50 Mharidzo dzeMunamato weNigeria 2019 General Elections

0
5404

Zvirevo 29: 2:
Kana vakarurama vane simba, vanhu vanofara; Asi kana vakaipa vachitonga, vanhu vanochema.

Patinosvika kune imwe sarudzo huru kurudzi rwedu Naijeriya, zvakakosha kwazvo kuti tisangane sevatendi kuzonamatira nyika iri nani. Ukuru hwerudzi rwese runotsamira pane hunhu hwevatongi hunodzora nyika zviwanikwa. Kana vakarurama vatonga, vanhu vanofara; asi kana akaipa anesimba, nyika inotorwa. Nhasi tichave tichiita Mahwani makumi mashanu Eminamato YeNigeria 50 Sarudzo Dzakawanda, aya minyengetero akakosha zvakanyanya sezvo tichange tichinamatira sarudzo dzemahara uye dzakasununguka. Isu tichave tichichema kuna Ishe nerunyararo kurudzi rwese rweNigeria pamberi, panguva nesarudzo, tichave tichinamatira kuti Mwari vashungurudze hurongwa hwese hwematongerwo enyika vakaipa vari kuronga kuparadza sarudzo nechisimba pamwe nekuuraya. tichave tichinamatira kupesana nekumhanyisa kwemaitiro esarudzo, isu zvakare tichave tichinamatira kuti mweya mutsvene usimudzire vese veNigeria vane yavo INEC vhoti kadhi kuti vauye kuzotora masse evatungamiriri vavanoda. Ini ndinotenda kuti chero chechi ichinamata, hakuzove nemhirizhonga murudzi urwu pamberi, panguva, uye mushure merunyararo muzita raJesu.

Izvo zvakakoshawo pano kuti uzive kuti, minamato yega haisi kuzounza vatungamiriri vakuru kurudzi rwedu Nigeria, tinofanira kusimuka tovhota. Tinofanira kuvhota vatungamiriri vezvakaipa uye tivhotere muhutungamiriri hwakarurama. Zvakaipa zvicharamba zvichititonga isu chero vakarurama vasina chavanoita, saka isu tiri kunamatira sarudzo, ngavabudewo kunze uko pazuva iro kuti tivhote en masse evatungamiriri vedu vatinoda. Chechi inofanira kubuda kuti izovhota, kana isu tichifanira kupedzisa kutonga kweuipi neudzvinyiriri murudzi urwu, isu tese tinofanirwa kubuda kunze kuti tivhote zvakaipa izvo zviri kuparadza nyika yedu inodiwa. Sezvo isu tichiita iyi minamato Yekunamatira YeNigeria 2019 General Elections, hapana Dhiyabhorosi anoteedzera nyika ino muzita raJesu. Sezvo isu patinoenda kunovhota mumamirioni edu, hapana dhimoni rezvematongerwo enyika richavhota mavhoti edu muzita raJesu.

Ndinokukurudzira nhasi, kumira nevhoti yako, usatengesa kunze, uvhote hana yako, mazhinji ezvematongerwo enyika aSatani atove panze kuti atenge mavhoti edu nemapepa, usatengesa kunze, vhoti yako ndiyo kodzero yako, mira nevhoti yako. uye ini ndinoona yako vhoti kuverenga muzita raJesu. Ndokumbirawo kune vedu vedu vasati vatora yedu INEC vhoti kadhi, ndapota ita saizvozvo, nekudzvanya iyi batanidzo kuti uwane ruzivo rizere rwekuti uye kupi uye kwaunogona kuunganidza rako risingaperi vavhoti kadhi. Ndiri kuona Nigeria ichisimukazve, nyika ino ichabudirira uye magedhi egehena haangaikunde muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, ndinokutendai nekutora sarudzo dzema 2019 muNigeria

2. Baba, ndinokutendai nerunyararo rwatakawana parizvino patiri kusvika pasarudzo dziri kuuya

3. Baba, tinokutendai nehuwandu hwevaKristu vakabuda kubva kumarudzi kuzotora kiredhiti vavhoti.

4. Baba, tinokutendai nekupa kereke inzwi mune ino nyika semuviri.

5. Baba, tinokutendai nekutumira ngirozi dzenyu pamusoro pehurefu uye mweya wenyika ino kuchengetedza vana venyu mukati mesarudzo

6. Baba, tinokutendai nekufumura vatungamiriri vedu vakaipa, isu vanhu hatifanire kuvhota mumasimba apo tinosvikira zuva resarudzo.

7. Baba, tinokutendai nekukanganisa pasati pasvika nguva dzose zvakaipa zvemadhimoni pamberi, panguva, uye mushure mesarudzo dzakajairwa

8. Baba, tinokutendai nekuisa nyonganiso mumusasa wevavengi erudzi urwu sarudzo dzisati dzaitwa

9. Baba, tinokutendai nekuda kwekuchengetedzwa kwakachengeteka kwechechi, pamberi, panguva uye mushure meruzhinji sarudzo

10. Baba, tinokutendai nekupa simba bazi rekuchengetedza kuchengetedzeka mukati mesarudzo idzi.

11. Baba, ndinokuzivisai kuti chirongwa chose chadhiyabhori chakashatisa sarudzo idzi ngadziparadzwe nemoto muzita raJesu

12. Ini ndinoparidza kuti vezvematongerwo enyika vese vakaipa vanoronga kuhwina vachishandisa hupenyu hwevanhu, havafanirwe kurarama kuti vazoona sarudzo muzita raJesu

13. Nhai baba simuka muparadzire kuungana kwakaipa kuzokonzera nyonganiso panguva yesarudzo idzi muzita raJesu

14. Baba, bvisai wezvematongerwo enyika akashata sarudzo dzisati dzaitwa muzita raJesu

15. Baba, tinokanganisa zvese kuedza kubata sarudzo idzi muzita raJesu

16. Baba, tinosunungura moto mukamba yevavengi vese eRudzi urwu muzita raJesu

17. Baba, nyika ino Nigeria ndeyako, Naizvozvo, munhu upi noupi anozvidza zvakanaka pamusoro porudzi urwu achabvisirwa zita raJesu.

20. Mutongi wese akaipa wenyika ino ngaagare pachigaro chezita raJesu

21. Ngakurege kuva nemutungamiriri akaipa anotonga nyika ino zvakare muzita raJesu

22. Ngakurege gavhuna akaipa anotonga rudzi urwu zvakare muzita raJesu

23. Ngapasarege masenator akaipa, atonge nyika ino zvakare muzita raJesu

24. Ngakurege kuva neipi yakashata yeungano yenhengo inotonga rudzi urwu zvakare muzita raJesu

25. Ngakurege kuva nemutungamiriri akaipa chero chinzvimbo chechiremera anotonga nyika ino zvakare muzita raJesu

26. Ini ndinotuka mweya weudzvinyiriri murudzi urwu ndiJesu zita

27. Ini ndinotuka ropa rega rega rinoyamwa dhimoni richada kuratidzwa panguva yesarudzo idzi nezita raJesu

28. Ini ndinoparidza nokutenda kuti hakuna hupenyu hwusina mhosva huchavapo panguva yesarudzo dzakaitwa muzita raJesu

29.Ndinotaura kuti hapana kurwiswa kwehugandanga kuchakunda sarudzo idzi muzita raJesu

30. Ini ndinotuka, bhuku haram muzita raJesu, ivo vacharemara chose musarudzo dzema general muzita raJesu

31. Ini ndinotuka zvinoitwa nevarume veKiller Fulani varume, ivo vacharemara zvachose muzita raJesu.

32. Ini ndinoparidza kuti kunyangwe mhedzisiro yesarudzo dzakaitwa, kuchava nerunyararo murudzi urwu.

33. Ini ndinoparidza kuti hakungazovi nekubatana pakati porudzi urwu.

34. Ini ndinoparidza kuti hakuchave nehutungamiri hwepakati pemauto muzita raJesu

35. Ini ndinoparidza kuti hakuzovi nenzvimbo yekukurumidzira kana kudzokerwa murudzi urwu mushure mesarudzo.

Ini ndinokuzivisai kuti hakuchavi nekukanganiswa kwemhedzisiro yesarudzo.

37. Ini ndinoparidza kuti hapana chakaverengeka mhedzisiro kubva INEC muzita raJesu.

38. Ini ndinoparidza kuti hakuchave nenhamo yedzinza muzita raJesu.

39. Ini ndinoparidza kuti hakuzove nenhamo yezvinamato muzita raJesu

40. Wese akaipa INEC mumiriri anoronga kukwikwidza sarudzo idzi anofanira kubviswa muhofisi muzita raJesu

41. Baba, nemweya wako simudzira moyo yeNigeria yese kuti ubude uye kuzovhota pazuva resarudzo muzita raJesu

42. Baba, itai vhota yehuwandu hwese hwekuNigeria muzita raJesu.

43. Baba, ngapave nerunyararo kureba nekureba uye kufema kwerudzi urwu sezvatinobuda en masse kunovhota.

44. Baba, shungurudza hurongwa hwewese munhu anoda kuba masarudzo evavhoti mabhokisi panguva yesarudzo muzita raJesu.

45. Baba, ipai veNigeria mweya weushingi kuramba izvo zvakavanzika zvevatengi vevhoti muzita raJesu.

46. ​​Baba, itai kuti sarudzo idzi dziomerwe neyakaipa wezvematongerwo enyika anoedza kuishandisa muzita raJesu

47. Baba, shayisai simba rese revarwi vakapinda musarudzo idzi

48. Baba, chengetedza hupenyu uye zvinhu zvevanhu vese vasina mhosva veNigerian panguva ino yesarudzo

49. Baba, ita kuti vatungamiriri vako vakagadzwa vave vatungamiriri vatsva vanozotora hutungamiri hwenyika idzi musarudzo dzinotevera muzita raJesu.

50. Baba, ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano