20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nekutadza uye kuora mwoyo

5
12924

Ichi 20 zvehondo munamato mapoinzi pamusoro pekukundikana uye kushungurudzika ndeye avo vanogara vachisangana kutadza padanho rekubudirira. Vamwe vanhu vanoidana iri pedyo nekubudirira chirwere. Uku hakuzi kuda kwaMwari kune vana Vake. Iri ibasa remasimba akaipa eusatani anorwa nekupokana kwevana veVamwari. Semwana waMwari, unofanirwa kugadzirisa matambudziko emweya kubva kumudzi. Iwe unofanirwa kudzidza kunamatira minamato yemhirizhonga, kana uchida kuzviona wakasunungurwa pamasimba erima.

Munamato wehondo iyi unonongedza kukundikana uye kuora moyo zvinokupa simba rekutumira zvombo zvekunamata kune wese muvengi wako zvaunotongerwa. Ichakupa simba rekurwisa chero muvengi anomira munzira yako yekubudirira muhupenyu. Sezvo uchinamata nezvazvo, munhu wese akataura iwe kuti hauzozviita muhupenyu vanofanirwa kunyadziswa uye kuparadzwa muzita raJesu. Ivo Mwari wekudenga vachasimuka vatongese vavengi vako nhasi nanhi narinhi. Namata uyu minamato nekutenda uye ona Ishe vachirwa hondo dzako. Ekisodho 14:14.

20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nekutadza uye kuora mwoyo

1. Baba, nengoni dzenyu dzisingaperi, mudzima zvivi zvese muhupenyu hwangu izvo zvinogona kumira munzira yeminamato yangu nhasi muzita raJesu.

2. Baba, regedzai ngirozi dzenyu dzinorwa kuti dzibvise matombo ese akaipa anovharira maropafadzo angu muzita raJesu.

3. Ini ndinosunga mweya yega yega inodzidzisa vabatsiri vangu kwandiri, muzita raJesu.

4. Baba ndinotuka mweya wega wega wekutadza nekuodza moyo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

5. Mwari ngavasimuke vatorese vavengi vese vekuchinjanisa kwangu vaparadzwe, vaparadzwe uye vavigwe zvachose muzita raJesu.

6. Rega moto waMwari usungunure mabwe anotadzisa makomborero angu, muzita rakasimba raJesu.

7. Ah Mwari, regai chero rakaipa gore, rakavharira kufambira mberi kwangu manje !!!, muzita raJesu.

8. Zvese zvakavanzika zvemuvengi mumusasa wehupenyu hwangu izvo zvichiri murima, ngazvive pachena kwandiri izvozvi, muzita raJesu.

9. Baba vangu, Baba vangu, simukai munetsere vese vari kundinetsa, muzita raJesu.

10. Ishe ndinoramba zvese zvakaipa zvinorema muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

11. Zvese makiyi zvekunaka kwangu izvo zvichiri mukubata kwemuvengi, ndinotaura ipapo kuburitsa ipapo ipapo !!! Muzita raJesu.

12. Vhura maziso angu, O Ishe, uye rega mweya wevhiringidziro uve kure neni muzita raJesu ..

13. O Ishe, ndinoparidza nhasi kuti basa rangu harizomboperi pasina zita raJesu.

14. Iyo nhumbu yezvinhu zvakanaka mukati mangu haizobviswe nechero simba rinopesana, muzita raJesu.

15 Ishe, ndiratidzei kumazimbe omoto asingadzimiki.

16. Ishe, regai mashura atange kuitika muhupenyu hwangu vhiki rega-rega muzita raJesu.

17. Ishe bvisai kuchiva pameso angu.

18. Ishe, zadza mukombe wehupenyu hwangu kumuromo.

19. Rega masimba ese atsike kunaka kwangu gamuchira museve waMwari wemoto izvozvi, muzita raJesu.

20. Ini ndinoramba mweya yese yechipikirwa uye ndinokundikana nemuzita raJesu.

Ndatenda Jesu nekundipindura.

Advertisements

5 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano