Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 4th November 2018.

0
2960

Kuverenga kwedu bhaibheri nhasi kunobva mubhuku re2 nhoroondo 31: 2-21, uye 2 nhoroondo 32: 1-33. Verenga uve wakaropafadzwa.

2 nhoroondo 31: 2-21:

2 Ipapo Hezekia akagadza mapoka evapirisiti navaRevhi pamapoka avo, mumwe nomumwe pabasa rake, vapristi navaRevhi kuti vapise zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa, kuti vashumire, nokuvonga, nokurumbidza mumasuwo matende aIshe. 3 Akagadzawo mugove wamambo wefuma yake yezvipiriso zvinopiswa, zvive zvipiriso zvinopiswa zvamangwanani namadekwana, zvipiriso zvinopiswa pamasabata, napakugara kwemwedzi, napamitambo yakatarwa, sezvakanyorwa. mumurayiro waIshe. 4 Uye akarairawo vanhu vaigara muJerusarema kuti vape chikamu chevapristi navaRevhi, kuti vasimbiswe pamurayiro waJehovha. 5 Zvino pakangosvika murau, vana vaIsraeri vaiuya nezvitsva zvezviyo, newaini, nemafuta, nehuchi, nezvezvibereko zvese zveminda; uye chegumi chezvinhu zvese vakaunza zvakawanda. Zvino kana vari vana vaIsiraeri naJudha, vaigara mumaguta aJudha, vakauyawo nechegumi chemombe, namakwai, nechegumi chezvinhu zvitsvene, zvakatsaurwa kuna Jehovha Mwari wavo, vakazvigadzika pamusoro. 7 Mumwedzi wechitatu vakatanga kuisa nheyo dzemapuranga, uye vakapedza nomwedzi wechinomwe. Zvino Hezekia namachinda, vakati vasvika nokuona mirwi, vakarumbidza Jehovha navanhu vake Israeri. Ipapo Hezekia akabvunza vapristi navaRevhi pamusoro pemirwi. 10 Ipapo Azaria muprista mukuru weimba yaZadhoki akamupindura, akati, "Sezvo vanhu vakatanga kuisa zvipo mumba maJehovha, isu tadya, tikasiya zvimwe, nekuti Jehovha akaropafadza." vanhu; zvino chasara ichi chitoro chikuru. 11 Ipapo Hezekia akaraira kuti vagadzire makamuri mumba maJehovha; Vakagadzirira, 12 Vakauya nezvipiriso, uye zvegumi, uye zvinhu zvakatsaurwa nokutendeka; Kononiya muRevhi aibata ushe, naShimei hama yake, akatevera. Jehieri, naAzazia, naNahati, naAsaheri, naJerimoti, naJozabhadhi, naErieri, naIsimakia, naMahati, naBhenaya, ivo vairairwa naConania, naShimei munun'una wake. , naAzaria mubati weimba yaMwari. 14 Kore mwanakomana waImina muRevhi, mutariri wokumabvazuva, akanga ari mutariri wenhendo dzezvipo kuna Mwari, kuti agovere zvipiriso zvaJehovha, nezvinhu zvitsvene kwazvo. 15 Kuteerana naye kwakava neEdheni, naMinamini, naJeshua, naShemaya, naAmaria, naShekania, pamaguta evapirisita, panzvimbo yavo yakatarwa, kuti vape hama yavo namapoka, vakuru kuna vadiki. 16 Kunze kwemadzinza avo evarume, kubva pamakore matatu zvichikwira, kune umwe neumwe anopinda mumba maIshe, mugove wavo wezuva nezuva, pamabasa avo, pamabasa avo, pamabasa avo. 17 Ivo vakaverenga mazita evapristi, ivo nedzimba dzamadzibaba avo, navaRevhi vamakore makumi maviri navakapfuura ipapo, pamabasa avo namapoka avo. 18 Uye kurudzi rwevana vavo vese, vakadzi vavo, nevanakomana vavo, nevanasikana vavo, neungano yose, nekuti panzvimbo yavo yakagadzwa, vakazvinatsa noutsvene, 19 Uye vavanakomana vaAroni vapristi, ivo muminda yemafuro emaguta avo, mumaguta akati wandei, ivo varume vakadudzirwa mazita, kuti vagovane varume, mumwe wavapristi, navose vakaanyorwa pamazita amadzitateguru. 20 Izvi ndizvo zvakaita Hezekia paJudha yose, akaita zvakanaka nezvakanaka nezvazviri pamberi paJehovha Mwari wake.

2 nhoroondo 32: 1-33:

1 Shure kwezvinhu izvi nokusimbisa kwazvinoita, Saniheribhi mambo weAsiria, akapinda, akaenda kwaJudha, akadzika matende pakatarisana namaguta akakomberedzwa, akafunga kuzvikunda. 2 Zvino Hezekia akati achiona kuti Saniheribhi asvika, uye kuti akarangana kuti arwe neJerusaremu, 3 akarangana namachinda ake, navarume vake vane simba, kuti vadzivire mvura yamatsime akanga ari kunze kweguta; vakamubatsira. 4 Naizvozvo vanhu vazhinji vakaungana, vakadzivira matsime ose norukova rwakanga rwuchiyerera napakati penyika, vachiti, "Nei madzimambo eAsiria achiuya kuzowana mvura zhinji?" 5 Akazvisimbisazve, akavaka rusvingo rwose rwakanga rwakavhunika, akasimudzira kurusvingo, norumwe rusvingo kunze, akagadziridza Miro paguta raDhavhidhi, akagadzira nhovo huru nenhovo zhinji. 6 Zvino akagadza vakuru vehondo pamusoro pevanhu, vakavaunganidza kwaari munzira yemusuwo weguta, akataura zvakanaka navo, achiti, 7 Simbai, mutsunge moyo, musatya kana kuvhunduka kuna mambo we Asiria, kana vanhu vese vazhinji vaanavo, nekuti vari kwatiri, vari vazhinji kupfuura vanaye. asi anesu ndiIshe Mwari wedu, kutibatsira, nekurwa hondo yedu. Vanhu vakazvisimbisa pamashoko aHezekia mambo waJudha. Shure kwaizvozvi Saniheribhi mambo weAsiria akatuma varanda vake Jerusaremu (iye amene, akakomba Rakishi, nesimba rake rose pamwechete naye) kuna Hezekia mambo waJudha, nokuna Judha yose yakanga iri paJerusaremu, achiti, anoti Saniheribhi mambo weAsiria, iwe unovimba neiko, kuti unogara pakakomba Jerusarema? 11 Ko Hezekia haazinokukurudzira iwe kuti uzvidye, kuti ufe nenzara uye nenyota, achiti, "Jehovha Mwari wedu achatinunura paruoko rwamambo weAsiria? Haazi iyeyu Hezekia akabvisa matunhu ake akakwirira nearitari, akaraira Judha neJerusaremu, achiti, Munofanira kunamata pamberi pearitari imwe, nokupisa zvinonhuhwira ipapo. 13 Hamuzivi here kuti ini namadzibaba edu takaita kuna vanhu vese vedzimwe nyika? Vamwari vendudzi dzenyika idzo dzipi nzira dzavakakwanisa kununura nyika yavo kubva paruoko rwangu? 14 Ndianiko pakati pavamwari vese vendudzi idzo dzakaparadzwa chose namadzibaba angu, aigona kurwira vanhu vake paruoko rwangu, iye Mwari wako angagona kukurwirai paruoko rwangu? 15 Naizvozvo zvino Hezekia ngaarege kukunyengerai, kana kukugombedzerai, kana kumutenda, nekuti hakuna mwari worumwe rudzi, kana ushe, wakagona kurwira vanhu vake paruoko rwangu, napamaoko amadzibaba angu. Zvino Mwari wako haangakununure paruoko rwangu sei? 16 Varanda vake vakawedzera kutaura zvakaipa pamusoro paIshe Mwari napamusoro pomuranda wake Hezekia. 17 Akanyorawo tsamba kuimbira kuna Jehovha Mwari waIsraeri, nokutaura zvakaipa pamusoro pake, achiti, "Sezvo vamwari vendudzi dzedzimwe nzvimbo vasina kurwira vanhu vavo paruoko rwangu, Mwari waHezekia ngaarege kurwira vanhu vake paruoko rwake." vanhu kubva paruoko rwangu. Ipapo vakadanidzira nenzwi guru mumutauro wevaJudha kuvanhu veJerusarema, avo vaive parusvingo, kuti vavhunduse uye vavhunduse; kuti vatore guta. 19 Vakataura vachipopotera Mwari weJerusarema, savanamwari vevanhu vepasi, riri basa remaoko emunhu. 20 Naizvozvo mambo Hezekia nomuporofita Isaya mwanakomana waAmozi, vakanyengetera nokuda kwechinhu ichi, vakadana kudenga. 21 Ipapo Jehovha akatuma mutumwa akaparadza varume vese vane simba noumhare, navakuru, navakuru pamisasa yamambo weAsiria. Saka akadzoka aine nyadzi dzakatarisana nenyika yake. Zvino wakati apinda mumba mamwari wake, ivo vaibuda pachiuno chake, vakamuurayirapo nebakatwa. 22 Saizvozvo Jehovha akarwira Hezekia navagere Jerusaremu paruoko rwaSaniheribhi mambo weAsiria, napamaoko avose, akavatenderedza kunhivi dzose. 23 Vazhinji vakauya nezvipo kuna Jehovha kuJerusarema, nezvipo kuna Hezekia mambo waJudha, zvekuti wakakudzwa pamberi pendudzi dzose kubva zvino. 24 Namazuva iwayo Hezekia akarwara, kusvikira parufu, akanyengetera kuna Jehovha, akataura naye, akamupa chiratidzo. 25 Asi Hezekia haana kudzosera mubayiro wake waakaitirwa nawo; nekuti moyo wake wakazvikudza, kutsamwa kwake kukavapo pamusoro pake, napamusoro paJudha napaJerusaremu. 26 Kunyange zvakadaro Hezekia akazvininipisa, pamusoro pokuzvikudza komoyo wake, iye navagere Jerusaremu, saka kutsamwa kwaJehovha hakuna kuvavinga pamazuva aHezekia. 27 Hezekia akanga ane fuma zhinji nokukudzwa, akazviitira matura esirivheri nendarama, nemabwe anokosha, nezvinonhuhwira, nenhovo, neari marudzi ese amabwe anokosha; 28 matura ezvibereko zvezviyo, newaini neoiri; namatanga ezvipuka zvemarudzi ese, uye mapoka emapoka. 29 Akamuwanirawo maguta, nefuma yamakwai nemombe zhinji, nekuti Mwari akanga amupa fuma kwazvo. 30 Naiyeiye Ezekia akamisawo tsime remvura reGihoni, akauya naro kumavirazuva eguta raDhavhidhi. Uye Hezekia akabudirira pamabasa ake ose. 31 Asi zviri pabasa revamiriri vamachinda eBhabheri, iye akatumira shoko kwaari, kuti abvunze pachishamiso icho chakaitwa panyika, Mwari akamusiya, kuti amuedze, kuti azive zvese zviri mumoyo make. 32 Zvino mamwe mabasa aHezekia, nokunaka kwake, tarira, zvakanyorwa pane zvakaonekwa nomuporofita Isaya, mwanakomana waAmosi, nebhuku yamadzimambo aJudha naIsraeri. 33 Ipapo Hezekia akavata namadzibaba ake, vakamuviga pamarinda makuru avana vaDhavhidhi, uye vaJudha vese navagere Jerusaremu vakamukudza pakufa kwake.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano