100 Dzekununura Pfungwa dzeMunamato wekubata Nezvinetso Zvakabatwa

2
23995

Matthew 19: 26:
Asi Jesu wakati achivatarira, akati kwavari: Kuvanhu izvi hazvigoneki; asi kuna Mwari zvinhu zvese zvinobvira.

Mamiriro ezvinhu akashushikana ndeechokwadi, aya matambudziko aunove uchinamata nezvawo uye nekutenda Mwari kuti utendeuke kwenguva yakareba ikozvino. Aya mamiriro akasindimara anotsigirwa ne mweya yakasindimara, inova danho rayo rekutanga kukusundira kure pakutenda Vazhinji vatendi nhasi vadzokera kumashure, vazhinji vakanda mutauro, nekuti ivo vanofunga kuti mamiriro ezvinhu akazviwana iwo haagone. Unokunda sei matambudziko akasindimara? Nokutenda kusindimara. Isu takarongedza zana eminamato yekununurwa yekubata nematambudziko akasindimara. Aya munamato mirefu nechikonzero, hatingamire kunamatira kusvika taona mhedzisiro. Iyo ichave iri PUSH (Namata kusvikira Chinhu Chiitika) mutambo. Hapana mamiriro ezvinhu akasindimara anokwanisa kuramba kutenda kwakaomarara. Kana Dhiabhori paanoona kuti hauna kumbombotaura mafungiro ako pamunamato, anozopa uchapupu hwako.

Kusindimara uye kufa kutenda kwakaomarara ndizvo zvaunoda kuti ukunde mamiriro ese akasindimara. MunaRuka 18: 1 Jesu akavaudza mufananidzo wemunamato, mumufananidzo iwoyo tinoona muenzaniso wekusindimara kwekutenda, chirikadzi yaibvunza mambo kururamisira uye kutsiva, mambo akamuramba zvakanyanyisa, asi mukadzi haana kumira kuuya, iye akaramba achigogodza pasuwo remadzimambo kusvikira mambo ashungurudzika ndokumupa, moyo wake waishuvira. Kutenda kusindimara kunogara kuchiwana mhinduro. Usarase kuna Mwari, usamborega kunamata, usarega kutenda, usamborega kutarisira uye uchawana moyo wako chido. Ndiri kukuona uchigovana zvipupuriro zvako.


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

100 Dzekununura Pfungwa dzeMunamato wekubata Nezvinetso Zvakabatwa

1. Baba ndinonamata imi nekuti ndimi Mwari Wekumusoro-soro anotonga nekusingaperi.

2. Mwari simukai muhasha dzenyu uye murwirei hondo dzangu muzita raJesu

3. Baba, ndinoramba kutora "kwete" semhinduro mune ino mamiriro muzita raJesu

4. Ini ndinobvisa chero chipingaidzo chakaipa chiri munzira kuenda kune mashura angu, muzita raJesu.

5. Ndinooma mitezo yese yekurwiswa nemuvengi yakanangiswa kwandiri, muzita raJesu.

6. Ini ndinoregedza matambudziko ese anobva kuzvikanganiso zvevabereki vangu, muzita raJesu.

7. Ishe, ndiunzirei nyika yangu yenyasha uye mupfuure muzita raJesu

8. Ishe vhuraiwo masuwo akanaka ehupenyu hwangu akashata epamba akavharira muzita raJesu

9. Baba, ndinoraira kuti zvese zvinogadziriswa anti-budiriro inorarama hupenyu hwangu zviputswe muzvidimbu zvisingafadzire, muzita raJesu.

10. Ndinoomesa zvese zvasatani kubva pakurongwa kwangu muzita raJesu.

11. Baba, Sunungura nyadzisa vavengi vese vekufanirwa neni, vari kurwisa kupindurwa kwangu muzita raJesu.

12. Baba ndinoomesa gumbo roga roga rakaipa riri kufamba nana madhiri ehupenyu hwangu, muzita raJesu.

13. Baba, regai shamwari dzakaipa dzese dzirwire moyo wangu dziparadzwe, muzita raJesu.

14. Ini ndinotsika-tsika pamusoro pemuvengi wese wekuvandudza kwangu nekusimudzira, muzita raJesu.

15. Ndinoparadzira boka rose rakaipa rakarongedzwa kuzorwa neni, muzita raJesu.

16. Vese vapi vemazano vakaipa vandirwisise vatevedzere zano risiri iro uye kutenda kwavo kuitise saiye Ahitofeli mubhaibheri muzita raJesu.

17. Rega musana wemunhu wese anotsigira muhupenyu hwangu aparadzwe muzita raJesu.

18. Ini ndinogonesa masimba emunhu wese ane simba muhupenyu hwangu nemuzita raJesu.

19. O Ishe, kukudzai maruwa angu kudarika kurota kwangu kwakashata muzita raJesu

20.Mweya Mutsvene, zivisa muhomwe dzese dzine mabhebhi emadhimoni muhupenyu hwangu muzita raJesu.

21. Rega moto wekunyadzisa uwe pamusoro pevaporofita vechidhimoni vakapihwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.

22. Musangano wese wakaipa wakaitirwa ini haubudirire, muzita raJesu.

23. Ini ndinotora zvinhu zvangu zviripo zvinogara mumaoko asiri iwo, muzita raJesu.

24. Rega zviwanikwa zvevadzvinyiriri vakasindimara muhupenyu hwangu zviome, muzita raJesu.

25. Rega musoro wesimba rega renyoka rakagadzirirwa kupokana neni upuwe, muzita raJesu.

26. Rega musoro wemasimba ose emugungwa akagadzirirwa kundipwanya, muzita raJesu.

27. Rega zviitiko zvese zvakaipa zvichitungamira nyaya dzangu zvidzorerwe, muzita raJesu.

28. O Ishe, bvisa zvakaipa kubva pahupenyu hwangu muzita raJesu.

29. O Ishe ,dyara zvakanaka zvinhu muhupenyu hwangu muzita raJesu.

30. Ndinodzima zvese zvirevo zvisina kunaka muhupenyu hwangu uye zvinotarisirwa muZita raJesu.

31. Baba, ndiitei dombo renyu rakapinza rezita muzita raJesu.

32. Rega kusasimba kwomweya muhupenyu hwangu kugamuchira kubviswa, muzita raJesu.

33. Rega kukundikana kwemari muhupenyu hwangu kugamuchira kubviswa, muzita raJesu.

34. Rega hurwere hwese muhupenyu hwangu hugamiswe, nemuZita raJesu.

35. Mumwe neumwe mugadziri wematambudziko awane kugumiswa, muzita raJesu.

36. Ini ndinoramba kukohwa chero satanic goho mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.

37. Ini ndinoremadza mapere ese emweya anoshanda zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

38. Izvo zvinonditadzisa kubva paukuru, tanga kupa nzira ikozvino, muzita raJesu.

39. Wese akasungwa uye akavigwa zvinesimba, huya zvino, muzita raJesu.

40. Ndinoraira vese vasina hushamwari vabatsiri munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu kuti vabve, muzita raJesu.

41. Ini ndinopa pasina uye nekukanganisa mhedzisiro yekudyidzana chero nevapi nevasatani vanofamba vachitenderedza seshamwari muzita raJesu.

42. Ndinodonhedza pasi nhare yevarume vakaipa munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu.

43. Chero kutengesa kwakashata kuri kukanganisa hupenyu hwangu zvisizvo, kudzima, muzita raJesu.

44. Ini ndinoraira mabasa ese akaipa akaitirwa kwandiri muchakavanzika kuti aonekwe uye kuti adzidziswe, muzita raJesu.

45. Ini ndinosunungura kubva kune chero mweya wekunonoka muzita raJesu.

46. ​​Ese zvandaipokana neni ngaadzokere kumutuma, muzita raJesu

47. Ini ndinoraira vese vadzvanyiriri kuti vatize uye vatize mukukundwa panguva ino, muzita raJesu.

48. Ini ndinosungira chero murume akasimba ane nhumbi dzangu muzvinhu zvake, muzita raJesu.

49. Ini ndinotyora kutuka kwekuzvitadza kutadza kushanda pahupenyu hwangu, muzita raJesu.

50. Kurega kuzodzwa kunobudirira kuwire pandiri ikozvino, muzita raJesu.

51. Rega rinopikisana neni rakagadzirirwa kundiparadza riparadzwe nemoto waMwari, muzita raJesu.

52. Ini ndinoraira kuti destiny yangu ichashandurwe kuti ive yakanaka, muzita raJesu.

53. Ruoko rwangu ngaruve pfumo remoto kutema miti yemadhimoni, muzita raJesu.

54. Rega kutsika kwetsoka dzangu akunde musasa wemuvengi, muzita raJesu.

55. Masimba ose akaipa anozvirumbidza akaiswa kwandiri, nyarara, muzita raJesu.

56. Ndinobvisa mabhenefiti angu mumaoko evadzvinyiriri, muzita raJesu.

57. Zviratidzo zvese zvakaipa muhupenyu hwangu ngazvidzimwe, muzita raJesu

58. Simba rega rega kudzingira makomborero angu kure neni riparadzwe muzita raJesu.

59. Rega muvengi atange kugeza zvese zvakanaka zvaakadya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

60. O Ishe, ndipeiwo simba rekukunda chero zvipingamupinyi pakuenda kwangu muzita raJesu

61. Ini ndinotyora kutuka kose kwemakomborero okusvetuka, muzita raJesu.

62. Ini ndinobvisa zvinhu zvangu kubva muchitoro cheimba yemasimba, muzita raJesu.

63. Regai humambo hwese hwaSatani hunoshanda pandiri hwundikane, muzita raJesu

64. Rega miseve yakavanzika muhupenyu hwangu ishungurudzike munzvimbo dzavanovanda, muzita raJesu.

65. Ini ndinoshungurudza nekuodza moyo zvigadzirwa zvese zvemuvengi zvakagadzirirwa kundirwisa, muzita raJesu.

66. Ini ndinobvisa maoko muvengi wese wemba nhasi, muzita raJesu.

67. Avo vese vanonetsa Israeri wangu ngavatambiswe kurufu, muzita raJesu.

68. Ndinoparadzira vese vanopa mazano vakagadzirirwa kundipomera, muzita raJesu.

69. Ndinoparadzira masimba ese akaipa anodurura ropa akamiririra ini, muzita raJesu.

70. O Ishe, wedzera hupenyu hwangu hwekuverenga uye hupenyu hwekunamatira muzita raJesu.

71. Ini ndinotora simba pamusoro pese pakurwiswa kwasatani pamusha wangu, muzita raJesu.

72. Ini ndinoparadza simba remunhu ane simba akaisirwa kwandiri, muzita raJesu.

73. Rega kupikisa kwese kubuda kwangu kupunzikire muzvidimbu, muzita raJesu.

74. Ini ndinopesana nemutendi wese anoparadza muhupenyu hwangu, muzita raJesu

75. Ini ndinomira ndichipokana nechibvumirano chose chisingabatsiri uye kuyananiswa nemuvengi, muzita raJesu.

76. Ini ndinoramba kubatsira vavengi vangu kurwa, muzita raJesu.

77. Baba ndinosunungura mutumwa waIshe kuti arove pasi imwe neimwe irikuseri kwekuwedzera uye kuwedzera matambudziko angu, muzita raJesu.
78. Muti wese wekusuwa ngaudzurwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

79. Rega mvura yemoto inaye pamusasa wemuvengi wese akaomeswa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

80. Ngirozi dzaMwari ngadzitore kupokana kupi nokupi kwakaomarara muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

81. Ndinosunga mweya wese wekukundikana wakaitwa pandiri, muzita raJesu.

82. Ndinosunga mweya wega wekushungurudzika muzita raJesu.

83. Ndinosunga mweya wega wega weusimbe muzita raJesu.

84. Ini ndinosungira zvese zvitupa zvekushayiwa simba muzita raJesu.

85. Ini ndinosungira zvese zvitubu zverufu neguva, muzita raJesus

86. Putsai chibvumirano chose chisingabatsiri kubva pakuzvarwa kwangu muzita raJesu

87. Ini ndinoburitsa masimba ese akaipa ndichigara pakukwidziridzwa kwangu, muzita raJesu.

88. Ini ndinotyora kutuka kupi nokupi kwakaunzwa pandiri nechizvarwa chakapfuura, muzita raJesu.

89. Ini ndinosunga pamwe nemweya mweya nezviitiko zvevasori muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

90. Ini ndinosunga pamwe nekurema mweya uye zviitiko zvevanodzeya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

91. Ndinosunga pamwe nekurema mweya uye zviitiko zveanosimbisa mukati mehupenyu hwangu, muzita raJesu.

92. Ini ndinofunga nzira yangu mune zvinobudirira, muzita raJesu.

93. Ini ndinopa zvakaipa zvese kurwisa hupenyu hwangu husina simba muzita raJesu.

94. Wese makaipa akaipa anochengeterwa hupenyu hwangu awa uye afe muzita raJesu.

95. Ini ndinodzora mutemo wese wa satanic pane hupenyu hwangu, muzita ra jesus

96. Ndinobvisa chirevo chose chaSatani pamhuri yangu, muzita raJesu.

97. Ndinobvisa chirevo chose chaSatani muzita rangu, nemuZita raJesu.

98. Ini ndinobvisa mutemo wese waSatani pakubudirira kwangu, muzita raJesu.

99. Ini ndinonyaradza zvese zvirevo zvakashata zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.

100. O Ishe simuka uunze mhinduro yekupedzisira kune ese akasindimara matambudziko ehupenyu hwangu muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.