Nhaurwa dzegumi dzeMavhesi nezveKuyedzwa kjv

0
6420

1 VAKorinde 10:13:
13 Hakuna muidzo wakakubata, asi zvakajairwa nevanhu, asi Mwari akatendeka, usingatenderi kuti muidzwe kupfuura pamunogona. asi nemuedzo uchaitawo nzira yekupukunyuka, kuti mugone kutsungirira.

MuKristu wese anotambisa zvakaoma kukunda miedzo, chero bedzi iwe neni tichifema, tichagara tichiedzwa. Icho hachisi chivi kuyedzwa nadhiyabhori, kana kuti unzwe kuyedzwa, chinongova chivi kana tikapa mukuedzwa. Zvisinei tinofanira kuziva izvi kuti Mwari haatipengeri nekuda kwezvivi zvedu, akatida kunyangwe sevatadzi vaRoma 5: 8, asi chokwadi ndechekuti Anoda kuti tikunde miedzo, Mwari anovenga zvivi, asi Anoda mutadzi . Anhasi epamusoro gumi ebhaibheri mavhesi nezve muyedzo kjv ichatitungamira isu sekuona kwedu kufunga kwaMwari maererano nenyaya.

Paunenge uchidzidza aya mavhesi ebhaibheri ndapota ziva izvi, Mwari haatiedze, Haayedze nezvakaipa uye haakwanise kuyedzwa nezvakaipa. Jakobho 1:13. Isu tinoedzwa nezvido zvedu zvoudyire, gamuchirai nyasha nhasi kukunda miedzo. Verenga uye uropafadzwe.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Nhaurwa dzegumi dzeMavhesi nezveKuyedzwa kjv

1. 1 Vakorinde 10: 13:
13 Hakuna muidzo wakakubata, asi zvakajairwa nevanhu, asi Mwari akatendeka, usingatenderi kuti muidzwe kupfuura pamunogona. asi nemuedzo uchaitawo nzira yekupukunyuka, kuti mugone kutsungirira.

2. Jakobho 1:12:
Wakakomborerwa munhu unotsungirira pamuedzo; nekuti kana anzverwa, uchagamuchira korona yeupenyu, iyo yakavimbiswa naIshe kuna vanomuda.

3. Jakobho 1:13:
13 Ngakurege kuva nemunhu anoti kana achiidzwa, ndakaidzwa naMwari, nekuti Mwari haangaidzwa nezvakaipa, kana kuidza munhu.

4.Zvirevo 6:28:
28 Ko munhu ungaenda pamazimbe anopisa, tsoka dzake dzikasatsva?

5. Mako 7: 20-23:
20 Zvino wakati: Icho chinobuda mumunhu, ndicho chinosvibisa munhu. 21 Nekuti kubva mukati, mumoyo mevanhu, munobuda zvakaipa zvakaipa, upombwe, ufeve, umhondi, 22 umbavha, kuchochora, uipi, kunyengera, hupombwe, ziso rakaipa, kunyomba, kudada, upenzi: 23 Zvinhu izvi zvese zvakaipa zvinobva mukati, uye osvibisa murume.

6. Mateo 26:41:
Rindai munyengetere, kuti murege kupinda pamuedzo: mweya unoda zvirokwazvo, asi nyama haina simba.

7. Mapisarema 38:9:
9 Ishe, zvose zvandaishuva zviri pamberi penyu; Kugomera kwangu hakuna kuvanzika kwauri.

8. Jakobho 1:3:
3 uchiziva izvi, kuti kuyedzwa kwerutendo rwako kunobata moyo murefu.

9. Ruka 4:2:
2 achiidzwa nadhiabhorosi mazuva makumi mana. He those And in::::: And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And And

10. Mateo 6:13:
Uye musatipinza pakuidzwa, asi mutisunungure pakuipa, nekuti ushe ndehwenyu, nesimba, nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.