30 Pakati peManheru Minamato Pfungwa dzeMari Kuputsa

27
37722

Pisarema 84:11:
11 nekuti Ishe Mwari izuva nenhovo; Ishe vachapa nyasha nekubwinya, hakuna chinhu chakanaka chaangadzivisa vanofamba vakaringana.

The pakati pousiku awa ndiyo nguva inoshanda kwazvo yekutsvaga kumeso kwaMwari. Paive pakati pehusiku apo Paul naSilas vakanamata ipapo munzira kubuda muhusungwa, Mabasa 16:25, yaive pakati pehusiku kuti peter akaburitswa kereke ichinamata, Mabasa 12: 6-19, Matthew 13:25 inotiudza kuti varume pavairara , muvengi akadyara masora. Tinofanira kutora mukana wenguva dzehusiku kuti tinamate isu kubva muhusungwa. Nhasi tiri kutarisa makumi matatu pakati peusiku minamato yekusangana kwemari. Tinofanira kunzwisisa kuti kunyengeterera kuti ubudirire mari kwakanyanya kukosha. Ichokwadi kuti iwe haupfumi nekungonamata zuva rese tisingashande, asi kana tichinamata, tinounza pasi pemweya kuti ubatsire kuedza kwedu kwoga. Munamato unokonzeresa masimba aMwari kuti atibatsire mukudaro kwedu mune zvemari muhupenyu. Zvakare kana tichinamata, rudo rwaMwari rwunozadza moyo yedu uye nekudaro zvinoita kuti zviome kuti kuda kwemari kukanganisa hupenyu hwedu.

Uyu munamato wepakati pehusiku wekunongedza kwemari uchavhurira magonhi ezvemari iwe, paunonyengetera mukutenda, uchiwedzera maawa epakati pehusiku, uchaona simba raMwari ramutswa kuti rikufadze mukushanda kwako. Mwari vanozokonzeresa chero bhizinesi repamutemo raunoita kuti ribudirire, kunyangwe zviitiko zvemitambo zvisina tsarukano zvinokunakira. Ishe vachakusimudzira neruoko rwake rwerudyi uye vanokuita musoro mune yako indasitiri. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato yeminamato, ishe vanokupa mazano matsva ayo anozoita iwe chiverengero chenyika uye nekudaro vanokushandisa kuita nyika ive nzvimbo iri nani. Ini ndinotenda nhasi kuti munamato uno uchatungamira mukubudirira kwako kwemari muzita raJesu.

30 Pakati peManheru Minamato Pfungwa dzeMari Kuputsa

1. Ini ndinoraira zvese zvemadhimoni zveshuwa kune yangu yemari kurwara mitezo, muzita raJesu.

2. Rega chero yedhimoni rekuchengetedza account rinochengeta mari yangu riparadzwe uye ini ndinoraira kuti mari yangu yese iburitswe izvozvi !!!, muzita raJesu.
3. Ini ndinosungira murume wese akasimba akamira pakati pangu uye yangu yekuvandudzwa kwemari, muzita raJesu.

4. Ndine zvinhu zvangu zvese kubva paruoko rwemuvengi, muzita raJesu.

5. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva mukutuka kwese kweusungwa hwemari uye hurombo, muzita raJesu.

6. Ndinozvisunungura pasungano yega yega inoziva uye isinga zive nemweya wehurombo, muzita raJesu.

7. Mwari ngavasimuke uye muvengi wese wekushaiwa kwemari apararire, muzita raJesu.

8. O Ishe, dzorerai makore angu ese apera nekuedza uye mushandure ivo mukubudirira kwangu kwemari, muzita raJesu.

9. Rega mweya werunyararo uve pandiri kwese kwandinoenda muzita raJesu.

10. Baba, ndinokumbira imi, muzita raJesu, kuti mutumire mweya inoshumirwa kuti indibatanidze kunevangu vanozobatsirwa nemari muzita raJesu

11. Varume ngavandiropafadze mune zvemari chero kwandinoenda, muzita raJesu.

12. Ini ndinoburitsa mari yangu kubva kumawere enzara yemari, muzita raJesu.

13. Ini ndinosunungura ngirozi, muzita rakasimba raJesu, kuti enda undogadzirire tsitsi pamari yangu.

14. Rega zvikwereti zvemari zvakamira munzira yangu zvibviswe, muzita raJesu.

15. Ini ndinobvisa zita rangu neavo veimba yangu kubva mubhuku rekushomeka kwemari, muzita raJesu.

16.Mweya Wakachena, iva mudiwa wangu wepamoyo pamari yangu.

17. Chinhu chose chakanaka chiripo kusarudzika budiriro yangu yemari inotanga kuyerera kuye zvino !!! muzita rakasimba raJesu.

18. Ini ndinoramba mweya yega yega yekunyadziswa kwemari uye kunyadziswa, muzita raJesu.

19. Baba, vharidzirai kuchovha kwega kune mari yangu, muzita rakasimba raJesu.

20. Rega mari yangu ipise zvakanyanya kupisa kubata kubavha uye madhimoni vatengi, muzita raJesu.

21. Rega mweya wemweya simba rinokwevera uye rinochengeta hupfumi riiswe mumari yangu, muzita raJesu.

22. Ini ndinosunungura mari yangu kubva kune pesvedzero, kutonga uye kutonga kweimba zvakaipa, muzita raJesu.

23. Ngirozi dzese dza satan dzinotsausa makomborero kure neni dzive dzakaoma mitezo, muzita raJesu.

24. Rega zvakashata zviitike chero zvisingazivikanwe mari yandakawana kana kubata ngaitore kure, muzita raJesu.

25. O Ishe, ndidzidzisei chakavanzika cheWamwari chebudiriro.

26. Rega kufara kwemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu hwemari kushandurwe kuve kusuwa, muzita raJesu.

27. Rega makomborero angu ese akasungwa kumusha kana ekunze asunungurwe kwandiri, muzita raJesu.

28. Ini ndinosunga chero ma anti ??? mabudiriro, muzita raJesu.

29. Mari yangu ngaipise zvakanyanya kune chero rakaipa simba rekugara pariri, muzita raJesu.

30. Baba ndinokutendai nekundiita murume akapfuma / mukadzi muzita raJesu.

Advertisements

27 COMMENTS

 1. DankUwel voor u geweldige zegenbede!
  U bent een voorbidder!
  Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en en de hemel.
  U kunt gevangenen ketenen los akakokwa en bevrijden.
  U leert mij de grootheid van God te zien en erkennen.
  Om tot volledige erkentenis der waarheid te komen.

  Veel anodzidzisa Margret😍❤️

 2. Iyi minamato yandakataura ikozvino inofanira kuvhura magonhi ezvekufarira zvemari kwandiri uye zvakare minamato iyi ichaita kuti ini ndibve kubva paRukudzo kuenda kune Mbiri munaJesu zita raAmen

 3. Minamato iyi yandakataura izvozvi inofanira kuchinja nyaya yangu munguva pfupi kwazvo muna Jesu zita Amen

 4. Wow! Izvi zvine simba kwazvo uye ndinoropafadzwa uye ndinofarirwa neminamato iyi. Zvese zviri kushanda zvakatenderedza kubatsirwa kwangu kubva zvino muzita raJesu, Ameni .. Tinokutendai zvikuru kwazvo minamato.

 5. Wow! Ndakave nekuropafadzwa uye nekufarirwa neminamato iyi. Zvese zvirikushanda zvandaida muzita raJesu, Ameni. Ndatenda munhu werom Mwari.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano