Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 30th Gumiguru 2018

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Kuverenga kwedu bhaibheri mazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku re2 nhoroondo 22: 10-12 uye 2 nhoroondo 23: 1-21. Verenga uve wakaropafadzwa.

2 nhoroondo 22: 10-12:

10 Asi Ataria mai vaAhazia, pavakaona kuti mwanakomana wavo afa, akasimuka, akaparadza vese vana veimba yeimba yaJudha. 11 Asi Jehoshebha, mukunda wamambo, akatora Joashi mwanakomana waAhazia, akamuba pakati pavanakomana vamambo vakaurawa, akamusunga iye nomureri wake mumba yokuvata. Naizvozvo Jehoshebha, mukunda wamambo Jehoramu, mukadzi womupristi Jehoyadha, (nekuti iye wakange ari hanzvadzi yaAhazia,) akamuviga kuna Ataria, kuti arege kumuuraya. 12 Akagara navo akavanzwa mumba maMwari makore matanhatu, Ataria akabata ushe pamusoro penyika.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 Makoronike 23: 1-21:


1 Zvino negore rechinomwe Jehoyadha akazvisimbisa, akatora vakuru vamazana, Azaria mwanakomana waJerohamu, naIshmaeri mwanakomana waJehohanani, naAzaria mwanakomana waObhedhi, naMaaseya mwanakomana waAhazia, naErifati mwanakomana waZikiri. , kuita sungano naye. 2 Vakapota naJudha, vakaunganidza vaRevhi mumaguta ose aJudha, navakuru vedzimba dzamadzibaba aIsraeri, ivo vakasvikapo paJerusaremu. 3 Ungano yose ikaita sungano namambo mumba maMwari. Iye akati kwavari, "Mwanakomana wamambo uchabata ushe, sezvakarehwa naJehovha pamusoro pavanakomana vaDhavhidhi." 4 Ndicho chinhu chamunofanira kuita: Chetatu chako chinopinda nesabata, chavapristi navaRevhi, chinofanira kuva vatariri vemikova; 5 chimwe chetatu chinofanira kuva paimba yamambo; uye chetatu pasuwo renheyo; vanhu vese vanofanira kuva muruvazhe rweimba yaJehovha. 6 Asi ngakurege kuva neunopinda mumba maJehovha, kunze kwevapristi, uye ivo vanoshumira vavaRevhi; Ivo vanofanira kupinda, nekuti vatsvene; asi vanhu vese vanofanira kurinda nguva yaJehovha. 7 Uye vaRevhi vanofanira kukomba mambo kunhivi dzose, murume mumwe neumwe ane zvombo zvake muruoko rwake; Ani naani anopinda mumba, anofanira kuurawa; asi uve namambo kana achipinda, kana abuda. 8 Naizvozvo vaRevhi navaJudha vese vakaita zvose zvakarairwa nomupristi Jehoyadha, mumwe nomumwe akatora varume vake, ivo vaifanira kupinda nesabata, naivo vaifanira kubuda nesabata, nekuti mupristi Jehoyadha kwete makosi. 9 Uyezve, mupristi Jehoyadha akapa vakuru vamazana mapfumo, nenhovo, nenhovo, yakanga iri yamambo Dhavhidhi, yakanga iri mumba maMwari. 10 Iye akaisa vanhu vese, murume mumwe nemumwe akabata chombo muruoko, kubva kurudyi rwetemberi kurudyi rwetemberi, nearitari netemberi, namambo kunhivi dzose. 11 Ipapo vakaburusa mwanakomana wamambo, vakamudzika korona, vakamupa chipupuriro, vakamuita mambo. Ipapo Jehoyadha navanakomana vake vakamuzodza, vakati, Mwari ngaaponese mambo. 12 Zvino Ataria wakati anzwa mhere-mhere yevanhu vachimhanya uye vachirumbidza mambo, akauya kuvanhu mumba maIshe. machinda uye nehwamanda kuna mambo; vanhu vese venyika vakafara, vakaridza hwamanda, ivo vaimbi vane zvokuridza, uye vakadzidziswa kuimbira nziyo dzokurumbidza. Ipapo Ataria akabvarura nguo dzake, akati, Ndamukirwa, ndamukirwa! 14 Ipapo mupristi Jehoyadha akaburitsa vakuru vamazana, vairaira hondo, akati kwavari, Mubudisei pakati pemisara, mumwe unomutevera, ngaaurawe nomunondo. Nekuti mupristi wakati: Musamuuraya mumba maIshe. 15 Naizvozvo vakamubata ruoko; Zvino wakati achisvika pamusuwo wegedhi remabhiza paimba yamambo, ivo ndokumuuraya ipapo. Ipapo Jehoyadha akaita sungano pakati pake navanhu vose namambo, kuti vave vanhu vaIshe. 17 Ipapo vanhu vese vakaenda kumba kwaBhaari, vakaiputsa, vakaputsa maaritari ake, nemifananidzo yake, vakauraya Matani mupristi waBhaari pamberi peatari. 18 Naizvozvo Jehoyadha akagadza nzvimbo dzeimba yaJehovha namaoko evapirisiti ivo vaRevhi, vakagoverwa naDhavhidhi mumba maJehovha, kuti vapise zvipiriso zvinopisirwa Jehovha, sezvakanyorwa mumurayiro waMosesi. , nokufara uye nokuimba, sezvakanga zvarairwa naDhavhidhi. 19 Akamisa varindi pamasuwo eimba yaJehovha, kuti paisapinda chero chinhu chisina kuchena pane chero chinhu. 20 Akatora vakuru vamazana, navakuru, nevabati vavanhu, navanhu vese venyika, vakaburuka kuna mambo paimba yaJehovha, vakapinda napasuwo rakakwirira, vachipinda kuna mambo. imba, ugadze mambo pachigaro choushe.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...