20 Isimba Hapasina Kunonoka Kunonoka Mitezo yeMinyuko

0
10361

Habhakuki 2: 1-3:
1 Ini ndichamira pawachi yangu, ndokundimisa pamusoro peshongwe, kuti nditarise zvichataurwa neni, uye zvandichaita kana ndatsiurwa. 2 Zvino Jehovha wakandipindura, akati, Nyora zvawaratidzwa, uzviise pachena pamatafura, kuti amhanye iye anoverengwa. The For For 3 XNUMX XNUMX XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX the XNUMX the XNUMX the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX the the the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the nekuti ichauya zvirokwazvo, haingamiri.

Isu tinoshumira Mwari asingatombobvira atanga kana kunonoka, Iye anogara ari panguva. Zvisinei nemamiriro ezvinhu uye nemamiriro ezvinhu aungave achipfuura nanhasi, ndinoda kuti uzive kuti Mwari vachakununura uye achaunza nenguva. Nguva yake haisimbori yenguva yedu, unogona kunge uchifunga, "vandakaroora vakawana zvakadaro, asi ini ndisipo", asi Mwari akandituma kuti ndikuudze nhasi, kuti chishamiso chako chiri munzira, uye chichauya. nenguva. Nhasi tichave tichiita makumi maviri emasimba asisiri kunonoka kunamatira mapoinzi, aya minamato yemunamato ichatipa simba rekukunda mweya we kunonoka. Hadzisi dzese kunonoka kuri kwakajairwa, kumwe kunonoka kuri kutungamirirwa nemadhimoni. MuBhuku raDanieri 10: 13, minamato yaDanieri yakanonoka kwemazuva makumi maviri nematatu nemuchinda wePersia, Danieri akawana kukunda nekuti Akaramba achinamata. Tinofanira kunzwisisa kuti pane masimba emweya arikunonoka kunonoka kwedu, ivo vanoedza kuramba minyengetero yedu nekurwisa kutenda kwako. Asi isu apo isu tichinamata iyi makumi maviri ane simba haichinonoki kunamatira mapoinzi nhasi, kuramba kwese munzira yako yekubudirira kwako kuchapwanywa zvachose muzita raJesu.

Muna Ruka 18: 1, Jesu akati tinofanira kunyengetera nguva dzose uye kwete kupera simba. Minamato inogara iripo ndeye mweya wekunonoka. Paunorega minamato, iwe uchirasikirwa, hauzomborasikirwa muzita raJesu. Iwe unofanirwa kuramba uchidzivisa dhiabhori mumunamato kuti uone mhinduro dzako dzichitunhwa. Iyi haichanonoki minamato mhedzisiro ichagumisa kunonoka muhupenyu hwako nekusingaperi muzita raJesu. Hazvina basa kuti mamiriro ako angaita seasingabviri sei, mwari wakamutsa Razaro kubva kuvakafa achakumutsa kubva munhamo iyoyo kuenda kunzvimbo yechipikirwa chako muzita raJesu. Namata iyi minamato nekutenda nhasi uye uone Mwari vachikuunzira zvipupuriro zvako zvakamirira kwenguva refu.

Pfungwa dzeMunamato

1. Ini ndinomira ndichipesana nesimba rega rega kunonoka rwendo rwangu kuenda kunobudirira, kudonha pasi uye kufa, muzita raJesu.

2. Wese akazvipinzisa nematambudziko muhupenyu hwangu izvo zviri kukonzeresa mweya wekunonoka kunogezwa neropa, muzita raJesu.

3. Ndinotyora zvibvumirano nekutukwa kwemweya wekunonoka pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

4. Ini ndinotyora kutukwa kwemweya wekushushikana pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

5. Chese chiitiko chemweya wekunonoka pamusoro pehupenyu hwangu, nyiswa neropa raJesu.

6.Mweya wega weanofambira mberi nekusagadzika muhupenyu hwangu, gamuchira moto waMwari izvozvi uparadzwe, muzita raJesu.

7. Wese mweya wekunzvenga zvinhu zvakanaka muhupenyu hwangu, ngauparadzwe, muzita raJesu.

8. O Ishe, ini ndinoramba kutakura kutuka muhupenyu hwangu muzita raJesu

9. Handizodyise kubva kumarara marara ehupenyu, muzita raJesu.

10. Ini ndinoramba kuti zvasara pamusoro pehupenyu, muzita raJesu.

11. Mweya wese wekutsamwa muhupenyu hwangu, gezwa neropa raJesu.

12. Ini ndinoramba mweya wekutya, kusagadzikana uye kusagadzikana, muzita raJesu.

13. Chese chirevo chakashata, chiporofita kana fungidziro, zvakapihwa hupenyu hwangu nekutaura kwemweya yakaipa, zvakamiswa neropa raJesu.

14. Ini ndinoramba mweya yemuswe, ndinoreva mweya we musoro, muzita raJesu.

15. Ini ndinogashira ngirozi kuti imhanye uko Mwari anoda kuti ndive ikozvino, muzita raJesu.

16. Chero chakaipa chakachengetwa muhupenyu hwangu nekuda kwehupfu hwesatani, gezwa neropa raJesu.

17. O Ishe, ndichengete kuti ndive hukuru sezvamakaitira Josefa munyika yeIjipita muzita raJesu

18. Ini ndinoramba makonzo anotsvedza, muzita raJesu.

19. Ini ndinoramba mweya weusimbe, muzita raJesu.

20. Vavengi vangu vese nenhare dzavo ngavaputswe nepakati nekutinhira kwaMwari, muzita raJesu.

Ndokutendai Jesu.

20 Hapachina Kunonoka Mavhesi eBhaibheri

Heano makumi maviri ekusaenda kunonoka bhaibheri mavhesi anozokubatsira iwe muminamato yako kupesana nemweya yekunonoka, paunoverenga awa eBhaibheri bhaibheri, ini ndinoona Mwari vachitaura newe zvakajeka muzita raJesu.

Mavhesi eBhaibheri

1). 2 Petro 3:9:
9 Ishe haanonoki pamusoro pechipikirwa chake, sevamwe varume vanoti kunonoka; asi moyo murefu kwatiri, asingadi kuti chero munhu aparadzwe, asi kuti vose vasvike pakutendeuka.

2). Pisarema 70:5:
5 Asi ini ndiri murombo nomushaiwi; Kurumidzai kuuya kwandiri, Mwari, imwi muri mubatsiri wangu nomurwiri wangu; Haiwa Ishe, musanonoka.

3). Pisarema 40:17:
17 Asi ini ndiri murombo nomushaiwi; Kunyange zvakadaro Ishe anondifunga; iwe uri mubatsiri wangu nomurwiri wangu; usanonoka, Mwari wangu.

4). Dhanyeri 9:19:
19 O Ishe, inzwai; Ishe, kangamwira; Teererai, Ishe, muite; usanonoka, nekuda kwako, Mwari wangu, nekuti guta rako nevanhu vako vakatumidzwa zita rako.

5). Ruka 18:7:
7 Ko Mwari haangaruramisiri vakasanangurwa vake, vanodana kwaari masikati neusiku, kunyange achiva nemoyo murefu navo?

6). Genesisi 41:32:
32 Zvino kurota uku kwakapamhidzirwa kuna Farao kaviri; Imhaka yekuti chinhu icho chakasimbiswa naMwari, uye Mwari achakurumidza kuzviita.

7). Habhakuki 2: 3:
The For For 3 XNUMX XNUMX XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX the XNUMX the XNUMX the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the XNUMX the the the XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX the nekuti ichauya zvirokwazvo, haingamiri.

8). Vahebreru 10: 37:
Nekuti kwasara chinguva chidiki, uye unouya uchauya, haanonoki.

9). Dhuteronomi 7: 10:
10 Uye unotsiva vanomuvenga pamberi pechiso chavo, kuti aparadze; haangatambudzi iye anomuvenga, uye achamtsiva pamberi pake.

10). Ezekieri 12:25:
25 nekuti ndini Jehovha: Ini ndichataura, uye zvandichataura zvichaitika; nekuti pamazuva ako, iwe imba inondimukira simba, ndichataura iro izwi nokuriita, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha.

11). Ezekieri 12:28:
Naizvozvo iti kwavari, zvanzi naIshe Jehovha, Hapachazovi nemashoko angu mazhinji achazotapudzwa, asi izvo zvandakareva zvichaitika, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha.

12). Isaya 46: 13:
13 Ndichaswededza kururama kwangu; ndichaisa runyararo paZiyoni, iko kukudzwa kwangu, iko kukudzwa.

13). Jeremiya 48: 16
16 Njodzi yaMoabhu yava padyo kusvika, dambudziko rake richikurumidza kusvika.

14). Pisarema 58:9:
9 Mapoto ako asati anzwa minzwa, anofanira kutora kwaari, nechamupupuri, zvose zviri zviviri, nehasha.

15). VaRoma 16:20:
20 Uye Mwari werugare uchapwanya Satani pasi petsoka dzenyu munguva pfupi. Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemwi. Ameni.

16). Ruka 18:8:
8 Ndinoti kwauri: Uchakurumidza kuvaripira. Kunyange zvakadaro kana Mwanakomana wemunhu achisvika, uchawana kutenda pasi pano?

17). VaRoma 13:11:
11 uye kuti, tichiziva nguva, kuti ikozvino nguva yekumuka pahope: nekuti ikozvino ruponeso rwedu rwava nani kupfuura panguva yatakatenda.

18). Zvakazarurwa 10:6:
6 Uye ndokupikira iye unogara kubva rinhi narinhi, iye akasika denga, nezviri mukati, nepasi, nezvinhu zvirimo, negungwa nezvinhu zvirimo, kuti ichave nenguva hapachina:

19). Zvakazarurwa 1:1:
1 Zvakazarurwa zvaJesu Kristu, izvo Mwari zvaakapa kwaari, kuti aratidze kuvaranda vake zvinhu izvo zvinofanirwa kuitika nekukurumidza; Akatumira, akazviratidza nomutumwa wake kumuranda wake Johane.

20). Zvakazarurwa 22:6:
Zvino akati kwandiri: Mashoko awa akatendeka uye ndeechokwadi, uye Ishe, Mwari wevaporofita vatsvene, wakatuma mutumwa wake kuti aratidze kuvaranda vake zvinhu izvo zvinofanirwa kuitika munguva pfupi.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano