30 Nongedzo dzeminamato kupesana nekupomera nhema

0
11148

Varoma 8: 31-34:
31 Zvino tichatii kuzvinhu izvi? Kana Mwari ari wedu, ndiani anogona kutirwisa? Iye usina kusunga Mwanakomana wake, asi wakamukumikidza nekuda kwedu isu, ungarega sei nayewo zvinhu zvese pachena? Ndiani ungapa mhosva vasanangurwa vaMwari? NdiMwari unoruramisa. 32 Ndiani unopa mhosva? Kristu wakafa, hongu, wakamutswazve, iye uri kuruoko rwerudyi rwaMwari, unotireverera.

Nhasi tiri kutarisa makumi matatu eminamato yekusangana kupomera kwenhema. Dhiabhorosi, muvengi wedu mukuru anozivikanwa semupomeri wehama, hazvishamise kuti vamiririri vake vanhu vanopomera nhema. Vapomeri venhema vanhu vanokupupurirai nhema kuti vapupurwe. Vazhinji vana vaMwari vakatumirwa zvisirizvo mumajeri nekuda kwekumhan'ara, vazhinji vakaurayiwa nekuti mumwe wemadhimoni akapupura nhema pamusoro pavo. Asi nhasi, paunonamata izvi zvekunamatira, wese anopomera nhema muhupenyu hwako anofanira kufa muzita raJesu. Munamato uyu munamato une chisimba. Muna Mabasa 4: 29, peter mapostori akachema 'Oo Ishe Tarisai kutyisidzira' avo vese vanokupomera zvisiri izvo nhasi vacharohwa nemutumwa washe. Ivo ishe vanozoshandura ipapo pakaipa kupomedzerwa kwavari muzita raJesu. Wese anopomera zvakaipa muhupenyu hwako achadzika pasi achiteedzera munhu uye ahitoferi muzita raJesu.

Namata munamato uyu uine rutendo, wedzera kutsanya pauri, munhu wese akakuendesa kudare achipomerwa zvisiri izvo achanyadziswa pachena. Paunenge uchiisa munamato uyu kupokana nekupomerwa nhema, Mwari vacharwa hondo dzako, usarase kuna Mwari, isa hondo dzehupenyu hwako kuna Mwari, nekuti kurwa ndekwake kwete kwako. Iyi minamato yeminamato nhasi inokupa iwe kukunda kwese kwese muzita raJesu. Kutarisira zvipupuriro zvako. Mwari vakukomborere.

30 Nongedzo dzeminamato kupesana nekupomera nhema.

1. Baba ndinokutendai nekuti ndinoziva kuti minamato yangu yose nhasi ichapindurwa muzita raJesu.

2. Ndinoti ndinokunda zvese zvandinopomerwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

3. Ini ndinosunga uye ndoregedza munhu anopomera nhema ine simba uye ane simba akatumirwa kuzondinyadzisa, muzita raJesu.

4. Rega zviitiko zvese zvehupenyu hwangu zvipise zvakanyanya kune chero simba rakaipa rekushandisa, muzita raJesu.

5. O Ishe, ndipeiwo uye nevanoshandira rusununguko rwangu rwemweya huchenjeri kuti vakunde kushora kwangu kese muzita raJesu.

6. O Ishe, ngazvirege kuitika kuti mhandu yangu ikunde chokwadi zvine chekuita nenyaya dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

7. O Ishe, ndiwanei tsitsi pamberi pevaya vanopindura rusununguko rwangu panhau iyi muzita raJesu.

8. Ini ndinoparidza kuti munhu wese akaipa anonditsigira anonyepa, achavhuniwa kubva mudzi muzita raJesu.

9. Imi maSatanic agents, ndinokurayira kuti ubvise kunze kwenzira yekukunda kwangu pachinhu ichi, muzita raJesu.

10. Baba regai vese vanondipomera zvisakaite vatongwe mukupomedzerwa kwakaipa muzita raJesu.

11. Baba, neruoko rwenyu rune simba, ndisunungure kubva muhusungwa hwese kana vanondipomera venhema, muzita raJesu.

12. Muvengi wese akavanzika muhupenyu hwangu, muchivande chinyararire ruzivo rwakadzama nezvangu ruve pachena, kunyadziswa uye kuparadzwa muzita raJesu.
13. Zvipingamupinyi zvese zvemadhimoni zvakagadzwa mumoyo wemunhu chero upi zvake zvinopesana nekubudirira kwangu ngazviparadzwe, muzita raJesu.

14. Rega avo vese vakaisa misungo yakaipa pamusoro pangu uye vese vemhuri yangu vawira mukati mayo misungo vofa !!! muzita raJesu.

15. Ah Lord, sekutyisidzira kwamakaita Abhimereki naPharoah pamazuva aAbhurahama nemukadzi wake Sara simuka oh ishe uye kutyisidzira avo vari kundityisidzira muzita raJesu.
16. Rega hurongwa hwese hwemuvengi kutiandinyadzise huve hwakakwana, muzita raJesu.

17. Ndinosunga uye ndinobhuritsa mweya yese yekutya, kushushikana uye kushushikana, muzita raJesu.

18. O Ishe, kutya kwangu ngakuve kwakapararira mumoyo yevavengi vangu vese uye ngavakundwe muzita raJesu.

19. Ngasave nezororo repfungwa kune vandipomera zvenhema muzita raJesu.

20. Rega zvakaipa zvitevere uye zvibate avo vanotsvaga hupenyu hwangu, muzita raJesu.

21. Ini ndinotyora hukama hwese hwandinahwo pamwe nemweya yakaipa yekutarisa muzita raJesu.

22. Ishe, simuka mundidzivirire kubva kuna ivo vanopopomera nhema dzakaipa muzita raJesu.

23. Ini ndinoremedza basa remaoko evavengi-vanobata dzimba nevarume vane godo pane iyi nyaya, muzita raJesu.

24. Iwe dhiabhori, bvisa maoko ako kubva pane zvese zvinoitika zvehupenyu hwangu, muzita rakasimba raJesu.

25. Rega Moto weMweya Mutsvene uchenese hupenyu hwangu kubva kune chero mucherechedzo wedhiabhori uchaiswa pandiri, muzita raJesu.

26. Tenzi ngaavhiringidze ndimi dzeavo vakaungana kuti vandiitire zvakaipa, sezvakarairwa nevavaki veTembere yeBhabheri, muzita raJesu.

27. Rega vapomeri vangu venhema vazvipokanise ivo pachavo uye kukonzere uko zvikanganiso zvinotungamira mukukunda kwangu pamusoro pavo muzita raJesu.

28. Rega zano rega, hurongwa, chishuwo, tarisiro, fungidziro, chishandiso uye chiitiko chemuvengi chakanangana neni uye imba yangu ngizvishandiswe zvisina simba, muzita raJesu.

29. Ini ndinoparidza kuti muhupenyu huno, ndinotonga pamusoro pese! Vavengi vangu nevanopomera venhema muzita raJesu.

30. Baba ndinokutendai nekundipa kukunda kwemweya muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano