20 Kununura Minamato Kubva Ancestral Powers

4
6146

Ezekieri 18: 20:

20 Mweya unotadza, uchafa. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake, uye baba havangavi nemhosva yezvakaipa zvemwanakomana, iko kururama kwowakarurama kuchava pamusoro pake, nokuipa kowakaipa kuchava pamusoro pake.

Ancestral masimba ndeyechokwadi, vatendi vazhinji varikutambura nhasi nekuda kwekubatana kwezvitadzo zvemadzitateguru ipapo. Ini ndakanyora makumi maviri eminamato yekununurwa kubva kumasimba emadzitateguru. Izwi raMwari rakazvizivisa pachena mubhuku raEzekieri kuti zvivi zababa zvichave mumusoro, saka tinofanira kusimuka, uye nekurangarira Mwari nezveshoko ravo muminamato. Maporofita mushoko raMwari haangozvizadzisa ivo, saizvozvo, tinofanira kuita minamato kuti tione zviporofita zvichizadzikiswa. Mwari vakaudza Abraham kuti vazukuru vake vachatapa muIjipita kwemakore anopfuura mazana mana mushure maizvozvo ivo vachasunungurwa, Genesis 20: 400, asi vana veIsraeri havana kuona chero runyararo kutozosvikira vatanga kudana kuna Jehovha munamato yekununura, Ekisodho 15: 13.

Kana uchida kuona kununurwa muhupenyu hwako, iwe unofanirwa kuve mudzidzi weshoko uye mudzidzi wemunamato. Minamato yekununurwa iyi kubva kumasimba emadzitateguru ichakubvisa zvachose kubva kune imwe neimwe satanic yekubatana nemadzitateguru mauto. Shandisa minamato iyi nekutenda nhasi, ziva izvi kuti uri chisikwa chitsva uye Mwari vakakutungamidza kudenga. Naizvozvo iwe haugone kubatanidzwazve nemweya wako wekubereka pamweya zvakare. Wava mwana waMwari, haugone kutukwa kana kumiswa nemasimba emadzitateguru. Namata uyu munamato wekununurwa pamwe nekunzwisisa uku uye uchagovana zvirevo zvako.

20 Kununura Minamato Kubva Ancestral Powers

1. Baba, neropa raJesu, ndinozvibvisa pane zvese zvinongedzo nerevhe yekumanikidza kwedhimoni, muzita raJesu.
2. Mwari wangu ngaasimuke aparadzire mweya yemadzitateguru ese, mumhuri yangu muzita raJesu.
3. Ini ndinoraira mweya werufu negehena kusunungura chinobata pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
4. Rega zvinhu zvese zvine zvakanyorwa zvirege kubviswa mumweya uye zvakashata zvavo zvidzimwe, muzita raJesu.
5. Baba, rega moto weMweya Mutsvene uye neropa raJesu, zvipedze uye ubvise zvese zvine chekuita nehukama hwangu nemadzitateguru muzita raJesu.
6. Wese satanic akasimba ehurombo, sungwa uye sunungura kubata kwako pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
7. Ndinozvibvisa pane vese vanotakura nhau dzakaipa, muzita raJesu.
8. Ini ndinoramba chero nguo yekuvhiringidzika, muzita raJesu.
9. Baba, ndipeiwo nenyasha dzekutsveneswa pamweya, muzita raJesu.
10. Dhiyabhorosi haazonditsiva pabasa rangu raIshe, muzita raJesu.
11. Ini ndinosunungura moto usingadzimiki weiyo Holyghost kuparadza mweya wega wekunonoka muhupenyu hwangu muzita raJesu.
12. Ini ndinotyora denderedzwa rega rega ramadhimoni muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
13. Ndinoraira kuti dhimoni ripi neripi rekutarisa riparadzwe neMweya Mutsvene mweya, muzita raJesu.
14. Baba, ndinoraira gonhi rega renhamo Dhiabhori avhura neni, kuti avharwe nekusingaperi muzita raJesu.
15. Ini ndinogeza chitendero cheSatan chese ndinacho nemweya yemadzitateguru kuti isukwe neropa raJesu.
16. Kutuka kwega kwekutenderera kwakashata muhupenyu hwangu, kutyora, muzita raJesu.
17. Ini ndinoparidza kuti ndakagara kudenga kumusoro naKristu, pamusoro pesimba rose remadzitateguru muzita raJesu
18. Ini ndinoparidza kuti ndiri chisikwa chitsva, naizvozvo, handina hukama nemasimba emadzitateguru muzita raJesu
19. Ndinozvikomberedza pamwe nechiedza chezwi raMwari, sekuzvizivisa kwandinoita, saka ndichazviona muzita raJesu
20. Baba, ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

4 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano