300 Matipi Emunamato Kune Zvikomborero Zvemari

1
14121
an

Dheuteronomio 8:18:
Asi uchayeuke Ishe Mwari wako, nekuti ndiye unokupa simba kuti uwane pfuma, kuti asimbise sungano yake, yaakapikira madzibaba ako, sezvazvakaita nhasi.

Makomborero emari ikodzero yekuzvarwa kwemutendi wese muna Kristu. Mwari anoda kuti vana Vavo vese vanakirwe nezvakawanda zvichienderana nekwavo, 3 Johane 2. Nhasi, isu takanyora mazana matatu eminamato yemakomborero. Iyi minamato yenongedzo ichakupa iwe unoshamisa waruzivo hweuchenjeri hwekugadzira hupfumi muzita raJesu. Asi chii makomborero emari ?. Iyo ndiyo mamiriro ekuve nemari yakawanda yekutarisira zuva rako zuva nezuva zviitiko. Makomborero emari ndipo paunenge uine kutonga pamusoro pemari uye yakaenzana nayo. Munguva dzino dzekupedzisira mari inonyanya kukosha muchechi kupfuura kare.

Mari ingori nzira yekuchinjana zvinhu uye masevhisi. Sevatendi, zvakawanda zvinogona kuwanikwa muhupenyu hwedu uye hushumiro nemari. Bhaibheri rinotitaurira kuti mari inopindura zvinhu zvose, Muparidzi 10:19. Pasina mari, hatina izwi, pasina mari hatigone kuparadzira evhangeri kure nekure, pasina mari tinomanikidzwa nenyaya dzinofambiswa nemari uye pakupedzisira tisina mari hatina kusununguka zvechokwadi kurarama zviroto zvedu muhupenyu huno. . Vazhinji vatendi vakasungwa mumabasa akafa magumo nekuda kwekuda mari. Ivo vane zviroto asi kushayikwa kwemari kana rusununguko rwemari hakuvatenderi kuti vararame zviroto zvavo. Asi paunenge uchiisa minamato iyi yemakomborero ezvemari nhasi, ndiri kukuona uine simba pamusoro pemari dzako muzita raJesu.

Mazano mashanu Ekukomborera Mari

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mari haimeri pamiti, kana zvakare kuwira pasi kubva kudenga. Mari ndiko kusikwa kwemunhu. Mwari vakasika murume nemurume vakaita mari. Kana iwe uchida kunakirwa nemakomborero emari, iwe unofanirwa kudzidza maitiro ekuita mari. Kuti tibatsire kuwedzera aya minyengetero yemakomborero emari, isu tichave tichiongorora makiyi mashanu emaropafadzo emari. Aya makiyi anowedzera kusimbisa kutenda kwedu uye otipa simba rekutora matanho mushure meminamato yedu kuti tiwane mhedzisiro inodiwa.

1). Funga Mari:

Semunhu anofunga mumoyo make zvaakaita. Iwe uri chigadzirwa chepfungwa dzako. Iwe haugone kufunga semubhadharo uye wopedzisira wapfuma murume. Vatendi vazhinji vanotarisira kuti Mwari avaropafadze asi vane hurombo hunhu. Ungava sei mushandirwi wevashandi kana iwe uchigara uchifunga semushandi? Iwe unofanirwa kutanga kufunga nezvebudiriro mupfungwa dzako, uzvitende mumoyo mako, uzvizivise nomuromo wako uye utore matanho anodiwa ekuita kuti zviroto zvako zviitike.

2). Kuita mari:

Mari yakagadzirwa. Kana iwe uchida mari, ita mari. Kuti iwe unakirwe nezvikomborero zvemari, iwe unofanirwa kushandisa nguva yekudzidza maitiro ekuita mari zviri pamutemo. Kushandira mari hakuna kufanana nekuwana mari. Kuita mari zvinoreva kutsvaga dambudziko remunhu uye kutsvaga mhinduro pariri. Paunogadzirisa matambudziko, iwe unoita mari. Asi kana uchishandira mari, iwe uri kungoshandira avo vari kugadzirisa matambudziko. Mukristu wese anofanira kunge akagadzira. Tinofanira kushandisa nguva pakudzidza mari kugadzira hunyanzvi, tinofanirwa kuenda kumisangano yemari, seminari yebhizinesi, masemina atinojekesa kumari yekuita mari chaiyo mazano, izvi zvichashongedza pfungwa dzedu kuti dziumbe hupfumi. Pane mari yakawanda inogadzira mikana online nepamhepo, nekunamata monhonga imwe wotanga kuita mari.

3). Manage Mari:

Kutonga kwemari chishandiso chine simba kwazvo muupfumi Zvisikwa. Izvo hazvina kukwana kuti zviite mari, iwe unofanirwa kudzidza kubata mari. Paunoshaya hunyanzvi hwekushandisa mari, iwe unopedzisira wave kupaza. Vatendi vazhinji nhasi vanoita mari zhinji asi ivo vanopedzisira voshandisa mari yakawanda kupfuura yavanowana, hapana mari yakarongwa yekushandisa, hapana bhajeti yemwedzi, hapana mari yekuchengetedza uye yekuronga zvirongwa. Iwe haumbobudirire nenzira iyi. Iwe unofanirwa kudzidza kuronga zvese zvaunoshandisa. Iwe unofanirwa kudzidza kuve nebhajeti yemwedzi nemwedzi uye zvakare mari yekuchengetedza uye yekudyara. Izvi zvichasimbisa kubudirira kwako muhupenyu.

4). Mari Yakawandisa:

Mari iri mumaoko ako inofanira kuwanda kuti iwe uve mupfumi. Dzidza kuisa mari yako kushanda. Rega mari ikushandire. Izvi zvinogona kuitwa nekudyara mari yaunowana mune mamwe mabasa anobatsira. Kuwedzererwa kwemari ndicho chakavanzika kupfuma huru. Paunenge uine manyuko mazhinji emari, iwe unonzi unobudirira. Usarega mari iri mumaoko ako ichimira, uiwedzere uye unakirwe nehupfumi hwakawanda.

5). Ipa Mari:

Chikonzero chega nei Mwari achikukomborera ndechekuti iwe ugone kuva chikomborero. Dzidza kupa mari pamatanho ese ehupenyu hwako. Izvo iwe zvausingakwanise kurega kuenda zvinova chidhori chako. VaKristu vazhinji vanonamata mari, vanogona kutengesa chero munhu nemari, izvi hazvitonhore. Dzidza kuve chikomborero chero padanho raunowana iwe. Muchechi mako, bvisa chegumi nemipiro, munharaunda yako ipa varombo nevanoshaya vakakukomberedza, paunenge uchidaro, Mwari vanokupfumisa zvakanyanya muzita raJesu. 2 VaKorinde 9: 8.
Makiyi mashanu ari pamusoro apa ndeokugadzirira iwe kuti ubatanidze idzi minamato yeminamato nekunzwisisa. Uyu munamato unonongedzera makomborero emari uchavhura iwe usina magidhi emari emari iwe mubhizinesi rako uye mabasa uye kuita izvo zvishanu makiyi anozobatsira iwe kukwidza iwo emari emikova. Vabatanidze mukutenda nhasi uye uone Mwari vachichinja nyaya yako muzita raJesu.

300 Matipi Emunamato Kune Zvikomborero Zvemari

1. O Ishe, maererano nemari yangu, ndipe zita idzva muzita raJesu.

2. Rega mvura yemakomborero ako itange kunaya pamusoro pebhizimusi rangu rakaoma izvozvi !!!, muzita raJesu.

3. Wese munhu akaipa anounganidza pamusoro pemakomborero angu ngaadzingwe nemoto, muzita raJesu.

4. Rega miseve yakaipa pamusoro pemari yangu iitwe isina basa uye isina, muzita raJesu.

5. Iwe masimba erima anorwira mabhizimusi angu nebasa rangu, ndinokuparadza izvozvi nemoto muzita raJesu.

6. Dambudziko rega-rega rakadzika midzi muhupenyu hwangu, dzura nemoto, muzita raJesu.

7. Ini ndinoramba kutongwa kwese kwakaipa kwehurombo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

8. Ngirozi yangu yemakomborero ichandiwana nhasi, muzita raJesu.

9. Mutumwa wangu wekuropafadza haaendi kunze kwekunge andikomborera, muzita raJesu.

10.Ishe, kuchema kwangu ngakusimudzire rubatsiro rwevatumwa nhasi.

11.Ishe, ndipe zita raizondikomborera nhasi muzita raJesu

12. Chivharo chese chesatani chakanangana nebhizimusi rangu ngachiparadzwe muzita raJesu

13. Aiwa, Ishe, ndinunurei pamabwe akaipa akasungirwa pandiri neshamwari dzisingashamwari.

14. Zvese zvakaipa zvinonditsamwira uye kunditsamwira, kunyadziswa, muzita raJesu.

15. O Ishe, ndinunurei, gomba raSatani rekudzokera kumashure muzita raJesu

16. O Ishe, ndinunurei kubva pasimba rebhizinesi stagnation muzita raJesu

17. Rega ruzhinji rwevakaipa ruchitsvaga kutora hupenyu hwangu riparadzirwe dongo, muzita raJesu.

18. Rega kurwara kwese kunonditorera mari kubude nemidzi yavo yese izvozvi, muzita raJesu.

19. Rega chepfu yekurwara ichidonhedza mari yangu ibude muhurongwa hwangu izvozvi, muzita raJesu.

20. Rega zviitiko zvese zvakashata mukati medumbu rangu zigamuchire kuporeswa kwamwari izvozvi, muzita raJesu.

21. Tsime rega rega rekushaiwa simba riome zvino, muzita raJesu.

22. Wese muvhimi wehutano hwangu, nyadziswa, muzita raJesu.

23. Wese munhu akasindimara anoteedzera hutano hwangu ngaawire pasi afe zvino, muzita raJesu.

24. Musoro wangu haungatungamidzirwe kune chero zvakaipa, muzita raJesu.

25. Rega zvakaipa zvitevedze vese vanoita zvakaipa vasingapfidzi, muzita raJesu.

26. Ini ndinoregedza simba rega rega renjodzi, muzita raJesu.

27. Hapana chakaipa chakandibata, muzita raJesu.

28. Zvese zvakaipa zvinondirwisa, shungurudzika, muzita raJesu.

29. Wese nzvimbo yakafa yemaropafadzo angu ngaagamuchire kumuka zvino, muzita raJesu.

30. Rega simba rerumuko raIshe Jesu riuye pamusoro pemabasa emaoko angu ikozvino, muzita raJesu.

31. O Ishe, mundikomborere kusvika padanho risingaperi muzita raJesu

32. O Ishe, kwidza rwizi rwangu muzita raJesu

33. Wese embargo pakufambira mberi kwangu ngaawire pasi uye apararire, muzita raJesu.

34. Ini ndinoramba zvidzidziso zvasatan munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

35. Ruoko rune simba rwaMwari ngaruve pandiri pane zvakanaka, muzita raJesu.

36.Ishe, ndichengete kubva pauchenjeri hwese hwakaipa uye nekunyengera muzita raJesu

37. Ini ndinoramba chero kukokwa kwekugadzwa pamwe nekusuwa, muzita raJesu.

38. Ndinoparadzira mapoka akaipa avanhu akanangana neni, muzita raJesu.

39. Mwari ngavave Mwari vanopesana nevanondidzvinyirira, muzita raJesu.

40. Ishe havazove mutambi mune wangu zviitiko, asi mutambi, muzita raJesu.

41. Ishe, ndiponesei kuti ndisanyura munyanza yehupenyu muzita raJesu

42. Musoro wangu haungasimudzirwe kusahadzika, muzita raJesu.

43. Ini ndinoramba chero chakaipa chakatsauka, muzita raJesu.

44. Handizobvisa maziso angu kunaIshe Jesu, muzita raJesu.

45. O Ishe, regedzerai Tsitsi dzenyu kumusoro wangu muzita raJesu

46. Ishe Jesu, nditenderei kugashira kubata kwezviratidzo nezvishamiso zvino.

47. Mwari ngaave Mwari mune yangu Gungwa Dzvuku mamiriro, muzita raJesu.

48. O Mwari, ngazvizivikanwe kuti ndimi Mwari mune rimwe department rehupenyu hwangu, muzita raJesu.

49. O Ishe, ita chinhu chitsva kuvavengi vangu avo vangazopaza zvachose masimba avo muzita raJesu

50. O Ishe, itai kuti nzira dzisina kujairika dzishandiswe kunyadzisa kupokana kupi nekupi kunopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.

51. Nyika ngaivhure uye imedze munhu wese akasindimara anoteedzera muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

52. O, Ishe Mwari waAbhurahama, Isaka naJakobho, Zviratidze musimba Rako kuti undikomborere.

53. O Ishe, tanga kupindura munhu wese ane simba anorwisa kupfuurira mberi kwangu kwemari nemoto uye akagova kumadota.

54. Chero simba rinopokana nesimba raMwari muhupenyu hwangu, nyadziswa izvozvi, muzita raJesu.

55. Hasha dzose dzemuvengi kupesana nekubhuroka kwangu kwemari ngazvinyadziswe izvozvi, muzita raJesu.

56. Rega kufungidzira kwakaipa kwakandimiririra kushungurudzwa uye kunyadziswa nemoto, muzita raJesu.

57. Chirevo chega che satanic chinopesana nerangu remangwana rezvemari ngachiitwe chisina basa, muzita raJesu.

58. Vatongi vakaipa vakaungana kuzorwa neni, vakaparadzirwa kuti vaparadzwe muzita raJesu.

59. O Ishe, tarisai kutyisidzira kwevavengi vangu, ndipeiwo ushingi hweVamwari kuti ndibudirire pamusoro pavo muzita raJesu

60. O Ishe, tambanudzai ruoko rwenyu rune simba kuti muite zviratidzo nezvishamiso muhupenyu hwangu muzita raJesu

61. Ndinotaura kuparadzwa kumweya yega yega yehurombo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

62. Ndinotaura zvinonyadzisa kumweya wekukundikana muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

63. Ndinotaura kukundikana kumweya wekusagona muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

64. Rega mweya wega wekushaiwa michero muhupenyu hwangu, uite mitezo, ikozvino, muzita raJesu.

65. Ini ndinoramba mweya yega yega yechikwereti uye kubhuroka muhupenyu hwangu. Iva mitezo izvozvi, muzita raJesu.

66. Ini ndinoramba mweya yega yega yebhizinesi uye kutadza kwebasa muhupenyu hwangu. Iva mitezo izvozvi, muzita raJesu.

67. Mweya weundonda muhupenyu hwangu, uve mitezo zvino, muzita raJesu.

68. Iwo mweya wekuparadzwa kwemuchato muhupenyu hwangu, uite mitezo izvozvi, muzita raJesu.

69. Wese akachengeteka egwenga akapihwa hupenyu hwangu, pfugama ufe izvozvi, muzita raJesu.

70. Ini ndinosunungura chimiro chehupenyu hwangu kubva mukuremedzwa nemweya wegwenga, muzita raJesu.

71. Ini ndinoremadza zvinoitwa nemweya werenje muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

72. Chese chakaipa chemweya wegwenga muhupenyu hwangu, dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.

73. Kuzodza kwese kwemweya wegwenga pane hupenyu hwangu, kuoma nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.

74. Ropa raJesu, vhara gonhi rega rehurombo muzita raJesu

75. Masimba ese anobatsira urombo muhupenyu hwangu, isungwa, muzita raJesu.

76. Hupenyu hwangu, gamuchira kuzodzwa kwekubereka chibereko, muzita raJesu.

77. Hupenyu hwangu, ramba kuramba wakanamatira kune chero zvakaipa, muzita xof Jesus.

78. Musoro wangu, ramba kutakura chero mutoro wakaipa, muzita raJesu.

79. Ini ndinoramba kufamba kupinda chero dambudziko, muzita raJesu.

80. Maoko angu, anoramba kunetsa magineti kwandiri, muzita raJesu.

81. Wese satanic muvaki wezvinetso zvakapihwa kwandiri, vadzwe, muzita raJesu.

82. Ini ndinotyora musana wedambudziko chero ripi zvaro rinosangana neechero chega chehupenyu hwangu, muzita raJesu.

83. Chero simba rave kupa simba kumatambudziko muhupenyu hwangu, ngavapambwe, muzita raJesu.

84. Ini ndinoramba kushambira munyanza yematambudziko muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

85. Dambudziko rega roga rinodzorwa rakasimudzirwa nehuipi hwemumba, kudyiwa neShumba yaJuda, muzita raJesu.

86. Ini ndinosvina uye ndinobvisa chero simba kumashure kwematambudziko ehupenyu hwangu, muzita raJesu.

87. Ishe Jesu, ini ndinoramba kugara ndakabatikana nasatan.

88. Ndinogashira simba rekushandura kukundikana kwakagadzirirwa hupenyu hwangu kubudirira kwakanaka, muzita raJesu.

89. Ndinogashira simba rekuvhara pasi rese fekitori raSatani rakagadzirirwa ini, muzita raJesu.

90. Ngirozi dzemakomborero, tanga kundiwanira makomborero angu pachirongwa ichi ikozvino, muzita raJesu.

91. Masimba akasiya tsaona tsaona, handisi mukwikwidzi wako. Wira pasi uye ufe, muzita raJesu.

92. Ini ndinogashira simba rekuvhuna denderedzwa rega rega renhamo, muzita raJesu.

93. Kuedza kwese kuri kuitwa nevanofungidzira kuuraya vanopokana nezvangu, nyadziswa kusvika parufu, muzita raJesu.

94. Ini ndinoraira moto waMwari kuti uuye pamusoro peese destiny xkiller inoshanda inopesana neyandiri, muzita raJesu.

95. Ini ndinobvisa mafambiro angu kubva kumusasa wevasungwa mhondi, muzita raJesu.

96. Ini ndinoshandisa moto waMwari neropa raJesu kutenderedza destiny yangu, muzita raJesu.

97. Simba rega ririkuita rinopesana nokuzadzikiswa kwezvakaitika kwandiri, nyadziswa, muzita raJesu.

98. Ini ndinoraira mafambiro angu kuti arambe huchenjeri hwese, muzita raJesu.

99. Ini ndinonunura ramangwana rangu kubva mukubata kwevakatemerwa mhondi, muzita raJesu.

100. Chese chakaipa chakaitirwa kutongerwa kwangu neyekuipa kweimba, chidzorerwe izvozvi, muzita raJesu.

101. Chero chombo chevanhu vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa chakagadzirirwa kupesana nemari yangu, vawira pasi uye vafe, muzita raJesu.

102. Rega ivhu rivhurike ikozvino uye kumedza vese vanoenda kuuraya vanoshanda vachirwisa mafaro angu, muzita raJesu.

103. Yese kusangana kwakaipa kunopesana neyangu mari yekupararira, kuparadzirwa, muzita raJesu.

104. Ramangwana rangu, hausi kuzogadzirisa hurombo, muzita raJesu.

105. Ramangwana rangu, hausi kuzotadza mukundikana, muzita raJesu.

106. Ini ndinoraira mafambiro angu kuti atange kuchinjira kune akanakisa izvozvi, muzita raJesu.

107. Musoro wangu haungatakure zvakaipa mutoro, muzita raJesu.

108.Muvengi wese wekufambira mberi muhupenyu hwangu, wira pasi ufe izvozvi, muzita raJesu.

109. Ini ndinoramba zvese zvakashata zvinopesana nehunhu hwangu, muzita raJesu.

110. Ini ndinoremedza mabasa ese evafambi ekuuraya munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

111. Ini ndinopwanya hofori dzese dze'inenge iripo 'zvidimbu zvidimbu, muzita raJesu.

112. Ini ndinoparadza imba yese yekudzokera kumashure, muzita raJesu.

113. Ini ndinogashira kuzodzwa kuti ndiparadze vese vanofungidzira kuuraya, muzita raJesu.

114. Wese satanic murindi akarongeka pamusoro pehupenyu hwangu uye mari ngaaite mitezo, muzita raJesu.

115. Ini ndinoshungurudza neipi yeipi yakaipa network yakagadzirirwa kurwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

116.Vavengi havazonzwisisi nyaya dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

117.Vavengi havazonzwisisi nyaya dzemari yangu nemakomborero, muzita raJesu.

118. Chipi kana chipi chakaitwa neshono kunonotsa hupenyu hwangu, ngavaparadzwe neropa raJesu, muzita raJesu.

119. Ini ndinoramba mweya yega yega yekudzokera kumashure, muzita raJesu.

120. Ini ndinoramba hupenyu hwakadzingwa, muzita raJesu.

121. Ini ndinoramba mari dzakabirirwa, muzita raJesu.

122. Ini ndinoramba hutano hwekudhara, muzita raJesu.

123. Ini ndinoramba kuroorwa, muzita raJesu.

124. Ini ndinoramba mweya yega yega yekusagadzika, muzita raJesu.

125. Chero satanic cheni pamakumbo angu, pwanya izvozvi, muzita raJesu.

126. Rega garo riri mumaoko angu ngavanzi neropa raJesu, muzita raJesu.

127. Hupenyu hwangu hahusungirirwe pasherufu, muzita raJesu.

128. Bvudzi raSamson wangu haribvudzi, muzita raJesu.

129. Wese mweya wekupesana-mberi, wakasungwa nengetani dzemoto, muzita raJesu.

130. Wadhiyadhi wega wega wousatani anondichengeta mutirongo rehurombo, wira pasi ufe, muzita raJesu.

131. Handizopaza mujaho wehupenyu, muzita raJesu.

132. Kufambira mberi kwangu hakugumiswe, muzita raJesu.

133. Hupenyu hwangu ngahuve hunopisa zvekuti muvengi angabata, muzita raJesu.

134. Simba rese rakamiswa kuti rindidonhedze pasi pamweya, nyadziswa, muzita raJesu.

135. Simba rese rakamiswa kuti rindidonhedze pasi, ndinyadziswe, muzita raJesu.

136. Simba rese rakagadziriswa kudhinda muchato wangu pasi, nyadziswa, muzita raJesu.

137. Simba rese rakamiswa kuti dhaye mari yangu pasi, nyadziswa, muzita raJesu.

138. Hakuna chombo chekuparadza zvachose chinokunda hupenyu hwangu, muzita raJesu.

139. Ndinogamuchira simba rekugona munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

140. Ndichakwira kumusoro pamapapiro semakondo, muzita raJesu.

141. Ini ndinobvisa hupfumi hwangu paruoko rwemukadzi wakasungwa pamwe nevana vake, muzita raJesu.

142. Handisi kuzopaza mikana yangu yehumwari, muzita raJesu.

143. Ndinofanira kunamata kuti ndiwane zvibodzwa pachirongwa ichi, muzita raJesu.

144. Ini ndinobvarura chero simba rinoshanda zvinopesana nekugona kwangu, muzita raJesu.

145. Ini ndinoramba kukiya mukova wemakomborero kwandiri, muzita raJesu.

146. Ini ndinoramba kuve nyeredzi inodzungaira, muzita raJesu.

147. Ini ndinoramba kuoneka kupera, muzita raJesu.

148. Rega pfuma yeVemamwe Marudzi iendeswe kwandiri, muzita raJesu.

149. Vatumwa vaIshe ngavatevere muvengi wese webudiriro yangu kusvika mukuparadzwa, muzita raJesu.

150. Rega iro pfumo raGoriyati rehurombo ripindire pariri, muzita raJesu.

151. Let fuma ishandure maoko muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

152. O Ishe, ndiitirei gomba padenga kuti ndiite budiriro yangu muzita raJesu

153. Rega joko rehurombo pahupenyu hwangu ripazwe zvidimbu, muzita raJesu.

154. Wese satanic siren anotyisidzira vabatsiri vangu ngavanyaradzwe, muzita raJesu.

155. Simba rega rega rinokuvadza rinomedza kubudirira kwangu riparadzwe, muzita raJesu.

156. Rega guva roga roga rakacherwa mukubudirira kwangu ripedze muridzi, muzita raJesu.

157. Ita kuti nzira dzevatumwa vakaipa vehurombo dzakapihwa kwandiri dzive nerima uye dzitsvedza, muzita raJesu.

158. Ishe Jesu, kudzai chikwama changu muzita raJesu.

159. Kushomeka kwese kwemadhimoni, kunyungudwe nemoto, muzita raJesu.

160. Nezita rakapfuma raJesu, zviwanikwa zvekudenga ngazvimhanye kumusuwo wangu.

161. Ini ndinorwisa kushomeka kwangu nebakatwa remoto, muzita raJesu.

162. Chikwereti chaSatani nechikwereti, ngazvinyurwe, muzita raJesu.

163. O Ishe, ivai wangu cashier risingaperi muzita raJesu

164. Ndinosunga mweya wechikwereti. Handikwerete kudya, muzita raJesu.

165. Musangano wese wakashata wakadanirwa kupokana nekubudirira kwangu, pararira pasina gadziriso, muzita raJesu.

166.Museve wese weuipi wakakandirwa pamusoro pebudiriro yangu, nyadziswa, muzita raJesu.

167. Hupenyu hwangu ngahuite kuti ndiwane mukana wekubudirira, muzita raJesu.

168. Ndinosunga gadget yega yega yehurombo, muzita raJesu.

169. Ini ndinowana makomborero angu kubva chero mvura, sango uye satanic mabhangi, muzita raJesu.

170. Rukudzo rwangu rwese rwusiya ngarudzorerwe, muzita raJesu.

171. Masimba angu ese akasara ngaadzorerwe, muzita raJesu.

172. Mwari ngavasimuke uye regai vateveri vangu vese vakasindimara vapararira, muzita raJesu.

173. Chero kurwiswa kwakaitwa zvisikwa zvakaipa zveusiku, nyadziswa, muzita raJesu.

174. Rega mapapiro emweya wega wega achibhururuka achipesana neni, apunzwe munzira, muzita raJesu.

175. Ngirozi dzaMwari mupenyu, tsvagai nyika yevapenyu nenyika yevakafa mudzore zvandakabiwa, muzita raJesu.

176. Chombo chega chega chekupererwa, ngachiputswe-putswe, muzita raJesu

177. Ini ndinotyora kutuka kwese kwehurombo kunoshanda pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

178. Ini ndinosunga mweya wese unonwa ropa reropa rangu, nemuzita raJesu.

179. O Ishe, gadzira mikana mitsva uye inobatsira kwandiri muzita raJesu

180. Ngirozi dzinoshumira dziuye nevatengi uye vandinzwire tsitsi, muzita raJesu.

181. Chero ani zvake anogara pachigaro changu chekubudirira, bvisa zita raJesu ipapo.

182. Ishe, ndigadzirire nzira munyika yevapenyu muzita raJesu

183. Ndinosunga mweya wekunyepedzera uye wekusimbisa mari, muzita raJesu.

184. Zvigadzirwa zvese zvisina kutengeswa, zvinotengeswa nemari, muzita raJesu.

185. Rega kutadza kwese kwe bhizinesi kushandurwe kubudirira, muzita raJesu.

186. Kutukwa kwese kunoitwa nemaoko angu nemakumbo, kutyorwa muzita raJesu.

187. O Ishe, ndinyadzisei nezvakawanda munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muzita raJesu

188. Mhedzisiro yega yega yemari inoshamisa inokanganisa kubudirira kwangu, irerekerwa muzita raJesu.

189. Matenga e brassy ngaatsemuke nekuunza mvura, muzita raJesu.

190. Ndinotyora kudzora kwemweya wega wehurombo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

191. Ishe Jesu, zodzai maziso angu kuti muone hupfumi hwakavanzika hwenyika ino.

192. Ishe Jesu, shambadzai mafambiro ako muhupenyu hwangu.

193. Rega hupfumi hwevasina umwari hupfuurirwe mumaoko angu, muzita raJesu.

194. Ndichakwira pamusoro pevasingatendi vandikomba, muzita raJesu.

195. O Ishe, ndiitire chiratidzo che makomborero aMwari muzita raJesu

196. Rega makomborero apinze hupenyu hwangu, muzita raJesu.

197. Rega kuzodzwa kwekunakisisa kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu.

198. Ini disarmsatan samambo uye nechiremera pamusoro pekubudirira kwangu, muzita raJesu.

199. Rega kukohwa kutore kukohwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

200. Rega kukohwa kubate mudyari muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

201. Kutukwa kese kwakataurwa pamusoro petsime rangu remari, ngavapwe, muzita raJesu.

202. Rega mabudiro angu atendeukire zvakanaka, muzita raJesu.

203. Vanotuka vanoshanda vachipesana nezvangu, putsa, muzita raJesu.

204. O Ishe, ndibatanidze pamwe nevabatsiri veVamwari muzita raJesu

205. Rega budiriro inoshandura hupenyu iuye kwandiri, muzita raJesu.

206. Rega kugona kwaMwari kunditore, muzita raJesu.

207. O Ishe, nditungamire kune vanozondikomborera muzita raJesu

208. My favour ngaikanganise zvirongwa zvemuvengi, muzita raJesu.

209. Ini ndichaona kudonha kwemurume wangu akasimba, muzita raJesu.

210. Ini ndichava mukweretesi kwete anokwereta, muzita raJesu.

211. Kushanda kwangu hakuzovi pasina, muzita raJesu.

212. Rega maropafadzo anonyadzisa andisvike, muzita raJesu.

213. O Ishe, ndikaserei kwandiri parwizi rwebudiriro muzita raJesu

214. Mbeu dzakaipa dzisingazivikanwe muhupenyu hwangu, ndinokuraira kuti usaramba kumera, muzita raJesu.

215. Ini ndinoramba kunamira padanho rimwe remaropafadzo, muzita raJesu.

216. Ndichagona zvinhu zvese zvakanaka zvandinotevera, muzita raJesu.

217. Chese chiitiko chemba yakatukwa uye nyika pane yangu budiriro, pfeka, muzita raJesu.

218. Masimba ese anondidzivirira kubva mukubudirira, punzika pasi uye ufe, muzita raJesu.

219. Rega gadheni rehupenyu hwangu ribereke zvakawandisa, muzita raJesu.

220. Mweya wese werenje, sunungura bata hupenyu hwangu, muzita raJesu.

221. Mweya Mutsvene, plug hupenyu hwangu mukubudirira kwaMwari, muzita raJesu.

222. Wese satanic mumiririri wemisasa yangu yekubhururuka, muve pachena uye munyadziswe, muzita raJesu.

223. Masimba ese anoshanda emadhimoni anopesana nekuvandudzwa kwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

224. Simba rose rinopfuudza zvakaipa zviripo mumari dzangu, sunungura chako, muzita raJesu.

225. Ini ndinotyora denderedzwa rega rega rekunetsa kwemari, muzita raJesu.

226. Ndinopwanya musoro wehurombo pamadziro emoto, muzita raJesu.

227. Tsoka dzakashata dzehurombo, buda muhupenyu hwangu izvozvi, muzita raJesu.

228. Nguo dzese dzehurombo, gamuchira moto waMwari, muzita raJesu.

229. Ini ndinoramba kuviga kwemari, muzita raJesu.

230. Nguo dzese dzehurombo, gamuchira moto waMwari, muzita raJesu

231. Ini ndinoramba kuviga kwemari, muzita raJesu.

232. Ini ndinoramba kuvigwa kwehuroyi kwekunaka kwangu, muzita raJesu.

233. Nhamo kumidziyo yese yehurombo inonditevera, muzita raJesu.

234. Rega moto waMwari upise mweya yakaipa yezvinhu, muzita raJesu.

235. Zviratidzo-zvekucherechedzwa kwehurombo, zvidzikiswe neropa raJesu.

236. O Ishe, poresaiwo maperembudzi emari yose muhupenyu hwangu muzita raJesu

237. Nheyo yangu ngaisimbiswe kutakura budiriro yehumwari, muzita raJesu.

238. Chero chakabiwa midziyo uye nokushambadzira kwousatani simba, ngavadzorerwe, muzita raJesu.

239. Rega kudzoserwa kwechikwereti pamusoro pehupenyu hwangu kubviswe, muzita raJesu.

240. O Ishe, chindivakira mikana mitsva nemikana inowanikwa muzita raJesu

241. Wose moto unoshamisa wakakandwa pamusoro pebudiriro yangu, ngadzimiswe, muzita raJesu.

242. Vanotumira mari yangu kumafiro emweya ngavawire pasi vofa, muzita raJesu.

243. Simba rega rega richirasa budiriro yangu, riite mitezo, muzita raJesu.

244. Wese mweya inozivikanwa inogovana mari yangu ndisati ndagamuchira, isungirwe zvachose, muzita raJesu.

245. Rega nhaka yeurombo hwega hunopfutiswa nemoto, muzita raJesu.

246. Rega hurongwa hwakaipa hwese hwebudiriro ripedzwe, muzita raJesu.

247. Nditungamire, O, Ishe, kuenda kunzvimbo yangu, inoyerera mukaka neuchi muzita raJesu.

248. Refa satanic anogara munzvimbo yangu yechipikirwa awire pasi afe, muzita raJesu.

249. O Ishe, ndipe simba kuti ndikwire gomo rangu rekubudirira muzita raJesu

250. Anesimba murume wehurombo muhupenyu hwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

251. Midzimu yenzara neyenzara, hupenyu hwangu hausi mukwikwidzi wako, muzita raJesu.

252. Ini ndinobvisa zita rangu mubhuku rezvinonyadzisa zvemari, muzita raJesu.

253. Simba rese rinosimbisa urombo kwandiri, sunungura chako, muzita raJesu.

Ndinosunungura kubva muhusungwa hwese, muzita raJesu.

255. Pfuma yevahedheni ichauya kwandiri, muzita raJesu.

256. Matenga eumwari ebudiriro ngaasimudzirwe mumaoko angu, muzita raJesu.

257. Ndinotora chikwama changu kubva paruoko rwaJudhasi, muzita raJesu.

258. Ngapave nekudzoserwa kuchinjisa kweupfumi hwangu hwakatamiswa, muzita raJesu.

259. Ini ndinotora hupfumi hwemutadzi, muzita raJesu.

260. Ini ndinodzoreredza vhiri rekufamba kwefuma yangu kubva mumaoko evatyaira yakaipa, muzita raJesu.

261. Ini ndinoramba kukiya mukova wemakomborero kwandiri, muzita raJesu.

262. O Ishe, dzorerai makomborero angu muzita raJesu

263. O Ishe, dzosai makomborero angu akabiwa muzita raJesu

264. O Ishe, tumai vatumwa vaMwari kuti vandivigire maropafadzo muzita raJesu

265. O Ishe, regai zvese zvinoda kushandurwa muhupenyu hwangu kuti zvindiunzire makomborero zvishandurwe muzita raJesu.

266. O Ishe, ndizivisei kiyi yekubudirira kwangu muzita raJesu

267. Simba rese rakagara paupfumi hwangu, wira pasi ugofa, muzita raJesu.

268. O Ishe, chinjanai hupfumi hwenyika kuve hwangu muzita raJesu

269. vese vanovenga kubudirira kwangu ngavanyadziswe, muzita raJesu.

270. Shiri dzose dzakaipa dzimedza mari yangu, dzira pasi ugofa, muzita raJesu.

271. Miseve yega yega yehurombo, dzokera kwawakabva, muzita raJesu.

272. Ini ndinosungira izwi rega rega rinotaurwa vachipokana nekubuda kwangu, muzita raJesu.

273. Imba yega yega yebhizinesi yakasimbiswa nasatan, peta kumusoro, muzita raJesu.

274. Ndinoparadza wachi yega yega uye nguva yehurombo, muzita raJesu.

275. Wese mweya yemweya, usabate budiriro yangu, muzita raJesu.

276. Varume nevakadzi ngavamhanyise hupfumi kumikova yangu, muzita raJesu.

277. Ini ndinoramba zvikomborero zvenguva pfupi, muzita raJesu.

278. Miseve yega yega yehurombo yakashongedzwa nebarika, inowira pasi uye kufa, muzita raJesu.

279. Miseve yega yega yehurombo yakashongedzwa neuipi hwedzimba, dzika pasi ugofa, muzita raJesu.

280. Rega simba rishandure maoko mune yangu mari, muzita raJesu.

281. Nyoka yese ne scorpion yeurombo, kufa, muzita raJesu.

282. Ini ndinoramba kudya chingwa chekusuwa. Ini ndinoramba mvura yekutambudzika, muzita raJesu.

283. Kuputika kwaMwari ngakuwire pakubudirira kwangu, muzita raJesu.

284. Muvengi haazodhonze mari yangu pasi, muzita raJesu.

285. O Ishe, zivisa hupfumi hwako nesimba rako muhupenyu hwangu muzita raJesu

286. Rega kukwidziridzwa kusangane nekusimudzirwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

287. Ini ndinotevera nekumhanyisa muvengi wangu nekudzoreredza hupfumi hwangu kubva kwaari, muzita raJesu.

288.Mweya Mutsvene, tungamira maoko angu mukubudirira, muzita raJesu.

289. Baba, ndipeiwo nemazano eVamwari yekuraira hupfumi hwakakura muzita raJesu

290. Baba kuraira nhanho dzangu kumikana yebhizinesi rakakodzera muzita raJesu

291. Baba musarega mari iri chidhori changu muzita raJesu.

292. Baba, ndiitirei mambo anezvemari muzita raJesu

293. Baba, ndiitei mukweretesi kumarudzi muzita raJesu

294. Ini ndinozivisa kuti mari ichave muranda wangu mune ino hupenyu muzita raJesu

295. Ini ndinoparidza kuti kuburikidza nekushandiswa kwemari, ndichafambisa vhangeri raJesu kumagumo kwete pasi muzita raJesu

296. Ini ndinozivisa kuti mari ichandishandira muzita raJesu

297. Ini ndinozivisa kuti ndichave chikomborero chemari muzita raJesu

298. Ndinokutendai Ishe nekundipa mashura ezvemari kuitika muzita raJesu

299. Ndinokutendai Ishe nekuvhura magonhi emakomborero emari kwandiri muzita raJesu

300. Ndatenda Ishe nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano