Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 31st Gumiguru 2018

0
3973

Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri kwanhasi kunobva mubhuku re2 nhoroondo 24: 1-27. Verenga uve wakaropafadzwa.

2 Makoronike 24: 1-27:

1 Joashi akatanga kubata ushe ava namakore manomwe, akabata ushe paJerusaremu makore makumi mana. Zita ramai vake rakanga riri Zibhia weBheerishebha. 2 Joashi akaita zvakanaka pamberi paJehovha mazuva ose omupristi Jehoyadha. 3 Jehoyadha akazvitorera vakadzi vaviri; ndokubereka vanakomana nevanasikana. 4 Zvino zvakaitika shure kwaizvozvi kuti Joashi akafunga kugadzirisa imba yaJehovha. 5 Zvino akaunganidza vapristi navaRevhi, akati kwavari, Endai kumaguta aJudha, muunganidze kuvaIsiraeri, mari, yokugadzirisa imba yaMwari wenyu gore rimwe nerimwe, muone kuti unokurumidza kuita izvozvo. Asi vaRevhi havana kukurumidza kuzviita. 6 Ipapo mambo akadana Jehoyadha mukuru, akati kwaari, "Nei usina kurayira vaRevhi kuti vabudise kuna Judha napaJerusaremu kuunganidzwa, sezvakarairwa naMosesi muranda waJehovha, iyo ungano yaIsraeri, iyo tende yechipupuriro? 7 nekuti vanakomana vaAtaria, mukadzi uya akaipa, vakanga vaputsa imba yaMwari; uyezve, zvakatsaurwa pazvinhu zvese zveimba yaJehovha, vakapa vaBhaari. 8 Zvino sezvaakarairwa namambo, vakagadzira bhokisi, vakariisa kunze kwesuwo reimba yaJehovha. 9 Ipapo vakadana kubva paJudha neJerusarema, kuti vauyise kuna Jehovha kuunganidzwa kwakaiswa naMozisi muranda waMwari pamusoro paIsraeri murenje. 10 Zvino machinda ese nevanhu vese vakafara, vakauya nazvo, ndokukanda mubhokisi, kusvikira vapedza. 11 Zvino zvakaitika kuti panguva iyo chipfuva chakaunzwa kuhofisi yamambo nemaoko evaRevhi, uye pavakaona kuti pakanga paine mari yakawanda, munyori wamambo nemutungamiriri wemupristi mukuru akauya ndokudurura chipfuva. uye akazvitora, akaenda nazvo kunzvimbo yake. Vakaita saizvozvo zuva nezuva, vakaunganidza mari zhinji. 12 Ipapo mambo naJehoyadha vakaupa kuna ivo vaibata basa reimba yaJehovha, vakagadzira varapi, navavezi, kuti vagadzirise temberi yaJehovha, uye yakadai sesimbi nendarira kugadzirisa imba yeimba. Ishe. 13 Naizvozvo vabati vakabata, basa rikaperedzerwa navo, ivo vakaisa imba yaMwari panzvimbo yake, vakaisimbisa. 14 Zvino vakati vapedza, vakauya nemari yakasara kuna mambo naJehoyadha, iyo yaigadzirwa nemidziyo yeimba yaJehovha, midziyo yekusimbisa, nokubayira, nezvipuni, nemidziyo yendarama sirivheri. Vakabayira zvipiriso zvinopiswa mumba maJehovha mazuva ose aJehoyadha. 15 Asi Jehoyadha akazokwegura, uye ava namazuva okufa kwake. akanga aine makore zana nemakumi matatu pakufa kwake. 16 Vakamuviga paguta raDhavhidhi pakati pamadzimambo, nekuti iye akaitira Mwari neimba yake zvakanaka pakati paIsiraeri. 17 Zvino shure kwekufa kwaJehoyadha, machinda aJudha akauya, akanamata kuna mambo. Ipapo mambo akavateerera. 18 Ivo vakasiya imba yaJehovha, Mwari wamadzibaba avo, vakashumira matanda okunamata nawo, uye kutsamwa kukavapo pamusoro peJudha neJerusarema pamusoro pokudarika kwavo. 19 Kunyange zvakadaro akavatumira vaporofita kuti avadzosere kuna She; vakamupupurira, asi vakaramba kuteerera. 20 Ipapo mweya waMwari wakauya pamusoro paZekaria, mwanakomana womupristi Jehoyadha, iye akamira pakati pavanhu, akati kwavari, Zvanzi naMwari, Munodarikireiko mirairo yaIshe, kuti musabudirira? nekuti makasiya Ishe, naiye wakakusiyaiwo. 21 Ivo vakarangana pamusoro pake, vakamutaka namabwe, akarairwa namambo paruvazhe rweimba yaJehovha. Naizvozvo mambo Joashi haana kurangarira tsitsi dzaakanga aitirwa nababa vake Jehoyadha, asi akauraya mwanakomana wake. Zvino pakufa kwake akati: Ishe ngaazvitarise, uzvibvunze. 23 Zvino gore rakati rasvika, hondo yeSiria yakauya kuzorwa naye; ivo vakasvika kuna Judha neJerusaremu, vakaparadza machinda ose avanhu pakati pavanhu, vakatumira zvakapambwa zvose zvevanhu kwavari kuna mambo weDhamasiko. 24 Nekuti hondo yavaSiria yakauya neboka shoma ravarume, Jehovha akaisa hondo huru kwazvo mumaoko avo, nekuti ivo vakasiya Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Saka vakatonga Joashi. Zvino vakati vabva kwaari, (nekuti vakamusiya nezvirwere zvikuru,) varanda vake vakamumukira, nekuda kweropa ravanakomana vaJehoyadha mupristi, ndokumuuraya pamubhedha wake, ndokufa. Iye paguta raDhavhidhi, asi havana kumuviga pamarinda amadzimambo. 26 Uye vaimumukira; Zabhadhi mwanakomana waShimeati muAmoni, naJehozabhadhi mwanakomana waShimiriti mukadzi muMoabhu. 27 Zvino pamusoro pavanakomana vake, nokuwanda kwemitoro yaakaiswa pamusoro pake, uye kugadzirwa kweimba yaMwari, izvo zvakanyorwa mubhuku yebhuku yamadzimambo.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.