Kununura Munamato kuputsa kutuka kwemhuri

3
24119

VaGaratiya 3: 13-14:
13 Kristu akatidzikunura kubva pakutuka kwemutemo, akaitwa rushambwa pamusoro pedu, nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Vakatukwa munhu wese unorembera pamuti, 14 kuti kuropafadzwa kwaAbhurahama kuuye pamusoro pevahedheni kubudikidza naJesu Kristu; kuti tigamuchire chivimbiso choMweya kubudikidza nokutenda.

zvose kutukwa inogona kuputswa, inongoda chete rutendo rwakazara rwekununura munyengetero uye kunzwisisa kwakanaka kweshoko raKristu. Nhasi tanyora gumi rekununura munamato wekuputsa kutuka kwemhuri, minamato iyi ichakupa simba rekuparadzira zvirevo zvese zvakaipa zvinotumirwa munzira yako. Muna Isaya 10:54 bhaibheri rakatikurudzira kuti tishore rurimi rwese rwunosimukira kutirwisa, kudzamara waizarura muromo wako muminamato, embargo yemuvengi haangambosiya hupenyu hwako.

Kutukwa kwemhuri ndekwechokwadi, ndeekutukwa kwemadzitateguru kunorwa nekufambira mberi kwenhengo dzemhuri dzisina mhaka. Kutukwa uku kwakakonzerwa nekunamata zvidhori kunamatwa nemadzitateguru edu, kuzvipira kwakaipa kweimwe mhuri kuna mwari kana mwari, dzimwe mhiko nemhiko dzakaitwa nemadzitateguru edu kuna vamwari. Iyi miitiro yakaipa haingori yakatsakatika saizvozvi, kunyangwe mushure memakore mazhinji zvizvarwa zvababa vedu baba vedu zvicharamba zvichirwisa mweya yakaipa iyi. Semuenzaniso, kana munhu achizvitsaurira uye nedzinza rake rose kuna mwari, uye oita kutaura kwakadai "Ini nevana vangu tichakushandirai nekusingaperi" akapa vana vake vese kuna dhiabhori. Dambudziko zvino rinotanga kana vazukuru vake vakuru vasina chavanoziva nezve sungano yemadzitateguru vanomira kunamata vanamwari vepo madzibaba, ipapo kutuka kunotanga kushanda kwavari, iko kutukwa kwesungano yemadzitateguru akaputswa. Ichi ndicho chikonzero chikuru nei mhuri zhinji dzave matongo nhasi. Mhuri zhinji dziri kutambura pasi pehusungwa hwadhiyabhorosi nekuda kwesungano yakaputswa yemadzitateguru.

Asi nhau dzakanaka ndedzekuti, semwana waMwari, Wakanunurwa kubva pakutukwa kwemutemo, wasunungurwa kubva mukutukwa kwemadzitateguru ako ese, neropa raJesu, wasunungurwa zvachose kubva kuchivi uye nemafomu ese kutukwa kwemadzitateguru. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yekununura kuputsa kutuka kwemhuri, ini ndinoona hupenyu hwako hwasununguka kutukwa muzita raJesu. Ziva izvi nhasi, iwe UNGADZIMA !!! Hakuna kutuka kwadhiabhori kunogona kukunda muhupenyu hwako zvekare muna Jesu. Namata uyu munamato wekununurwa nhasi uye uve wakasununguka zvachose kubva kuna dhiabhori muzita raJesu.

Kununura Munamato kuputsa kutuka kwemhuri
1. Ndinoreurura zvivi zvemadzitateguru angu (nyora pasi kana iwe uchiziva) muzita raJesu

2. O Ishe ngavanzwire ngoni dzako pamusoro pemhuri yese inotuka inorwisa hupenyu hwangu muzita raJesu

3. Rega simba riri muropa raJesu riparadzanise neni kubva kuzvitadzo zvemadzitateguru angu, muzita raJesu.

4. Ini ndinosiya chero chakaipa kuzvipira kwakaiswa pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

5. Ini ndinotyora satanism yese yesatani nemazita angu pairi, muzita raJesu.

6. Ndinozviregera uye nekuzvisunungura kubva mukuzvipira kwakazara kwakaiswa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Ini ndinoraira madhimoni ese ari shure kwekutukwa ari mumhuri yangu kuti abve zvino, muzita raJesu Kristu.

8. Ndinotora masimba pamusoro pekutukwa kwese kwemhuri kuri kurwa neni, muzita raJesu.

9. Ishe, regedza zvakashata zvinoitika chero chipi zvacho chakaputswa dhimoni kana kuzvipira muzita raJesu.

10. Ini ndinotora simba pamusoro pezvituko zvese zvinobva mukuputsa kuzvipira uye nesungano, muzita raJesu.

3 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.