Pfungwa dzeMunamato PaKunyarara Vanogumburisa

0
11067

Pisarema 8: 1-2:
1 Haiwa, Ishe wedu, zita renyu rakaisvonaka sei mupasi rose! Iyemi, munosimbisa kubwinya kwenyu pamusoro pamatenga. 2 Mumuromo mevacheche nevanoyamwa makamisa simba nekuda kwevavengi venyu, kuti munyaradze muvengi nemutsivi.

Kana varume vakatanga kukuseka, fara !!! Nekuti Mwari ave kuda kukugadzira. Nhasi ndanyora makumi matatu munamato inonongedzera kunyararidza vaseki. Mwari watinonamata ndiMwari anonyaradza vanoseka. MunaGenesisi 21: 1, tinoona kuti Mwari akashanyira Abhurahama naSara nemwanakomana anonzi Isaka zvinoreva kuti kuseka kunyararidza vanoseka, Mubhuku ra1 Sameri 1: 1-28, tinoona kuti Mwari vakanyaradza sei muromo wepenina nekupihwa Hana mwanakomana uye kunyange vamwe vana vashanu (Vanakomana nevanasikana). Tinoshumira Mwari anoziva kuvhara miromo yevaseki. Ini handizive kuti ndiani kana ndiani arikukuseka izvozvi, paunonamata munamato uyu unonongedza nhasi Mwari vanozopokana nevanokuseka vese muzita raJesu.

Mira kuchema !!!! Uye tanga kunamata !!!! Kuchema hakuiti kugadzirisa matambudziko, kunamata kunoita. Simuka saHana utaure nyaya yako pamberi paIshe, chema kwaari nemoyo wako wese usarega vaseki vako vachikuodza moyo, rangarira, havasi iwe chete vakaseka, asi vakanyombawo Mwari wako. Rangarira nyaya yaHezekia namambo Saniheribhi weAsiriya, kuti mambo weAsiriya akaseka sei Mwari weIsreal, akataura mazwi mazhinji ekumhura Mwari weIsreal uye akasekesa vaIsraeri. Asi chii chakaitwa naHezekia? Akaenda kuimba yaMwari ndokusvitsa tsamba dzekumhura nekuseka kubva kuna mambo weAsiriya kuna Mwari ndokuchema kunaIshe muminamato, chii chakazoitika mushure meizvozvo? Mwari wedu akasimuka uye kuburikidza nemutumwa mumwe chete, pamusoro pevarwi zana nemakumi masere neshanu pakaparadzwa husiku humwe uye mambo weAsiriya akaurayiwa zuva raitevera nemauto ake. Ona 185,000 Madzimambo 2: 18-1, 37 Madzimambo 2: 19-1.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Ini ndaive nenyaya yemukadzi aigara achienda kunoparidza evhangeri uye apo aiparidza rimwe zuva muvakidzani akavharika akamudimbudzira ndokuti, "kana uyu Jesu wako ari Mwari, sei iwe uchiri mukadzi asingabereki asina mwana. Jesu wako haangakupe mwana here? ” Uye mukadzi anofamba aine moyo wakaputsika ndokutendeukira kuna Jesu achiti, "Jesu ndimi muri kubvunzwa, ndapota pindurai" uye kuna Mwari chete ngakuve kubwinya kose, mukadzi asingabereki akabata pamuviri gore irero uye akaita vana vatatu vakomana uye musikana. Mwari wedu ndi "vaseki vanonyaradza Mwari". Bata minamato iyi nekutenda uye tarisira zvishamiso zvako muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato PaKunyarara Vanogumburisa

1. O Mwari, simuka uye nyarara vese vanoseka vehupenyu hwangu muzita raJesu

2. Baba simuka mundirwire, bvisai kunyadziswa nokuzvidzwa muhupenyu hwangu nemuzita raJesu

3. Baba neropa rako bvisa izvi zvinonyadzisa (vataure) kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu.

4. Baba, ita kuti avo vandiri kuseka vandishumiswe pazvipupuriro zvangu muzita raJesu

5. Baba nditorei kubva kunzvimbo yetsitsi kuenda kunzvimbo yegodo nezita raJesu

6. Baba musarega hupenyu hwangu huchipera mugomba muzita raJesu

7. Jehovha, Mwari wehondo, kurwirai hondo dzese dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

8. Baba, nesimba riri muzita raJesu, ndinozvisiyanisa nehukama hwese hwadhiyabhori muzita raJesu

9. Baba, ita chinhu chitsva muhupenyu hwangu icho chinoshandura chimiro changu muzita raJesu

10. Baba ndipeiwo mufaro wemoyo wangu (vataure) muzita raJesu.

11. Ini ndinoparidza kuti hakuna chombo chakagadzirirwa kundirwisa chinobudirira muzita raJesu

12. Ini ndinotema chirevo kuti ini ndinosunungurwa pamisungo yose inopisa yevavengi muzita raJesu

13. Ini ndinotema chirevo kuti vese vanondiseka vachazouya nekuseka neni muzita raJesu

14. Ndinoraira kuti humbowo hwangu huzoita kuti vese vaseki vangu vauye kuna Jesu muzita raJesu

15. Ini ndinoparidza kuti izvo hazvigoneke zvichaitika muhupenyu hwangu muzita raJesu

16. Ini ndinokuzivisa kuti ndichagovana zvipupuro zvezvinetso zvangu zvese muzita raJesu.

17. Ini ndinoparidza kuti Nezve nyaya dzehupenyu hwangu, Ndichazoseka pakupedzisira muzita raJesu

18. Ini ndinotema chirevo kuti vese vandirikunzvenga nhasi vachakurumidza kutanga kunditevera muzita raJesu

19. Ini ndinotema kuti ndichave izwi mumhuri yangu muzita raJesu.

20. Ini ndinotema kuti hakuna dhimoni rinondikurira rakabudirira muzita raJesu.

21. Baba regai vese avo vari kupikisa kufambira mberi kwangu vabviswe muzita raJesu

22. Rega avo vese vanonditarisa pasi nhasi vatange kutarisa kumusoro kwandiri muzita raJesu

23. Baba vanodzvinyirira vadzvinyiriri vangu muzita raJesu

24. Baba, dambudziko matambudziko angu muzita raJesu

25. Baba vanorwa nevanorwa neni.

26. Baba tevererai vateveri vangu uye muvabatise muzita raJesu

27. Baba, dzorerai zano rose rakaipa revavengi vangu kwandiri kuti ndive upenzi muzita raJesu.

28. Baba simuka mundidzivirire paruoko rwewakaipa

29. Ah Ishe regai zvakaipa zvevakaipa zvirambe zviripo muhupenyu hwangu munaJesu

30. Baba ndinokutendai nekunyaradza vanyaradzi vangu muzita raJesu.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.