20 minamato ine simba Pamusoro pehupombwe

1
9614

1 VAKorinde 6: 16-20:
16 Chii? Hamuzivi here kuti iye wakabatanidzwa muchifeve wava muviri mumwe naye? Nekuti vanoti vaviri, ichava nyama imwe. 17 Asi wakabatanidzwa naIshe, mweya mumwe. Tizai ufeve. Chivi chose munhu chaanoita chiri kunze kwemuviri; asi uyo anoita hupombwe anotadzira muviri wake. 18 Chii? Hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yeMweya Mutsvene uri mamuri, wamunawo uchibva kuna Mwari, uye hamusi wake? Nekuti makatengwa nemutengo; saka rumbidza Mwari mumuviri wako uye mumweya wako, uri waMwari.

Zvepabonde unzenza zvinotyisa kwazvo chivi. Muchokwadi izwi raMwari rinotirayira kuti titize pariri, isu tinofanira kutiza pariri. Kunyange zvitadzo zvakaenzana, kwete zvitadzo zvese zvinotakura zvakaenzana. Paunopinda muhupombwe, unotadzira muviri wako. Nhasi tichave tichipinda muminamato makumi maviri ine simba yekurwisa hupombwe. Jesu akati tinofanira kunamata, kuti tirege kuwira mukuedzwa, Mateo 20:26. Iyi minamato inozopa mweya yedu kuisa nyama yedu pasi pekuzviisa pasi. Tisati tapinda mumunamato uyu, regai tione kuti hunzenza chii

Kuita Zvepombwe Chii?

Maererano Bhaibheri, izvi zviito zvebonde izvo zvisingatenderwe naMwari. Pazasi pane rugwaro runovhenekera tsika dzese dzakarambidzwa muKristu dzinofanira kungwarira. Ndinokukurudzira kuti uverenge, uye sezvaunonamata iyi minamato ine simba kupesana nehupombwe, ziva izvi kuti ndiMweya Wakachena chete unokwanisa kukubatsira kukurira ichi chipombwe.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Revhitiko 18: 1-30.
1 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 "Taura kuvana vaIsraeri, uti kwavari," Ndini Jehovha Mwari wenyu. 3 Shure kwamabasa enyika yeIjipiti, kwamakagara, hamufaniri kuita; sezvakaitwa panyika yeKanani, kwandinokuisai, hamuziiti, uye hamufambi maererano nemirayiro yavo. 4 Itai zvandakatonga ini, chengetedza zvandakatonga, kuti mufambe mazviri. 5 Naizvozvo chengetai zviga zvangu, nezvandakatonga; kana munhu akazviita, achararama nazvo. 6 Ngakurege kuva nomunhu unoswedera kuhama yomumba, kuti amufukure, ndini Jehovha. 7 Usafukura baba vako, kana mwanasikana wamai vako, ndiye mai vako; Usafukura babamunini, usamufukura. 8 Usafukura mukadzi wababa vako, ndiko kufukura baba vako. 9 Usafukura mainini vako, mwanasikana wababa vako, kana mwanasikana wamai vako, kana angaberekerwa kumba, kana akaberekerwa kumwe, kushama kwavo. 10 Usafukura mwanasikana womwanakomana wako, kana mwanasikana womwanasikana wako; nekuti kufukurwa kwavo ndiko kwako. 11 Usafukura mwanasikana womukadzi wababa vako, mwanasikana wababa vako. Usafukura babamunini vako, ihama yomumba mababa vako. Usafukura mainini vako, nekuti ihama yomumba mamai vako. Usafukura babamunini vako, usaswedera kumukadzi wake, ndimainini vako. 15 Usafukura mukadzi womwanakomana wako, ndimukadzi womwanakomana wako; Usafukura babamunini, usamufukura. 16 Usafukura mukadzi womurume wako, ndiko kufukurwa komhama yako. 17 Usafukura mukadzi pamwechete nomwanasikana wake, uye usatora mwanasikana womwanakomana wake, kana mwanasikana womwanasikana wake, kuti umufukure; nekuti ihama dzamai vake, zvakaipa. 18 Uye haufaniri kutora mukadzi pamwechete nomunin'ina wake, arwidzane naye, kuti umufukure pamwechete nomumwe achiri mupenyu. 19 Usaswedera kumukadzi kuti umufukure, achitsaura kuti asunungure kusanaka kokusanaka kwake. Uye hauvata mumukadzi womuvakidzani wako, kuti uzvisvibise. 21 Usatendera mumwe wavana vako kuti apfuure nomoto kuna Moreki, uye usamhura zita raMwari wako; ndini Jehovha. 22 Usavata nomurume sezvinoitwa nomurume; zvinonyangadza. 23 Usavata nemhuka ipi neipi, kuti uzvisvibise nayo; mukadzi haangamiri pamberi pemhuka, kuti avate pamusoro payo; zvinonyangadza. 24 Musazvisvibisa pachinhu chimwe chete pazvinhu izvi, nekuti ndudzi dzose dzakasvibiswa pamberi penyu, ndudzi dzose dzakasvibiswa. 25 Nyika yakasvibiswa; vagari. 26 Naizvozvo chengetai zviga zvangu, nezvandakatonga, kuti murege kuita chero chinhu ichi chinonyangadza; uye hapana munhu worudzi rwako, kana mutorwa ugere pakati pako. 27 (nekuti izvo zvinhu izvi zvese zvakaitwa nevanhu venyika, vakakutangirai, uye nyika yakasvibiswa;) 28 kuti nyika irege kubuda nemiwo. , kana muchizvisvibisa, sezvamakadzora ndudzi dzakatangira dzenyu. 29 Nekuti ani naani unoita chero chinhu ichi chinonyangadza, mweya unozviita unofanira kubviswa pakati porudzi rwavo.

Ndinoziva ndima idzi dzeRugwaro dzakareba, ini ndaingoda kuti izwi raMwari ritizivise isu kuti hupombwe chii. Izvi zvinodaro nekuti nyika yatiri kurarama mairi ine tsananguro yehupombwe. Mwari ngaave zvechokwadi uye munhu wese murevi wenhema. Chinangwa chechinyorwa chino hachisi chekumutsa kutya mukati mako, asi kukukurudzira muna She. Hazvina mhosva kuti rudzii rwechivi chebonde chauri kurwa nacho, Mwari haana kupenga pauri. Rangarira mutemo unongotiudza icho chinonzi zvivi asi inyasha dzinotiponesa. Kana iwe uri mwana waMwari uye uchiri kunetseka nezvepombwe, ndinoda kuti uzive kuti inyasha dzaMwari dzakakukwanira, anokuda uye haazombomira kukuda. Ingoita iyi minamato ine simba ichirwisa unzenza uye wotarisira kuti Mwari akupore nekuponesa. Usakanda mapfumo pasi kuna Mwari, nekuti haasati akanda mapfumo pasi pauri. Mwari vakukomborere.

20 minamato ine simba Pamusoro pehupombwe

1. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba renyu rekudzikunura muzita raJesu

2. Baba, nekushinga, ndinouya muchigaro chenyu chenyasha uye ndinogamuchira ngoni dzezvitadzo zvangu zvese kubudikidza nezita raJesu.

3. Ndinozvitsaura kubva kushamwari dzisingabatsiri, muzita raJesu.

4. Ini ndinouya kuzopesana nemasimba ese emahombekombe ari kushandisa hupenyu hwangu muzita raJesu.

5. Ndinosunga masimba ese emadhimoni anondisundidzira muzvivi zvepabonde nemuzita raJesu.

6. Ndinoraira vese vanoita zvebonde 'kuti vasunungure zvido zvangu, muzita raJesu.

7. Ndinozvinunura kubva mukubata kwehukama hwese hwakabatwa, muzita raJesu.

8. Neropa raJesu, ini ndinozvibvisa pane chero chinoshamisa masimba chakambondibata.

9. Ini ndinobvisa mweya ye mweya yakaipa nezvisungo, nemweya wekunyorwa, muzita raJesu.

10. Ini ndinouya kuzopesana nechishuwo chose uye tarisiro yemuvengi kuti vandibatise mune chero rudzi rwechivi chepabonde muzita raJesu.

11. Ini ndinotyora hukama hwese husina umwari nemoto, muzita raJesu.

12. Ini ndinotyora uye ndinoramba mweya yakaipa mweya yandakanga ndiinayo kana ingangodaro ndakave nemhombwe muzita raJesu.

13. Ini ndinoregedza zvese zvakavanzika zvakavanzika muzita raJesu.

14. Ini ndinorega, ndinotyora uye ndinosunungura kubva pasi pemweya yakaipa kuzviisa pasi kwechivi chipi zvacho, muzita raJesu.

15. Ndinotyora hukama hwese hwakaipa uye ndovageza neropa raIshe Jesu.

16. Ini ndinozvibvisa pane chero chinoshamisa chinzvimbo chakashandisirwa pamusoro pangu, muzita raJesu.

17. Ini ndinobvisa pfungwa dzese dziri kudzora mashanduko pakati pangu uye chero shamwari kana nhengo yemhuri, muzita raJesu.

18. Ini ndinoti sununguko kubva kune chero hupi zvakaipa rudo kune chero ani, muzita raJesu.

19. Rega zvakaipa zvindinakire zvabviswe mupfungwa dzevanyengeri vemadhimoni muzita raJesu.

20. Ishe Jesu, ndinopa zvido zvangu, manzwiro angu nezvishuvo zvangu uye ndinokumbira kuti vazviise pasi poMweya Mutsvene.

Baba ndinokurumbidzai neminamato yakapindurwa.

 

 


1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.