20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Kudzidzisa Rurimi

0
8747

Jakobho 3: 1-12:
1 Hama dzangu, musava vatenzi vazhinji, muchiziva kuti tichagamuchira kutongwa kwakakura. 2 Nekuti pazvinhu zvizhinji tinogumbusa isu tese. Kana munhu asingatadzi mukutaura, iye murume akakwana, uye anokwanisa kudzora muviri wake wose. 3 Tarira, tinoisa matomu mumiromo yemabhiza, kuti atiteerere; uye tinotenderedza muviri wavo wese. 4 Uyezve, ona zvikepe, izvo kunyange zvanyanyaakura uye zvichidzvanywa nemhepo dzinotyisa, zvakadaro zvinodzorwa neshiri diki kwazvo, pazvinoteererwa nemutungamiriri. 5 Kunyange zvakadaro rurimi mutezo mudiki, uye rwunozvirumbidza zvikuru zvinhu zvikuru. Tarira, yakakura sei moto muduku unotungidza. 6 Uye rimi moto, iyo nyika yezvakaipa, runyararo rakaita pakati pemitezo yedu, kuti runosvibisa muviri wose, nekupisa nzira yechisikirwo. uye yakaiswa pamoto wegehena. 7 Nekuti marudzi ese emhuka, neshiri, uye senyoka, uyeezvinhu zviri mugungwa, zvakavhenganiswa, uye zvinokara pakati pevanhu. chinhu chakaipa chisingadzoreki, uzere nehupfu hunouraya. 8 Naizvozvo tinorumbidza Mwari, ivo Baba, Naizvozvo tinotuka nazvo vanhu, ivo vakaitwa nomufananidzo waMwari. 9 Mumuromo mumwe chetewo munobuda kurumbidza nekutuka. Hama dzangu, izvi hazvifanirwe kudaro. 10 Ko chitubu chinobudira panzvimbo imwe chete mvura inotapira uye inovava here? 11 Ko hama, muvonde ungabereka maorivhi here? kunyange muzambiringa, maonde? Saka saka tsime harigoni kubereka mvura ine munyu uye nyowani. 12 Ndiani munhu akachenjera uye anogara pakati pazvo nezivo? ngaaratidze kubva pane kukurukurirana kwakanaka mabasa ake neunyoro hweuchenjeri. 13 Asi kana mune godo rinovava uye kukakavara mumoyo yenyu, musazvirumbidza nekurevera nhema chokwadi. 14 Kuchenjera uku hakuburuki kuchibva kumusoro, asi ndokwenyika, kwepanyama, kweudhimoni. 15 Nekuti pane godo negakava, pane nyongano nebasa rimwe nerimwe rakaipa. 16 Asi njere dzinobva kumusoro, dzakatanga kuchena, uye zvine rugare, nyoro, uye nyore kubata, dzizere nengoni uye nemichero yakanaka, pasina kusarura, uye pasina unyengeri. 17 Uye chibereko chekururama chinodyarwa murugare kune avo vanoita rugare.

Hupenyu nerufu zviri musimba rorurimi. Sevatendi tinofanirwa kunzwisisa simba rerurimi. Zvatinotaura ndozvatinoona. Paunotaura makomborero, unozviona muhupenyu hwako, asi paunotaura kutuka, unozviona muhupenyu hwako. Marako 11: 22-24 Jesu anotiudza kuti kana tine kutenda, tichava nezvatinotaura. Nhasi, tiri kutarisa makumi maviri munamato wemunamato kudzora rurimi. Iyi minamato yeminamato ndeyekukubatsira kudzora rurimi rwako. Sezvo iwe uchivanamata ivo, mweya mutsvene unokupa iwe simba kuti utaure zvakanaka uye uve neramangwana rakakura.

Kusvikira iwe wadzidza kudzora rurimi rwako, iwe unoramba uchingove nyajambwa. Mashoko mweya, Johane 6:63 inotiudza izvozvo. Unofanira kudzidza kuzvidzora kubva mukutaura zvakaipa. Zvamunotaura muhupenyu ndizvo zvamunowana, bhaibheri rakati "kubva mukuwanda kwemoyo, muromo unotaura" zvinoreva kuti muromo wako unopa kutaura kune kufunga kwemoyo wako. Uyu munamato wekudzikinura unonongedza kudzora rurimi kuchakupa simba rekudzora rurimi rwako kuti ugare uchitaura zvakanaka. Vanyengetere nekutenda nhasi uye upiwe simba rekutaura nzira yako kumusoro.

20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Kudzidzisa Rurimi

1. Baba ndinokutendai nokutendeka kwenyu muzita raJesu.

2. Ini ndinofukidza rurimi rwangu neropa raJesu.

3. Ini ndinoraira kuti zvakaipa zvese zvemweya muhupenyu hwangu zviparadzwe, muzita raJesu.

4. Ini ndinoremadza uye nekuparadza mabasa emweya yakaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

5. Ini ndinemaira kubuda kwemweya yekunyepa kubva pamoyo wangu, muzita raJesu.

6. Moto waMwari ngauchenese rurimi rwangu pazvinhu zvese zvakasviba zvakasvibiswa muzita raJesu

7. Ishe, ndipeiwo simba kuti ndisvore rurimi rwangu uye ndisunungure kubva mumweya wekuzviparadza muzita raJesu ..

8. Ini ndakazvitema kubva pese mweya yetsvina uye kutaura zvisina hanya, muzita raJesu.

9. Ini ndinoraira mweya yega yega yekunyunyuta muhupenyu hwangu kuti ibve, muzita raJesu.

10. Rega mweya wenyoka woga woga nehupfu zvibve parurimi rwangu, muzita raJesu.

11. Ini ndinoraira mushandi wese weuranda uye wekuparadza nerimi kuti abve, muzita raJesu.

12. Ishe, gadzirisa zvese zvakakanganiswa zvakaitwa pahupenyu hwangu nekuda kwekushandisa zvisirizvo kwerimi rangu muzita raJesu

13. Ini ndinoparidza nhasi kuti nerurimi rwangu ndichadzora makomborero muhupenyu hwangu muzita raJesu.

14. Ishe, nunura rimi rangu kubva pakuva chombo chezvakaipa muzita raJesu

15. Ndinodzima mazwi ese akaipa andakataura pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

16. Ishe, rwirai hupenyu hwangu pamaoko evanotaura zvakaipa muzita raJesu.

Nerurimi rwangu, ndinoshora rurimi rwakaipa rwese rwuri kutaura zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

18. Ishe, ndiporese kubva pazvirwere zvese zveirimi.

19. Ndinozvisunungura kubva pakubata kwemweya nhema, nemuzita raJesu.

20. rega dambudziko rega riri muhupenyu hwangu ritange kubva pakutaura zvisirizvo dissapear kwandiri izvozvi muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano