100 XNUMX Zvakakwana Zvakakwana Pumi dzeMunamato

7
19175

Matthew 11: 12:
12 Uye kubva pamazuva aJohwani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, ushe hwekumatenga hunopambwa, nevapambi vanohutora nesimba.

Munhu mukuru waMwari akamboti, simba remudzvinyiriri riri mukunyarara kwevanodzvinyirirwa. Kusvika iwe waneta nemamiriro ako, mamiriro ako haazonete newe. Bishop David Oyedepo vachati "muromo wakavharwa inguva yakavharwa". Kuti iwe uve wakasununguka muhupenyu unofanirwa kuziva nguva yekuudza dhiabhori "zvakakwana zvakakwana". Ini ndakanyora zana zvakakwana zvakakwana minamato yemunamato kuti ndikurudzire pamweya kana uchiita kukunda kwako nesimba. Iwe unoona, muumambo uhwu kutenda kwechisimba chete kunovimbisa kukunda. Izvo iwe zvaunoramba uchishivirira, iwe haugone kukunda. Izvo zvaunoramba uchibvumira muhupenyu hwako, hauzombove wakasununguka kubva pazviri. Iyi minamato yeminamato ichaisa nhanho yekununurwa kwako kune simba kubva kumisungo yerima.

Wakaneta here nemamiriro ako, wakaneta nekudzvanywa nemadhimoni mamiriro, wobva wamuka, ndokuudza Dhiyabhorosi zvakaringana, Rangarira nyaya yemapofu bartimaeus, (Mako 10: 46) akachema zvakanyanya uye akatadza kuvharwa pasi nechaunga, akavona kuona nekuda kwekutenda kwake kwechisimba, sei nezve mufananidzo wechirikadzi inotsvaga ruramisiro kubva kuna mambo munaRuka 18: 1-7, akawana moyo wake chishuvo nekuda kwekutenda kwake kwakawomarara. Iwe zvakare unogona kuva wakasununguka kubva kune chero rudzi rweuranda, izvi zvakakwana zvakakwana minamato mapepa inzira inoshanda yekuregedza yako yechisimba kutenda kuitira kuti usununguke kubva muhomwe yega yega yemuvengi. Ndinoona Mwari vachisimukira kudzivirira kwako paunonamata minamato iyi. Mwari akuropafadze uye akupindure.

100 XNUMX Zvakakwana Zvakakwana Pumi dzeMunamato

1. Baba, ndinokutendai nekundinunura pamarudzi ese ezviipi muzita raJesu.

2. Ndinoisa chinomira zvachose pane chero chimiro chekudya muchiroto, muzita raJesu.

3. Ini ndinotemaira kuti vese vanonditevera vachawa nekuda kwangu, muzita raJesu.

4. Ndinoraira kuti pese panotaurwa mazita angu muchibvumirano chevaroyi nevaroyi, moto waMwari uchavapindura muzita raJesu.

5. Ini ndinoparadza vese madhimoni nhume dzakapihwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

6. Ini ndinoraira kuparadza kwakazara kwese manomano eusatan anopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Masimba ese erima anovhima hupenyu hwangu, ngaabatiswe, muzita raJesu.

8. Rega kusvibiswa kwese muhupenyu hwangu kuburikidza nezviroto kunatswe neropa raJesu.

9. Rega nzira yemuvengi muhupenyu hwangu ivharwe zvachose, muzita raJesu.

10. Baba ishe, zadza hupenyu hwangu neMweya Mutsvene Mutsvene, ndinoda kuve nemoto pamusoro pako muzita raJesu.

11. Ini ndinoramba kutsauswa nezano rakaipa muhupenyu muzita raJesu.

12. Rega zvakaipa zvese zvakaitwa kwandiri pakati peusiku zvisarudzwe uye zvidzoserwe kune watumira muzita raJesu.

13. Rega zvakaipa zvese zvakaitwa kwandiri mukati mezuva zvirege kuitwa uye udzokere kuna iye anotumira, muzita raJesu.

14. Rega rega museve wakaipa unofamba masikati wakanangana neni uzvidzwe, muzita raJesu.

15. Rega museve wese wakashata unobhururuka neusiku wakananga kuhupenyu hwangu uzvidzwe, muzita raJesu.

16. Ini ndinosunungura kubva muuranda hwemadzitateguru, muzita raJesu.

17. Ini ndinosuka muchetete wese wa satan wandakamedza, muzita raJesu.

18. Uipi hwakasimba nhare, ndisunungure, muzita raJesu.

19. Ini ndinozvibvisa pane zvese zvakabatana nasatan, muzita raJesu.

20. Ndinozvifukidza neropa raJesu.

21. Mumwe nemumwe muridzi weakaipa mutoro muhupenyu hwangu atange kutakura mitoro yavo, muzita raJesu.

22. Ini ndinoparadza chero zvakaipa kure kure kwakasimba simba rakagadzirirwa kundirwisa, muzita raJesu.

23.Mweya Mutsvene moto, pinza hupenyu hwangu muzita raJesu

24. Ini ndinorega zvakaipa zvese zvakagadzirirwa kuvenga hupenyu hwangu, muzita raJesu.

25. Wese akavanzika kana akazaruka mweya wehurombo, ibva kubva pakurarama kwangu, muzita raJesu.

26. Iwe munhu ane simba, sungwa uye uparadzwe, muzita raJesu.

27. Vatungamiriri vese vakashata pahupenyu hwangu, ndinokuraira kuti utyore, muzita raJesu.

28. Ini ndinobvisa zita rangu mubhuku rehurombo, kurwara nezvirwere, muzita raJesu.

29. O Ishe, ndiitire nzira yekuropafadza mumba mako uye nemhuri yangu muzita raJesu

30. Ini ndinotora sechombo changu, iwo maviri-maviri-iwo pfumo remweya uye ini ndinodzika masimba evaroyi

31. Muzita raJesu, ndinobvisa kunyara kwese kwaSatani muzita raJesu.

32. Ishe, wedzerai moto weMweya Mutsvene pamoto uri kupisa muvengi wangu muzita raJesu

33. Mureza-unomwe-unomwe ngaasimudzirwe kurwisa vavengi vangu vese, muzita raJesu.

34. O Ishe, ndishandisei sedondo Hondo muzita raJesu

35. Ngirozi dzehondo ngadzisunungurwe ini, muzita raJesu.

36. Muzita rakasimba raJesu, ini ndinotumira moto, mabhanan'ana nematombo emoto kuti aparadze masimba erima mumhepo, nyika negungwa.

37. Muzita raJesu, ndinosunga madhimoni ese anonunura munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu.

38. Muzita raJesu, ndinosunga madhimoni ese anopesana nemweya munharaunda yese yehupenyu hwangu.

39. Ndinoparadza shato yega yega yaSatani yakagadzirirwa kupokana nekunaka kwangu, muzita raJesu.

40. Ini ndinopaza chitare chesereke chaSatani chakagadzirirwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

41. Ini ndinosunungura ngirozi dzakaparara kumisangano yega yega satan inopesana neni ive muzita raJesu.

42. Ini ndinoparadza rese rewebhu ra satan rinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

43. Ini ndinobvisa chero hukama hwemadhimoni kune chero akafa kana mupenyu, muzita raJesu.

44. Chose chombo cheMweya chinofanira kurwiswa kundidambura, muzita raJesu.

45. Mirawu yese yemweya yakashandiswa pandiri mukubatanidzwa kwevaroyi ipwanyiswe, muzita raJesu.

46. ​​Ini ndinoparadza zvese hurongwa nemidziyo yemuvengi nemweya Mutsvene Mutsvene, nemuzita raJesu.

47. Ini ndinobvisa mazwi ese asina hanya andakataura uye anoshandiswa nasatani kwandiri, muzita raJesu.

48. Ini ndinoparadza chero hukama hwaSatani kune chero zvipi zvangu zvinhu, muzita raJesu.

49. Ini ndinoparadza chero mifananidzo yangu paatari yakaipa munyika yakaipa, muzita raJesu.

50. Baba, ndinokutendai nekuti ndinoziva kuti handikundikani muhupenyu muzita raJesu.

51. Ini ndinozvipatsanisa panzizi dzose dzakaipa, zvidhori zvakaipa, hova dzakaipa uye nzvimbo dzakaipa dziripo munzvimbo yangu yekuzvarwa, muzita raJesu.

52. Rega vabati vese vekunze vemakomborero angu vavasunungure kwandiri, muzita raJesu.

53. Ini ndinoparadza zvakaipa zvese rugare, chibvumirano chakaipa, kubatana kwakaipa, rudo rwekuipa, mufaro wakashata, nzwisiso yakaipa, kutaurirana kwakaipa uye kuungana kwakaipa kwakagadzirirwa kuzorwa neni, muzita raJesu.

54. Ini ndinozivisa kuti ndakakomborerwa nemaropafadzo ese emweya kumatenga

55. Rega vamiriri vekushushikana vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

56. Rega vamiriri vehurombo vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

57. Rega vashandi vese vechikwereti vatange kusunungura zvavanobata pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

58. Rega vabati vese vemasheya emweya vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

59. Rega vabati vese vekundikunda vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

60. Rega vamiririri veutera husimbe vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

61. Rega vabati vese veruzhinji vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

62. Rega vese vamiriri vechidhimoni vanonoke kutanga kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

63. Rega vabati vese vekuvhiringidzika vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

64. Rega vabati vese vekumashure vatange kusunungura kubata kwavo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

65. Vanodzvinyirira vese vakaipa ngavagumbure uye vawe munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

66. Mwari ngavapwanya meno evasina humwari vakaungana kuzorwa neni, muzita raJesu.

67. Zviridzwa zvese zvekutadza zvakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu zvigamuchire moto waMwari uye nekubikwa, muzita raJesu.

68. Regai zvese zvombo zvasatani zvekurwisa zvigadziriswe kwandiri nevemhuri yangu vagamuchire moto waMwari uye ugochekwa, muzita raJesu.

69. Komputa dzese dzaSatani dzakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu dzigamuchire moto waMwari uye kuti ugohwe, muzita raJesu.

70. Rega zvinyorwa zve satanic zvinopesana nehupenyu hwangu zvigamuchire moto waMwari uye nekubikwa, muzita raJesu.

71. Mareseti satanic nemakamera anoshandiswa kuongorora hupenyu hwangu agamuchire moto waMwari ugohwiswe, muzita raJesu.
72. Vese satanic kure vanodzorwa vakagadzirirwa hupenyu hwangu vagamuchire moto waMwari ugohwiswe, muzita raJesu.

73. Rega zvese satanic mavara nemamaka akaiswa pahupenyu hwangu azadziswe neropa raJesu.

74. Rega masimba ese anopesana neuchapupu aungane kuzondiparadzira, muzita raJesu.

75. Rega vadzvinyiriri munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu vagamuchire maperembudzi ekutonga kwaMwari, muzita raJesu.

76. Ndiitire shongwe mumba mako, imi Mwari muzita raJesu.

77. Ishe ndipeiwo simba rekuteverera, nditorei ndiwanezve pfuma yangu yese kubva kumusasa wevavengi vangu muzita raJesu.

78. Rega moto wako uparadze zvese zvinangwa zvehupenyu hwangu, muzita raJesu.

79. Tenderai zvakaipa zvese, zvinyore uye chitambi chevanodzvinyirira ngachiparadzwe neropa raJesu.

80. Yese yakaipa mweya yemimba, ubviswe pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

81. Rega ruoko rune tsvina rwubviswe pazvinhu zvehupenyu hwangu, muzita raJesu.

82. Ini ndinobvisa zita rangu mubhuku rekufa risati raitika, uye ndakaisa zita rangu mubhuku rehupenyu hwakareba muzita raJesu

83. Ndinobvisa zita rangu mubhuku rehurombo uye ndikaisa zita rangu mubhuku rebudiriro muzita raJesu.

84. Hondo dzakaipa dzese dzinodzivirira mafashama ekudenga kuti arege kusvika pandiri, roastwa, muzita raJesu.

85. Shamwari dzakaipa dzese dzakadaidzwa nekuda kwangu ngadziparadzwe, muzita raJesu.

86. Baba Ishe, roverera chero chinhu mandiri chinobvisa zita rangu kubva mubhuku rehupenyu.

87. Baba Ishe, ndibatsireiwo kuroverera nyama yangu uye ndiise pasi pekuzviisa pasi pezita raJesu

88. Kana zita rangu rabviswa pabhuku rehupenyu, Baba Lord, rinyore zvakare muzita raJesu

89.Ishe, ndipeiwo simba rekuzvikunda muzita raJesu

90. Dambudziko rega rega rakabatana ne barika muhupenyu hwangu, nyiswa, muzita raJesu.

91. Kutuka kese kwakabudiswa nemurume wangu / mukadzi wangu, ngakuitwe, muzita raJesu.

92. Zvese satanic deposits in my life, beasted, muzita raJesu.

93. Ini ndinoraira kusimbisa kwese kwaSatani kundiparadzira, muzita raJesu.

94. Masimba ese emufananidzo wechihuri anokanganisa hupenyu hwangu nepamba, apuwe izvozvi, muzita raJesu.

95. Ndinodzima mhiko dzose dzakaipa dziri kundibata zvisina kunaka, muzita raJesu.

96. Ini ndinoparadza wachi uye nenguva-tafura yemuvengi hupenyu hwangu, muzita raJesu.

97. Ishe chengetedzai vavengi vangu vese vakabatikana nenhamo mushure mekutambudzika muzita raJesu

98. Rega chinhu chakanaka chose chakafa muhupenyu hwangu chiuya chipenyu izvozvi, muzita raJesu.

99. Zvese zvakaipa zvandinoronga ngazvinyadziswe, muzita raJesu.

100. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu

Advertisements

7 COMMENTS

  1. Nguva dzese dzandinoshanyira iyi blog handife ndakasiya yakadaro isina chinhu. Mwari vakuropafadzei nesimba sezvo muchienderera mberi nekurwa kurwa kwakanaka kwekutenda.

  2. Ini ndinopa kutenda kune edu ese ane simba kuti anditungamire kuchikuva ichi. Ndinomukumbira kuti akupei simba kuti muite kuda kwake.
    Ndinokutendai nemunamato uyu, dai Mwari akuchengetai uye akuropafadzei…

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano