20 Mavhesi eBhaibheri Nezve Kuteerera Kwevana

0
6699

Izwi raMwari rakazadzwa na mavhesi ebhaibheri nezve kuteerera kwevana. Sevatendi, isu tinofanirwa kudzidzisa vana vedu munzira iyo inofanirwa kufamba, iri munzira yaIshe. Aya mavhesi ebhaibheri anotitungamira apo isu tichidzidzisa vana vedu kuti vatye Mwari uye kuti vave saKristu. Nyika izere nerudzi rwese ruzivo, isu tinofanira kuziva kudzidzisa vana vedu munzira yaIshe kuitira kuti vasarasike.
Saka ndinokukurudzira kuti uverenge aya mavhesi ebhaibheri, uchifungisisa nezvawo, uadzokere kuvana vako uye uvakurudzire kuti vave nemagwaro aya pamoyo. Ivo shoko raMwari ndiwo musuwo wehupenyu hunobwinya, ini ndinoona aya mavhesi ebhaibheri nezve kuteerera kwevana kuchikubatsira iwe paunenge uchirera vana vako munzira yaIshe. Verenga uye uropafadzwe

20 Mavhesi eBhaibheri Nezve Kuteerera Kwevana

1. VaEfeso 6: 1-4
1 Vana, teererai vabereki venyu muna She, nekuti ndizvo zvakanaka. Kudza baba vako naamai vako; ndiwo murairo wekutanga une chipikirwa; 2 kuti zvive zvakanaka newe, uye uwane hwakareba panyika. 3 Uye, imi madzibaba, musatsamwisa vana venyu, asi muvarera mukure nekurayira kwaIshe.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2. Vakorose 3:20:
20 Vana, teererai vabereki pazvinhu zvose, nekuti izvi zvinofadza kwazvo kuna She.

3. Mateo 15:4:
Nekuti Mwari wakaraira achiti: Kudza baba namai vako; uye: Unotuka baba kana mai, ngaafe rufu.

4.Zvirevo 1:8:
8 Mwanakomana wangu, inzwa kurairira kwababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako.

5. Ekisodho 20:12:
Kudza baba vako naamai vako, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopihwa naJehovha Mwari wako.

6. Dheuteronomio 21: 18-21:
18 Kana munhu aine mwanakomana akasindimara uye anopandukira, asingateereri inzwi rababa vake, kana inzwi raamai vake, uye kana vakamurova, haangavateerera mai vakamubata, vakabuda naye kuvakuru veguta, uye kusuwo renzvimbo yake; 19 Ivo vanofanira kuti kuvakuru veguta rake, "Mwanakomana wedu uyu wakasindimara, nokumukira, haadi kuteerera inzwi redu; unokara, uye chidhakwa. 20 Varume vese veguta vanofanira kumutaka namabwe, kuti afe, saizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako; Valsraeri vese vachazvinzwa, vatye.

7.Zvirevo 22:6:
6 Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, Kana akwegura, haangabvi pairi.

8.Zvirevo 13:24:
24 Anorega tsvimbo, anovenga mwanakomana wake; asi anomuda, anomuranga.

9. Vakorose 3:21:
21 Madzibaba, musatsamwisa vana venyu, kuti varege kuora moyo.

10.Zvirevo 13: 1-25:
1 Mwanakomana akachenjera anoteerera kuraira kwababa vake, asi mudadiri haanzwi kana achitukwa. 2 Munhu achadya zvakanaka zvinobva pazvibereko zvemuromo wake; Asi vanoita nokunyengedzera vanodya kumanikidza. 3 Anobata muromo wake, anochengeta hupenyu hwake, Asi anoshamisa miromo yake, achaparadzwa. 4 Simbe mweya wesimbe unopanga, asi unoshaiwa, Asi mweya wavasina usimbe uchakodzwa. 5 Akarurama anovenga nhema; Asi akaipa, anonyangadza, anonyadziswa. Kururama kunochengeta akarurama pakufamba kwake; Asi zvakashata zvinowisira pasi mutadzi. 6 Mumwe ariko anozviti mupfumi, asi asina chinhu, aripo anozviti ndiri murombo, asi ane fuma zhinji. Rudzikunuro rweupenyu hwomunhu ifuma yake, asi murombo haanzwi kutsiurwa. 7 Mwenje wowakarurama unofara, asi mwenje wavakaipa uchadzimwa. 8 Kuzvikudza kunongouyisa kukakavara, asi uchenjeri huri kuna vanotenda kurairirwa. Pfuma, inowanikwa pasina, ichaderedzwa, asi uyo anounganidza pabasa achawedzera. Tariro kana ichinonoka, inoodza moyo, asi kana chishuwo chasvika, iwo muti weupenyu. 9 Ani naani anozvidza shoko, achaparadzwa; asi anotya murayiro, achawana mubayiro. 10 Murau wowakachenjera itsime roupenyu, Kubva pamisungo yorufu. 11 Kunzwisisa kwakanaka kunopa kufarirwa, asi nzira yevanoita zvakaipa ihukutu. 12 Mumwe nomumwe, akangwara, anoita nezivo, asi benzi rinokusha upenzi hwarwo. 13 Nhume yakaipa inowira munjodzi, asi munyai akatendeka pahutano. Urombo nokunyadziswa ndiwo mubayiro woanoramba kurairirwa; Asi anoteerera kurairwa, achakudzwa. 14 Chishuvo chakaitwa chinotapira kumweya, asi zvinonyangadza mapenzi. 15 Fambidzana neakachenjera, ugova wakachenjerawo, Asi shamwari yamapenzi uchashatiswa. 16 Zvakaipa zvinodzingira vatadzi, asi kuna vakarurama kuripirwa. 17Munhu akanaka anosiya nhaka kuvana vavana vake, uye fuma yomutadzi inochengeterwa akarurama. 18 Zvizhinji zvezvikafu zviri mukutambudzika kwevarombo, asi zviripo zvinopera nekushaiwa mhosva. 19 Anorega tsvimbo, anovenga mwanakomana wake; asi anomuda, anomuranga. Akarurama anodya kusvikira agutisa mweya wake; Asi dumbu rowakaipa richashaiwa.

11. Ekisodho 21:15:
15 Anorova baba vake kana mai vake, zvirokwazvo anofanira kuurawa.

12. VaEfeso 6: 2:
Kudza baba vako naamai vako; ndiwo murairo wekutanga une chipikirwa;

13. VaEfeso 6: 4:
4 Uye, imi madzibaba, musatsamwisa vana venyu, asi muvarera mukure nekurayira kwaIshe.

14. Dhuteronomi 5: 16.16 Kudza baba vako naamai vako, sezvawakarairwa naJehovha Mwari wako; kuti mazuva ako ave mazhinji, uye kuti zvikufambire zvakanaka, munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako.

15.Zvirevo 23: 13-14:
13 Usarega kurangwa nomwana, nekuti kana ukamurova neshamhu, haangafi. 14 Umurove neshamhu, Ugorwira mweya wake mugehena.

16. Mapisarema 19:8:
8 Zvinorairwa naJehovha zvakanaka, zvinofadza moyo; murau waJehovha wakachena, unovhenekera meso.

17.Zvirevo 29:15:
15 Shamhu nokuraira zvinopa huchenjeri; Asi mwana anosiiwa oga anonyadzisa mai vake.

18.Zvirevo 22:15:
15 Upenzi hunosungirwa mumoyo memwana; Asi shamhu yokurairira ichahudzingira kure naye.

19.Zvirevo 10:1:
1 Zvirevo zvaSoromoni. Mwanakomana akachenjera anofadza baba; Asi mwanakomana benzi rinokusha mai vake.

20. 1 Timoti 5: 1-4:
1 Usatsiura mukuru, asi umurerere sababa vako; majaya sehama. 2 Vakuru vakadzi saamai; vadiki sehanzvadzi, nokuchena kose. Kudza chirikadzi dziri chirikadzi zvirokwazvo. 3 Asi kana chero chirikadzi iine vana kana muzukuru, ivo ngavatange ivo kutanga kudzidza kuvimbika kumba, nekutsiva vabereki vavo, nekuti izvo zvakanaka, zvinogamuchirika pamberi paMwari.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.