Makumi mashanu Emuhondo dzeMweya minamato Yekuputsa Kwemari

3
25624

Pisarema 35:27:
27 Ngavadanidzire, vafare, ivo vanofarira kururamisira kwangu; ngavarambe vachiti, Ishe ngaakudzwe, Iye, anofarira kufara komuranda wake.

Nhasi tiri kutarisa makumi mashanu emakumi ehondo yemweya minamato yemari kuputsa. Muna 3 Johane 2 Izwi raMwari rinotiudza kuti Mwari vanoshuva zvikuru kuona kuti isu tibudirire. Anoda kuti isu tibudirire, mumuviri, pamweya uye mune zvemari.

Panyaya yekubudirira kwomuviri, Mwari anoda kuti tigare takagwinya, Haapi mufaro mukati mehurwere hwevana Vake, Mwari anoda kuti tinakirwe nehutano mukati memazuva edu ese epanyika. Mabasa 10:38 inotiudza kuti Mwari akazodza Jesu kuti aporese avo vakadzvanywa nadhiabhori. Izvi zvinodaro nekuti kurwara kudzvinyirira dhiabhori, kurwara hakubvi kuna Mwari, uye Mwari haazombotambudza vana Vavo nechirwere kuti avadzidzise chidzidzo. Ivo ndiBaba vane rudo vanowana mufaro muhutano hwakanaka hwevana Vake.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Mwari anodawo kuti tibudirire pamweya, akati "zvichabatsirei kana akawana nyika yose akarasikirwa nomweya wake" Marko 8: 36-38. ivo kuti vaponeswe. Kufambira mberi pamweya kuri pamusoro pekuponeswa kwemweya wako. Izvo zvese nezve iwe kugamuchira Jesu saIshe wako uye muponesi. Jesu Kirisito chete ndiye anogona kuponesa mweya wako, kururama kwake chete ndiko kunokureverera pamberi paMwari. Mwari ari kuyananisa nyika kwaAri kubudikidza naKristu, uye Haasi kuverengera ipapo zvitadzo kwavari. 2 VaKorinde 5: 17-21. Anoda vanhu zvakanyanya zvekuti akapa Mwanakomana wake mumwechete Jesu kuti atifire. Saka tinofanira kunzwisisa kuti kubudirira kwedu pamweya ndiko kukoshesa kwaMwari pakutanga. Naizvozvo iwe paunenge uchiita iyi minamato yehondo yemweya yekutsvaga mari, ndiri kukuona uchinja mazinga muzita raJesu.


Mwari anodawo kuti tibudirire mune zvemari, bhaibheri rinotiudza kuti mari inopindura zvinhu zvese Muparidzi 10:19. Tinoda mari yekugara munyika ino. Mari isvikiro mukutsinhana kwezvinhu uye masevhisi. Chero bedzi iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge hwawanda sei. Tinogona kuona kukomborera kwaakaita vabatiri vake mu bhaibheri, semuenzaniso baba Abraham na King Solomon pakati pevamwe. Mwari vanoda kuti isu tigone kupfuma, 2 Vakorinte 8: 9 bhaibheri rakati Jesu akava murombo kuti isu kubudikidza nehurombo hwake tigone kupfuma. Nekudaro, tinofanira kuziva kuti kubudirira kwemari sarudzo. Iwe unofanirwa kutora mamwe matanho kuti uve nemari mune zvemari. Iyi yehondo yemweya minamato yekubudirira kwemari ingori yekutanga nhanho, unofanirwa kuisa ruoko rwako pane chimwe chinhu kuti Mwari vakuropafadze. Mwari haaropafadze vanhu vasina basa, Iye anongokomborera zvinogadzirisa matambudziko.

Ziva zvakare kuti mari hazvireve zvemweya, kuti une mari hazvireve kuti iwe padhuze naMwari kupfuura vamwe vasina. Unogona kupfuma uye ukaenda kugehena, iwe unogona zvakare kuva murombo uye kuenda kune zvakafanana. Ndokumbirawo kuti usateverere mari uchirasikirwa nemweya wako. Kuda mari ndiko kunokonzera zvakaipa zvese. Ona mari sechishandiso chekuzadzisa ramangwana rako rinova iro rinova chikomborero kurudzi rwevanhu. Rega mari iite zvakanaka mumaoko ako. Munamato wangu kwauri ndewe, paunenge uchiita iyi minamato yehondo yemweya yekubudirira kwemari, uchabudirira, panyama, pamweya uye nemari muzita raJesu.

Makumi mashanu Emuhondo dzeMweya minamato Yekuputsa Kwemari

1. Baba ndinokutendai nekuti ndimi Jehovha Mwari wangu Jireh, Mwari anogara achindigadzirira ..

2. Baba, ndinoburitsa Moto wako kuti upedze vese vaSatani vanomirira maropafadzo angu muzita raJesu.

3. Ini ndinozviparadzanisa kubva kune chero munhu anoteedzesa zvivi, muzita raJesu.

4. Ndinoraira kutinhira kwaMwari kuti kuputse-putse murume wese akasimba wedhimoni akamira pakati pangu nekubudirira kwandakaita mune zvemari, muzita raJesu.
5. Ndine zvinhu zvangu zvese, muzita raJesu.

6. Zviridzwa zvese zvasatani zvinoshandiswa pakurwisa mari yangu ngazviparadzwe zvachose, muzita raJesu.

7. Ini ndinoraira dzimba dzese dzakacheneswa naSatan kuti dzimiswe, muzita raJesu.

8. Ini ndinoremadza chose kutenga nekutengesa nevaroyi nevaroyi zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

9. Maoko ose aSatani akagadzirirwa kupomerana neni ngaasaparadzwe, muzita raJesu.

10. Baba vekudenga, iro ropa rese rakange rachengetwa muSatanic bank ribude, muzita raJesu.

11. Ndinoramba kuva pasi pemari kukundikana, muzita raJesu.

12. Ini ndinoramba kuita basa risingabatsiri, muzita raJesu.

13. Chero simba ripi neripi rakagadzirirwa basa ramaoko angu, riparadzwe, muzita raJesu.

14. Ini ndinotumira kuna iye anotumira museve wese wedhiabhori achipesana nemichero yekushanda kwangu muzita raJesu.

15. Ini ndinotemura kuti mabasa emaoko angu achabudirira muzita raJesu.

16. Ini ndinofukidza basa rangu remaoko nemoto waMwari, muzita raJesu.

17. Ini ndinofukidza basa rangu remaoko nemazimbe anopisa emoto, asina kuvanzika emauto akaipa, muzita raJesu.

18. Aiwa, Ishe, podzai simba rose rakamhanyisa rakapokana nebasa rangu.

19. Basa rangu remaoko, gamuchira kubata kwaIshe, muzita raJesu.

20. Muti wese wekushanda nesimba zvisina basa, bviswa, muzita raJesu.

21. Iwe Vashandi vebenzi, takura mutoro wako uende kunze kwehupenyu hwangu, muzita raJesu.

22. Handichatakuri chero mutoro wakaipa kuenda mberi muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

23. O Ishe, bvisai masatani amana kune angu bhizinesi nemabasa emaoko.

24. Ini ndinosunungura moto weMweya unoyera kubva kune wese unoshamisa ruoko kurwisa bhizinesi rangu uye nemuzita raJesu.

25. Rega mweya wenyasha uuye pandiri ikozvino, muzita raJesu.

26. O Ishe, kwidza rwizi rwangu muzita raJesu

27. Ini ndinotsiura wese wadhiraivhi mumabasa angu emaoko, muzita raJesu.

28.O Ishe, ita kuti ngirozi dzinoshandira dziunze vatengi nemari mubhizinesi rangu.

29. Ini ndinosunga mweya wega wemuedzo nekutadza, nemuzita raJesu.

30. Matambudziko ose anobva kune vane bhizinesi ane shanje ngaapihwe pasina, muzita raJesu.

31. O Ishe, ndinoshamisirei nezvakawanda munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu.

32. Ini ndinoraira kurega runyawo kumakumbo ese akaipa pamari muzita raJesu.

33. Rega kuzodzwa kwepfungwa dzinoburitsa mari kuwire pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

34. Ini ndinosunga mweya wega wega wekunyepedzera uye kusabatsira mari, muzita raJesu.

35. Ini ndinoraira maitiro ese emari isingazivikanwe pabhizinesi rangu kuti asapindure, muzita raJesu.

36. Baba Ishe, vese mauto a satan anopesana nebudiriro yangu vagamuchire hupofu uye nyonganiso, muzita raJesu.

37. Zvipingamupinyi zvese mukubudirira kwangu, sungwa nemagetsi, muzita raJesu.

38. Rega kukanganisa kwangu kushandurwe kuita zvishamiso nezvipupuriro, muzita raJesu.

39. Ndinoraira vese avo vanopika kutadzisa budiriro yangu kune rimwe zuva, vafuke uye vareurure kurufu, muzita raJesu.

40. Ndinoraira maropafadzo angu ese akavigwa kuti abude mumakuva, muzita raJesu.

41. Baba ishe, shandisai varume kana vakadzi kundikomborera, muzita raJesu.

42. Ndinoraira makomborero angu ese kuti anditsvage nhasi, muzita raJesu.

43. Maropafadzo angu ese akasungirirwa kunzvimbo yangu yekuzvarwa, ngaasunungurwe, muzita raJesu.

44. Baba ishe, shandisai vanhu vese vari munharaunda yangu kuzondikomborera uyereiwo kuzodzwa kwekubudirira kuwire pandiri, muzita raJesu.

45. Ishe, nesimba reropa, bvisai kubva pahupenyu hwangu chero chinovhara muvengi munaJesu

46. ​​O Ishe, dzingai zvimiro zvese zvekushayikwa munharaunda yega yehupenyu hwangu muzita raJesu

47. O Ishe, mundidzivirire kubva kunzira dzose dzehunyengeri muzita raJesu

48. O Ishe, vhurai maziso ekunzwisisa kwangu kuti muone chakavanzika chekupfuma kukuru muzita raJesu

49. Ishe, nditenderei, nemaziso emoyo wangu, kuti muone zvakajeka muzita raJesu.

50. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

3 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.