30 Matipi Emunamato Kuti udzorere Ose

5
15169

1 Samueri 30: 8:
8 Zvino Dhavhidhi akabvunza Jehovha, akati, "Nditevere boka iro here?" ndichavabata here? Iye akamupindura, akati, Tevera hako, nekuti uchavabata kwazvo, uye uchapora utsiva zvese.

Nhasi tichave tichitarisa pamunamato makumi matatu ekunyorera zvese. Zvinorevei kupora zvese? Izvi zvinongoreva kutora zvese izvo zvawakatorerwa nasatan. Zvinoreva kuve nemweya wako wese kubva kuna dhiabhori. Obhadhiya 30:1. Wakarasikirwa nechinhu here muhupenyu, wanga uine zvaimisikidza muhupenyu, pane zvinhu here muhupenyu hwako zvauchiri kuda kupindira kwamwari, kana hongu, idzi ndidzo minamato kwauri. Sezvo iwe unodana kuna Mwari we kudzorerwa, Iye achasimuka ndokubatsira iwe kukurira ako Vavengi uye uchapora zvinhu zvako zvakabiwa muzita raJesu.

Tinoshumira Mwari wekupfuura simba revanhu, Akadaro kuna David muna 1Samueri 30: 8, "pasina kukundikana dzosa zvese" paunobata minamato iyi kuti uwanezve nhasi, uchawana maropafadzo ako ese akaba muzita raJesu. Mwari waunonamata achanzwa minamato yako nhasi uye iwe uchapora zvese zvako ufakazi muzita raJesu. Namata munamato uyu nekutenda nhasi. Mwari wedu haasi chidhori, Anonzwa, Anoona, Anotaura, Anonzwa uye Anopindura. Daidza kwaari nhasi nekutenda uye tarisira mhinduro pakarepo muzita raJesu

30 Matipi Emunamato Kuti udzorere Ose

1. Ndinotora zvese zvandakatora pamwe nekuba zvinhu, muzita raJesu.

2. Iwe dhimoni, bvisa maoko ako mumhuri yangu muzita raJesu.

3.Ndinosunga chero murume akasimba akabata nhaka yangu senhapwa, muzita raJesu.

4. Ndinotora zvese zvandaiba kubva mumapako erima, muzita raJesu.

5. Ngirozi dzaMwari ngadzigadze ruzha runotyisa kudzinga vese vakaomarara uye vasina hukama pamwe nevezvinabhizinesi vekare, muzita raJesu.

6. Ndine zvinhu zvangu zvese, muzita raJesu.

7.Ishe, dzosa kanomwe, zvese zvakabiwa nembavha dzemweya.

8. Ini ndinosunga mweya yega yega ndakagara pane yangu, muzita raJesu.

9. Ini ndinoteverera, ndivabate uye ndotora maropafadzo angu ose kubva muruoko rwemurume akasimba, muzita raJesu.

10. Baba ndinotumira moto pamisasa yevavengi kuti vaparadze zvinhu zvavo muzita raJesu

11. Ini ndinodaira kuti mari yangu ichengetwe nemuvengi kuti isunungurwe zvizere, muzita re
Jesu.

12. Ini ndinotyora musana wembavha yemweya yese iri mumhuri yangu muzita raJesu.

13. Baba, ndibatsireiwo kuona kukanganisa kwangu nekutadza uye kuita zvese musimba rangu kuti ndikunde uye ndigadzirise, muzita raJesu.

14. Baba, ndiratidzei zvekuita kuti dambudziko rebhizinesi risazomukazve mubhizinesi rangu, muzita raJesu.

15.Ishe, ndipe iro gondo maziso uye maziso aErisha kuti afanoona mamiriro emusika.

16. Ishe, tipeiwo huchenjeri kuti titame kubva mune chero zvisina kunaka bhizinesi mamiriro.

17. Baba, ndibatsirei kuti ndiite chirongwa chekupora kuti tigare kumusoro, muzita raJesu.

18. Ishe, nditumire vapi vezvipangamazano veVamwari vanogona kundibatsira nebhizimusi rangu muzita raJesu

19. Ishe, garai mundibatsire kuona misungo yakaipa yebhizinesi muzita raJesu

20. Ishe, ndibatsireiwo kuvaka matanho ekuchengetedza kudzivirira kutadza kwebhizinesi muzita raJesu

21. Rega zvirevo zvangu zvipise kwazvo kuti muvengi agare pamusoro pazvo, muzita raJesu.

22. Rega hupfumi hwemaJentairi huendeswe kwandiri, muzita raJesu

23. Ini ndinowanazve maropafadzo angu kubva mumvura, mudondo uye satanic zvibvumirano, muzita raJesu.

24. O Ishe, gadzira mikana mitsva uye inobatsira kwandiri muzita raJesu

25. Hwakabiwa hunhu hwese hwakabiwa uye hwaSatani hwadzoreredzwa, muzita raJesu.

26. Chero simba rakagara pamubhedha wakashata kupokana nekubudirira kwangu, wira pasi ugofa, muzita raJesu.

27. Ini ndinotema kuti vatumwa vebudiriro vabvise hupfumi hwevasina humwari vobva vavatamisa kwandiri, muzita raJesu.

28. Yese dambudziko risingapinduke rinoshanda rinopesana nekubudirira kwangu, gamuchira mabwe emoto, muzita ra

Handizobvumi chegumi kuIjipiti. Ini handingave muranda wemukweretesi, muzita raJesu.

30. Yese yakapfuura neyazvino mari yakatsauswa satan, mhanya udzokere pachipfuva changu, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu

Advertisements

5 COMMENTS

 1. Mufundisi Ike ndinotenda neminamato nedzidziso, ndarasikirwa nezvose zvandakawana bhizinesi rangu, kuenda pamudyandigere, mudzimai wangu ari kurwara uye haachina basa, kana ndawana basa vanondifonera vachindiudza kuti havadaro. undida, ndakanganisa asi ndapfidza ndinokumbira Mwari kuti ave mutungamiri wangu uye ndichatevera. Pls namatira mhuri yangu Munhu waMwari ndatenda. Mwari vakukomborere

 2. Bonjour mon pasteur
  Mon fils a esposé la femme mariee d'autrui sans le savoir. De cette union, il ya eu 2 vana.
  Quand nous avons su la vérité, mon fils a engagé la procédure judiciaire pour annuler cet acte de mariage.
  Mais ce qui est iguva, ce que mon fils est devenu esclave de cette femme dangereuse. Il ne veut plus se débarrasser d'elle, alors que le mari de cette femme la réclame.
  Mon fils est dans un mauvais endroit avec une femme zvinosemesa, rusée, trompeuse, manipulatrice, sorcière, destructrice des familles. Mon fils est son 5 ieme kukunda.
  Soutenez-nous dans la prière pour que mon fils se debarasse de cette gangrène. Et que cette femme soit chassée de chez mon fils et que lerere dans son foyer.
  Merci pasteur.

 3. Ndarasikirwa nezvose kusanganisira hunhu hwangu kusanganisira nekutenda kwangu, zvipo zvangu zvese zvaenda, hunhu hwangu zvese nezvangu zvaenda. O Mwari.ndokumbira munditarise nemaziso etsitsi uye muunze kudzoreredzwa kwandiri muzita raJesu Amen

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano