30 minamato Yokurwisa Vavengi vePamberi

2
19950

Pisarema 35: 1-28:
1 Ndirwirei mhosva yangu, Jehovha, nevanokakavara neni: Rwai navanorwa neni. 2 Tora nhovo huru neduku, Simuka undibatsire. 3 Vhomoraiwo pfumo, murege nzira yavanonditambudza nayo, Uti kumweya wangu, Ndiri muponesi wako. 4 Ngavanyadziswe, vanyadziswe Ivo vanotsvaka mweya wangu; ngavadzoserwe shure, vanyadziswe Ivo vanofunga kukuvara kwangu. Ngavave sehundi pamberi pemhepo, uye mutumwa waIshe ngaadzingirire. 6 Nzira yavo ngaive nerima, itsvedze; uye mutumwa waIshe ngaavatambudze. 7 Nekuti ndisina mhosva vakandivanzira mimbure yavo muhunza, Vakange vachera mweya wangu pasina chikonzero. 8 Kuparadza ngakumuwire iye asingazvizivi; uye mumbure wake waakavanza ngaubate; 9 Uye mweya wangu uchafarira muna Jehovha, uchafarira kuponeswa kwake. 10 Mapfupa angu ose achati, "Ishe, ndianiko wakafanana nemi, unorwira murombo panaiye akamukurira, Iye murombo nomushaiwi panomupamba?" 11 Zvapupu zvisina kunyepa zvakasimuka; Vakandirevera zvinhu zvandisina kuziva. 12 Vakanditsiva zvakaipa nezvakanaka, Kuparadza mweya wangu. 13 Asi kana ndirini, pakurwara kwavo, nguo yangu yakanga iri saga: ndakaninipisa mweya wangu ndichitsanya; Munyengetero wangu ukadzokera pachipfuva changu. 14 Ndakazviita senge wanga ari shamwari yangu kana hama yangu: ndakakotama pasi, senge munhu anochemera mai vake. 15 Asi pakutambudzika kwangu vakafara, vakaungana pamwechete, zvirokwazvo, mweya wenzvimbo dzakaungana kuti zvirwe neni, neni ndazviziva. Vakandibvarura, vakasazorora, 16 Vanyengeri mumapenzi, Vakarumanya meno avo pamusoro pangu. 17 Ishe, muchatarira izvozvo kusvikira rinhiko? nunura mweya wangu kubva pakuparadza kwavo, mudiwa wangu pashumba. 18 Ndichakuvongai paungano huru; Ndichakurumbidzai pakati pavanhu vazhinji. 19 Vanondivenga ndisina mhosva ngavarege kufara pamusoro pangu, Uye ngavarege kutarira nameso vanondivenga ndisina mhosva. 20 nekuti havatauri rugare, asi vanofunga mano enhema kune avo vakanyarara munyika. 21 Vakandishamisira miromo yavo, vakati, Hekani, hekani! Ziso redu rakazviona. 22 Makazviona, Jehovha; regai kunyarara; Ishe, regai kuva kure neni. Simuka, simuka kuti utongere mhaka yangu, Mwari wangu naIshe wangu. 24 Nditongerei, imi Mwari wangu, Mwari wangu, zvakafanira kururama kwenyu; uye ngavarege kufara pamusoro pangu. 25 Ngavarege kuti mumoyo mavo, Aa, saka tichadi nazvo, ngavarege kuti, Tamumedza. Ngavanyadziswe, vazvidzwe, Ivo, vanofarira kurwadziswa kwangu, ivo ngavafukidzwe nenyadzi nokuzvidzwa, ivo vanozvikudza pamusoro pangu. 27 Ngavadanidzire, vafare, ivo vanofarira kururamisira kwangu; ngavarambe vachiti, Ishe ngaakudzwe, Iye, anofarira kufara komuranda wake.

Wese munhu akuchera gomba iwe uchawira mariri muzita raJesu !!! Mwana wa Mwari, Vavengi kufambira mberi ndezvechokwadi, ndeavo vanoseka pachena newe asi muchivande kuedza kwekudzivisa kufambira mberi kwako. Vavengi vekufambira mberi ndevaya vanogarika newe chero bedzi usiri kugadzira moyo muhupenyu, asi unobva wagadzikana kana watanga kuratidza zviratidzo zvebudiriro. Vavengi vekufambira mberi ndevaya vakanaka nenyaya yekuti unovimba navo kuti vapukunyuke asi vanobva vasinganetsika paunotanga kuzvitarisira. Muvengi wese wekufambira mberi muhupenyu hwako nhasi uno anogashira kutongwa pakarepo kubva kuna Mwari wako muzita raJesu. Ini ndanyora minamato makumi matatu vachipesana nevavengi vepamberi. Iyi minamato chombo chako hondo yezvokunamata. Ndokumbirawo muone kuti vavengi ava vane njodzi, ivo satanic vamiriri vevanhu vanozomira pane chero chinhu kuti vakuwisire pasi. Vatendi vazhinji vakafira mumaoko evavengi asingafungire vemberi, iwe unofunga kuti vanawe, asi vanokurova neshure, izvo haazove chikamu chako. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato nhasi, ini ndiri kuona Mwari achifumura, vavengi vako vese nekuvaparadza nemoto muzita raJesu.

Mukristu wese anofanira kukunda anofanira kunge achinamata, nyika yatiri kugara izere nehuipi, zvinotora simba remunamato kuti huipi hwevakaipa hudzokere pamisoro yavo. Simuka kubva kuhope dzako uye unamate iyi minamato kune vavengi vemberi. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato haufanire kutaura mazita, mweya mutsvene unoziva avo vari kushanda kupesana nebudiriro yako, zvese panyama uye pamweya, paunenge uchiita iyi minamato, Ishe vacharamba vachikanganisa zvese zvavanoedza, Vachagara kuparadza mazano avo ose akaipa akanangana newe. Munamato isimba rinounza kununurwa kubva pakurwisa kwomuvengi, kusvikira adaidzira kuna Jehovha, vavengi vako havangachemi mweya yavo. Simuka nhasi uzvidzivirire muminamato, ndiri kukuona wanunurwa kubva kuvavengi vako vese nhasi muzita raJesu.

30 minamato Yokurwisa Vavengi vePamberi

1. Rega munhu wese wadhiabhani akamira panzira yekubudirira kwangu, bvisa ikozvino, muzita raJesu.

2. Ini ndinoraira kuti shamwari yangu yese inodzivirira-kufambira mberi yandisunungura uye kuti ibviswe kunze kwehupenyu hwangu, muzita raJesu.

3. Simba rese remuvengi rinondichengeta, kuwira pasi uye kufa, muzita raJesu.

4. Simba rese remuvengi rinondisunga, rowa pasi tofa, muzita raJesu.

5. Simba rese remuvengi rinondibira, rowa pasi ufe, muzita raJesu.

6. Simba rese remuvengi rinopaza zviwanikwa zvangu nemakomborero, dzika pasi ufe, muzita raJesu.

7. Dombo nemoto waMwari ngazviparadze chero chombo chedhimoni chakandiumba, muzita raJesu.

8. Simba rese remuvengi rinomanikidza kukwirira kwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

9. Pese panodhimoni dhiza rakandimukira, rinopararira mukuparadzwa, muzita raJesu.

10. Rega kuperetera uye zvimwari zvese zvakanangana nekufambira mberi kwangu titendeukire muridzi wazvo, muzita raJesu.

11. Ini ndinoremedza zvese zvadhihimoni zvinoitwa kupokana nekufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

12. Rega hujaya hwangu huvandudzwe segondo, muzita raJesu.

13. Hakuna chombo chakashata chakagadzirirwa kundirwisa chingabudirira, muzita raJesu.

14. Rega mutemo wekusarura kweumwari utange kushanda kwandiri zvakanaka, muzita raJesu.

15. Chero dhimoni rimisikidzwa munzvimbo yangu yebasa uye bhizinesi, kurwisa kufambira mberi kwangu, kupaza uye kuparadzwa, muzita raJesu.

16. Yese nhare yedhiabhori pamusoro pehupenyu hwangu, ngaiputswe izvozvi, muzita raJesu.

17. Ini ndinokoromora pasi nhare yekunze iri kushanda inopesana nekufambira mberi kwangu, muzita raJesu.

18. Chero satanic akaronga kundinyadzisa, anyungudwe nemoto, muzita raJesu.

19. Unganidzo imwe neimwe yevasingadiwe Mwari, kwandiri kana yemweya, vaparadzirwe dongo, muzita raJesu.

20. Ndinodzima chirevo chose chakauya kuzorwa neni muvushe hwerima, muzita raJesu.

21. Ndinodzima mhosva dzose dzakauyiswa kwandiri murima reumambo, muzita raJesu.

22. Ndinodzima kupomerwa kwese kwandakauyirwa muushe hwerima, muzita raJesu.

23. Ini ndinoregedza uye nekuparadza mutongo wese wakapihwa pandiri muushe hwerima, muzita raJesu.

24. Ndinodzima sarudzo yese yakapfuudzwa pandiri muumambo hwerima, muzita raJesu.

25. Ndinodzima kutongwa kwese kwakapfuura pandiri murima reumambo, muzita raJesu.

26. Ini ndinoremadza maoko akaipa kuti ndiite mukurumbira wavo muzita raJesu.

27. Ini ndinoburitsa mashandiro esimba rerima rakapihwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

28. Ndinoparadzira migove yemasimba erima akapihwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

29. Kubata kwese kwomuvengi pakubudirira kwangu, gamuchira kutadza kwakapetwa, muzita raJesu.

30. Hondo yega yega inopesana nekufambira mberi kwangu muhupenyu, gamuchira kunyadziswa kwakapetwa, muzita raJesu

Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu ..

 

Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano