80 Hondo Yemunamato Pfungwa Kubva Mubhuku reMapisarema

0
14566

Pisarema 144:1:
1 Jehovha ngaakudzwe simba rangu, rinodzidzisa maoko angu kurwa, nemimwe yangu kurwa.

Kana zvasvika kune zvembiri zvehondo munamato mapoinzi, bhuku remapisarema ibhuku rinoreva. Takanyora anosvika makumi masere makumi mapfumbamwe minamato yehondo kubva mubhuku remapisarema. Iwo munamato unonongedza kwakanyatsosarudzwa kuti ugone kurwa hondo yemweya. Unoda kupindira kwaMwari muhupenyu hwako here? Iwe wakadzvinyirirwa nechero dambudziko? Kana hongu saka munamato uyu wakanangana newe. Iko hakuna kupokana pasi pedenga kwatisingakwanise kunamatira nzira yedu yekubuda mairi. Zita raJesu rakapihwa kwatiri kukunda masimba ese aSatani anomira munzira yedu kuenda kuhukuru. Ukasanamata, unoramba uri nyama yadhiyabhori. Chero mamiriro ausinga sangana nawo acharamba achikatarisana newe. Iwe unofanirwa kusimuka uye kuramba dhiabhori, kana iwe uchida runyararo muhupenyu hwako, saka unofanirwa kurwa pamweya yehondo

Uyu munamato wekurwira unonongedza kubva mubhuku remapisarema unozokupa simba rekukunda zvese zvinopesana nemauto munzira yako kuenda kumusoro.Mwari vakatipa simba rose pamusoro pemadhimoni, uye isu tinoshandisa masimba aya paatari yemunamato. Ziva iyi nzira chete yekukwevera pasi kuramba kweMweya ndeyekuzviramba mumweya. Namata iyi yehondo munamato mapoinzi mukutenda nhasi uye tarisa hupenyu hwako hwachinja kubva pakubwinya kuenda pakubwinya muzita raJesu.

80 Hondo Yemunamato Pfungwa Kubva Mubhuku reMapisarema

1. Masimba evakaipa ngaapepereswe sehundi pamberi pemhepo, muzita raJesu.

2. Rega nzira yevakaipa vakagoverwa kune chero nzvimbo yehupenyu hwangu iparare, muzita raJesu.

3.Haiwa Ishe, museke vese vanopa mazano akaipa kwandiri, kuti vatuke muzita raJesu

4. O Ishe, pararirai vanhu vese vakaipa vakaungana nekuda kwangu muzita raJesu

5. O Ishe, pwanyai mashure evatumwa vangu netsvimbo yesimbi muzita raJesu.

6. O Ishe, rovai vavengi vangu kuita zvidimbu zvidimbu semudziyo wemuumbi muzita raJesu

7. O Ishe, rovai vavengi vangu vese nematambudziko akashata muzita raJesu

8. O Ishe, pwanyai meno evakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu

9. O Ishe, paradzai vavengi vanoshandisa marimi ane chepfu kupesana nehupenyu hwangu uye mafambiro aJesu muzita

10. Vavengi vangu vese ngavawe nemazano avo, muzita raJesu.

11. Vakaipa ngavadzingwe kunze muhuwandu hwekudarika kwavo, muzita raJesu.

12. O Ishe, vavengi vangu vese ngavanyadziswe uye vavhunduke muzita raJesu.

13. O Ishe, vavengi vangu vese ngavatongoerekana vanyadziswa uye miseve yavo idzokere kwavari muzita raJesu.

Simuka, Ishe, mukutsamwa kwenyu, musimuke, nekuda kwehasha dzevavengi vangu.

15. Ishe, regai zvakaipa zvevakaipa zvipere.

16. O Ishe, gadzirirai zviridzwa zvorufu kurwisa vanonditambudza.

17. Ishe, gadzirira miseve yenyu pamusoro pavanonditambudza.

18. Ishe, regai vavengi vemweya wangu vawira mugomba ravakachera.

19. O, Ishe, regai zvakashata zvevadzvinyiriri zviuye pamisoro yavo.

20. Aiwa, Ishe, regai kuita kwevavengi kuve pasi penzira yake.

21. Ishe, vavengi vangu ngavawe, vaparadzike pamberi penyu.

22. Ishe, rega mambure evavengi abate tsoka dzake.

23. Vakaipa ngavabatwe nemidziyo yavanofungidzira, muzita raJesu.

24. Ishe, pwanya ruoko rwevakaipa pane hupenyu hwangu muzita raJesu.

25. Rega kushungurudzika kwevavengi vangu kuwande muzita raJesu

26. Simuka, Ishe, nyadzisai muvengi uye musunungure mweya wangu kubva kune wakaipa muzita raJesu

27. Rega kutinhira, chimvuramabwe, mazimbe emoto, mheni nemiseve kubva kuna She zviparadzire masimba evavengi, muzita raJesu.

28. Ishe, ndipe mitsipa yevavengi vangu.

29. vese vadzvinyiriri ngavarohwe vadiki seguruva pamberi pemhepo, muzita raJesu.

30. Ngavarasirwe pasi semarara mumigwagwa, muzita raJesu.

31. O Ishe, imedzai vadzvinyiriri nevatambudzi mukutsamwa kwenyu muzita raJesu

32. Ishe, regai moto upedze vakaipa nembeu yavo muzita raJesu

33. Ishe, nunura mweya wangu kubva pasimba reimbwa uye kubva mumuromo weshumba muzita raJesu

34. Ishe, regai zvese zvakashata zviitwe nemuvengi varambe kuita muzita raJesu

35. Vese vanodya nyama uye vanonwa ropa ngavagumbure vagowa, muzita raJesu.

36. Ishe, ipai vavengi vangu kurangwa kwavo muzita raJesu.

37. Miromo yose inotaura zvinoshungurudza nekuzvinyirira, inyadziswe, muzita raJesu.

38.Ishe, tuma ngirozi dzako kudyara zvinotyisa nekutya mumoyo yevaroyi vese vakaungana nekuda kwangu muzita raJesu.

39. Zvakaipa zvichauraya vakaipa; uye ivo vanovenga vakarurama vachaitwa dongo, muzita raJesu.

40. O Ishe, kurwa kwavo vanorwa neni muzita raJesu

41. Ngavanyadziswe uye vanyadziswe vanotsvaga mweya wangu, muzita raJesu.

42. Ngavadzoserwe shure uye vaunzwe kunyongana vanofunga kukuvara kwangu, muzita raJesu.

43. Vatumwa vaIshe ngavadzinge uye vatambudze vavengi veMweya wangu, muzita raJesu.

44. Rega nzira yevavengi vangu ive yakasviba uye inotsvedza, muzita raJesu.

Kuparara ngakuuye pavavengi vangu vasingazivi, muzita raJesu.

46.Ishe, vanondivenga ndisina mhosva ngavarege kufara pamusoro pangu, uye havarege kutarira ziso rinondivenga ndisina mhosva.

47. Ngavanyadziswe uye vaviswe pamwe chete vanofara nekurwadziswa kwangu, muzita raJesu.

48. Ngavapfekedzwe nenyadzi uye nyadzi dzinozvikwidziridza kwandiri, muzita raJesu.

49. Rega bakatwa rewakaipa ripinde mumoyo yavo uye uta hwavo ngavhuvhuke, muzita raJesu.

50. Vavengi vese vaIshe vachaita samafuta egwayana, vachapedzwa muutsi, muzita raJesu.

51.Vavengi vangu vese ngavaturwe muguva segwai uye rufu ngaruvatwe, muzita raJesu.

52. O Ishe, paradza uye govanisa ndimi dzemuvengi kundirwisa muzita raJesu

53. O Mwari, vhunai mazino emuvengi mumiromo yavo, muzita raJesu

54. Ngavanyunguduke semvura inoyerera nguva dzose, muzita raJesu.

55. Kana muvengi akakunga uta hwake kuti apfure miseve yake, ngaatemwe zvidimbu, muzita raJesu.

56. Mumwe nemumwe wevanodzvinyirira ngaapfuure sekuzvarwa kusati kuri kwemukadzi kuti varege kuona zuva, muzita raJesu.

57. Ngavadzore vachikwira nenyama vachigunun'una kana vaguta, muzita raJesu.

58. Rega vakaipa vawe nebakatwa, muzita raJesu.

59. Mwari achakuvadza musoro wemuvengi newakaipa, muzita raJesu.

60. Tafura yavo ngaive musungo pamberi pavo, muzita raJesu.

61. Rega izvo zvaifanira kuve kune hutano hwavo zvive musungo, muzita raJesu.

62. Muparadzi ngaaparadze zvese izvo muvengi anazvo, uye regai vatorwa vatore basa rake, muzita raJesu.

63. Sezvo aida kutuka, ngazvive saizvozvo kwaari; sezvaakange asingafarire kukomborera, ngazvive kure naye, muzita raJesu.

64. Ngazvive souswa pamisoro yedzimba inooma isati yamera, muzita raJesu.

65. Ishe tambanudzira ruoko rwako vavengi vangu kuti uvaparadze muzita raJesu

66. Rega zvakashata zvemiromo yavo zvivafukidze, muzita raJesu.

67. Musatendera, Ishe, zvishuwo zvevakaipa uye musapfuure mudziyo wake wakaipa, muzita raJesu.

68. Rega marasha anopisa awire pamusoro pavo, muzita raJesu.

69. Ngavatsemwe mumoto negomba rakadzika uye vasasimukire zvakare, muzita raJesu.

70. Meso avo ngaasvibirwe kuti varege kuona, muzita raJesu.

71. Ita kuti chiuno chavo chizunguzike, muzita raJesu.

72. Ugaro hwavo ngahuparadzwe, ngapasave nemunhu unogaramo, muzita raJesu.

73. Wedzera zvakaipa pazvakaipa zvavo, muzita raJesu.

74. Ngavafukidzwe nokuzvidzwa uye kushorwa vanotsvaga kukuvara kwangu, muzita raJesu.

75.Vatambudzirei nedutu uye muvatye neDutu renyu, muzita raJesu.

76. Maziso angu achaonawo kuda kwangu vavengi vangu uye nzeve dzangu dzichanzwa kuda kwangu kwevakaipa vanondimukira, muzita raJesu.
77. Vana vake ngavave vanogara vachipota uye vachipemha, ngavatsvake chingwa chavo kunzvimbo dzakasiyiwa, muzita raJesu.

78. Rega wakaipa avhime muvengi ane chisimba kuti amuparadze, muzita raJesu.

79. O Ishe, ridza mheni uye pararira vavengi vangu vese muzita raJesu.

80. Mwari ngaasimuke uye vavengi vake vese ngavaparadzirwe, muzita raJesu.

Jehovha Mwari wehondo, Ndatenda nekukunda vavengi vangu vese muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano