Wepamusoro 10 Minyengetero Yevana Vedu Remangwana Wawakaroorana naye

1
7282

Wepamusoro 10 Minyengetero Yevana Vedu Remangwana Wawakaroorana naye

Genesisi 24: 3-4:
3 uye ndichapika naIshe, Mwari wekudenga, uye Mwari wepanyika, kuti usatore mukadzi kumwanakomana wangu, kuvanasikana vevaKanani, vandinogara pakati pavo. 4 Asi iwe uchaenda nekunyika yangu, nekuhama dzangu, uye mukunda wangu ugova nemwanakomana wangu Isaka.

Wese mubereki anotya Mwari anoziva kukosha kwekunamatira ipapo vana. Tiri kurarama munyika iri kukurumidza kuchinja, munguva ino, zvakakosha kupfuura nakare kose kuti tinamatire ramangwana revana vedu. Nhasi tichave tichitarisa minamato gumi yepamusoro kune vedu vana vavachazoroora kana kuroorwa. Uyo anoroorwa nevana vako anozoona zvakanyanya kuti hupenyu hunoguma sei. Tinofanira kunamatira zvine simba kuitira imba yevana vedu. Nyika izere nevanhu vasingadi Mwari, vanhu vasina kutya Mwari, tinofanira kunamatira kuti vanhu vakadaro vasaswedere pedyo nevana vedu. Shoko raMwari rinotikurudzira kuroora vanhu vanotya Mwari. Bhaibheri rinoti usasungwa pajoko nevasingatendi 10 Vakorinte 2:6, patinonamatira iyi minamato kune vedu vana vavachazoroora kana kuroorwa, Mwari anovaendesa kune vanhu vanotya Mwari vanovada nekuvachengeta, vanhu vanozovabatsira kusvika ipapo zvakanyanya mukana mu hupenyu uye magumo.

Batanidza iyi minamato nerutendo. Nyengeterera zvine rudo kune wauchazoroora kana kuroorwa nevana vako. Kana vana vako vachifara, iwe uchave unofara, kana ivo vari kuita zvakanaka imomo roorano, iwe uchave unofara. Asi kana ivo vakagumbuka uye vakashushikana kana zvakanyanya zvakanyanya kurambana, hauzombofa wakafara semubereki. Iyi minamato yevanoda kuroora kana kuroora vana vedu inozonunurawo vana vako kubva mukushatiswa kwepabonde, mweya weungochani uye ngochani. Paunenge uchinamatira ramangwana revana vako nhasi, ndiri kuona Mwari achikomborera vana vako zvisingaite muzita raJesu amen.

Wepamusoro 10 Minyengetero Yevana Vedu Remangwana Wawakaroorana naye

1. Baba, ndinokutendai nekuti ndimi moga musiki wemutambo.

2. Baba, tumirai Mwari akagadzwa murume / mukadzi Wakafanogadza semwanasikana wangu / murume wemurume / mukadzi.

3.Ishe, batanidzai vana vangu nekwaMwari kune avo vakagadzwa mate munaJesu muzita.

4.Ishe, ita mukadzi wemurume wangu chikdren ave munhu anotya Mwari anokuda nemoyo wese muzita raJesu.

5. Ishe simbisai kuwanikwa kwevana vangu neshoko renyu muzita raJesu.

6. Baba, tambidza zvese zvasatani zvinoita kuti vana vangu vasangane ikoko Mwari akagadzwa mukadzi wake ngaanyunguduke, muzita raJesu.

7.Ishe, tuma ngirozi dzako dzinorwa kuti dzidzivirire michato yevana vangu munaJesu.

Ishe, ndinotenda makasika mwanasikana wangu / mwanakomana wangu kuva murume akasarudzika / mukadzi waMwari. Zviitise, muzita raJesu.

9. Ini ndinodaidza Mwari akagadzwa mukadzi wekuroora wevana vangu kuti abatane navo zvino muzita raJesu.

10. Ini ndinoramba kupiwa kwemumwe mukadzi wekunyepedzwa nemuvengi muhupenyu hwevana vangu muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano