30 Ndima dzeBhaibheri pamusoro pehupenyu husingagumi kjv

0
5764

John 3: 16:
16 Nekuti Mwari unoda nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakazvarwa ega, kuti ani nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi.

Hupenyu husingagumi Hupenyu hwa Mwari, hunogona kunzi hupenyu hwerudo. Mwana wese waMwari ane hupenyu hwusingaperi. Aya mavhesi makumi matatu emabhaibheri ehupenyu husingagumi kjv anozovhura iwe unzwisise hunhu hwaMwari mauri. Izwi raMwari rinovhenekera nzira yedu, rinotungamira kuchokwadi nezve hunhu hwako.

Dzidza aya mavhesi ebhaibheri, uverenge nekutenda, uye rega izwi raMwari rigare zvakanaka mumitezo yako muzita raJesu. Ndiri kuona aya mavhezheni ebhaibheri nezvehupenyu hwusingaperi huchigadzira mhedzisiro muhupenyu hwako muzita raJesu

30 Ndima dzeBhaibheri pamusoro pehupenyu husingagumi kjv

1. Johane 10: 28-30:
28 Uye ini ndinoapa upenyu hwusingaperi; uye haangamboparari, uye hakuna munhu uchaabvuta paruoko rwangu. 29 Baba vangu, ivo vakandipa, vakuru kune vese; uye hakuna munhu unogona kuvabvuta paruoko rwaBaba vangu. 30 Ini naBaba tiri vamwe.

2.Zvirevo 8:35:
35 Nekuti unondiwana, unowana hupenyu, uye uchawana tsitsi kuna Ishe.

3. 1 Pita 5:10:
Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona 聖經 新 譯本 Shona

4. 1 Johane 2: 17:
17 Uye nyika inopfuura uye kuchiva kwayo; asi unoita kuda kwaMwari, unogara narinhi.

5. 2 Vakorinde 4: 18:
18 Isu tisingatarise zvinhu zvinoonekwa, asi zvinhu zvisingaonekwi; nekuti izvo zvinoonekwa ndezvenguva, asi zvinhu zvisingaonekwi ndezvekusingaperi.

6. Johane 3: 16:
16 Nekuti Mwari unoda nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakazvarwa ega, kuti ani nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi.

7. 1 Johane 5: 11:
11 Uye uhwu ndi chirevo, kuti Mwari wakatipa hupenyu hwusingaperi, uye uhwu upenyu hwuri muMwanakomana wake.

8. 2 Vakorinde 4: 17:
17 Nekuti kutambudzika kwedu kwakareruka, iko kwechinguva chiduku, kunotiitira chiyero chikuru chekubwinya kusingaperi;

9. 1 Johane 5: 13:
13 Zvinhu izvi ndakakunyorera iwe unotenda kuzita roMwanakomana waMwari; kuti muzive kuti mune hupenyu hwusingaperi, uye kuti mutende kuzita reMwanakomana waMwari.

10. Mapisarema 139: 23-24:
Nditsvakei, Mwari, muzive moyo wangu; ndiidzei, muzive mifungo yangu. 23 Muone kana paine nzira yakaipa mandiri, mundifambise munzira isingaperi.

11. VaRoma 6: 23:
23 Nekuti mubairo wechivi rufu; asi chipo chenyama ndihwo hupenyu hwusingaperi kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu.

12. Johane 3: 36:
Unotenda kuMwanakomana, une upenyu hwusingaperi; asi usingatendi Mwanakomana, haazooni hupenyu; asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake.

13. Johane 17: 3:
3 Uye uhwu ndihwo upenyu hwusingaperi, kuti vakuzivei imi Mwari wechokwadi chete, naJesu Kristu, wamakatuma.

14. Mateu 7: 13-14:
Pindai pasuwo rakamanikana; nekuti suwo rakafara nenzira yakapamhama inoenda kukuparadzwa, uye vazhinji varimo vanopinda mariri. 13 Nekuti suwo rakamanikana nenzira nhete inoenda kuupenyu, uye vashoma varipo vanochiwana.

15. 1 Timotio 6:12:
12 Irwa kurwa kwakanaka kwekutenda, ubate hupenyu hwusingaperi, iwe hwaakadanirwako, uye, iwe wakasimbisa basa rakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji.

16. Zvakazarurwa 21: 3:
3 Ipapo ndakanzwa inzwi guru richibva kudenga richiti, "Tarira, tende raMwari riri pakati pavanhu, iye uchagara navo, ivo vanhu vake, naiye Mwari amene anofanira kuva navo, ave Mwari wavo." 4 Uye Mwari uchapisika misodzi yose kubva pameso avo; hakuchazovazve nerufu, kana kusuwa, kana kuridza mhere, uye hakuchazovazve nemutowo kurwadziwa, nekuti zvinhu zvekutanga zvapfuura.

17. VaRoma 8: 18:
18 Nekuti ndinofunga kuti matambudziko enguva ino haana kufanira kuenzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri.

18. Johane 4: 14:
14 asi ani nani unomwa pamvura yandichamupa ini, haachazombovi nenyota nekusingaperi; asi mvura yandichamupa ichava maari tsime remvura inotubukira kuupenyu hwusingaperi.

19. Mateu 10:39.
39 Uye unowana mweya wake, ucharashikirwa nahwo, uye unorashikirwa nemweya wake nekuda kwangu uchauwana.

20. Zvakazarurwa 1:8:
8 Ini ndiri Arfa naOmega, kutanga nekuguma, ndizvo zvinoreva Ishe, uripo, uye wakange aripo, neuchazouya, Wemasimbaose.

21. 1 Timotio 1:16:
16 asi nekuda kweichi ini, ndakawana tsitsi, kuti mandiri ini Jesu Kristu aratidze moyo murefu, uve muenzaniso kuna vanozotenda kwaari, paupenyu hwusingaperi.

22. VaGaratiya 6:8:
Nokuti uyo anokusha mbeu yake, achakohwa kuora kwenyama. Asi unodzvara kuMweya, unobva kuMweya unokohwa upenyu husingaperi.

23. Mapisarema 37:28:
28 Nekuti Ishe unoda zvakarurama, Haasii vatsvene vake; anochengetwa nokusingaperi, asi vana vavakaipa vachatemwa.

24. Vahebreru 7:25.
25 Naizvozvo unogona kuvaponesa zvizere ivo vanouya kuna Mwari kubudikidza naye, sezvo achirarama, achireverera ivo.

26. VaRoma 5: 21:
21 kuti sechivi chakatonga kusvika parufu, saizvozvo Nyasha dzitongewo kubudikidza nekururama kusvika kuupenyu hwusingaperi naJesu Kristu Ishe wedu.

27. Johane 6: 27:
27 musashandira chikafu chinoparara, asi chikafu chinogara kusvika kuupenyu hwusingaperi, Mwanakomana wemunhu chaachakupai; nekuti iye Mwari Baba vakaisa mucherechedzo.

28. Ezekieri 18:32:
32 nekuti handifariri rufu rwounofa, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha; naizvozvo tendeukirai murarame.

29. 2 Timotio 2:11:
11 Ishoko rakatendeka: Nekuti kana takafa pamwe naye, tichararamawo pamwe naye.

30.Zvirevo 19:16:
16 Unochengeta murairo, unochengeta hupenyu wake; Asi anozvidza nzira dzake, achafa.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano