30 Minamato yenamato yemamiriro ezvinhu asingagone

3
17080

Jeremiya 32: 27:
27 Tarira, ndini Ishe, Mwari wenyama yose, pane chinhu chakandikurira?

Uri pakati pekuita senge mamiriro asingagone? Iwe unoda here mhinduro dzinomhanya? Iwe uri mukona yakasimba uye kutarisira chishamiso chinokurumidza? Kana hongu, saka aya makumi matatu eminyengetero mikana yekusakwanisa mamiriro ezvinhu ndeyako. Jesu akati, 'kuvanhu hazvigoneke asi kuna Mwari zvinhu zvese zvinobvira' Matewu 30:19. Isu tinobatira Mwari wezvese zvinobvira. Usatya, ramba uchichema kuna Mwari muminyengetero maererano nezvido zvemoyo wako. Usakanda mapfumo pasi kuna Mwari uye uchaona iwe minamato ukapindurwa.

Tinofanira kutevera avo avo kubudikidza nekutenda uye nemoyo murefu vagara nhaka yechipikirwa Vaheberi 6:12. Ingoramba uchinamata nezvenyaya yehupenyu hwako, ramba uchitenda Mwari kuti uwane mukana wekutendeuka ipapo uye Mwari anozoratidza mumamiriro akadaro. Ini ndinotenda kuti pamunonamata aya manamato emapaini isingagone, Mwari wemikana yese vanokushanyira nhasi muzita raJesu.

30 Minamato yenamato yemamiriro ezvinhu asingagone.

1. Ini ndinodzinga uye ndinobvisa kubva pamoyo wangu pfungwa dzese, mufananidzo kana mufananidzo wekusavimbika izvo zvinogona kutadzisa mhinduro kuminamato yangu, muzita raJesu.
2. Ini ndinoramba mweya yega yega yekusahadzika, kutya uye kushushikana, muzita raJesu.

3. Ndinodzima mafomu ose kunonoka kuoneswa kwezvishamiso zvangu, muzita raJesu.

4. Ini ndinosunungura vatumwa vaIshe kuti vakungurutse ibwe rega rezvinotadzisa kuratidza kuratidzwa kwezvibodzwa zvangu, muzita raJesu.

5.Haiwa Ishe, kurumidzai izwi renyu kuti muite zvishamiso kudhipatimendi rega rega rehupenyu hwangu.

6. O Ishe, Nditsiurei mhandu dzangu nekukurumidza, muzita raJesu.

7. Ini ndinoramba kubvuma kuti mamiriro angu haagoneke muzita raJesu.

8. O Ishe, ini ndinoshuva mabudiriro maererano nenyaya dzehupenyu hwangu (vataure) muzita raJesu.

9. O Ishe, ndiratidze kuti ndimi Mwari wezvinogoneka, ndipe chishamiso chisingagone nhasi muzita raJesu.

10. O Ishe, ndipeiwo moyo wangu unoshuvira mwedzi uno muzita raJesu.

11. Aiwa ishe, musarega gore rino rikandipfuura nezita raJesu.

12. Ah ishe, fona zvekare zvese zvakakosha asi zvakakanganikwa nyaya dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

13. Chirevo chega chega chiripo mumudziyo wehupenyu hwangu ngachigadziriswe, muzita raJesu.

14. Ini ndinosunga, ndinopamba uye ndinopira simba rese rinopikisa-kupokana, anti-chishamiso neanopokana nebudiriro anorwa neni, muzita raJesu.
15. Iye Mwari anopindura nemoto uye Mwari waEria, usanonoke, ndipindure nemoto, muzita raJesu.

16. Mwari vakapindura Hana nekukurumidza paShiro, ndipindure nemoto, muzita raJesu.

17. Mwari akachinja mugove waJakobho, ndipindure nemoto, muzita raJesu.

18. Mwari unomutsa vakafa uye ndokudana izvo zvinhu zvisingaite senge zviripo, ndipindure nemoto, muzita raJesu.

19. Mwari wezvese zvinobvira, ndipindure nemoto, muzita raJesu.

20. Muzita raJesu, mutungamiriri wese we Persia akamira pakati pangu nekuratidzwa kwezviratidzo zvangu kudenga, nepanyika nepasi penyika, ngazviparadzwe izvozvi, muzita raJesu.
21. Ini ndinogashira rukundo pamusoro pemauto ese euipi akamira neni, muzita raJesu.

22. Hondo yega yega ngaungane kunangana nekubuda kwangu iparadzwe zvachose, muzita raJesu.

23. Ini ndinoramba mweya we muswe uye ini ndinoda mweya we musoro, muzita raJesu.

24. Ini ndinoraira zvinyorwa zvese zvakashata zvakasimwa nadhiabhori mundangariro dzemunhu chero upi zvawo kupokana nezvishamiso zvangu kuti zvidzimwe uye zvaparwe, muzita raJesu.
25. Gwara rangu ngarigoneswe kumusoro nemweya mutsvene, muzita raJesu.

26. Ishe, ndichengetei kuti ndive mukuru sezvamakaita kuna Josefa munyika yeEgipita

27. Ishe, ndibatsirei kuona uye kubata chero kushaya simba mandiri uko kunogona kutadzisa kuratidzwa kwezvishamiso zvangu.

28. Ini ndinosungira munhu wese ane simba akapihwa basa kuti atadzise kuratidzwa kwezvishamiso zvangu, muzita raJesu.

29. Wese munhu akashata ane simba muhupenyu hwangu ngaabviswe zvombo nekuparadzwa muzita raJesu.

30. Baba ndinokutendai nekuda kwezvipupuriro zvangu pamberi pezita raJesu

Advertisements

3 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano