Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 3th November 2018.

0
10332

Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 29: 1-36,2 Makoronike 30: 1-27, 2 Makoronike 31: 1. Verenga uye uropafadzwe.

2 nhoroondo 29: 1-36:

1 Hezekia akatanga kubata ushe ava namakore makumi maviri namashanu, akabata ushe paJerusaremu makore makumi maviri namapfumbamwe. Zita ramai vake rakanga riri Abhija, mukunda waZekariya. 2 Iye akaita zvakanaka pamberi paJehovha, sezvose sezvakaita baba vake Dhavhidhi. 3 Iye pagore rekutanga kubata kwake, mumwedzi wekutanga, akazarura mikova yeimba yaJehovha, akaigadzira. 4 Akaunza vapristi navaRevhi, akaunganidza pamwechete kumabvazuva, 5 akati kwavari, "Nditeererei, imi vaRevhi, zvinatsei zvino, munatse imba yaJehovha, Mwari wamadzibaba enyu, mutakure. tsvina iyo inoyera munzvimbo inoyera. 6 nekuti madzibaba edu akatadza, vakaita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wedu, vakamusiya, vakafuratira meso avo kunogara Jehovha, vakafuratira. 7 Vakapfigawo mikova yeberere, nokudzima marambi, vakasapisa zvinonhuhwira, kana kubayira zvipiriso zvinopiswa panzvimbo tsvene kuna Mwari waIsraeri. 8 Saka kutsamwa kwaJehovha kwakamukira Judha neJerusarema, uye iye akavapa kunetseka, kushamiswa, nokuwungudza, sezvawaona nemeso ako. 9 nekuti tarira, madzibaba edu akawira pasi nemunondo, nevanakomana vedu nevanasikana vedu nevakadzi vedu vakatapwa nekuda kweizvi. 10 Zvino moyo wangu unoda kuita sungano naIshe Mwari waIsraeri, kuti kutsamwa kwake kukuru kubviswe kwatiri. 11 Vana vangu, regai kuva vasine hanya zvino, nekuti Jehovha wakasanangurai kuti mumire pamberi pake, mumushumire, uye mumushumire, nekupisa zvinonhuhwira. 12 Ipapo vaRevhi vakasimuka, Mahati mwanakomana waAmasai, naJoeri mwanakomana waAzaria, vavanakomana vavaKohati: vavanakomana vaMerari, Kishi, mwanakomana waAbhidhi, naAzaria mwanakomana waJehalereri; ; NaJoa mwanakomana waZima, naEdheni, mwanakomana waJowa. 13 Pakati pavanakomana vaErizafani, NaShimiri, naJeyieri, vavanakomana vaAsafi; Zekaria, naMatania: 14 Pakati pavanakomana vaHemani; NaJehieri, naShimei; vavanakomana vaJedhutuni. Shemaya, naUzieri. 15 Ivo vakaunganidza hama dzavo, vakazvinatsa, vakaenda sezvavakarairwa namambo namashoko aIshe, kuti vanatse imba yaIshe. 16 Vapirisiti vakapinda mukati meimba yaJehovha, kuti vanatse, vabudise tsvina yose yavakawana mutembere yaJehovha, muruvanze rweimba yaJehovha. Uye vaRevhi vakazvitora, kuti vaende nazvo kurukova Kidhironi. 17 Zvino vakatanga pazuva rekutanga kumwedzi wekutanga, uye pazuva rechisere remwedzi vakasvika paberere raIshe, vakatsvenesa imba yaJehovha nemazuva masere; vakapedza nezuva regumi namatanhatu romwedzi wekutanga. Vakapinda, vakapinda kuna mambo Hezekia, vakati, Tanatsa imba yose yaJehovha, nearitari yezvipiriso zvinopiswa, nenhumbi dzayo dzose, netafura yezvingwa zvokuratidza, nemidziyo yayo yose. 19 Uye nhumbi dzose dzakarashwa namambo Ahazi pakudarika kwake pakudarika kwake, isu tadzigadzira nokuzvinatsa, zvino, dziri pamberi peatari yaJehovha. 20 Ipapo mambo Hezekia akamuka mangwanani, akaunganidza machinda eguta, akaenda kumba kwaJehovha. 21 Vakauya nenzombe nomwe, namakondobwe manomwe, namakwayana manomwe, nenhongo dzembudzi nomwe, chive chipiriso chezvivi choushe, nenzvimbo tsvene, uye Judha. Akaraira vapristi ivo vanakomana vaAroni, kuti vazvibayire paaritari yaJehovha. Zvino vakauraya nzombe, vapristi vakatora ropa, ndokurisasa pamusoro pearitari, ivo vakauraya makondobwe, vakasasa ropa pamusoro pearitari, vakauraya makwayana, vakasasa ropa pamusoro pazvo. atari. 23 Vakauya nembudzi yechipiriso chechivi pamberi pamambo neungano; zvino vakaisa maoko pamusoro pavo. 24 Vapirisiti vakavauraya, ndokuyananisira pamwe neropa ravo paaritari, kuyananisira vaIsiraeri vese, nekuti mambo akaraira kuti chinofanira kupiswa nechipiriso chezvivi. Israeri yose. 25 Akagadzika vaRevhi mumba maJehovha, nemakandira, nemitengeramwa, nembira, sezvaakarairwa naDhavhidha, naGadhi muoni wamambo, naNatani muporofita, nekuti ndizvo zvaakanga arairwa naJehovha. vaporofita vake. 26 Uye vaRevhi vakamira nezviridzwa zvaDhavhidhi, uye vapristi nehwamanda. 27 Ipapo Hezekia akaraira kuti vabayira pamusoro pearitari chipiriso chinopiswa. Zvino chipiriso chinopiswa chakati chichitanga, rwiyo rwaJehovha rwakatanga nehwamanda, uye nezviridzwa zvakarongedzwa naDavid mambo waIsraeri. 28 Ungano yose ndokunamata, vaimbi vakaimba, navaridzi vehwamanda vakaridza; izvi zvose zvikaramba zvichiitwa kusvikira chipiriso chinopiswa chapera. 29 Zvino vakati vapedza kubayira, mambo navose vaakanga anavo vakapfugama, vakanamata. 30 Uyezve, mambo Hezekia namachinda vakaraira vaRevhi kuti vaimbe kuna Jehovha vachimurumbidza namashoko aDhavhidhi nomuoni Asafi. Vakaimba nziyo dzokurumbidza nemufaro, uye vakapfugama, vakanamata. 31 Ipapo Hezekia akapindura, akati, "Zvino zvamazvitsaurira Jehovha, sondelai muuye nezvibayiro nezvipiriso zvekuvonga mumba maJehovha. Ipapo ungano yakauya nezvibayiro nezvipiriso zvekuvonga; nevazhinji vakanga vari vezvipo zvechipiriso chemoto wakasununguka. 32 Zvino nhamba yezvipiriso zvinopiswa, zvakauyiswa neungano, zvakasvika nzombe dzina makumi manomwe, namakondobwe ane zana, namakwayana ana mazana maviri, izvi zvose zvive chipiriso chinopisirwa Jehovha. 33 Zvinhu zvakatsaurwa zvakange zviri mazana matanhatu emombe, namakwai ane zviuru zvitatu. 34 Asi vapristi vakanga vari vashoma, vakasagona kubayira zvipiriso zvinopiswa; saka hama dzavo, ivo vaRevhi, vakavabatsira, kusvikira basa rapera, uye kusvikira vamwe vapristi vazvinatsa; mwoyo wokuzvinatsa kupfuura vapristi. 35 Zvipiriso zvinopiswa zvakange zvakawanda, namafuta ezvipiriso zvokuyananisa, nezvipiriso zvinodururwa zvechipiriso chinopiswa chose. Saka basa reimba yaJehovha rakarongeka.


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

2 Makoronike 30: 1-27:

1 Zvino Hezekia akatuma nhume kuvaIsiraeri nokuvaJudha vose, akanyorawo tsamba kuvaEfuremu naManase, kuti vauye kuimba yaJehovha paJerusaremu, kuzoitira Jehovha Mwari waIsiraeri pasika. 2 nekuti mambo akarangana namachinda ake, neungano yose paJerusaremu, kuzoita pasika nomwedzi wechipiri. 3 Nekuti vakanga vasingagoni kuiita nenguva iyoyo, nekuti vapristi, vakanatswa, kana vanhu vakaungana kuJerusarema. 4 Zvino chinhu ichi chakafadza mambo neungano yose. 5 Naizvozvo vakasimbisa chirevo kuti vazivise pakati pavaIsiraeri vose, kubva paBheerishebha kusvikira paDhani, kuti vauye kuzoitira Jehovha Mwari waIsiraeri paseka nguva refu, nekuti vakanga vasina kumboita nguva refu zvakadaro. ronga sezvazvakanyorwa. Naizvozvo nhume dzakaenda netsamba dzakabva kuna mambo namachinda ake pakati pavaIsiraeri vese navaJudha, nomurayiro wamambo, zvichinzi, Imi vana vaIsiraeri, dzokerai kuna She Mwari waAbhurahama, naIsaka, naIsraeri, uye achadzokera kune vakasara vako, vakapukunyuka pamaoko emadzimambo eAsiria. 7 Uye musafanana nemadzitateguru enyu, uye nehama dzenyu, dzakadarikira Ishe Mwari wemadzitateguru avo, ivo vakavaregera, sezvamunoona. 8 Naizvozvo regai kuva nemitsipa mikukutu, sehama dzenyu, asi zviisei kuna Ishe, nekupinda munzvimbo yake tsvene, yaakatsaura nokusingaperi. Shumirai Jehovha Mwari wenyu, kuti kutsamwa kwake kukuru kubve. . 9 nekuti kana mukatendeukira kuna Ishe, hama dzenyu navana venyu vachanzwira tsitsi ivo vavatapa, kuti vadzokere munyika ino, nekuti Jehovha Mwari wako unetsitsi nenyasha, uye haangatendeuki. chiso chake kubva kwauri, kana ukadzokera kwaari. 10 Naizvozvo nhume dzakapfuura pamaguta ose neguta raEfuremu naManase, kusvikira paZebhuruni, asi vakavaseka, nokuvadadira. 11 Kunyange zvakadaro, vaAsheri navaManase navaZebhuruni, vakazvininipisa, vakaenda kuJerusarema. 12 Uyezve muna Judha ruoko rwaMwari rwaivapa moyo mumwe kuti vaite sezvaakarairwa namambo nemachinda, neshoko raIshe. 13 Ipapo vakaungana paungano zhinji paJerusarema, kuzoita mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa mumwedzi wechipiri, ikaita ungano huru kwazvo. 14 Ipapo vakasimuka, vakabvisa aritari dzaiva paJerusaremu, vakabvisawo aritari dzose dzezvinonhuhwira, vakavakanda murukova Kidhironi. 15 Ipapo vakauraya gwayana rePasika pazuva regumi namana romwedzi wechipiri, vapristi navaRevhi vakanyadziswa, vakazvinatsa, vakapisa zvipiriso zvinopiswa mumba maJehovha. 16 Vakamira panzvimbo yavo sezvavakaita, sezvakarairwa naMozisi, iye munhu waMwari, vapristi vakasasa ropa, ravakatora pamaoko avaRevhi. 17 Nekuti vazhinji vaivapo paungano yakanga isinatsveneswa; saka vaRevhi vakabata, kuti vauraye pasika pagore rimwe nerimwe rakanga risina kuchena, kuti vaitsvenese kuna Jehovha. 18 nekuti vanhu vazhinji-zhinji vaEfuremu, naManase, naIsakari, naZebhuruni, vakanga vasina kuzvinatsa, kunyange zvakadaro, vakadya Pasika, sezvakanga zvanyorwa. Asi Hezekia akavanyengeterera, achiti, "Ishe akanakaregerera mumwe nemumwe" 19 unogadzirira moyo wake kutsvaga Mwari, iye Mwari wamadzibaba ake, kunyange asina kunatswa maererano nekucheneswa kwenzvimbo tsvene. 20 Zvino Jehovha akanzwa Hezekia, akaporesa vanhu. 21 Zvino vana vaIsiraeri, vaivapo paJerusaremu, vakaita mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa mazuva manomwe, vachifara kwazvo; 22 Ipapo Hezekia akataura zvakanaka kuvaRevhi vese vaidzidzisa kwazvo kuziva Jehovha. Naizvozvo vakadya pamutambo mazuva manomwe, vachivigira zvipiriso zvekuyananisa, vachireurura kuna Jehovha Mwari wamadzibaba avo. 23 Zvino Ungano yose yakarangana kuita mamwe mazuva manomwezve; vakaita mazuva manomwezve nomufaro. 24 Nekuti Hezekia mambo waJudha akapa ungano nzombe dzine chiuru chimwe, namakwai ane zviuru zvinomwe; machinda akapa ungano nzombe dzine chiuru chimwe, namakwai ane zviuru zvine gumi, vapristi vazhinji vakazvinatsa. 25 Ungano yose yaJudha, pamwechete navaprista navaRevhi, neungano yose yakabuda pakati paIsraeri, navatorwa vakabuda munyika yaIsraeri, uye vaigara muna Judha, vakafara. 26 Naizvozvo mufaro mukuru ukavapo paJerusarema, nekuti kubva panguva yaSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, mambo waIsraeri, hakuna kuita zvakadaro paJerusarema.

2 Makoronike 31:1:

1 Zvino izvi zvose zvakati zvapera, vaIsiraeri vese vakanga varipo vakaenda kumaguta aJudha, vakaputsa zvifananidzo, vakatora matanda okunamata, vakaputsa nzvimbo dzakakwirira nearitari pakati pavaJudha navaBhenjamini vese. pakati paEfuremu napakati paManase, kusvikira avaparadza chose. Ipapo vana vaIsiraeri vose vakadzokera, murume mumwe neumwe kunhaka yake, kumaguta avo.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.