Minamato yeBudiriro uye Prosperity

0
8509

Dhanyeri 1: 17-20:
Kana vari vana vana, Mwari akavapa ruzivo, neunyanzvi pakudzidza kose neuchenjeri; Dhanyeri waiva nekunzwisisa pazvinhu zvese uye pakurota. 17 Zvino mazuva akati apera, akanga ataurwa namambo kuti aunzwe, muchinda wavaranda akauya nawo pamberi paNebhukadhinezari. 18 Zvino mambo akataura navo; Pakati pavo pakanga pasina mumwe wakafanana naDhanyeri, naHananiya, naMishaeri, naAzaria; saka ivo vakamira pamberi pamambo. 19 Pazvinhu zvese zveuchenjeri uye nzwisiso, zvakavabvunzwa ndimambo, akavawana vari gumi zvakapetwa kupfuura n'anga dzose nevazivi venyeredzi vaive vese muushe hwake.

Wese Mwana waMwari ane pfungwa dzaKristu. Kune ungwaru hwepamoyo mauri. Usatendera chero munhu kuti akuite unzwe kunge wakaomarara. Kubudirira muhupenyu kwakabatana nekupora kwepfungwa. Jesu Kirisito Tenzi wedu haana kushaika pamazuva Ake pasi pano nekuti aigara achiziva zvekuita. Haana kumbopfupika pane mazano., Ivo vakomana vatatu vechiHebheru naDanyeri mune rugwaro rwekutanga, vakabudirira muBabironi, nekuti Mwari akavapa pfungwa dzakanaka, kakapetwa kagumi kupfuura ipapo mates. Ini ndakarongedza iwe makumi maviri minyengetero yekubudirira uye kubudirira. Iyi minamato inomisa kumhanya kwezvinhu zvisina kujairika budiriro muhupenyu hwako uye neshumiro. Uchenjeri ndiye mai vebudiriro uye budiriro, uye Mwari ndiye tsime rehungwaru. Akataura mubhuku raJakobho, kana ukashayiwa njere seni uye ini ndokupa iwe (James 1: 5 paraphrased). Iyi minamato yekubudirira uye budiriro inokupa iwe unoshamisa marongero ehungwaru hwekubudirira kwemweya.

Namata iyi minamato nekutenda, tenda Mwari kuti ubudirire pane mashura uye budiriro. Chero bedzi uchishanda uchinetseka mumoyo mako, haugone kuva nezvaunotaura, Marako 11: 23-24. Iwe unofanirwa kutenda muna Mwari wekubudirira uye budiriro apo paunoita minamato iyi. Ndinotenda kuti minamato iyi yekubudirira uye budiriro inokupa kubudirira kukuru uye kubudirira kwakanaka.

Minamato yeBudiriro uye Prosperity

1. Ndine pfungwa dzaKristu, saka ndinoparidza kuti ndinonzwisisa kupfuura vadzidzisi vangu nekuti zvipupuriro zvaMwari ndidzo kufungisisa, muzita raJesu.

2. Ishe ndipeiwo kunzwisisa nehungwaru muzita raJesu.

3. Ini ndinogashira huchenjeri, ruzivo uye nzwisiso mukuvandudza kwangu kose muzita raJesu

4. Ini ndinoparidza kuti ini ndichave ndiri wepamusoro nguva dzose mubhizinesi rangu, basa rangu uye vadzidzi mune zita raJesu.

5. Baba Ishe, zodzai mabasa emaoko angu kuti ubudirire, muzita raJesu.

6. Ini ndinogashira huchenjeri hwamwari hwokugadzirisa matambudziko akaoma, nekudaro ndichiwedzera kuda kwangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinodarika vamwe vangu gumi saDaniel, muzita raJesu.

8. Ini ndinowana kunzwirwa tsitsi pamberi pemapurani ese, muzita raJesu.

9. O Ishe, zvakakwana zvese zvine chekuita nebhizinesi rangu, basa rangu uye vadzidzi mune zita raJesu.

10. Ini ndinosunga uye ndinopa chose mweya yese yekutya, muzita raJesu.

11. Ndinozvisunungura kubva kumweya yega yega yekuvhiringidzika uye yekukanganisa, muzita raJesu ..

12. Baba Ishe, Isa ruoko rwako rwemoto pandangariro dzangu uye undipe ndangariro dzinoyeuka, muzita raJesu.

13. Ishe, ndipeiwo nemweya wekushingirira kuti ndikwanise kuita basa rangu rose muzita raJesu

14. Baba, ndinopa mweya wangu wepfungwa dzose kwauri, muzita raJesu.

15. Maitiro ese aSatan anovavarira kushandura destiny yangu ngaavhiringidzike, muzita raJesu.

16. Vanoshambadzira vese vasina rubatsiro rwekunaka kwangu ngavanyaradzwe, muzita raJesu.

17. Makomborero angu ese anotorerwa nemweya yeuroyi ngavasunungurwe, muzita raJesu.

18. Makomborero angu ese anotorerwa nemweya inozivikanwa ngaureurwe, muzita raJesu.

19. Makomborero angu ese anotorerwa nemweya yemadzitateguru ngaasunungurwe, muzita raJesu.

20. Rega zvikomborero zvangu zvitorerwe nevavengi vane godo vaburitswe, muzita raJesu.

Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano