20 Hondo dzeMweya minamato Pamusoro pevakaroora

7
34236

Isaya 14: 27:
27 nekuti Ishe wehondo wakazvironga, ndiani zvino achazvidzikamisa? Ruoko rwake rwakatambanudzwa, ndiani angarudzosa?

Mwari ndivo vakagadzirira muchato kuti ubatsirwe, saka vese vakapinda muwanano vanofanira kupikiswa nechisimba, iko simba reminamato. Semutendi akaroora, iwe unofanirwa kuchengetedza imba yako kubva kune vanopinda. Vakaroora vakapinda mumadhimoni vanhu vano tumirwa kubva kugehena kuti vaparadze michato. Vapindiri ava vanogona kuve varume kana vakadzi, vakomana kana vasikana, vemhuri nehama, vashandi pamwe nevatinoshanda navo etc. Takaunganidza minamato makumi maviri emweya yekurwisa vanopokana nemuchato. Iyi minamato yehondo yemweya ichashanda segwara apo tinorwa hondo yemweya yekuponeswa kwemuchato wedu.

Iwe unofanirwa kunamatira dhiabhori kunze kwemuchato wako. Iwe unofanirwa kuita kuti imba yako yembereko ipise zvakanyanya kune chero mukadzi anoshamisa kana murume, unofanira kuita kuti imba yako yekuroora ipise zvakanyanya kune hama dzakaipa dzinoda kupotsa kutungamira. Iwe unofanirwa kuve wakatsiga muminamato apo paunonunura imba yako kubva kune vanopinda. Ini ndinonamata kuti ruoko rwaMwari rwucharamba ruchitungamira iwe paunenge uchiita iyi minamato yehondo yemweya dhidi yevakaroora. Muchato wako uchafambiswa zvakanaka muzita raJesu.

20 Hondo dzeMweya minamato Pamusoro pevakaroora

1. Ini ndinoremadza chero muvaki wekupokana uye kuvengana muwanano yangu, muzita raJesu.

2. Ini ndinosunungura wanano yangu kubva mumaoko evadzviti vakaipa, muzita raJesu.

3. Simba rese rinoyedza kuvhiringidza imba yangu ngainyadziswe, muzita raJesu.

4. Regai huipi hwese hwemhuri hunorwisa imba yangu hunyadziswe nhasi, muzita raJesu.

5. Ini ndinogashirwa kununurwa kubva kuminda yese yakaipa yevanopinda muwanano yangu

6. Ini ndinoremadza mweya wega wega wekuvengana uye kuvenga unomanikidza kumuchato wangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinopamba uye ndinoregedza hurongwa hwega hweasatani kupokana newanano yangu, muzita raJesu.

8. Ini ndinunura wanano yangu kubva mumaoko evanoputsa michato muzita raJesu.

9. Ini ndinotevera, ndinowana nekudzoreredza muchato wangu kubva mumaoko evanoputsa michato, muzita raJesu.

10. Zvese zvakaipa zvakaipa zvekunze zvinokanganisa muwanano yangu, ngazvirege zvachose, muzita raJesu.

11. Ishe, nyonganisai uye mupe chero zano rose rakaipa rakagadzirirwa kumuchato wangu muzita raJesu ..

12. Simba rese rinonditadzisa semukadzi kuremekedza uye kuzviisa pasi pehumusoro hwemurume wangu, kuoma mutezo, muzita raJesu.
13. Rega kufunga, kufunga, kuronga, chisarudzo, chishuviro uye tarisiro yekurambana uye kuparadzaniswa nemusha wangu zvisaitwa, muzita raJesu.
14. Varoorani vakapinda mumba, inzwai izwi raIshe: Hamuzoputsa muchato wangu muzita raJesu.

15. Ini ndinosunga masimba ese ndichidya kudeedzera kutsunga kwemurume wangu kuti andiroore, muzita raJesu.

16. Rega munhu akaipa anodya achibvisa rudo rwangu kubva pamoyo wemurume wangu aruke, muzita raJesu.

17. Baba, ndinofukidza roorano yangu neropa raJesu Kristu.

18. Rega hukama hwese hwekuwedzera-hwewanano nevamwe "vakadzi" varipo muwanano yangu hugumiswe muzita raJesu.

19. Ini ndinotyora mweya wega wega pakati pemurume wangu uye chero mukadzi anoshamisa mune zita raJesu

20. Ndinonunura murume wangu kubva mumaoko evanyengeri vakaipa, muzita raJesu

Ndatenda Jesu nekuchengetedza muchato wangu muzita raJesu.

 

7 COMMENTS

  1. Ndokumbira undinamatirewo ndanga ndichinamata newe izvozvi kwemazuva makumi maviri nematatu apfuura !! Zvave zvichibatsira asi murume wangu anoramba achichengeta zvakavanzika uye achitsvaga vakadzi paFacebook kubva kare kana ndiani angazomupa kutamba & mwanakomana wake anga aripowo pakuedza kuputsa imba yedu Stepson anga asingandiremekedze ”mushure memurume wangu anoenderera mberi kumudaidza kuti anyunyute nezvangu kana kukurukura chero & chero chinhu chatakataura nezvacho chingadai chakavanzika pakati pemurume nemukadzi ”wangu Step-mwanasikana- akakonzera zvakare milipalation ndanga ndichinamata pamwe naye uye panguva iyo yaanenge aine yavo Mwana wekutanga pamwe chete mwana akauya 23mos kutanga kuita kuna Stepson wangu kumubata zvisina kufanira aisheedza zuva nezuva kunamatira ndaizomunamatira zuva nezuva iye neMucheche asi ainyengedzawo shure kwezvose zvandakaita kumubatsira akaunza nyonganiso kunyangwe mushure mekunge andiudza nezvazvo murume wangu nemwanakomana wake vachitaura vachindishora vachishandisa mutauro usingaremekedze pavanotaura nezvangu murume wangu akatendera mwanakomana wake kutuka achindituka aripo uye haana chaakaita kumururamisa uye ini ndakazopedzisira ndataura kuna Stepson wangu pamberi pemurume wangu nezvekuti vaviri ava vaindikurukura sei & kuti ivo vaviri sei kuchenjera kuti ndichafa kuitira kuti Baba vake vagosununguka & kuti sei Stepson wangu akafara kuti baba vake vaindinyengerera ”zvakandirwadza moyo nekuti ndaifunga chaizvo kuti ndaive pedyo wangu Stepson izvi zvisati zvaitika aindisheedza zuva nezuva kuti ndinamate nekuti akange asina basa "asi aindiudzawo zvinhu pamusoro pababa vake muchivimbo" & I confided in him as well but Stepson repeat all that I shared with him to my murume neni hatina kumbobvira tadzokorora kana neshoko rimwe rezvandakaudzwa naStepson wangu kusvika nhasi chaiye uye mukuwasha wangu-mutemo uyo akauya kuzondirwisa kuseri kwemusana wangu achitaura zvinhu zvandanga ndisina kuita zvese mazuva ese kwaive kumunamatira & kuroora & kusaremekedza kuuya iye Stepson wangu kwaari akaishandisa kwandiri kuti azviponese uye kukonzera kusagadzikana muwanano yangu nemurume wangu uye ini ndikamukumbira kuti amise kushandisa zita rangu nguva dzese paanenge aine kusawirirana naStepson wangu & zvinondirwadza zvinopfuurira murume wangu achitaura mhoro mwanakomana ini kumberi kwangu padivi ini handipo ”haana kuedza kundimiririra ndinofunga nekuti 'anoziva zvaakandiitirawo' Ndinoziva kuti zvakataurwa nemuroora wangu nekuti murume wangu neni takataura nezvese zvaakadzokorodza kwandiri akataura chinhu chimwe nezvechikamu chake mumamiriro ezvinhu aya ”anoenderera mberi achipa vamwe vakadzi kunyanya mumwe izvozvi uye ndiri kuenda ndisina zvinhu zvemumba medu imba iye hasn ' ndakandiisira chero chinhu chaanacho ndakaroora naye kwe1years ndakatama kubva kuHouston kuenda kuBeaumont nekuti anga atova neimba apa aifanira kutamira kuHouston nekuti amai vangu vakura varipo vana vangu vazukuru asi haana kukudza izwi saka ndakatama kuti ndive naye semukadzi Mufundisi ndinoziva izvi zvakawanda asi ndinoda Prayer Worrors kuti tinamate neni uye neni nemurume wangu-thank you !!

    Mwari akuropafadze 🙏🏽❤

    Shelia Gallien Gerard

  2. Namata kuti murume wako arege kuva nehasha kana hasha kwauri. Namata uchipesana nehukama hwese hwakavanzika, kutumira mameseji, mameseji, izvo zvinopesana newako uye kuti iparadzwe uye iurayiwe uye usazombomutswa. Kuti murume wako anokuda sekuda kwakaita Kristu kereke. Kuti iye anokukudza iwe uye imba yako. Kuti hukama hwese hunopesana nemuchato wako kwaari uurawe usazombomutswa. Kuti murume wako ape mweya wake kuna Jesu. Kuti Mwari anotendeudzira moyo wake kwauri. Kuti anokuda sekuzvida kwaanozviita. Hondo ndeyaIshe. Ramba uchinamata hazvizove pasina. Kuburikidza naJesu kukunda ndokwako.

  3. Namatira ini mupindiri ari kuyedza kuputsa muchato wangu ini ndinotumira sitiroko kubva kudenga kune wese munhu ari kuedza kupindira mune chero muchato muzita raJesu

    • Ndokumbira unamatire Mukadzi wangu. Iye akandisiya uye anoda devorce. Ndinomunamatira manheru ega ega. Kuti achadzoka muzita raJesu. Vakomana vangu vane makore matanhatu ne6 ekuberekwa. Ndokumbirawo Jesu andiratidze zvekuita. Rega shoko rako rirege kuva pasina.

  4. Ndini Emily ndinokumbira mundinamatirewo nemurume wangu patrick ,mumwe mukadzi aparara wanano yangu isvikire pandiri coz i need special prayers, tinyengeterereiwo kuti Mwari wangu adzorere imba yangu.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.