70 Mharidzo dzeMunamato Yekutyora Zvipingamupinyi

2
14782

Zekaria 4: 7:
7 Ndiwe aniko, iwe gomo guru? Pamberi paZerubhabheri uchaitwa bani. Zvino anofanira kuburitsa ibwe repamusoro, kudanidzira, achidana, achiti: Nyasha, Nyasha kwazviri.

Chipingamupinyi chese chakamira munzira yako kuenda kuhukuru chinofanira kukotama izvozvi muzita raJesu. Nhasi ndanyora makumi manomwe emunamato ekukumbira zvipingamupinyi. Ini handizive kuti rudzii rwunodzivirira dhiabhorosi akaisa pamusoro pehupenyu hwako nhasi, ivo vachaparadzwa paunenge uchiita izvi zvekunamatira pfungwa. Chii chinonzi chipingamupinyi? Chipingamupinyi chinogona kutsanangurwa sechipingamupinyi pakubudirira. Zvipingamupinyi zvinogona kuva zvepanyama uye zveMweya.

Zvipinganidzo zvepanyama ndizvo zvipingamupinyi semhedzisiro yekumwe kusagadzikana muhupenyu hwako, semuenzaniso, iwe hauna dzidzo, vabereki vako vakafa, iwe uri muyenduri, wakaremara. Kana iwe uine zvipinganidzo zvemuviri, usanetseka, ivo Mwari vakasimudza joseph mune imwe nyika isingazivikanwe vanokushanyira iwe paunenge uchiita aya manamato emanheru nhasi. Mwari wedu haakwanise kudzikiswa nezvimiro zvemuviri, Iye anogona kukupa iwe basa usina hunhu, anogona kukugadzirisa zvisinei nekushomeka kwemuviri wako. Zvese zvaunoda ingotenda, tenda kuti Iye anogona kuzviita uye anozviita paunonamata kwaari nhasi.

Zvidzitiro zvemweya izvinzwa zvakaiswa muhupenyu hwako nevasatani, varoyi nevaroyi, masimba emweya, uye mauto emadzitateguru. Izvi zvipinganidzo zvinogona kuva zvakanyanya kutyisa kana iwe usiri munamato. Kune vatendi vazhinji nhasi vari pasi pehusatani kukomba nekuda kweizvi zvipingaidzo zvemweya. Mhando dzose dzezvipinganidzo, zvipingamupinyi zvemuchato, hurombo, kushaya mbereko, nezvimwe Izvi zvipingamupinyi zvemweya zvinogona kungogadziriswa pamweya. Iwe unofanirwa kusimuka uye unamate nzira yako kubva kune yega yedhiabhori muhupenyu hwako. Dhiabhori ndiye anokonzeresa zvipingaidzo muhupenyu hwako, uye kuti umukunda, iwe unofanirwa kutora basa. Minamato iri kutora mutoro, dhiabhori nevamiriri vake vanongopindura pakurwadziwa kwako paatari yeminamato.

Dhiabhori haagoni kumisa kufambira mberi kwemutendi muna kristu, kana iwe wakazvarwa patsva, haugone kumiswa, une simba rekuisa dhiabhori kwaanofanira. Paunomira pachikuva cheminamato, dhiabhori wese anopfugama patsoka dzako. Iyi minamato inonongedza yekutyora zvipingamupinyi ichaparadzira zvese zvipingamupinyi zvaSatani zvakamira munzira yako nhasi. Paunobata minamato iyi, makomo ese akamira pamberi pako achave bani. Jehovha Mwari wako achasimuka panzvimbo yako, kutora hondo dzako nekukupa kukunda muzita raJesu. Ini handina basa nechero chipingaidzo chauri kutarisana nacho nhasi, ingotenda Mwari paunenge uchiita izvi minamato yemunamato uye uchaona kunaka kwaMwari muhupenyu hwako.

70 Mharidzo dzeMunamato Yekutyora Zvipingamupinyi

1. Baba Ishe, ini ndinopa hupenyu hwangu hwemari Kuwe, muzita raJesu.

2. Chero chipingaidzo chaSatani chakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, chinjwa kubva zvino muzita raJesu.

3. Ini ndinoraira vese vavengi vekufambira mberi kwangu kuti vagamuchire nzvimbo dzekunamata izvozvi, muzita raJesu.

4. Rega satanic vamiririri vakaipa vapesane nehupenyu hwangu ngavatenderwe kukurudzira kwangu kwehumwari, muzita raJesu.

5. Vapi vamazano vakaipa, vaviga musango, muzita raJesu.

6. Ini ndinoraira chimwe nechimwe chipinganidzo chemweya kuti chinyungudike pakarepo muzita raJesu.

7. Vavengi vangu vese vacharuma minwe yavo vachidemba, muzita raJesu.

8. Wese satanic agent anotenderedza zita rangu nekuda kwezvakaipa ngaawire pasi afe zvino, muzita raJesu.

9. O Ishe, Nditsiurei vavengi vangu nekukurumidza muzita raJesu.

10. Rega zviitiko zvese zvevaroyi pamwe nemuroyi, zvinopesana nehupenyu hwangu uye zvakamisikidzwa zviitwe muzita raJesu.

11. Rega kushuvira kese zvakaipa netarisiro yakanangana neni nemhuri yangu ikundikane zvakashata, muzita raJesu.

12. Rega mabasa evasimba vakaipa muhupenyu hwangu ashungurudzwe, muzita raJesu.

13. Ini ndinopisa miseve ye disarray musasa yevavengi vangu, muzita raJesu.

14. Handinganyadziswi, asi vavengi vangu vachamwa mukombe wavo wekunyadziswa, muzita raJesu.

15. Kutukwa kese kwakapihwa kwandiri kutendeuke kuve maropafadzo, muzita raJesu.

16.Mweya Mutsvene, zivisa Jesu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

17. Kunyangwe Dhiabhori akazvida kana kwete, kunaka uye ngoni zvinonditevera, muzita raJesu.

18. Ini ndinogashira kuzodzwa kuti ndibudirire kupokana nekumwe kusangana mushure mekurongeka kwaNehemia, muzita raJesu.

19. Ndinogashira mweya wenjere nekunaka kuti ndisvise vanondipomera, muzita raJesu.

20. Ndichaseka vavengi vangu kuseka, Muzita raJesu.

21. Ndimi dzese dzakaipa dzinondimukira mukutongwa, gamuchira iro bhanhire-moto waMwari, muzita raJesu.

22. Ini ndinoraira munhu wese wekusimbisa-muchato ane simba kuti awire pasi afe, muzita raJesu.

23. Baba ishe, paradzai joko reruvengo uye kusafara muwanano yangu, muzita raJesu.

24. Ini ndinoremadza masimba ari kuseri kwemhando dzose dzekupindira kwemuchato, muzita raJesu.

25. Aiwa, Ishe, pedzai ruzha rwevaeni pamugumo wangu.

26. Ini ndinosunga taya yemasimba ese anopesana nemuchato wangu, muzita raJesu.

27. Zuva rewanano yangu ngaribude nesimba raro rose, muzita raJesu.

28.Ishe, ita kuti inzwi rako rorugare rinzwike mumuchato wangu.

29. Ndinoraira joko rese-rinopfuurira-mberi muhupenyu hwangu kuti ripfuure kuita zvidimbu, muzita raJesu.

30. Ini ndinotyora kubatwa kwese kweuroyi kuri kushanda kupesana nekwavo muzita raJesu.

31. Rega chipinganidzo chose chemweya chakandibata muusungwa kuputsa kuita zvidimbu, muzita raJesu.

32. Ishe, shandurai huchenjeri nekushopera kwemuvengi wangu kumhepo nekuvhiringidzika muzita raJesu.

33. Rega dutu remhepo raMwari riwire zvakanyanya pamusoro pemunhu wese akasimba muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

34. Ishe, pfuurai chishuvo chakaipa chavasina kuziva pane angu mabhizinesi, basa uye kuroora muzita raJesu.

35. rusvingo rwakaipa mumabhasi angu, basa uye kuroora, unodonha kuita zvidimbu, muzita raJesu.

36. Ini ndinotora simba pane wese anoparadza michato, muzita raJesu.

37. Ini ndinoraira mhepo yega yega inorwadza nekurwa muwanano yangu kumira izvozvi, muzita raJesu.

38. Rega kurwiswa neuipi hwepamba kuitwe pasina neropa neropa raJesu, muzita raJesu.

39. Rega ropa raJesu riparadze hwaro hwematambudziko uye kutadza mubhizinesi rangu, basa rangu nemuchato, muzita raJesu.

40. Ndinotaura maropafadzo aMwari pabhizimisi rangu, basa nemuchato, muzita raJesu.

41. Baba Ishe, podzai muchato wangu uye dzoserai mufaro kumba kwangu, muzita raJesu.

42. Zuva rewanano yangu haringaviri, muzita raJesu.

43. Mureza werudo pamusoro pehupenyu hwangu hauzosvava, muzita raJesu.

44. Kubwinya kwehupenyu hwangu hakungaperi, muzita raJesu.

45. Ini ndinoshandisa iro ropa raJesu kusunungura simba rese rakagara pakukwidziridzwa kwangu, muzita raJesu.

46. ​​Ini ndinoshandisa ropa raJesu kusunga zvese zvakavanzika zvakavanzika zvakavanzika muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

47. Nesimba riri muropa raJesu, ndinopaza zvese zvidzitiro zveSatani zvekudzokera kumashure, muzita raJesu.

48. O Ishe, ndiitei makomborero nhasi munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

49. Ini ndinoshandisa ropa raJesu kuzvisunungura kubva mumweya wese mandiri usiri mweya waMwari, muzita raJesu.

50. Neropa raJesu, ini ndinotora simba pamusoro, nekuraira kusungwa kwe, munhu akasimba muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

51. Ini ndinosunga mweya wega wekusatenda muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

52. Ini ndinoshandisa ropa raJesu kutumira nyonganiso mukamba yemuvengi wefambiro mberi yehupenyu hwangu, muzita raJesu.

53. Nenyasha dzaMwari, ndichaona kunaka kwaIshe munyika yevapenyu, muzita raJesu.

54. O Ishe, vandivharidzira nemoto kubva kudenga undiitise kuti ndive pasi pevavengi vangu muZita raJesu

55. O Ishe, nesimba renyu risingazivi kutadza, regai maropafadzo ese andakarasa kuburikidza nekusatenda, adzoreredwe kwandiri kanomwe, zvino muzita raJesu.

56. Rega nzira dzese dzakadzivirika dzekubhuroka dzakavhurwa nemarongedzo ehumwari iye zvino, muzita raJesu.

57. Rega moto weMweya Mutsvene uvandudze hupenyu hwangu hwemweya, muzita raJesu.

58. Baba Ishe, rega chimiro chechirwere chiri muhupenyu hwangu chiparadzwe nokuzodzwa muzita raJesu.

59. Rega ropa raJesu litange kubvisa zvese zvakavanzika mumuviri wangu, muzita raJesu.

60. Ini ndinoraira chikonzero chaicho chechirwere chero chipi, chakavhurika kana chakavanzika, muhupenyu hwangu kuti ndibve izvozvi, muzita raJesu.

61. O Ishe, itaise kuvhiya kupi nekukosha kuri muna emy muviri izvozvi, muzita raJesu.

62. O Ishe, mudururire Oiri yako yekurodza yekuzodza pahupenyu hwangu ikozvino kuti ishanduke pakarepo

63. Baba ndipeiwo zita nyowani nhasi, muzita raJesu.

64. Vandimiriri vese vakaipa vanoungana kuti vaparadzwe nomoto, muzita raJesu.

65. Mhiko dzose dzakaipa ngadzitorerwe kwandiri ngadziverengerwe nemuzita raJesu.

66. Rega kudzima kwemoto waMwari muhupenyu hwangu kuve kudzimwa nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.

67. Rega dambudziko rega rakadzika midzi mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu isimudzirwe uye yakavirirwa kumadota, muzita raJesu.

68. Ini ndinoramba huipi hwese hwakaipa kutonga uye kusungwa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

69. Iwe mweya inodzvinyirira inoita hukasha muhupenyu hwangu, buda nemidzi yako yose zvino, muzita raJesu.

70. Ndinosunga murwi uye ndikandire kunze chombo chake, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu yose muzita raJesu

Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano