100 Minamato Yekunamatira Kupesana neRoto Kuuraya

0
4748

2 VAKorinde 10: 3-6:
3 Nekuti kunyangwe tichifamba munyama, hatirwi maererano nenyama: 4 (nekuti zvombo zvehondo yedu haizi yenyama, asi zvine simba kubudikidza naMwari kusvika pasi pemasimba.) chinhu chinozvisimudzira kupesana neruzivo rwaMwari, nekuisa muutapwa kufunga kose nekuteerera kwaKristu; 5 uye tine takagadzirira kutsiva kusateerera kese, kana kuteerera kwako kwazadziswa.

Nhasi uno tichave tichiita zana remunamato pakurwisa hope vaurayi. Ndivanaani vauraya zviroto? Vanourawa vekurota masatani anoshanda kuti asarudze zviroto zvako. Zviroto muchinyorwa ichi ndiMwari wako akagadzwa chinangwa muhupenyu. Kurota kutaura nezve zvako ramangwana sezvakanyorwa naMwari amene. Mwari vakaratidza Josefa kurota nezvezvaizoitika, uye vakoma vakaedza kuuraya hope idzi asi vakatadza. Sezvo iwe uchiita minamato iyi nhasi, muvengi wese wechiroto chako achaparadzwa muzita raJesu.

Semwana waMwari, unofanirwa kuchengetedza zviroto zvako neuhasha. Haasi munhu wese akakukomberedza anofara nezveramangwana rako rakajeka, kune maSatani mazhinji emaoko kunze kuti akuvhiringidze iwe kubva pakurota kwako muhupenyu, iwe unofanirwa kunge uchinamata zvakanyanya, nekuti zvinotora simba remunamato kupikisa Dhiyabhorosi. Mubhuku raMateu, pakazvarwa Jesu, varume vakangwara vanobva mabvazuva vakaona nyeredzi yake kubva kure uye vakauya kwaari nezvipo zvikuru, uku kukuudza kuti vamiriri verima vanogona kuziva nyeredzi yako usati wabarwa. Avo vachenjeri vanobva mabvazuva vanoongorora nyeredzi, uye vaiziva kuti Jesu Mwanakomana wa Mwari, nenzira imwecheteyo muhumambo. rima, vanoziva ramangwana rakakura pavachaona imwe, uye ivo vachaita maitiro ese ekutadzisa munhu iyeye kuwana hukuru muna Mwari. Wese mwana waMwari anopihwa munamato uye neshoko haigoni kukundwa naro masimba erima. Kunyangwe vavengi vakauya kuzorwa newe samafashama, mweya Ishe uchavasimudzira chiyero kuti varwe navo. Ndinokukurudzira kuti uite munamato uyu pamusoro pevaurayi vekurota nemoyo wako wese, paunonamata nezvazvo, zvavaireva zvakashata kwauri, Mwari vachazvishandura zvigoita zvako zvakanaka muzita raJesu.

100 Minamato Yekunamatira Kupesana neRoto Kuuraya

1. Baba, ndinokutendai nekundipa simba nekutenda kukuru kuti ndikunde vavengi vangu.

2. Ini ndinoraira matambudziko ese ari kuwedzera muhupenyu hwangu kusvika kumagumo izvozvi !!! Muzita raJesu

3. Ini ndinoramba zvese zvinongedzo zvegungwa zvinoshanda muhupenyu hwangu muzita raJesu

4. Ini ndinoramba kudzokera kumashure muhupenyu hwangu, uye ndinotema mberi nekukwira mukufamba muhupenyu hwangu muzita raJesu.

5. Dhimoni rega rega rematombo rinoita kuti hupenyu hwangu huome zvakanyanya ndinotema kuparadzwa kwako nekukurumidza muzita raJesu

6. Wese nyeredzi gazer inotarisa ramangwana rangu, enda upofu izvozvi !!! Muzita raJesu

7. Wese mweya yemasango inorwa nemaroto angu ngaadyiwe neyokutanga yaGodin Jesu zita

8. Ini ndinoramba makomborero ekunyepedzera muhupenyu hwangu muzita raJesu

9. Ini ndinoraira kubviswa kuzere kwevatsotsi vese vakaipa vanorwisa kupfuurira mberi kwangu muzita raJesu

10. Ini ndinozvinunura ikozvino kubva kumweya wekuparadza uye negehena muzita raJesu.

11. Rega mvura yekutambudzika iwire pamusoro pemuvengi wese weangu mafambiro anowanikwa muzita raJesu.

12. Ini ndinomira kupesana nekunyengedzwa kwekuporesa kuchinjisa Mwari wangu kwakarongedzwa zviroto nemuzita raJesu

13. Ini ndinoraira munhu wese anoona zvakaipa kuti achiona zveramangwana rangu kuti anyadziswe muzita raJesu

14. Chero simba rinosunga kufambira mberi kwangu ngariparadzwe izvozvi muzita raJesu

15. Mari yega yega yaakandipa nevarume / vakadzi vakaipa ndinokuwisira mubhegi rangu remari neropa raJesu, muzita raJesu.

16. Wese satanic minister anoshandira zvakaipa muhupenyu hwangu, nyarara nekusingaperi muzita raJesu

17. Ini ndinodzima neropa raJesu jenasi huroyi hwese hwakanyorwa kwandiri uye nemhuri yangu muzita raJesu

18. Ini ndinoramba mweya wehurombo, kushomeka uye kuda muhupenyu hwangu muzita raJesu

19. Ini ndinodzokera kune anotumira miseve yeusatani yega yakadzoserwa kunzira yangu munaJesu zita

20. Ini ndinoburitsa zviroto zvangu kubva kune chero bhokisi satanic muzita raJesu

21. Ini ndinodzokera kune anotumira mabhebhi akaipa ese anonongedzwa kumaroto angu muzita raJesu.

22. Ini ndinoramba mweya wekutenderedza kutenderera uye hakuna kufambira mberi muzita raJesu

23. Ini ndinoramba mweya yega yega yehusiku (Kuoma) muhupenyu hwangu muzita raJesu

24. Mukuzivisa kuti hapana simba rerima rinozokanganisa zvibodzwa zvangu nemuzita raJesu

25. Ini ndinogeza neropa raJesu kubva kumavara akaipa edhiabhori muzita raJesu

26. Ini ndinosunungura moto waMwari pane ese kufambira mberi diinter muzita raJesu

27. Ini ndakavhara muromo weye wese akashata reporter makomborero angu muzita raJesu

28. Ini ndakavhara muromo wegezi wese wakashata wemaropafadzo angu muzita raJesu

29. Ini ndinoparadza munhu wese wakasviba wedhiabhori achirwira kufambira mberi kwangu muzita raJesu

30. Wese mweya yakaipa inokwikwidza nemutumwa wemaropafadzo angu, usungwe uye isungwe ngetani dzisingaperi muzita raJesu

31. Ini ndinosunungura kubva mukutukwa kwega kwega nekunyengedzwa muzita raJesu

32. Ini ndinosunungura pasungano dzose dzakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu

33. Ini ndinosunungura bhizinesi rangu nebasa rangu kubva kune masimba ekuchova muzita raJesu

34. Ini ndinosunungura moto waMwari pamusoro pemhombwe dzese dzinouraya muzita raJesu

35. Ini ndinosunungura moto waMwari pamusoro pevamwe vana mhondi muzita raJesu

37. Ndinozvinunura pachangu kubva mweya yetsvina yakaipa muzita raJesu

38. Ini ndinoramba mitoro yese isingabatsiri muzita raJesu

39. Ini ndinodzoka kumutumira kune miseve yeese yeanoremerwa muzita raJesu

40. Ini ndinoparadza mweya weanonoka kufambira muzita raJesu

41. Ini ndinoparidza kuti nyadzi dzose dzinopesana nehupenyu hwangu dzichanyadziswa nekusingaperi muzita raJesu

42. Ini ndinotaura zvisingabvumirwe uye ndinoshayisa munamato zvese zvasatani zvinopesana nezvangu mukuda kwangu muna Jesu

43. Ini ndinosunungura mutumwa waIshe kuti atadzise kurwisa kwese kwasatani kupesana nekwaniso yangu muzita raJesu

44. Ini ndinoramba kudzvanywa nemasimba erima muzita raJesu

45. Ini ndinozivisa kuti ini nezviroto zvangu takomberedzwa nemoto wemweya unoera muzita raJesu

46. ​​Ini ndinozvinunura pachimiro chega chega chemari yemari muzita raJesu

47. Ndinovhara zvese zvinosuwa muhupenyu hwangu izvo zvinopa dhiabhori mukana wemari yangu kubva nhasi muzita raJesu.

48. Nesimba roMweya Wakachena ini ndinoparadza, zvese zvinosimbisa satan zvinopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu

49. Ini ndinosunga vese vakasungwa vakasungwa nemuzita raJesu

50. Hapana satanic maonero kana zano rinogona kumira muhupenyu hwangu muzita raJesu.

51. Wese satanic mumiririri anotamisa maropafadzo angu ngaaparadzwe chose muzita raJesu.

52. Ini ndinoparidza kuti ini ndichazadzisa chirevo changu uye masuwo ezvakaipa haangakundi nesimba muzita raJesu.

53. Ini ndinotema kubviswa kwakazara kweasatani wese akasimba anorwisa hupenyu hwangu uye zvinotarisirwa muzita raJesu.

54. Ndinosimudza miti yese yakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu.

55. neropa raJesu, ndinoburitsa mweya yakaipa yese mumuviri wangu nemuzita raJesu

56. Ini ndinodzokera kune anotumira, miseve yese yebasa isina michero muzita raJesu

57. Ini ndinotema kuvhara kwemashura kuvharwa kwebhasiketi yebhasikiti yese apo muvengi anodonhedza makomborero angu muzita raJesu

58. Ini ndinoparidza pasina uye ndinoshayisa zviporofita zvese zvakashata zvakanangiswa kunzira yangu muzita raJesu.

59. Ini ndinoparidza kuti ini ndichasimuka kubva papfuma ye ragsbto uye kune hupfumi hwakanyanya kwazvo muzita raJesu

60. Ini ndinosunungura moto waMwari kune wese akashata traffic warden achinditungamira kunzvimbo dzisina kunaka muhupenyu muzita raJesu.

61. Ndinozvinunura kune ose echidhimoni zvidhori zveimba yababa vangu muzita raJesu

62. Ini ndinosunungura moto waMwari pane ese echiroto manipulators ehupenyu hwangu muzita raJesu

63. Ndinoparadzira nemoto zvese satanic chirongwa chakagadzirirwa kukanganisa hupenyu hwangu muzita raJesu

64. Ini ndinodzokera kune anotumira, miseve yega yega imba inotumirwa kwandiri muzita raJesu

65. Ini ndinosunungura moto waMwari pane vese manipulators evanoperekedza vabatsiri vangu muzita raJesu

66. Ini ndinotema chirevo uye chinodzima kushambadzira kwega kwakaipa kwezita rangu muzita raJesu

67. Ini ndinoparidzira kusasvinuka kwekusingaperi kwevakaipa vakaipa vehupenyu hwangu muzita raJesu

68. Ini ndinoparidza kuti maniproductions zvakaipa nezvezviroto zvangu anotendeukira kune angu akanaka muzita raJesu.

69. Ini ndinoparidza kuti zvinhu zvese zvichabudikira zvakandinakira muhupenyu huno muzita raJesu

70. Ini ndinokuzivisa kuti zvisinei nematambudziko andipfuura izvozvi, anozotendeukira kwandiri kuve ufakazi muzita raJesu.

71. O Ishe, ita kwangu.

72. Ini ndinoramba zvese zve satanic zvandagadziriswa zveramangwana rangu, muzita raJesu.

73. Ini ndinoramba kurarama pasi pesimba rangu rehumwari, muzita raJesu.

74. Simba rese rakaipa uchiziva kusaziva zveramangwana rangu, usimbe, muzita raJesu.

75. Ini ndinoremedza mweya wetsvina, muzita raJesu.

76. Kukuvadza kwese kunoitwa kune kwandinozogadzirira, kugadziriswa izvozvi, muzita raJesu.

77. Muvengi haazoshandure muviri wangu kuita mapundu, muzita raJesu.

78. Muvengi haazoshandure mugumo wangu kuva mapere, muzita raJesu.

79. O Ishe, ndidzorerei kune hwenyu Hwamakarongeka hwehupenyu hwangu muzita raJesu.

80. Ini ndinoramba destiny-kudzikisira mazita, muzita raJesu.

81. O Ishe, kwidza rwizi rwangu muzita raJesu.

82. Ini ndinoramba kushanda pasi pesimba rangu rehumwari, muzita raJesu.

83. O Ishe, zodzai maziso angu, ruoko uye makumbo kuti nditsvage chinangwa changu.

84. Simba rese rinopokana nekwaMwari uwane ,pararira kuparadzi, muzita raJesu.

85. Rega mweya wekunakisa uuye pandiri, muzita raJesu.

86. satan, ndinopokana uye ndinotsiura kuita kwako kushandura destiny yangu, muzita raJesu.

87. satan, ini ndinobvisa kwauri kodzero yekundibira humwari hwangu, muzita raJesu.

88. Ini ndinoraira masimba ese erima akagoverwa kuenda kwangu kuti vasiye uye varege kudzoka, muzita raJesu.

89. Rega kudengenyeka, kudengenyeka kwegungwa, kudengenyeka kwemhepo kuparadze munhu wese anopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

90. Ndinoraira vavengi vese vaJesu Kristu vane mukana wekufambira mberi kwangu kuti vasiye uye vadzoke, muzita raJesu.

91. Ini ndinomesa mikana yese yasatani inorwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

92. Chero incantation, tsika nehun'anga simba vachipesana nekwandiri, unowira pasi ugofa, muzita raJesu.

93. Ini ndinopa pasina uye kudzima simba rekushatirwa kumedza, muzita raJesu.

94. Hakaipa yega yega inotambudzika kuronga patsva yangu, sunungura chako, muzita raJesu.

95. Tsvimbo yewakaipa haingazorodze pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

96. Ini ndinoramba kubviswa pachirongwa chehuMwari, muzita raJesu.

97.Mweya Mutsvene, ndinokukoka Iwe mukufunga kwangu.

98. O Ishe, vhenekerai rima rose rinodzivirira kugona kwangu, muzita raJesu.

99. Ini ndinotyora kutuka kwese kwekudzokera kumashure, muzita raJesu.

100. Ini ndinopora kubva pese pakaipa rakaipa, muzita raJesu.

Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano