7 Zuva Kutsanya uye Munamato wekuvhura Mikova dzakavharwa

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Isaya 43: 19:
19 Tarira, ndichaita chinhu chitsva; zvino ichamera; hamungazive here? Ndichaita nzira murenje, nenzizi musango.

Kana Mwari avhura musuwo, hapana munhu anogona kuupfiga, uye Mwari pavanvhara musuwo, hapana munhu anogona kuvhura iwo. Nhasi tichave takatarisa kuma7 zuva kutsanya nemunamato kuvhura mikova yakavharwa. Idzi kutsanya uye chirongwa chekunamatira zvinoshanda kune avo vari kutenda Mwari kune zvisiri izvo mirau yekubudirira, avo vari kutarisira chishamiso chenguva yehupenyu muhupenyu hwavo. Kutsanya nemunamato chishandiso chinoshanda chehondo yemweya, zvinokupa simba kuti unamate pasi pasi pevatumwa vazhinji kuti vauye kuzonunura. Isu tinoshumira Mwari anotonga mukati mevanhu Danieri 4:17. Naizvozvo, kana isu tikanamata kwaari, Anosimuka kuti atidzivirire, Iye anofambisa varume kuti vatifarire isu tisina kuziva, Anotizarurira mikova isingagone uye anotitora kuenda kunzvimbo yedu yekubwinya.

Ita izvi kutsanya nemunamato wekuvhura mikova yakavharwa nekukosha kwese. Usaneta muhupenyu hwako hwemunamato. Nzwisisa kuti nzira chete iyo muKristu unogadzira simba iri kuburikidza neminamato, iri kuburikidza neminamato iyo simba riri mauri richitanga kuratidza. Ita izvi kutsanya nemunamato nekutenda, hapana nyika yakakuomera iwe kuti ikunde, uye hakuna mukova ungavharwa pamberi pemutendi anoziva nzira yekurwa hondo pamabvi. Sezvaunopfugama pamabvi ako uchitsanya nemunamato nhasi, mikova yese yakavharwa usati watanga kukanda yakavhurwa muzita raJesu. Zvese zvinopesana usati wavhiringidza budiriro yako zvichapunzika muzita raJesu. Ndinzwe zvirevo zvako.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

7 Zuva Kutsanya uye Munamato wekuvhura Mikova dzakavharwa


Zuva 1:

1. Baba, ndinotenda nekuda kwemabasa enyu esimba uye ruoko rwenyu rune simba pahupenyu hwangu.

2. O Ishe, ndiitire nzira isina nzira muzita raJesu

3. O Ishe, shandura renje iri rehupenyu hwangu kuve munda unobereka chibereko uye sango muzita raJesu

4. Ndinoramba zvimiro zvese zvekutadza nezvipingaidzo muhupenyu hwangu muzita raJesu.

5.Ishe, pisa rutendo rwangu pamoto pamusoro pako, dai ndakabatirira pashoko rako kudzamara nguva yangu yapfuura yasvika muzita raJesu.

6. Rega kusasimba kwomweya muhupenyu hwangu kugamuchire kubviswa izvozvi, muzita raJesu.

7. Rega kukundikana kwemari muhupenyu hwangu kugamuchira kubviswa izvozvi, muzita raJesu.

8. Baba simuka ufambise varume vandinzwire tsitsi muzita raJesu.

9. Baba ndinokutendai nekuti hakuna nyika yakandiomera muzita raJesu.

10. Baba ndinokutendai nekukunda kwangu muzita raJesu.

Zuva 2:

1. Rega zviitiko zvese muhupenyu hwangu zviwane kugumiswa izvozvi, muzita raJesu.

2. Rega munhu wese kana chinhu chiri kumashure kwedambudziko rangu chigashire kupedzwa izvozvi, muzita raJesu.

3. Ini ndinomisa vanhu vese vakaipa vevanhu uye veMweya vanoshanda zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

4. Chero chii chiri kunditadzisa kuwana hukuru tanga kupa nzira ikozvino, muzita rakasimba raJesu.

5. Wese akasungwa nekuvigwa zvinesimba atange kubuda iye zvino, muzita raJesu.

6. Imi vasinei neushamwari, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, ibva kwandiri.

7. Rega zviitiko zvese zvisirizvo zvirikunetsa hupenyu hwangu zvisarudzwe, muzita raJesu.

8. Baba simuka muite varume nevakadzi munzvimbo dzakakwirira kuti vandifarire muzita raJesu

9. Baba, ini ndinopa mabhebhi angu kwamuri oh ishe, kurwai hondo dzangu nekutora kukudzwa muzita raJesu.

10. Baba ndinokutendai nekukunda kwangu muzita raJesu.

Zuva 3:

1. Ini ndinoparidza kuti mabasa ese akaipa aakaitirwa hupenyu hwangu muchivande achafumurwa uye apedziswe muzita raJesu.

2. Ndinozvisunungura kubva kumweya weurombo, muzita raJesu.

3.Haiwa Ishe, rairai nhanho dzangu mushoko renyu muzita raJesu

4. Baba, kana ndiri munzira yakaipa yehupenyu hwangu, mundidzorere munzira chaiyo muzita raJesu

5. Ndinotaura nhasi kuti magumo angu achashanduka ave nani, muzita raJesu.

6. Ruoko rwangu ngaruve pfumo remoto kutema miti yemadhimoni, muzita raJesu.

7. Masimba ese anozvirumbidza akapiwa kwandiri, nyarara zvachose, muzita raJesu.

8. Ini ndinoramba mweya yese inopesana nebudiriro muzita raJesu

9. Ini ndinoramba mweya yese inorwisa-kufambira mberi nezita raJesu

10. Baba ndinokutendai nekukunda kwangu muzita raJesu.

Zuva 4:

1. Ini ndinoparidza kusunungurwa kwezvinhu zvangu zvese kubva mumaoko evadzvinyiriri, muzita raJesu.

2. Let all evik marks in my life ngadzimwe neropa raJesu muzita raJesu.

3. Simba rese rinodzingira makomborero angu riparadzwe, muzita raJesu.

4. Rega chikara chakaipa chigare pazvikomborero zvangu ngachive chisina kuiswa izvozvi !!! Uye kuparadzwa, muzita raJesu.

5. Regedza kuzodzwa kwemweya kunowira pandiri, muzita raJesu.

6. O Ishe, ndiitire munamato munyama muzita raJesu.

7. O Ishe, fungidzira munamato wangu hupenyu nemoto Wako muzita raJesu

8. Baba regai vavengi vese vendinopedza vatore mitoro yavo vatize muzita raJesu

9. Baba, vese vakapika kuti vachandiona vakundikana kunyadziswa paruzhinji nekufambira mberi kwangu muzita raJesu.

10. Baba ndinokutendai nekukunda kwangu muzita raJesu.

Zuva 5:

1. O Ishe, regai munamato wangu wakazadzwa nemoto wako muzita raJesu

2. Ini ndinogeza ndakachena neropa kubva kwese kwakaiswa dhiziri, muzita raJesu.

3.HaIshe, ini ndinotora simba rekukunda zvipingamupinyi zvese kukundikana kwangu muzita raJesu

4.HaIshe, ndipeiwo mishonga inoyera yezvinetso zvangu muzita raJesu

5. Ini ndinotyora kutuka kose kwebasa risine chibereko, muzita raJesu

6. Matumba ese emweya muhupenyu hwangu ngaavharwe neropa raJesu, muzita raJesu.

7. Ishe, ndibatsireiwo kutsvaga matambudziko ane chekuita neshure kwangu uye munditungamire kune mhinduro dzawo muzita raJesu

8. Baba, mota yenyu ngigare ichindikomberedza, ichindiita kuti ndipise sosi nemadhimoni ake muzita raJesu

9. Baba, ratidza pachena uye nyadzisa pachena avo vanotsvaga kunyadziswa kwangu muzita raJesu

10. Baba ndinokutendai nekukunda kwangu.

Zuva 6:

1.Ishe, rega ndive panzvimbo chaiyo panguva chaiyo muzita raJesu

2. Ini ndinobvarura vavengi vemuimba yese muhupenyu hwangu uye nemhuri muzita raJesu.

3. Baba ita kuti vavengi vangu varwisane nezita raJesu.

4. Ini ndinoshungurudza uye ndinoodza simba nhumbi dzese dzemuvengi dzakagadzirirwa kundipikisa, muzita raJesu.

5. Ndinosimbisa kukunda kwangu neropa raJesu.

6. Iwe Mwari wekutanga mutsva, vhuraiwo mukova wekubudirira kwandiri, muzita raJesu.

7. O Ishe, vhurai mikova mitsva yekubhuroka kwemari kwandiri, muzita raJesu.

8. Ini ndinoraira mutumwa waIshe kuti auraye zvakaipa zvese zvakamira pamusuwo wekuburitswa kwangu muzita raJesu.

9. Baba, vavengi vangu vese vanouya shure kwangu munzira imwe vatize kubva kwandiri munzira nomwe muzita raJesu.

10. Baba ndinokutendai nekukunda kwangu muzita raJesu.

Zuva 7:

1. Ini ndinoparadza masimba ese anopesana nezviratidzo anofamba-famba pandiri muzita raJesu.

2. Ndinoreva kuzodzwa kuti ndibudirire munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

3. Ini ndinotora makomborero angu ose akabvisirwa mutirongo yevavengi vangu vezvemari, muzita raJesu.

4. O Ishe, ndipeiwo mazano akazodzwa uye munditungamirire kunzira yemaropafadzo.

5. Ini ndinosunga, ndinopamba uye ndinopa isine simba murume wese anoshanda nesimba kupesana nezvangu, muzita raJesu.

6. Simudziridzwai Ishe, mukubata kwangu kwemari muzita raJesu

7. Tinokutendai Tenzi neminamato yakapindurwa muzita raJesu

8. Tinokutendai Tenzi nekukunda kwangu muzita raJesu.

9. Ndatenda Ishe nekuda kwemasuo angu ese akavhurika musuwo muzita raJesu

10. Baba ini ndinokupai kubwinya kese nekuda kweuchapupu hwangu hwakavimbika muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

30 COMMENTS

 1. Ndinotenda munhu waMwari neminamato yehondo yakasimba kudai, dai Mwari wedu Mwari varamba vachishandisa imi nesimba Papa, Ameni

 2. Ingot iyi yekunamatira nguva chaiyo..ndatenda kuti Mwari vakushandisa kuti usvike kwandiri ... .I ndaida chaizvo izvi. Ropafadzwa muzita raJesu Kristu

 3. Ndatenda munhu waMwari nekuda kwemasimba 7 mazuva ekutsanya munamato kuronga.
  Ndatanga kuita 7 day fasting prayer. Ndakatevera 7 days munamato plan sezvo ndainzwa kuti ine chekuita nezvandakakumbira kuna Mwari wedu Wemasimbaose.
  Nhasi izuva rangu rekupedzisira. Pazuva rangu rechitanhatu, dhiabhori akada kundivhiringidza, asi ndakaramba. Ndakatengesa.
  Munhu wa Mwari ini ndinokumbira Mwari vakuropafadze zvakawandisa.
  Hutano hwangu, muchato wangu, RUDZIMAI yangu, imba yangu nekushomeka kwemari, NDINODA VAKADA MUZita raJESU. AMEN.

 4. Ndinokutendai U munhu waMwari nekugovana nechikamu chino.it zvinondibatsira sekuronga kwandakaita ku .. .mungagamuchire kuzodzwa kwakawanda kubva kuna Mwari Wekumusoro-soro, Mwari waAbrahama, Isaka naJakobho

 5. KUDZIDZAI MWARI nekuti ndiye anofanira kurumbidzwa. Ndatenda munhu waMwari Dai Ishe varamba vachikuzadzai nehungwaru kuti mugone kufudza vana vavo nemazwi avo.

 6. Ndatenda munhu waMwari ndinonamata Mwari vanoramba vachikupa simba ravo nehungwaru kuti uite basa rako. Zvakare, ndinokutendai sezvo Mwari akuropafadzei nekuda kwangu.

 7. Ndinogara ndichinamata uyu nekutsanya kubva mangwanani kusvika masikati. Izvo zvinobatsira zvakawanda kupaza nekubata madhimoni masimba kuhupenyu hwangu. Mbiri kuna Mwari Baba kubudikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu.

 8. Merci pour ces prières, Dieu m'a fait grace en me permettant de voir et de prier,
  je crois que le Seigneur M'a EXAUCÉ kana Nom de JÉSUS KRISTU Ameni!

  Que Dieu benisse mwanakomana SEVITEUR kana Nom de JESU KRISTU

  • Je suis musulman mais j'aimerais faire ce jeun et cette prière.
   A quelle heure de la journée on peut réciter cette prière ????

 9. Hej, tack för en fantastisk bön! Någon djävul eller demon finns icke, men ondska finns på
  Jorden och det är en mindre grupp människor som utgör den. Straff finns ick heller
  Lärdom och erfarenhet är det vi får har, någon egentlig död finns ick förutom den
  Fysiska. All ljus och kärlek till eder 🦋John the shamanpriest

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...