20 minamato Pfungwa dzeMoto Wakachena

1
17111

Mabasa 2: 1-5:

1 Zvino zuva rePendekosita * rakati zvazara, ivo vese vaiva nemoyo umwe panzvimbo imwe. 2 Kamwe kamwe inzwi rakabva kudenga senge remhepo ine simba, ndokuzadza imba yose mavakange vagere. 3 Zvino kwakaonekwa kwavari ndimi dzakaparadzaniswa senge dzemoto, ndokumhara pamusoro peumwe neumwe wavo. 4 Zvino vose vakazadzwa neMweya Mutsvene, ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi, Mweya sezvaakavapa kududza. 5 Zvino paigara paJerusarema vaJudha, varume vaitya, vaibva kurudzi rwese rwedenga.

Chii chinonzi moto mutsva? Mvura yakatsva inongoreva kutsveterwa kweMweya unoera kuve mutsva mumoyo mako .. Zvinotora Mukristu ari pamoto kuti ararame saKristu Jesu. Wese anotenda muna Kristu anofanira kugara achinamatira moto mutsva uye Nyowani nyowani. Nhasi ndanyora makumi maviri minamato yemunamato pamoto mutsva. Iyi minongedzo yeminamato inokutungamira apo iwe unomutsidzira moto waMwari mauri. Kana Mukristu ari pamoto, dhiabhori haakwanise kushandisa hupenyu hwake nemaropafadzo. VaKristu vazhinji vari kuenda kunzvimbo nenzvimbo kunamatira, nekuda kwekuti vanoshaya moto. Paunotakura moto, unova usingamiswe, "usingabatike" uye usingafe.

Sezvo iwe uchinamata uyu munamato uchinongedzera moto mutsva, ini ndinoona mafuta aMwari pahupenyu hwako achizorodzwa uye nekuvandudzwa muzita raJesu. Namata uyu minamato nekutenda nhasi uye kutarisira chishamiso.

20 minamato Pfungwa dzeMoto Wakachena.

1. Tenda Mwari nesimba reMweya Mutsvene.

2. Baba vangu, ngoni dzenyu ngadziwedzere kutonga kwese kwandinoitwa munaJesu amen.

3. Baba, regai Mweya Mutsvene vandizorodzezve.

4. Baba, nzvimbo yese isina kuvhunika muhupenyu hwangu ipuwe, muzita raJesu.

5. Baba, mundivise nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.

6. Let all anti-simba bondage break in my life, muzita raJesu.

7. Vatorwa vese ngavatize kubva pamweya wangu uye Mweya Mutsvene ngaatore kutonga, muzita raJesu.

8. Ishe, ndibate pamweya pamusoro pegomo kumusoro.

9. Baba, matenga ngaavhure uye kubwinya kwaMwari kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu.

10. Baba, regai zviratidzo nezvishamiso zvive chirongwa chezuva rehupenyu hwangu gore rino, muzita raJesu.

11. Ini ndinotema mufaro wevadzvinyiriri pahupenyu hwangu kuti ushanduke shungu, muzita raJesu.

12. Mauto ese anoshanda kwandiri ngaaparadzwe, muzita raJesu.

13. Ishe, vhurai maziso angu nenzeve kuti mugamuchire zvinoshamisa kubva kunemi.

14. Ishe, ndipe rukundo pamiyedzo uye nenjanji yaSatani.

15. Ishe, fungidzirai hupenyu hwangu hwomweya kuti ndirege kumisa kubata hove mumvura isingabatsiri.

16. Ishe, sunungura rurimi rwako rwemoto pamusoro pehupenyu hwangu uye upise tsvina yese inowanikwa mukati mangu.

17. Baba, nditorei nzara nenyota yekururama, muzita raJesu.

18. Ishe, ndibatsirei kuti ndive ndakagadzirira kuita basa renyu ndisingatarisiri kuzivikanwa kubva kune vamwe.

19. Ishe, ndipe rukundo pamusoro pekusimbisa kushaya simba uye zvivi zvevamwe vanhu ndichiregeredza zvangu.

20. O Ishe, ndipeiwo kudzika uye midzi mukutenda kwangu.

Baba imi pakupindura minamato yangu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano