Makumi maviri eminamato yekutungamira kwaMwari uye nechirongwa

6
17635

Jeremiya 33: 3:
3 Ndidane, ndikupindure, ndikuratidze zvinhu zvikuru uye zvine simba, zvausingazive iwe.

Mwari anogara achitungamira vana vake, asi havazati vazhinji vedu vari kuzokumbira kutungamira kwavo. Semwana waMwari, aya makumi maviri manamato ekuti kutungamirirwa naMwari uye zano ndizvo zvaunoda kuti uve neunyanzvi muhupenyu nehushumiri. Izvo zvinorarama hupenyu hwako pamiyedzo uye kukanganisa. Kumbira kutungamirirwa naMwari nhasi. Usatore matanho uri wega kana kuita sarudzo dzakakosha usina kubvunza muiti wako. Gara uchivavarira kuziva kuda kwaMwari maererano nezvose zvauri kuita muhupenyu hwako.

Iyi minamato yeminamato ichakutungamira iwe paunenge uchifamba muhupenyu. Gara uchinamata ivo usati waita sarudzo, uye kutarisira kuti Mwari vataure kwauri iwe uchinamata. Mwari vanotaura nesu nenzira dzakasiyana, zvichienderana nekugona kwedu pamweya. Mwari vanogona kutaura kuburikidza nenzira dzinotevera:

1) Izwi rake. Mapisarema 107: 20

2). Inonzwika Inzwi. Genesisi 12: 1-5

3). Mukurota. Vatongi 7: 13-15

4). Muzviono. Genesisi 46: 2.

5). Kuburikidza nevafundisi / vaporofita.Ezra 9:11, 2Kings 21:10, Mabasa 3:18.

Sezvo iwe uchinamata uyu munamato unongedzera kutungamira kwaMwari uye zano tarisira kunzwa Mwari vachitaura newe kuburikidza neiyi yemhando yepamusoro pandiri nhasi. Hauzovhiringidzwa muhupenyu zvakare.Mwari akuropafadze.

Makumi maviri eminamato yekutungamira kwaMwari uye nechirongwa

1. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba reMweya Mutsvene muhupenyu hwangu muzita raJesu

2. O Mwari, wekutungamira kwaMwari, ndizivisei kana. . . (taura chikonzero chekukumbira kwako kutungamira).

"
4. Marese ese angangodaro aripo, nehana kana kusaziva, mumoyo mangu maererano nenyaya iyi ngaabviswe muzita raJesu.

5. O Ishe, ndipeiwo mweya wekuratidzwa uye nehungwaru mukuziva Iwe.

6. O Ishe, vhurai maziso angu emweya kuti ndione zviratidzo pamusoro pehupenyu hwangu uye neshumiro muzita raJesu.

7. O Ishe, netsitsi dzenyu, ndiponesei kubva pane zvese zvisarudzo zvisirizvo zvandakaita izvo zviri kundikanganisa muzita raJesu.

8. Ishe, ndinzwireiwo tsitsi, pakuisa tariro yangu mumunhu maererano neupenyu hwangu uye nezveremumoyo yangu

9. O Ishe, vhurai kunzwisisa kwangu kwemweya nhasi uye nekusingaperi muzita raJesu

10. Ishe, ndidzidzisei zvinhu zvakadzika uye zvakavanzika.

11. O Ishe, chindizivisai kuda kwangu mune ino nyaya, ingave inobatsira kana kwete.

12. Ini ndinoramba kunyengedzwa kwese kwemweya yekuvhiringidzika, muzita raJesu.

13. O Ishe, ndidzidzisei kuziva izvo zvakafanira kuziva uye kuda izvo zvakafanira kuda, uye kusafarira izvo zvisiri kukufadzai.
14. Ah ishe, ndichengetedzei kubva pakugadzira zvisarudzo musarudzo yangu ???, muzita raJesu.

15. Baba Ishe, nditungamirire uye munditungamirire mukuziva pfungwa dzenyu pane iyi nyaya chaiyo.

16. Ini ndinomira ndichipesana nezvisinamato zvese zvaSatani izvo zvinogona kutsvaga kuvhiringidza sarudzo yangu, muzita raJesu.

17. Kana izvi. . . (taura zita rechinhu icho) hazvisi zvangu, Ishe, regedza nhanho dzangu.

18. Ini ndinosunga zviitiko zvemweya wekusateedzera muhupenyu hwangu muzita raJesu

19. Ishe, buritsa nzira yako pamberi pechiso changu.

20. O Mwari, Iye anofumura zvinhu zvakavanzika, ndizivisei sarudzo yenyu kwandiri panhau iyi muzita raJesu.

Ndatenda baba muzita raJesu.

Advertisements

6 COMMENTS

  1. Ndinotenda d mweya mutsvene nekufemerwa kweminamato iyi Mufundisi ndinoda iwe kuti ubatanidze Kutenda neni ini ndoda kupinda mune biz ini ndinoda DIVINE director, zaruriro, kuraira njere n nhungamiro.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano