par Confessions tout mes péchès, m'a séparé de toutes choses, que son sang restout tout ce qui était volé en moi Amen .Que le seigneur vous bénisse .

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.